Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Spdc Oost Gemeenten Vragen

Spdc Oost Gemeenten Vragen

Ratings: (0)|Views: 756|Likes:
Published by Ghost
Onderwerp
Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer I.R. Manuel en
het duoraadslid de heer H.P. Korff van 3 oktober 2008 inzake het Sociaal
Psychiatrisch Dienstencentrum (SPDC) Oost.

Afgelopen maand hebben er verschillende ernstige incidenten plaatsgevonden in het
Sociaal Psychiatrisch Dienstencentrum Oost.1
SPDC Oost is een kliniek van AMC de Meren en maakt, na de fusie van AMC
de Meren en het JellinekMentrum, sinds 1 september 2008 deel uit van Arkin.
Vorige maand besloot Arkin het SPDC tijdelijk te sluiten2 en zijn er diverse andere
maatregelen getroffen om deze crisis op te lossen. In de gemeenteraadsvergadering
van 1 oktober 2008 heeft wethouder Vos enkele mondelinge vragen beantwoord.
De fractie van D66 stelt hiermee aanvullende vragen.
Onderwerp
Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer I.R. Manuel en
het duoraadslid de heer H.P. Korff van 3 oktober 2008 inzake het Sociaal
Psychiatrisch Dienstencentrum (SPDC) Oost.

Afgelopen maand hebben er verschillende ernstige incidenten plaatsgevonden in het
Sociaal Psychiatrisch Dienstencentrum Oost.1
SPDC Oost is een kliniek van AMC de Meren en maakt, na de fusie van AMC
de Meren en het JellinekMentrum, sinds 1 september 2008 deel uit van Arkin.
Vorige maand besloot Arkin het SPDC tijdelijk te sluiten2 en zijn er diverse andere
maatregelen getroffen om deze crisis op te lossen. In de gemeenteraadsvergadering
van 1 oktober 2008 heeft wethouder Vos enkele mondelinge vragen beantwoord.
De fractie van D66 stelt hiermee aanvullende vragen.

More info:

Published by: Ghost on Jun 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
 
Gemeente Amsterdam
Gemeenteraad
Gemeenteblad
 
Schriftelijke vragen
 
R
 1
Jaar
2009
Afdeling
1
Nummer
30
Publicatiedatum
21 januari 2009
Onderwerp
Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer I.R. Manuel enhet duoraadslid de heer H.P. Korff van 3 oktober 2008 inzake het SociaalPsychiatrisch Dienstencentrum (SPDC) Oost.Amsterdam, 12 januari 2009
Aan de gemeenteraad
Inleiding.
Afgelopen maand hebben er verschillende ernstige incidenten plaatsgevonden in hetSociaal Psychiatrisch Dienstencentrum Oost.
1
 SPDC Oost is een kliniek van AMC de Meren en maakt, na de fusie van AMCde Meren en het JellinekMentrum, sinds 1 september 2008 deel uit van Arkin.Vorige maand besloot Arkin het SPDC tijdelijk te sluiten
2
en zijn er diverse anderemaatregelen getroffen om deze crisis op te lossen. In de gemeenteraadsvergaderingvan 1 oktober 2008 heeft wethouder Vos enkele mondelinge vragen beantwoord.De fractie van D66 stelt hiermee aanvullende vragen.Gezien het vorenstaande heeft vragensteller, mede namens het duoraadslid de heerKorff, namens de fractie van D66, op grond van artikel 42 van het Reglement vanOrde voor de gemeenteraad, de volgende schriftelijke vragen tot het college vanburgemeester en wethouders gericht:1. Onderschrijft het college de stelling van de heer Muller, voorzitter van de raad vanbestuur van Arkin, dat de SPDC al “tien jaar “ een “verwaarloosde organisatie” is?2. Kan het college toelichten wat haar rol is geweest in het kwartaaloverlegProgramma Overleg Zorg en Openbare Orde, waar als vast agendapunt devoortgang en ontwikkeling van de crisiszorgketen wordt besproken? Kan hetcollege haar hierover ingenomen standpunten en inbreng in het vorengenoemdeoverleg aan de raad doen toekomen? Zo nee, waarom niet? Kan het college deagenda’s en de notulen van dit overleg aan de raad doen toekomen? Zo nee,waarom niet?
1
http://www.nrc.nl/binnenland/article1994466.ece/Kliniek_dicht_na_tweede_sterfgeval
2
http://www.amcdemeren.nl/index.php?StyleSheet=3&Link=News%2FNewsList.php%23%7Badfaf4f762e53199dc5e0fc23aa48af8%7D
 
