Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sport-27.08.2010

Sport-27.08.2010

Ratings: (0)|Views: 31 |Likes:
Published by Muhamed Omerović
sport
sport

More info:

Published by: Muhamed Omerović on Aug 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2014

pdf

text

original

 
Broj 1517
Sarajevo, petak, 27. avgust/kolovoz 2010.
Safet Su{i}objavio spisak reprezentativaca
Ni{ta odigre sa trinapada~aNi{ta odigre sa trinapada~a
Najpoznatiji sportskipar na svijetu Adem Ljaji}, veznjak Fiorentine
 Volio bih danam do|e D`eko
 Asmir Begovi}nije branio za Stouk 
Kenan Hasagi}o prvoj utakmici kvalifikacija za Euro 2012.
Ismet Had`i},nekada{njinogometa{
Pobjegaosam sadna `ivota
Sve o Mundobasketu Turska 2010
 A  r p a d  [ t e r b i k ,  g o l m a n  S i u d a d  R e a l a 
U ovom broju„Sporta“
Neka mepuste,`elim u ^elzi!Neka mepuste,`elim u ^elzi!
Blanka i Nikolazajedno i u Doboju
Hasagi}:Brani uizvrsnoj formi
 K  i l  j e  s a m o  p r i v r e m e n o  n a j b o l j i  u  E v r o p i
Sa Luksemburgomkao protiv BrazilaSa Luksemburgomkao protiv Brazila
 
 Aktuelno
2
avaz/
sport
/
Sarajevo, petak, 27. avgust/kolovoz 2010.
R
eprezentacija Lukse-mburga, na{ prvi pro-tivnik u kvalifikacija-ma za Euro, pora`enaje u prijateljskom su-sretu protiv njema~kog drugo-liga{aAhena sa 0:2.Novi selektor Luk Holc(Luc Holtz) i pored poraza pr-ed 2.000 gledalaca zadovoljanje prikazanom igrom svojihigra~a bez obzira na to {to nje-gov tim nije uspio posti}i gol.Pred 3.000 gledalaca uAhenu, Luksemburg je paou drugom dijelu kada je Ho-lc na teren izveo prakti~nodrugi tim. Oba gola primi-li su nakon gre{ke odbranei to u 66. i 75. minuti.- Protiv BiH }emo mora-ti igrati malo ofanzivnije, jerse Kitange slabo snalazio samu napadu. Morat }emo ne{toporaditi na tom planu, ali meraduje da u prvom poluvre-menu nismo primili gol - ka-zao je Holc.On je protiv Ahena na te-ren izveo kombinovani tim.Na terenu nije bilo [trasera(Strasser), dok su Hofman(Hoffmann), Kincinger (Ki-ntzinger) i Bukvi} sjedili naklupi za rezervne igra~e.U tri posljednja prijateljskasusreta odbrana Luksemburgaje primili pet golova. Holca ra-duje da se u Ahenu nije pono-vio Vels, gdje je njegova odbra-na potpuno zakazala i primilapet golova (1:5), bez obzira na~injenicu da su dugo vremenadr`ali optimisti~nih 1:1.- U odnosu na Vels i du-el sa Borusijom iz Menhe-ngladbaha, susret u Ahenu jeodre|eni pomak za moj tim.Pokazali smo odre|eni napr-edak, ali i dalje trebamo jo{raditi - dodao je Holc.Reprezentativci Lukse-mburga nakon susreta uAhenu, vratili su se ku}i,gdje }e se pripremati do 3.septembra kada je na raspor-edu susret protiv Bosne i He-rcegovine.
 A. S.
 
