Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Тематско-procesno za Modul 1

Тематско-procesno za Modul 1

Ratings: (0)|Views: 942 |Likes:
Tematsko procesno planiranje za Modul 1- Messages 3- za VIII odd (devetgodisno)
Tematsko procesno planiranje za Modul 1- Messages 3- za VIII odd (devetgodisno)

More info:

Published by: Марија Павловска on Aug 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

 
Тематско-процесно планирање на наставата по англиски јазик за VIII-одделение (деветгодишно)Предметен наставник: Марија Павловска
Тематско-процесно планирање
Module 1-Present and past
Unit 1-Connections
Unit 2-Past eventsВреме на реализација: Септември-Октомври 2013Цели и задачи
:
да се оспособи слухово и визуелно да препознава нови зборови низ разновидни активности и да го разбере нивнотозначење и глобално и селективно да разбира текстови со позната или помалку позната тематика;
да може да репродуцира и продуцира зборови и едноставни јазични изрази со правилен ритам и интонација;
да се оспособи да чита куси текстови за идентификување конкретни и глобални информации;
да се оспособи да пишува едноставни јазични искази и куси текстови со правилна употреба на интерпункцискитезнаци;
да може да води едноставна комуникација на ниво на усвоениот вокабулар со примена на јазични функции блиски навозраста на учениците;
да се здобие со знаења за други култури;
да умее да формира прашални форми во сегашно и минато време
да умее да формира прашања со употреба на глаголот ТО ВЕ 
 
Тематско-процесно планирање на наставата по англиски јазик за VIII-одделение (деветгодишно)Предметен наставник: Марија Павловска
Потребни наставни помагала:
учебник -
Messages 3” ” 
, Cambridge University Press
, касетофон, ЦД, флеш карти, слики,креди во боја, наставни ливчиња, листи за проверка и друг дополнителен соодветен материјал
Форми и методи на работа:
комуникативен, аудио-лингвален, аудио-визуелен, дијалошки, физичко одговоарање (TRP), структурална метода
фронтална работа, групна и работа во парови (затворен и отворен тип) и индивидуална.
Меѓупредметна корелација
Мајчин јазик,
Информатика
Географија
Математика
Музичко
Историја
Форми, методи, техники за оценување:
Набљудување
Усни одговори на прашања од наставникот
Усни одговори на прашања од учениците
Дискусија
Самооценување на учениците
Инструменти за оценување:
 
Тематско-процесно планирање на наставата по англиски јазик за VIII-одделение (деветгодишно)Предметен наставник: Марија Павловска
Чек- листи
Директно оценување на задача
Усна и писмена повратна информација

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->