Jaar 2009Afdeling 1Nummer 30Datum 21 januari 2009
Gemeente Amsterdam
Gemeenteblad
Schriftelijke vragen
, vrijdag 3 oktober 2008
R
 2AMC de Meren voert sinds 4 december 2007 het kwaliteitskeurmerk HKZ.
3
Ditkeurmerk heeft met name betrekking op de inrichting van het werkproces en deinzet en borging van diverse middelen die door het personeel op de werkvloer ende direct leidinggevende gebruikt kunnen worden.3. Is het college op de hoogte van de rapportages die op het gebied van ditkeurmerk opgesteld zijn door (onder meer) KEMA? Kan het college dezerapportages aan de raad sturen? Zo nee, waarom niet?4. Is de toepassing van middelen, waaronder het plaatsen van patiënten inisoleercellen of andere beperking opleggende maatregelen, in de afgelopenperiode volgens de interne kwaliteitsnormen uitgevoerd? Voor welke middelengold dit niet?5. Wat is naar de mening van het college in het licht van in het nieuws gekomentekortkomingen de waarde van dit keurmerk waarmee AMC de Meren naar eigenstellen (punt 4.3, blz 7)
4
“expliciete verantwoording aflegt over de organisatie ende inhoud van haar bedrijfsprocessen en zorgverlening”?
Beantwoording van het college van burgemeester en wethouders.
Algemeen.
Vooraf is het relevant om te weten dat de zorgverzekeraar en niet de gemeentefinancier is van deze instellingen. De gemeente heeft geen bevoegdheden om in tegrijpen in het beleid van deze instellingen. De inspectie voor geestelijkegezondheidzorg (een dienst van het Ministerie van VWS) is toezichthouder.
Antwoord vraag 1: 
Het moge duidelijk zijn dat er een groot en langdurig probleem was op het SPDCOost. Arkin heeft twee onderzoeken laten uitvoeren naar aanleiding van deincidenten, een door Price, Waterhouse Coopers en een door een tweetalpsychiaters. De conclusie van beide onderzoeken luidt, dat er bij
 
de kliniek SPDCOost eenzijdig op kostenbesparing werd gestuurd. Er was daardoor onvoldoendeaandacht voor de kwaliteit van de zorg. Met signalen van de inspectie, het personeelen de cliëntenraad dat de kwaliteit van zorg onvoldoende was, is vrijwel niets gedaan.Bovendien ontbrak binnen SPDC Oost een zorgvisie waardoor richting in deverbetering van de kwaliteit onduidelijk was. Uit deze conclusies komt inderdaad eenbeeld van langdurige verwaarlozing naar voren. De conclusies van beideonderzoeken zijn als bijlage bij dit schrijven gevoegd.
Antwoord vraag 2.
Binnen het kwartaaloverleg is de kwaliteit van zorg binnen de instellingen geenonderwerp van gesprek. De gemeente heeft hier immers geen bevoegdheden.Toezending van de notulen aan de raad is daarom niet aan de orde.
3
http://www.amcdemeren.nl/index.php?Link=DMM_Loader.php%3FDOCUMENTID%3D%7B2f6dc38410f0bafbe315a95fad32becc%7D&StyleSheet=0
4
http://www.arkin.nl/UserFiles/File/pdf/jaarverantwoording2007maatschappelijkverslag21.pdf
 