Na{ prvi protivnik u borbi za Euro odigrao prijateljsku utakmicu
Luksemburgpora`enod Ahena
U odnosu na Vels i duel sa Borusijom, susret u Ahenu je odre|eni pomak za moj tim - kazao je Luk Holc, selektor Luksemburga
Detalj s utakmice: Ahen slavio sa 2:0
Sastav Luksemburga
Reprezentacija Luksemburga je protiv Ahena igrala usastavu: Joubert (46. Oberweis) - Jänisch (24. Twimumu), Payal,Schnell (87. Bukvi}), Peters, Bensi, Da Mota (70. Siebena-ler), Kitenge (46. Bettmer), Collette, Malget (46. Hoffma-nn), Massimo (46. Kintziger).
Pripreme u NSBiH za duel sa Francuzima
U ponedjeljak po~injeprodaja ulaznica
Cijene ulaznica ne}e se mijenjati bez obzira na pritisak javnosti
U ponedjeljak, 30. avgusta, u prodaju}e biti pu{tene ula-znice za kvalifikacijske susret na{e nogometne reprezenta-cije protiv Francuske, koji se 7. septembra igra na Ko{evu. Jasmin Bakovi}, generalni sekretar NSBiH, potvrdio jeda se cijene ulaznica ne}e mijenjati bez obzira na pritisakjavnosti da su one previsoke.- Ove cijene su va`ile i u proteklim kvalifikacijama i ba-ra`u za Mundijal u Ju`noj Africi u susretima protiv [panijei Portugala. U potpunosti razumijemo situaciju kakva jeu na{em dru{tvu, ali nismo bili u mogu}nosti sniziti ci-jene ulaznica iz ~isto poslovnih razloga. To je, ipak, uta-kmica protiv biv{ih svjetskih i evropskih prvaka - kazao jeBakovi}.Kako smo ranije objavili cijene karata }e biti 20 KM(jug i sjever), 30 KM (istok) i 40 KM (zapad) i {tampat }e28.000 ulaznica.- Gosti su tra`ili samo 500 ulaznica za svoje navija~e i oni}e biti smje{teni na ju`noj tribini. Odre|eni broj poslovnihprijatelja NS Francuske bit }e smje{ten na zapadnoj tribiniko{evskog stadiona - dodao je Bakovi}.
 A. S.Bakovi}: Susret sa biv{im svjetskim prvakom
Francuski reprezentati-vac Patris Evra (Patrice)`alio se na odluku Francu-skog nogometnog saveza(FFF) o zabrani nastupa udresu s dr`avim grbom.Evra je ka`njen pet susr-eta, ali do danas nije dobiozvani~nu obavijest o odlucidisciplinske komisije.On je o{tro kritiziraoodluku disciplinske komisi-je da nogometa{i za isti pre-kr{aj dobiju razli~ite kazne.Njegov advokat @an-IvFukar (Jean-Yves Foucard)je izrazio o~ekivanja da bi`alba mogla biti pozitivno ri-je{ena na vrijeme, da bi sele-ktor „trikolora“ Loran Blan(Laurent Blanc) nogometa{aMan~ester junajteda mogaoda pozove u reprezentaciju zauvodne me~eve kvalifikaci-ja protiv Bjelorusije i BiH.Pravnici u FFF-u su ta-kvu mogu}nost odbacili, alisu igra~ odlu~io `aliti.Ipak, nije nemogu}e dana Ko{evu 7. septembru vi-dimo Evru, uz Tulalana(Toulalan) koji }e pauziratisamo prvi susret sa Bjeloru-sijom. Naravno, ukoliko ihpozove selektor Blan.
Francuski reprezentativac se `alio na odluku o zabrani nastupa
Patris Evra kritikuje, ali tra`i smanjenje kazne
 Igra~ jo{ nije dobio zvani~nu obavijest o kazni
Gurkuf kod Pjani}a
Francuski reprezentativac Joan Gurkuf (Yoann Gour-cuff) novi je igra~ Liona.Lion, u kojem nastupa na{ Miralem Pjani}, }e za uslu-ge francuskog reprezentativca njegovom dosada{njem klu-bu Bordou platiti 22 miliona eura obe{te}enja, {to je ovo-godi{nji rekord u FrancuskojGurkuf je drugo ovosezonsko poja~anje Liona. Prijenjega u klubu je do{ao D`imi Briand (Jimmy) iz Rena.Najzvu~nije ime u francuskom prijelaznom roku }e za-igrati za novi klub ovog vikenda i to protiv Lorijena, ko-ji sa klupe vodi njegov otac Kristijan.- Sudbina se stvarno nekada zna poigrati sa vama. Bit}e malo bizarno igrati protiv oca - rekao je Gurkuf.
Gurkuf:Bizarno jeigratiprotiv oca
Foto: AFP
Riberi nedolazi na Ko{evo
Francuski reprezentativacFrank Riberi (Franck Ribery)ne}e se `aliti na kaznu Disci-plinske komisije Francuskognogometnog saveza (FFF),koja mu je zabranila nastup utri utakmice u reprezentaci-ji, izjavio je njegov advokat.Riberi je jedan od ~etirinogometa{a koje je FFF ka-znio zbog bojkota treninga naSvjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi.- Frank Riberi, ~ak i ako misli da je sankcija FFF-a ne-pravedna i bez temelja, odlu~io je da se ne `ali - izjavio je@an-Didie Lan` (Jean-Didier Lange).
Riberi: Ne}e se `alitiEvra:Nada sepozitivnomrje{enju
 
