Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bi mat cua may man_Alex Rovira,Fernando Trías de Bes

Bi mat cua may man_Alex Rovira,Fernando Trías de Bes

Ratings:
(0)
|Views: 37|Likes:
Published by heovit11404080

More info:

Published by: heovit11404080 on Jun 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 L
ờ 
i M 
ở 
 
 Đầ
u
Good Luck - Bí m
t c
a may m
ắ 
n
- là cu
n sách n
i ti
ế
ng và
độ
c
đ
áo nh
t
đượ 
c Nhà xu
t b
n Jossey-Bass xu
t b
n ngày 1/9/2004. Theo các công ty b
n quy
n châu Âu,
Good Luck 
là cu
n sách
đầ
u tiên trong l
ch s
hi
n
đạ
i bán
đượ 
c b
n quy
n d
ch ra 15ngôn ng
trên th
ế
gi
ớ 
i
tr 
ướ 
c khi
đượ 
c xu
ấ 
t b
n
ở 
b
t
qu
c gia nào (ch
 
đượ 
c truy
nmi
ng và qua Internet). Cu
n sách
đượ 
c xu
t b
n
đầ
u tiên
ở 
Tây Ban Nha vào tháng2/2004. Ch
trong vòng hai tu
n,
Good Luck 
đ
ã v
ượ 
t lên d
n
đầ
u danh sách nh
ng cu
nsách bán ch
y nh
t
ở 
Tây Ban Nha, Nh
t B
n, Brazil, M
. Hàn Qu
c,
Đ
ài Loan và
đ
anglan t
a nhanh chóng sang các qu
c gia, châu l
c khác nh
ng tháng
đầ
u n
ă
m 2005.Câu chuy
n trong
 Bí M 
t c
a May M 
ắ 
n
h
 p d
n nh
ư
câu chuy
n th
n tho
i v
ớ 
inh
ng chân lý th
c t
ế
và v
 ĩ 
nh h
ng c
a cu
c s
ng, mang l
i cho ng
ườ 
i
đọ
c, ni
m tin, hyv
ng, nh
ng tr 
i nghi
m quý báu,
đồ
ng th
ờ 
i lý gi
i t
i sao m
t s
ng
ườ 
i luôn g
 p
đượ 
cmay m
n trong khi nh
ng ng
ườ 
i khác l
i không g
 p. Cu
n sách
đ
ã mang
đế
n cho
độ
c gi
 m
t cái nhìn thú v
và sâu s
c v
thay
đổ
i nh
ng
đ
i
u ki
n c
n thi
ế
t
để
t
o ra và duy trì s
 may m
n trong cu
c
đờ 
i chúng ta.
Độ
c gi
kh
 p m
i n
ơ 
i
đ
ã chú tâm th
ưở 
ng th
c, chuy
ntay cho bè b
n và m
i ng
ườ 
i
đề
u mua nhi
u b
n
để
t
ng cho gia
đ
ình, ng
ườ 
i thân,
đồ
ngnghi
 p nh
ư
nh
ng món quà
đặ
c bi
t c
a s
may m
n.
Good Luck 
m
t câu chuy
n l
th
ườ 
ng h
ướ 
ng
đế
n m
t bài h
c vô cùng giá tr 
v
 cu
c s
ng: S
may m
n không xu
t hi
n ng
u nhiên trong hành trình cu
c s
ng chúng ta;chính chúng ta ph
i tìm và t
o ra nh
ng
đ
i
u ki
n
để
may m
n tìm
đ
ên v
ớ 
i mình. D
ướ 
ingòi bút c
a Alex Rovira và Fernando Trías de Bes - hai nhà t
ư
v
n tâm lý và ti
ế
 p th
 hàng
đầ
u th
ế
gi
ớ 
i
đ
ã có công trình nghiêm c
u v
thái
độ
, hành vi con ng
ườ 
i c
ũ
ng nh
ư
 