Jaar 2009Afdeling 1Nummer 30Datum 21 januari 2009
Gemeente Amsterdam
Gemeenteblad
Schriftelijke vragen
, vrijdag 3 oktober 2008
R
 3
Antwoord vraag 3.
Het college is niet in detail op de hoogte van de rapportages die op dit gebied zijnopgesteld. Het is bekend dat er meerdere uitgebreide rapportages zijn opgesteld.Arkin heeft er voor gekozen om deze uitgebreide en vertrouwelijke rapportages nietnaar het College te zenden. Arkin heeft de volgende toelichting gegeven:
Eind 2007 is aan de Stichting AMC-de Meren het HKZ-certificaat verleend op grond van de bevindingen van KEMA Quality BV. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. De Stichting HKZ legt na breed overleg met een veelheid aan partijen branchespecifieke kwaliteitsnormen vast, op grond waarvan voor drie jaar geldige HKZ-certificaten worden toegekend. Er zijn normenschema’s voor bijvoorbeeld ambulancezorg, apotheken, tandartspraktijken en verzorgingshuizen en ook voor instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. De verleende certificaten impliceren tevens dat gecertificeerde instellingen voldoen aan de ISO-9001 normen. Toekennen van certificaten geschiedt door geselecteerde certificerende instellingen, welke per HKZ-normenschema door de Raad voor Accreditatie zijn geaccrediteerd. KEMA Quality BV is zo’n certificerende instelling, door AMC-de Meren is met hen een driejarig contract overeengekomen dat bestaat uit een initiële certificatie-audit in 2007 en jaarlijkse periodieke vervolgaudits in 2008 en 2009.De certificatie-audit bij AMC-de Meren (initiële audit genoemd omdat het ging om een allereerste HKZ audit) heeft tussen 31 mei en 5 november 2007 plaatsgevonden d.m.v. bezoeken van een KEMA auditor aan verschillende afdelingen van AMC-de Meren. Bij de auditronde is ook gesproken met de toenmalige directeuren van de sector Volwassenen Ketenzorg en met medewerkers van de verschillende locaties,waaronder ook het SPDC-Oost aan de Domselaerstraat. Meerdere locaties van deze sector zijn daarbij kortdurend bezocht. De bevindingen van de gehele auditronde zijn vastgelegd in een rapport dat is gedateerd op 28 november 2007, het rapport is voorzien van het opschrift ‘vertrouwelijk rapport’. Het rapport vermeldt dat bevredigende verbeterplannen zijn opgesteld voor de vier geconstateerde tekortkomingen op het gebied van resp. elektronisch kwaliteitshandboek, centraal documentbeheer, contract met één van de gebouwverhuurders en formele vaststelling van inkoopbeleid. Deze rapportage heeft geleid tot de toekenning van het HKZ-certificaat aan AMC-de Meren per 1-12-2007.Het HKZ-certificaat bevestigt dat er een voldoende stevige structuur bestaat voor het doelmatig, effectief en verantwoord handelen binnen de instelling. Het geeft aan dat er een structuur bestaat waarbinnen verbeterprojecten en verbeteracties kunnen worden geïnitieerd op grond van interne audits, evaluaties, onderzoek, incidenten en klachten. In deze zin is de betekenis van de HKZ certificaten voor de huidige stand van zaken in de GGZ en de Verslavingszorg vooral dat er systematisch en serieus werk gemaakt wordt van het nastreven van een hoger niveau van zorgkwaliteit, met inbegrip van belangrijke aspecten zoals maximale veiligheid, correcte bejegening en adequate huisvesting. Het verwerven van het HKZ-certificaat vormt een belangrijke stap in het systematisch sturing geven aan de opbouw van een organisatie en instellingscultuur waarin vermijdbare risico’s beheerst worden en waarin de schade van onvermijdbare risico’s snel en effectief beperkt en zo mogelijk hersteld kan worden.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->