Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sport-17.08.2010

Sport-17.08.2010

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:
Published by Muhamed Omerović
sport
sport

More info:

Published by: Muhamed Omerović on Aug 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

 
Broj 1514
Sarajevo, utorak, 17. avgust/kolovoz 2010.
Padaju odluke za Ligu prvaka
Petkovi} iLuli} protiv]orluke,Modri~a iKranj~araPetkovi} iLuli} protiv]orluke,Modri~a iKranj~ara
 Amir Spahi},lijevi bo~niSlaska
D`ekozna mojekvalitete
 Abdulah Ibrakovi},prvi strateg ^elika Asmir Begovi} na meti velikana
Sead Sarajli}, legenda sa Tu{nja
Zvali sume ]iroi D`aja, aoti{ao samu PartizanZvali sume ]iroi D`aja, aoti{ao samu Partizan
^elzi iMan~ester{alju noveponude^elzi iMan~ester{alju noveponude
Sini{a Ubiparipovi},Bosanac u dresuameri~kog Njujork Red Bulsa
 Anri se hvaliSarajkom Andreom Anri se hvaliSarajkom Andreom
 N a {  s t r u ~ n j a k   n a  M a k  s i m i r u
 V a h i d  H a l i l h o d ` i }  p r e u z i m a  D i n a m o ?
Ubiparipovi}: Zeni~anin bi mogaobiti rje{enje zaselektora Su{i}a
^oli} nemo`e igratiza @elju jer jena{ igra~^oli} nemo`e igratiza @elju jer jena{ igra~
 
 Aktuelno
2
avaz/
sport
/
Sarajevo,utorak, 17. avgust/kolovoz 2010.
 