ướ 
c mong, ni
m tin c
a h
 
đố
i v
ớ 
i s
may m
n, thành công trong cu
c s
ng. Câu chuy
ngi
n d
này có th
 
đượ 
c áp d
ng r 
t r 
ng rãi cho t
t c
m
i ng
ườ 
i và có kh
n
ă
ng khích l
 m
t cách
độ
c
đ
áo.
 Bí M 
t c
a May M 
ắ 
n
v
m
t câu chuy
n
đầ
y c
m
độ
ng gi
a haiông già, Max và Jim, khi h
tình c
ờ 
g
 p nhau
ở 
công viên trong tâm sau 50 n
ă
m xa cách.Trong khi Max
đạ
t
đượ 
c nh
ng thành công và h
nh phúc tràn
đầ
y trong cu
c
đờ 
i t
s
 kh
ở 
i
đầ
u vô cùng khó kh
ă
n, t
hai bàn tay tr 
ng, thì Jim l
i không th
làm
đượ 
c
đ
i
u
đ
ó,lúc kh
ở 
i
đầ
u ông
đ
ã
đượ 
c cu
c s
ng
ư
u
đ
ãi
t nhi
u. Bí quy
ế
t thành công và may m
nc
a Max n
m
ở 
câu chuy
n k 
di
u mà ng
ườ 
i ông
đ
ã k 
l
i cho Max t
nhi
u n
ă
m tr 
ướ 
c.Câu chuy
n
đ
ó th
t k 
bí và có s
c thái g
ợ 
i nh
ớ 
 
đế
n nh
ng nhà gi
kim, hi
n tri
ế
t xa x
ư
a,ch
ra bí m
t, cách n
m b
t các c
ơ 
h
i và g
t hái may m
n, thành công. Trong
đ
o
n
ế
t
đầ
y b
t ng
ờ 
, Good Luck t
o ra m
t chu trình khép kín, mang l
i s
khích l
, nh
ngh
ướ 
ng d
n cách th
c hi
n và th
t tr 
n v
n v
ớ 
i m
t câu chuy
n
đầ
y cu
n hút.
Đ
ây th
c s
 là m
t món quà
đặ
c bi
t, thú v
đầ
y c
m h
ng mà Alex Rovira và Fernando Trías deBes
đ
ã mang
đế
n cho chúng ta.
 
 
 Ề 
CÁC TÁC GI 
 Ả 
 
Alex RoviraFernando Trias de BesTác gi
Alex Rovira và Fernando Trías de Bes là hai ng
ườ 
i b
n thân, v
ớ 
i tính cách
đặ
c bi
t, t
ư
duy s
ng sáng t
o, tích c
c, luôn say mê thích th
thách v
ớ 
i nh
ng ý t
ưở 
ngm
ớ 
i. H
cùng
đồ
ng sáng l
 p công ty Salvetti & Llombart, v
ớ 
i 40 c
ng s
hàng
đầ
u
ờ 
 
 
Barcelona, Tây Ban Nha - chuyên nghiên c
u th
tr 
ườ 
ng, t
ư
v
n cho các t
 p
đ
oàn
đ
a qu
cgia kh
ng l
. Alex Rovira là tác gi
cu
n
The Inner Compass
và Fernando Trías de Bes là
đồ
ng tác gi
cu
n
Lateral Marketing 
v
ớ 
i chuyên gia ti
ế
 p th
hàng
đầ
u th
ế
gi
ớ 
i - Ti
ế
n s
 ĩ 
 Philip Kotler.Dù ch
ít ng
ườ 
i nh
ư
ng công ty
đ
ã
t n
i ti
ế
ng v
ớ 
i hàng tr 
ă
m d
án nghiên c
u th
 tr 
ườ 
ng cho các t
 p
đ
oàn l
ớ 
n nh
ư
The Orange Group, Jazztel, Vodafone, Nestlé, Dannon,Hewlett-Packard, Mercedes-Benz, Credit Suisse, Winterthur, Sony Corporation, Pepsi,Fritto-Lay, Moet Chandon, Bongrain, McKinsey&Co., AT Kearney...Qua các thành công c
a mình, Alex Rovira và Fernando Trías de Bes
đ
ã cùng vi
ế
t
Good Luck 
để
chia s
v
ớ 
i m
i ng
ườ 
i. Cu
n sách
đ
ã t
o nên m
t làn sóng t
ư
duy m
ớ 
itrong vi
c tìm ki
ế
m may m
n, h
nh phúc và thành công trong cu
c s
ng. H
 
