Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Тематско-процесно Модул 2

Тематско-процесно Модул 2

Ratings: (0)|Views: 1,009 |Likes:
Тематско-процесно Модул 2 za VIII-9 (Messages 3)
Тематско-процесно Модул 2 za VIII-9 (Messages 3)

More info:

Published by: Марија Павловска on Aug 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2013

pdf

text

original

 
Тематско-процесно планирање на наставата по англиски јазик за VIII-одделение (деветгодишно)Предметен наставник: Марија Павловска
Тематско-процесно планирање
Module 2: Descriptions
Unit 3: People
Unit 4: PlacesВреме на реализација: Октомври-Ноември 2013Цели и задачи:
да се оспособи слухово и визуелно да препознава нови зборови низ разновидни активности и да го разбере нивнотозначење и глобално и селективно да разбира текстови со позната или помалку позната тематика;
да може да репродуцира и продуцира зборови и едноставни јазични изрази со правилен ритам и интонација;
да се оспособи да чита куси текстови за идентификување конкретни и глобални информации;
да се оспособи да пишува едноставни јазични искази и куси текстови со правилна употреба на интерпункцискитезнаци;
да може да води едноставна комуникација на ниво на усвоениот вокабулар со примена на јазични функции блиски навозраста на учениците;
да се здобие со знаења за други култури;
да ги совлада компаративните и суперлативните форми на придавките ин да умее да ги препознава во текстови
да формира одречна компарација со употреба на isn’t as…as
 
Тематско-процесно планирање на наставата по англиски јазик за VIII-одделение (деветгодишно)Предметен наставник: Марија Павловска
да научи лексички единици со кои ќе опишува личности
да научи лексички единици кои се однесуваат на локации во град
да употребува фразални глаголи
Потребни наставни помагала:
учебник -
Messages 3” ” 
, Cambridge University Press
, касетофон, ЦД, флеш карти, слики,креди во боја, наставни ливчиња, листи за проверка и друг дополнителен соодветен материјал
Форми и методи на работа:
комуникативен, аудио-лингвален, аудио-визуелен, дијалошки, физичко одговоарање (TRP), структурална метода
фронтална работа, групна и работа во парови (затворен и отворен тип) и индивидуална.
Меѓупредметна корелација
: мајчин јазик, информатика, географија, математика, музичко, историја
Форми, методи, техники за оценување:
Набљудување
Усни одговори на прашања од наставникот
Усни одговори на прашања од учениците
Дискусија
Самооценување на учениците
Инструменти за оценување:
Чек- листи Директно оценување на задача
Усна и писмена повратна информација
Контролни тестови и писмена работа
 
Тематско-процесно планирање на наставата по англиски јазик за VIII-одделение (деветгодишно)Предметен наставник: Марија Павловска
Месец/седмицаЛексичкиединициГраматички структуриЈазичнифункцииСлушањесоразбирањеГоворењеЧитањеПишување
Четвртаседмица наоктомвриПридавки-поимСпоредување на придавки-компаратив и суперлатив Опис наличностиСлушањена текстEveryone isshorter thanmeЧитање натекстEveryone isshorter than meВежби заспоредувањенапридавкитеПрва недела наноемвриПридавки заопис наличности;префиксиИзучување на одречнакомпарација
isn’t as…as,
употреба на префикси
Образувањена одречнакомпарација,употреба напрефиксиТекст-Welcometo my webpageОбразувањена одречнакомпарација,употреба напрефиксиВтора седмицана ноемвриPlaces andbuildingsДавањесугестии(предлози)Давањесугестии(предлози)-работа вопарови игрупиТекст- TheBritishPlaces andbuildingsTрета седмицана ноемвриИзрази заколчествоPhrasal verbs-
get
Прашувањезаколичество
Употреба наизрази заколчество ифразалниглаголиТрета седмицаод ноемвриПовторувањенa изученилексичкиединициПовторување,потсетувањеЗа споредување напридавки и за фразални‘глаголиЧитање натекст- AustraliaПрваписменаработаЧетвртаседмица наноември

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->