3
avaz/
sport
/
Sarajevo, petak, 27. avgust/kolovoz 2010.
S
afet Su{i} je u utorakobjavio spisak od 22kandidata na koje }era~unati u kvalifika-cijskim susretima zaplasman na Euro 2012 protivLuksemburga (3. septembar)i Francuske (7. septembar).Selektoru reprezentacijeBosne i Hercegovine prili-kom susreta sa novinarimana po~etku nije bilo ba{ sve-jedno, jer je spisak koji jeobznanio, istog dana objavilave}ina bh. medija.
Pozvani najbolji
Su{i} je potvrdio da je prisastavljanju spiska imao ne-koliko dilema, ali da je i po-zvao najbolje.- Bio sam u dilemi kodMuratovi}a. On u posljednjevrijeme ima skromnu minu-ta`u u klubu, {to je osnovnirazlog zbog ~ega ga nisampozvao. Kada izbori statusprvotimca, sigurno }u ga po-zvati - kazao je Su{i}.Pape je na spisak dodao iSejada Salihovi}a u nadi da}e se i on pridru`iti sai-gra~ima kako bi se u ekipistvorila odli~na atmosfera pr-ed va`na dva me~a na startukvalifikacija za Evropsko pr-venstvo koje se za dvije godi-ne igra u Poljskoj i Ukrajini.- Nekoliko puta sam ra-nije kazao da `elim da Sali-hovi} bude s nama, bez obzi-ra na njegovu suspenziju. Jo{samo ~ekamo dozvolu Hofe-nhajma - dodao je Su{i}.Nas je zanimala situacijasa Mensurom Mujd`om zakojeg iz UEFA-e jo{ nije sti-gla zvani~na potvrda damo`e braniti boje BiH.- Imam obe}anje iz UEFA-e da }e za Mujd`u do kraja se-dmice sti}i pozitivan odgovor.Ostalo je jo{ samo da se slo`epapiri oko valjane registracije.O~ekujem da ne}e biti proble-ma - dodao je Su{i}.Debitanti na Su{i}evomspisku su Ognjen Vranje{ iGordan Bunoza. Senad Lu-li} iz Jang bojsa je ranije bio~lan A tima (protiv Azerbe-jd`ana). Pape je pojasnio da}e, najvjerovatnije, mladiigra~i uo~i odlaska u Lukse-mburg, biti stavljeni na ra-spolaganje U-21 selektoruBranimiru Tuli}u za duel saItalijom.- U Luksemburg }u vodi-ti najvi{e 19 igra~a, zbog~ega }e Vranje{, Bunoza i[ehi} najvjerovatnije bitistavljeni na raspolaganje se-lektoru mlade reprezentaci-je. Sigurno je da }e mnogovi{e koristiti njemu u susre-tu s Italijom, nego da buduna tribinama u Luksembur-gu - rekao je Su{i}.On nije bio ba{ uvjerenda }e Luli}a odmah gurnutiu „vatru“ ve} u Luksembur-gu, posebno u duelu sa Fra-ncuzima na Ko{evu. Ipak,nije definitivno obacio takvumogu}nost.- Te{ko je jednog gotovodebitanta odmah staviti utim. Vidjet }emo {ta }e Luli}pokazati na treninzima. Me-ni dva treninga vi{e poka`u,nego 10 ogledanih utakmicana kazetama - dodao je Su{i}.Naravno, razgovaralismo i o planovima za Lukse-mburg i Francusku. Pape jeranije u razgovoru za na{ listkazao da bi bio zadovoljan sa~etiri osvojena boda iz prvadva susreta.
Propao plan
- O Francuzima trenu-tno ne razmi{ljam i o njimame nemojte ni{ta pitati. Onjima }emo nakon {to pobi-jedimo Luksemburg. Ima-mo bolji tim i to trebamopotvrditi na terenu - kazaoje Su{i}.O Francuzima }emo pri-~ati 4. septembra dan nakonLuksemburga, a prije togaPape je potvrdio izjavu kojunam je dao nakon Katara, dana{ tim vi{e ne}e igrati sa trinapada~a.- Poku{ao sam protiv Ka-tara i nije i{lo. Imao sam plansa Muslimovi}em i Ibi{e-vi}em da igraju po strani, alise pokazalo kao lo{ potez. Pro-tiv Luksemburga ne}emo igr-ati sa tri napada~a - kazao je nakraju Su{i}.
 A. S.
UEFA odredila sudiju za me~ izme|u BiH i Francuske
Nijemac Brih na centru Ko{eva
U Bundes ligi po~eo suditi od 2004.
Nijemca Feli-ksa Briha (FelixBrych) UEFA jedelegirala za susret drugog kola kva-lifikacija za Euro izme|u BiH i Fra-ncuske na Olimpijskom stadionu„Asim Ferhatovi} Hase“ koji se igra7. septembra (21 sat) na Ko{evu.Brih je ro|en je 3. avgusta 1975.godine u Minhenu. U njegovom pr-ofilu pi{e da je u Bundes ligi po~eosuditi od 2004., te da je bed` saFIFA znakom dobio tri godine ka-snije.Debitirao je u kvalifikacija zaEuro 2008 kada je Rumunija pobije-dila Luksemburg (2:0),a od va`nijihsusreta iz njegove internacionalnekarijere izdvojamo duel KupaUEFA izme|u Panatenaikosa i Re-nd`ersa na{eg Sa{e Papca. U Ligi pr-vaka prvi me~ je sudio u dueluizme|u Liverpula i PSV-a. Kasnijeje jo{ jednom sudio Liverpulu pro-tiv Fiorentine, a vrhunac karijerumu je bilo dijeljenje pravde na SanSiru izme|u Milana (svirao im pe-nal) i Reala (1:1).Brih je sudio i me~ kvalifikacijaza Mundijal izme|u Bjelorusije i Hr-vatske (1:3). Ina~e, po zanimanju jeadvokat. Voli muziku i sport, aUEFA ga smatra jednim od najtale-ntiranijih arbitara.U prvom kolu na gostovanju uLuksemburgu sudit }e nam Molda-vac Vea}eslav Bavari. Utakmicaizme|u Luksemburga i BiH igrat }ese 3. septembra u 20.15 sati.
 A. S.Su{i}: U Luksemburg }e voditi najvi{e 19 igra~a
(Foto: J. Brutus)
 