Safet Nadarevi} `ali za propu{tenim prilikama
Kada protivnik „parkira“ autobusispred gola, te{ko je pobijediti
 Zec je bio njihov najbolji igra~ i imao je lijepu priliku da svom timu donese pobjedu - kazao je Nadarevi}
D
uel dva bosansko-hercegova~ka repr-ezentativca u pr-vom kolu turskeSuper lige, izme|uSafeta Nadarevi}a i ErminaZeca, zavr{io je bez pobje-dnika. Kona~an rezultat bioje 0:0, a po izvje{tajima u tu-rskim sportskih medija gostisu imali bolje prilike.Posebno se istakao nova-jlija u redovima Gen~lerbirli-gija, na{ reprezentativac Zec,koji je ne{to sli~no kao i neda-vno protiv Katara na Grbavi-ci, zapucao dvije izgledne pr-ilike u fini{u me~a.- Kada gost „parkira“ au-tobus ispred gola, te{ko jepobijediti. Tako je bilo protivGen~lerbirligija, ekipe kojaje u na gostovanje stigla sa-mo da bi se branila. Zec jebio njihov najbolji igra~ iimao je lijepu priliku dasvom timu donese pobjedu -kazao je Nadarevi}, koji br-ani boje Eski{ehirspora.Nadarevi} da je ovo petiremi izme|u ove dvije ekipeu posljednjh {est susreta.- Nikako ih ne mo`emopobijediti. Uvijek do|u da sebrane, a mi te{ko probijamobunker. Ipak, nismo razo~ar-ani, jer je ovo tek po~etak pr-venstva, a na startu je uvijekva`no da u borbu za Evropune krenete s porazom - dodaoje Nadarevi}.Safet se poput na{eg timaprotiv Katara nije proslavio.Gosti su na{oj odbrani zadava-li dosta problema. Na kraju Na-darevi} je bespotrebno i napr-avio prekr{aj za penal s kojimsu gosti do{li do izjedna~enja.- I dalje tvrdim da pre-kr{aj nije postojao. No, ide-mo dalje. O~ekuje nas serijava`nih utakmica i jako }e bi-tno biti da se ovakve gre{kene ponavljaju u susretima ukojima }e svaki bod biti bi-tan. I dalje tvrdim da smo uzFrancuze prvi favoriti za pla-sman na Euro - kazao je Na-darevi}.
 A. S.Nadarevi} i Zec u borbi za loptu
Zec zadovoljan
Ermin Zec, reprezentativac BiH i napada~ Gen~lerbi-rligija bio je zadovoljan, a malo je nedostajalo da ponese epi-tet igra~a utakmice, jer je u samom fini{u me~a propustiodobru priliku.- Mogu biti zadovoljan svojom igrom. Uspjeli smo osvo-jiti vrijedan bod na gostovanju. Vjerujem da }u u nastavku se-zone podesiti ni{anske sprave i tresti protivni~ke mre`e. Na-jva`nije je da sam zdrav, a golova }e sigurno biti - optimistaje Zec, koji jedva ~eka naredne utakmice na{e najbolje selekci-je u kvalifikacijama za odlazak na Evropsko prvenstvo.
Slavi{a Vuki}evi}, zastupnik Fudbalskog saveza Francuske, otkriva
NSBiH odbio 3.600.000 miliona eura za TV prava
 Za{to ponuda FFF nije razmatrana na posljednjoj sjednici Izvr{nog odbora NSBiH 
Predsjedni{tvo Nogome-tnog saveza BiH odbilo jeponudu Fudbalskog savezaFrancuske, koji je za otkupTV prava predstoje}e kvali-fikacione utakmice za Euro2012 (7. septembar) ponudio3.600.000 eura.- Dobili smo pismo odPredsjedni{tva NSBiH u ko-jem nas obavje{tavaju da nemogu prihvatiti ponudu Fu-dbalskog saveza Francuske,ka`e Slavi{a Vuki}evi}, za-stupnik Fudbalskog savezaFrancuske.
Razgovor sa ^olakovi}em
- Naime, oni su se pozva-li na ugovor sa marke-tin{kom ku}om „Sport 5“,koji za kompletne kvalifika-cije donosi 1.800.000 euraPodsjetimo, NSBiH imadvaugovora o prodaji TV pr-ava od kojih je jedan neva`e}i.- U toku je proces izme|u„Sport 5“ i „Kentara“, s tim{to u NSBiH smatraju da jeva`e}i potpisani ugovor sa„Sport 5“. Nadam se da }eadvokata Mehmeda @ili}a imene uskoro primiti predsje-dnik NSBiH Sulejman^olakovi}, jer ima prostora zadogovor.Vuki}evi} konstatuje da sesvaki ugovor mo`e i prekr{iti,ako postoji „obostrani interes“.- Tako|er, nije mi jasnoza{to ponuda FFF nije razma-trana na posljednjoj sjedniciIzvr{nog odbora NSBiH, kojije jedini ovla{ten za ove i sli~nestvari. Na vrijeme smo dosta-vili svu neophodnu dokume-ntaciju, advokat @ili} je biospreman obrazlo`iti komple-tan posao, ali Predsjedni{tvoNSBiH nije uop}e uvrstilo ovutemu na dnevni red.Prije svake sjedniceIzvr{nog odbora NSBiH pri-premni sastanak odr`i Pre-dsjedni{tvo NSBiH.
Ruka spasa
- Mi smo respektovali sveprotokole. Advokat @ili} jeprvo obavio razgovor sa^olakovi}em, a onda i saostala dva ~lana Predsje-dni{tva, Iljom Dominko-vi}em i Bogdanom ^ekom,ali... Bilo je prostora za dogo-vor na obostrano zadovo-ljstvo, ali o~ito nije bilo `elje.Kasnije smo @ili} i ja ra-zgovarali sa ve}inom ~lanovaIzvr{nog odbora, kojima nijejasno za{to materijal nije do{aodo njih.Na pitanje zna~i li to da jePredsjedni{tvo NSBiH sakrilomaterijal iz FFF, Vuki}evi}odgovara:- Ne znam, ne bih ulazi uto. Tako|er, ne interesuje meni razlog zbog kojeg na{a po-nuda nije uvr{tena na dnevnired, ali znam da je to odlukakoju je morao donijeti Izvr{niodbor, bar je tako po Statutu.Ipak, nije rije~ o nekoj marke-tin{koj ku}i, ve} o ponudi Fu-dbalskog saveza Francuske. A~elnici FFF sigurno znaju dali je mogu}e prekr{iti jedanugovor i prihvatiti puno povo-ljniju ponudu. Ne treba ni na-pominjati u kavoj finansijskojsituaciji, da ne ka`em kolapsu,nalazi se NSBiH, a Francuzi suponudili „ruku spasa“.
G. [UMAR
 Francuski mediji su ovoj ponudi FFF posvetili puno pa`nje. - To je zbog toga {to su doga|aji u BiH iz bliske pro{losti, na- ravno mislim na rat, jako potresli francusku javnost. Francu- ska feredacija je `eljela iza}i u susret na{em fudbalu, ali... - ka`eVuki}evi}.
F
leS
^lanovi IO NSBiH: Nisu ni dobili ponudu
 
