Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Paravar Kural July 2013

Paravar Kural July 2013

Ratings: (0)|Views: 22 |Likes:
Paravar Kural July 2013
Paravar Kural July 2013

More info:

Published by: TAMIL CATHOLIC MAGAZINES on Aug 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2013

pdf

text

original

 
AÐeL±T|¶ YWX"Ý...AÐeL±T|¶ YWX"Ý...AÐeL±T|¶ YWX"Ý...AÐeL±T|¶ YWX"Ý...AÐeL±T|¶ YWX"Ý...
N¸T¦§Å YWX"ÚÝ ´¦RL¶ JßÝ R·ZL AWN"Å R+P%Ty. R ´¦RL±²yPNºL¦+R T"¡zV Uß]ÀLÕß Y¶N¦§]W"LL"y|f\©. ²\ Y¶N¦§]Ãeh¶ T"¡zVÀLØeh¶ EÔ[%TÁV &YÝT"| T"¡zV Y¶N¦§ß TZ+U R"ß. JÃNºL¶ Rß+] T"¡zV Uß]àß Y¶N¶ G] %N"ÅÆe%L"ÔØf\© Gß\"Å A«R NºL¶ R"ß R·ZL¦§ß, C«§Vß Cßâ%N"ß]"Å C«R EXfß%R"ß+UV"] NºL¶ GßÝ R"ß %T"ÃÔ %L"Ô[&Y¡|¶.%T"©Y"L YWX"Ý GßT&R 90 NRËfR¶ %T"»¾¶, 10NRËfR¶ E¡+U¾¶ %L"¡P© GßT"ÀLÔ.YÆ+UV"]YÀLÔR"ß YWX"Ý GÒ©f\"ÀLÔ. G]&YYWX"ÚÛÅ Jà NºL¶ A§L AeL+\ %L"Ô[ &Y¡|¶.YWX"+\ L"eL %RÁV"R NºL¶ Rß A+PV"[¦+R CZ«© Ë|¶. A© C±&T"+RV sϬ+X¼Å SUeh ·LͶ%T"멶. Jà NºL¶ CßÝ GÊY[Í A§LU"LFPLjL["Å RY\"L p¦RÁeLT|f\© Gß\"Å A© S¶TWYÀ NºLU"L R"ß CÃeL ¹z¾¶. TWYÀL+[ ¸]YÀLÔGßÝ FPLjLÔ p¦RÁ±T© iP CRß Jà Th§R"ß.TWYÀLÔ ¸]YÀLÔR"ß. B]"Å ¸]YÀLÔ GÅX"¶TWYÀLÔ CÅ+X. &Uȶ TWYÀLÔ ¸]YÀLÔ Uy|UÅX.¸]YÀLÔ GßÝ FPLjLÔ GÒ©¶&T"© A±T"ËLÔ,TzeL"RYÀLÔ, H+ZLÔ GßT©&T"X L"y|fß\].N¸T¦§Å iP Jà %R"+XL"yp ËY"R¦§Å %TÁVËtO"à JÃYÀ ¸]YÀLØeh A¤·ß¬+XV¶ TÚÛ&Tr¶ A[Íeh AÛÍ CÅ+X Gß\"À.pX U"RjLØeh ¹ß]À L+XOÀ %R"+XeL"yp¼ÅGß+] &SWz &Tyz L¡P ¬LÏopV"[À A±T"˸]YÀLÔ GßÝ S¶UYÀL+[ hÛ±²yP"À. EP&] S"ßAYÁP¶ GjLÔ FÀLÕÅ Tz¦RYÀLÕß G¡¢e+LUÚݶ AYÀLÔ AWpß TRËLÕÅ, GÊY[Í ¹efVTRËLÕÅ Cë©Ô[]À, CÃef\"ÀLÔ GßT+RËYÁ¦&Rß. G]&Y CßÝ YWX"ÛÅ S"¶ A§L CÃyPz±´%N»V±T|¶ ¬+X¼Å CÃef&\"¶ GßT+R U\«©ËPeiP"©. A©Í¶ hÛ±T"L pàU"eLÕÅ C«R CÃyPz±´ A§LU"L&Y CÃef\©. G]&Y S¶ NºL¶hÛ¦R YWX"ÚÛÅ A§L AeL+\V"L Cñ&T"¶. YWX"ÚÝT§ÍL+[ T"©L"±&T"¶.
  B   p   Á  V   Á  P   ·  Ã   «  © . . . . .  B   p   Á  V   Á  P   ·  Ã   «  © . . . . .  B   p   Á  V   Á  P   ·  Ã   «  © . . . . .  B   p   Á  V   Á  P   ·  Ã   «  © . . . . .  B   p   Á  V   Á  P   ·  Ã   «  © . . . . .
  T   W  Y    À   h   W    Å

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->