đ
ã nh
nhàng tr 
ă
m ngàn th
ư
c
a
độ
c gi
trên kh
 p th
ế
gi
ớ 
i g
i v
hoan nghênh và c
m
ơ 
n ý t
ưở 
ng
độ
c
đ
áo t
cu
n sách nh
này. Ph
i nói là
Good Luck 
là cu
n sách
độ
c
đ
áo, s
còn
đượ 
cnh
c
đế
n và lan truy
n
đ
i kh
 p th
ế
gi
ớ 
i. Cu
n sách không ch
giúp ích cho cu
c s
ng conng
ườ 
i mà r 
t nhi
u công ty trên th
ế
gi
ớ 
i
đ
ã
ng d
ng nh
ng ý t
ưở 
ng c
a
Good Luck 
để
 
đạ
t
đượ 
c thành công trong cu
c s
ng.Trong 365 ngày, Good Luck 
đ
ã
đượ 
c xu
t b
n b
ng 35 ngôn ng
 
ở 
trên 68 qu
cgia! Nh
ng qu
c gia
đ
ã mua b
n quy
n Good Luck g
m các n
ướ 
c nói ti
ế
ng Tây Ban Nha. Anh, Pháp,
Đứ
c, B
 
Đ
ào Nha, và các n
ướ 
c Canada, Ý, Nh
t B
n, Th
y
Đ
i
n,Brazil, Hà Lan, Thái Lan, Na Uy,
Đ
an M
ch, Ph
n Lan, Hungary, Nga, Latvia, Iceland,Ba Lan, Indonesia, Hàn Qu
c, Hy L
 p, Estonia, Litva, Galician, Th
Nh
 ĩ 
, Serbia,Slovakia, Trung Qu
c,
Đ
ài Loan, H
ng Kông, Bulgaria, Slovenia, Vi
t Nam (3/2005) Nh
ng qu
c gia
đ
ang th
ươ 
ng l
ượ 
ng chuy
n giao b
n quy
n g
m Croatia, Romania,Israel, x
Basque, c
ng
đồ
ng các n
ướ 
c nói ti
ế
ng
 p và m
t s
n
ướ 
c khác.L
ượ 
ng phát hành Good Luck 
ở 
m
t s
n
ướ 
c
 Nh
t b
n:
h
ơ 
n 1.250.000 b
n bán h
ế
t trong 5 tháng.
Tây Ban Nha:
h
ơ 
n 300.000 b
n trong 5 tháng.
 Đ
ài Loan:
h
ơ 
n 90.000 b
n (ch
ư
a
đầ
y 3 tháng)
 Hàn Qu
ố 
c:
h
ơ 
n 23.000 b
n (trong 2 tháng)
 Ba Lan:
h
ơ 
n 9.000 b
n (
đợ 
t in
đầ
u tiên)
 Đứ 
c:
h
ơ 
n 27.000 b
n
đ
ã h
ế
t.
 Brazil:
h
ơ 
n 30.000 b
n (
đợ 
t in
đầ
u tiên)
Trung Qu
ố 
c:
h
ơ 
n 150.000 b
n (
đợ 
t in
đầ
u tiên)
Vi
t Nam:
5.000 b
n (
đợ 
t in
đầ
u tiên - First News)20.000 b
n (d
ki
ế
n trong n
ă
m 2005)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->