3
avaz/
sport
/
Sarajevo,utorak, 17. avgust/kolovoz 2010.
Z
a selektora repreze-ntacije Bosne i Her-cegovine nema odm-ora. Pred SafetomSu{i}em su nakonslabog nastupa u prijate-ljskom me~u protiv Katara(1:1) na Grbavici, dugi da-ni is~ekivanja po~etka kvali-fikacija za Euro.Papetovi nemirni snovijo{ uvijek su prisutni, na-jvi{e iz razloga {to jo{ nije ri-je{io najve}i problem una{em timu, lijevi bok.Nakon {to je definitivnozavr{ena pri~a oko mogu}egpovratka Sa{e Papca, Su{i}se dao u potragu za novimrje{enjem.
Posjeta Ko{evu
U nedjelju je bio naKo{evu, gdje je posmatraoduel izme|u Olimpika i[irokog. Saznajemo da je nadjelu `elio vidjeti Josipa Ba-ri{i}a i Muhameda Sulja-gi}a, koje su mnogi selekto-ru preporu~ili kao mogu}erje{enje za lijevi bok.Prema na{im saznanjima,Su{i} nije bio odu{evljen.Oba spomenuta igra~a uovom trenutku ne pru`ajuformu s kojom bi zaslu`ilipozive za susrete sa Lukse-mburgom i Francuskom,koji su na rasporedu 3. i 7.septembra.Su{i} je nakon utakmicesa Katarom kazao da nije za-dovoljan odnosom pojedinihigra~a, ali nije `elio imenova-ti krivce za neo~ekivani remina Grbavici, iako je bilo evi-dentno da su zakazale najja~ekarike u na{em timu.Zanimljivo }e u nare-dnim danima biti {ta ka`eSu{i} na prijedlog EdinaD`eke, koji je kao mogu}erje{enje lijevog boka ponu-dio Amira Spahi}a, biv{egigra~a @eljezni~ara koji seodli~no sna{ao ranije u Ru-siji (Torpedo), te sada u Po-ljskoj (Slask).Spahi} je igra~ sa isku-stvom i sigurno bi mogaopomo}i {iroma{nom Su{i-}evom kadru na lijevom bo-ku, ali je pitanje da li Su{i}ima vremena da ga posmatrado me~a sa Luksemburgomili mu opet mo`e uputiti po-ziv na D`ekinu preporuku.Ina~e, drugi su opet kaorje{enje predlo`ili AdmiraLjevakovi}a, koji je ve} dru-gu godinu zaredom najboljidefanzivac ~e{ke lige. Biv{iigra~ ^elika ve} tre}u sezo-nu brani boje Teplica, atr`i{na vrijednost mu je do-stigla ve} cijenu od1.400.000 eura.
Povratak Musi}a
Prema na{im saznanjimaSu{i} je dobio prijedlog da nakratko aktivira Vedina Mu-si}a, biv{eg igra~a italija-nskog Koma, kojeg pamtimokao odli~nog igra~a po lijevojstrani u vrijeme kada su bo-je BiH branili Balji}, Boli},Salihamid`i}, Barbarez...Musi} trenutno nemaklub, odmara u BiH, ali redo-vno trenira. Ne sumnjamo dabi jedan od na{ih najbr`ihigra~a mogao na svje`inu bezproblema odigrati ~etiri kva-lifikacijske utakmice do po-vratka Salihovi}a.Na kraju, mogu}e je daSu{i} odustane od potrageza lijevim bo~nim i odlu~i seza vlastite redove, jer je Sa-nel Jahi} igra~ koji ve} {estmjeseci u gr~kom AEK-uigra na lijevom boku i to do-sta uspje{no.I sam Su{i} je u neda-vnom razgovoru za na{ listkazao da je Jahi} igra~ nakojeg ra~una na lijevom bo-ku za me~eve sa Luksembu-rgom i Francuskom.U svakom slu~aju zaSu{i}a je odmor zavr{en. Unarednim danima bit }e inte-resantno pratiti de{avanja una{em taboru sa Su{i}evihpripremama za Luksemburgi „trikolore“.
 A. S.
 