 Volio bih da D`eko ostane
Novinare je zanimalo {ta selektor Su{i} misli o mo-gu}em transferu na{eg najboljeg napada~a, Edina D`eke.Selektor nije `elio D`eki dijeliti savjete, ali je iznio svojemi{ljenje.- D`eko je pametan momak i odlu~it }e najbolje. Ono{to bih volio je da ostane do januara u Volfsburgu. Mi-slim da bi sada bilo rizi~no oti}i i promijeniti sredinu,pogotovo nakon {to je na startu postigao gol protiv Baje-rna - kazao je Su{i}.
Okupljanje 30. avgusta
Okupljanje reprezentativaca je planirano za 30. avgu-st u Sarajevu, gdje }e se pripremati do 2. septembra kadaje planiran put u Luksemburg.Susret Luksemburg - BiH na rasporedu je 3. septe-mbra na stadionu „@ozi Bartel“ u 20.15 sati.U drugom kvalifikacijskom susretu nogometa{i BiH7. septembra na Olimpijskom stadionu „Asim Ferhato-vi} Hase“ do~ekuju Francusku.Za ovaj me~, kao {to je „Sport“ ranije najavio, }e biti{tampano 28.000 ulaznica po cijenama od 20, 30 i 40 KM.
Spisak kandidata
Spisak selektora Su{i}a za kvalifikacijske susrete sLuksemburgom i Francuskom:
GOLMANI:
Kenan Hasagi} (Istanbul Büyüksehir),Asmir Begovi} (Stoke City), Ibrahim [ehi} (@eljezni~ar),
ODBRANA:
Mensur Mujd`a (Freiburg), Ognjen Vr-anje{ (Sheriff), Safet Nadarevi} (Eskisehirspor), BorisPand`a (Malines), Emir Spahi} (Montpellier), AdnanMravac (Westerlo), Sanel Jahi} (AEK Atena), GordanBunoza (Wisla Krakov)
 VEZNJACI:
Haris Medunjanin (Maccabi Tel-Aviv),Miralem Pjani} (Lyon), Elvir Rahimi} (CSKA Moskva),Senijad Ibri~i} (Hajduk), Zvjezdan Misimovic(Wolfsburg), Senad Luli} (Young Boys), Semir [tilic(Lech Poznan), Sejad Salihovi} (Hoffenheim)
NAPADA^I:
Ermin Zec (Genclerbirligi), Zlatan Mu-slimovi} (PAOK), Vedad Ibi{evi} (Hoffenheim), EdinD`eko (Wolfsburg).
Safet Su{i}objavio spisak kandidata za kvalifikacijske me~eve sa Luksemburgom i Francuskom
Ne}e igrati satri napada~a
 Selektor pozvao 22 igra~a sa dva debitanta, Vranje{om i Bunozom, te povratnikom Luli}em
 
