Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Truyện Kiều - Nguyễn Du

Truyện Kiều - Nguyễn Du

Ratings: (0)|Views: 18 |Likes:
Published by Dâu Tây
best poem story in Việt nam
best poem story in Việt nam

More info:

Published by: Dâu Tây on Aug 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2013

pdf

text

original

 
Truy
n Ki
u
Nguy
n Du
 
o Ebook 
:
Nguy 
ễ 
n Kim V 
 ỹ 
 
 Ngu
n truy
n
:
vnthuquan.net 
 
Nguy
n Du
 
Truy
n Ki
u
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ
d
 
án sách cho thiế
t b
 
di độ
ng
 Ngu
T
o ebook: Nguy
n Kim V
.
 M
C L
C
M
n
Nguy
n Du
 Truy
n Ki
u
M
t
 
Trăm năm trong cõi ngƣời ta,
 
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
 
Trải qua một cuộc bể dâu,
 
 Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
 
Lạ gì bỉ sắc tƣ phong,
 
Trời xanh quen
 
thói má hồng đánh ghen.
 
Cảo thơm lần giở trƣớc đèn,
 
Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh.
 
Rằng: Năm Gia
-
tĩnh triều Minh,
 
Bốn phƣơng phẳng lặng hai kinh chữ vàng.
 
Có nhà viên ngoại họ Vƣơng,
 
Gia tƣ nghỉ cũng thƣờng thƣờng bậc trung.
 
Một trai con thứ rốt lò
ng,
 
Truy
n Ki
u
Nguy
n Du
 
o Ebook 
:
Nguy 
ễ 
n Kim V 
 ỹ 
 
 Ngu
n truy
n
:
vnthuquan.net 
 
Vƣơng Quan là chữ nối dòng nho gia.
 
Đầu lòng hai ả tố nga,
 
Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân.
 
Mai cốt cách tuyết tinh thần,
 
Mỗi ngƣời một vẻ mƣời phân vẹn mƣời.
 
Vân xem trang trọng khác vời,
 
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang.
 
Hoa cƣời ngọc thốt đoan t
rang,
Mây thua nƣớc tóc tuyết nhƣờng màu da.
 
Kiều càng sắc sảo mặn mà,
 
So bề tài sắc lại là phần hơn.
 
Làn thu thủy nét xuân sơn,
 
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.
 
Một hai nghiêng nƣớc nghiêng thành,
 
Sắc đành đòi một tài đành họa hai.
 
Thông minh vốn sẵn
 
tính trời,
 
Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm.
 
Cung thƣơng làu bậc ngũ âm,
 
 Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trƣơng.
 
Khúc nhà tay lựa nên xoang,
 
Một thiên Bạc mệnh lại càng não nhân.
 
Phong lƣu rất mực hồng quần,
 
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê.
 
Êm đềm trƣớng rủ màn che,
 
Tƣờng đông ong bƣớm đi về mặc ai.
 
 Ngày xuân con én đƣa thoi,
 
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mƣơi.
 
Cỏ non xanh tận chân trời,
 
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
 
Thanh minh trong tiết tháng ba,
 
Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh.
 
Gần xa nô nức yến
anh,
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.
 
Dập dìu tài tử giai nhân,
 
 
Truy
n Ki
u
Nguy
n Du
 
o Ebook 
:
Nguy 
ễ 
n Kim V 
 ỹ 
 
 Ngu
n truy
n
:
vnthuquan.net 
 
 Ngựa xe nhƣ nƣớc áo quần nhƣ nêm.
 
 Ngổn ngang gò đống kéo lên,
 
Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay.
 
Tà tà bóng ngả về tây,
 
Chị em thơ thẩn dan tay ra về.
 
Bƣớc dần theo ngọn tiểu khê,
 
Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.
 
 Nao nao dòng nƣớc uốn quanh,
 
 Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.
 
Sè sè nấm đất bên đƣờng,
 
Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.
 
Rằng: Sao trong tiết Thanh minh,
 
Mà đây hƣơng khói vắng tanh thế này?
 
Vƣơng Quan mới dẫn gần xa:
 
Đạm
 
Tiên nàng ấy xƣa là ca nhi.
 
 Nổi danh tài sắc một thì,
 
Xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh.
 
Kiếp hồng nhan có mong manh,
 
 Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hƣơng.
 
Có ngƣời khách ở viễn phƣơng,
 
Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi.
 
Thuyền tình vừa ghé tới nơ 
i,
Thì đà trâm gãy bình rơi bao giờ!
 
Buồng không lặng ngắt nhƣ tờ,
 
Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh.
 
Khóc than khôn xiết sự tình,
 
Khéo vô duyên bấy là mình với ta!
 
Đã không duyên trƣớc chăng mà,
 
Thì chi chút ƣớc gọi là duyên sau.
 
Sắm sanh nếp tử xe châu,
 
Bụi hồng một nấm mặc dầu cỏ hoa.
 
Trải bao thỏ lặn ác tà,
 
ấy mồ vô chủ ai mà viếng thăm!
 
Lòng đâu sẵn mối thƣơng tâm,
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->