Selektor reprezentacije BiH bez odmora do susreta sa Luksemburgom i Francuskom
Potraga za
lijevim bo~nim
 Bari{i} i Suljagi} otpali nakon {to ih je selektor gledao na Ko{evu
 
 Da li su rje{enje Amir Spahi}, Admir Ljevakovi}, Sanel Jahi} ili mo`da Vedin Musi}
Su{i}: Jo{ bez idealnog rje{enja na lijevom boku
Jasmin Bakovi}, generalni sekretar NSBiH
Za Francuze }emo {tampati 30.000 ulaznica
Vjerovatna cijena karata za „trikolore“ }e biti od 20, 30 i 40 KM - kazao je Bakovi}
 Jasmin Bakovi}, genera-lni sekretar Nogometnog sa-veza Bosne i Hercegovine,potvrdio je u razgovoru zana{ list da prodaja ulaznica zana{e navija~e za kvalifikaci-jsku utakmicu za Euro protivLuksemburga ide preko nji-hovog Saveza.- Ve} smo u Nogometnisavez Luksemburga poslalikompletan bezbjedonosniplan kada je u pitanju uta-kmica koja }e se igrati 3. se-ptembra na njihovom terenu.NS Luksemburga je organi-zator susreta, ali to na{ Savezne osloba|a odgovornosti zana{e navija~e. Nadamo se daoko prodaje ulaznica ne}e bi-ti problema, ali smo i ~elnikeNS Luksemburga obavijesti-li o mogu}em riziku sa navi-ja~ima, sa `eljom da na uta-kmici ne bude nikakvih ska-ndala - kazao je Bakovi}.On je potvrdio da je NS-BiH ve} rezervisao ~arter letza Luksemburg i da }e repre-zentacija BiH biti smje{tenau hotelu „Novotel“.- ^arter let je u ~etvrtak,2. septembra, u 10 sati ujutrosa Sarajevskog aerodroma, apovratak je 4. septembra, dannakon utakmice. Po na{iminformacijama u avionu }ebiti 60 mjesta, od toga je 40rezervisao NSBiH. Spavat}emo u hotelu „Novotel“ ko-ji }e obezbje|ivati njihoveagencije sigurnosti - ka`e Ba-kovi}.Sa generalnim sekretar-om NSBiH smo razgovarali io susretu sa Francuzima, ko-ji se 7. septembra igra naKo{evu. Bakovi} nam jeiznio niz zanimljivih detaljavezanih za prodaju ulaznica.- Jo{ nismo odlu~ili ta~anbroj ulaznica za sarajevski su-sret sa Francuzima, ali mora-mo voditi ra~una da premabezbjedonosnim kriterijamane}emo mo}i {tampati vi{eod 30.000 ulaznica. O~eku-jem da }emo iskoristiti svemogu}e dozvoljene kapaciteti za „trikolore“ pustiti u pr-odaju svih 30.000 planiranihkarata - kazao je Bakovi}.On je podvukao da }e petposto kapaciteta stadiona(oko 1.500 karata) moratiustupiti gostuju}im navi-ja~ima, s tim {to se mo`e do-govoriti i ve}i broj ulaznica.- Cijene ulaznica jo{ uvi-jeknismo formirali. Vjerova-tno }e biti iste kao u Zenici sa[panijom i Portugalom. Jo{ ni-smo odr`ali sastanak vezan zacijenu ulaznica, ali o~ekujemda }e se prodavati po standar-dnim cijenama 20 (iza golova),30 (Istok) i 40 (Zapad) KM -dodao je Bakovi}.
 A. S.
Juniori protiv Hrvatske
Dogovoreno je da se 24. i 26. avgusta u Velikoj Kladu{iodigraju prijateljske utakmice juniorskih reprezentacijaBiH i Hrvatske. Ujedno to }e biti generalne provjere na{ihmladi}a uo~i kvalifikacija za EP koje po~inju u oktobru.Selektor juniorske reprezentacije BiH Zoran Bubalou narednim danima objavit }e spisak kandidata, a gosteiz Hrvatske vodit }e Ivica Grnja, biv{i igra~ Osijeka.Na{a juniorska reprezentacija je doma}in kvalifikaci-jskog turnira koji }e se odigrati od 1. do 6. oktobra, a osimnas u grupi se jo{ nalaze ^e{ka, Bjelorusija i Makedonija.Prve dvije reprezentacije }e se plasirati u narednu ru-ndu takmi~enja.
Sa Platinijemu Atini
Predsjednik UEFA-e,Mi{el Platini (Michel),uputio je dopis ~elnicimaNSBIH u kojem ih oba-vje{tava da prihvata pozivza sastanak na kojem }e serazgovarati o aktuelnoj si-tuaciji u na{em Savezu.Zbog pretrpanog raspo-reda predsjednik UEFA-eje predlo`io da se sastanakodr`i 12. septembra u Ati-ni, jer je tamo dan kasnijezakazan sastanak iz TEPprograma UEFA-e na ko-jem }e biti prisutni i pre-dstavnici Saveza.
Bakovi}: U Luksemburg ~arter letom

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->