 Me|u pozvanim i Sejad  Salihovi}, radi dobre atmosfere
 
 Papiri za Mujd`u do kraja sedmice
 
O Francuzima }emo nakon {to pobijedimo Luksemburg - kazao je bh. selektor
Brih: Advokatkoji voli muzikui sport
Papetov apel novinarima
Selektor je uputio poseban apel novinarima u `elji da repre-zentativci imaju potpuni mir pred va`ne duele.- Nemojte me pogre{no shvatiti, ali ne `elim vi{e da do|em usituaciju da mi se igra~i za lo{u igru pravdaju da nisu imali uslo-ve, kao {to je bilo nakon Katara. Od utorka }e se obra}anje me-dijima odr`avati isklju~ivo prije treninga, dolazit }emo petnae-stak minuta ranije i svi }ete mo}i dobiti izjavu - kazao je Su{i},koji je potvrdio da konferencije za novinare u Sarajevo pred me~sa Luksemburgom ne}e biti.Nakon kra}e stanke, selektor je dodao:- Molim vas, ni mene, a niti igra~e vi{e nemojte zvati na go-stovanje u emisijama poslije treninga i nave~er. ^esto mi se zna-lo desiti da zakasnim na sastanak, jer po 15 minuta ~ekam da seuklju~im negdje na radio ili tv. Molim vas, po{tujte to, tako }etenam puno pomo}i - objasnio je Su{i}.
Nijemac Brih na centru Ko{eva

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->