Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
4_Hg_28_2008_SF

4_Hg_28_2008_SF

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by Marian

More info:

Published by: Marian on Aug 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2014

pdf

text

original

 
HOT
Ă
RÂRE Nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea con
ţ
inutului-cadru al documenta
ţ
iei tehnico-economice aferente investi
ţ
iilor  publice, precum
ş
i a structurii
ş
i metodologiei de elaborare a devizului general pentruobiective de investi
ţ
ii
ş
i lucr 
ă
ri de interven
ţ
iiEMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEIPUBLICAT
Ă
ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 48 din 22 ianuarie 2008În temeiul art. 108 din Constitu
ţ
ia României, republicat
ă
,Guvernul României adopt
ă
prezenta hot
ă
râre.ART. 1Se aprob
ă
con
ţ
inutul-cadru al documenta
ţ
iilor tehnico-economice aferente investi
ţ
iilor  publice, dup
ă
cum urmeaz
ă
:a) con
ţ
inutul-cadru al studiului de prefezabilitate, prev
ă
zut în anexa nr. 1; b) con
ţ
inutul-cadru al studiului de fezabilitate, prev
ă
zut în anexa nr. 2;c) con
ţ
inutul-cadru al documenta
ţ
iei de avizare a lucr 
ă
rilor de interven
ţ
ii, prev
ă
zut în anexanr. 3.ART. 2(1) Se aprob
ă
Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective deinvesti
ţ
ii
ş
i lucr 
ă
ri de interven
ţ
ii, prev
ă
zut
ă
în anexa nr. 4.(2) Se aprob
ă
structura devizului general, prev
ă
zut
ă
în anexa nr. 5.(3) Se aprob
ă
structura devizului pe obiect, prev
ă
zut
ă
în anexa nr. 6.ART. 3În sensul prezentei hot
ă
râri, termenii
ş
i expresiile de mai jos au urm
ă
toarele semnifica
ţ
ii:a) analiz
ă
cost-beneficiu: instrumentul de evaluare a avantajelor investi
ţ
iilor din punctul devedere al tuturor grupurilor de factori interesa
ţ
i, pe baza valorilor monetare atribuite tuturor consecin
ţ
elor pozitive
ş
i negative ale investi
ţ
iei; b) documenta
ţ
ie de avizare pentru lucr 
ă
ri de interven
ţ
ii: documenta
ţ
ia tehnico-economic
ă
 similar 
ă
studiului de fezabilitate, elaborat
ă
pe baza concluziilor raportului de expertiz
ă
tehnic
ă
 
ş
i, dup
ă
caz, ale raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferen
ţ
i lucr 
ă
rilor de interven
ţ
ii la construc
ţ
ii existente;c) investi
ţ
ie public
ă
major 
ă
: investi
ţ
ia public
ă
al c
ă
rei cost total dep
ăş
e
ş
te echivalentul a 25milioane euro, în cazul investi
ţ
iilor promovate în domeniul protec
ţ
iei mediului, sauechivalentul a 50 milioane euro, în cazul investi
ţ
iilor promovate în alte domenii;d) lucr 
ă
ri de interven
ţ
ii: lucr 
ă
rile la construc
ţ
ii existente, inclusiv instala
ţ
iile aferente,asimilate obiectivelor de investi
ţ
ii, care constau în: repara
ţ
ii capitale, transform
ă
ri, modific
ă
ri,moderniz
ă
ri, consolid
ă
ri, reabilit
ă
ri termice, precum
ş
i lucr 
ă
ri de interven
ţ
ii pentru prevenireasau înl
ă
turarea efectelor produse de ac
ţ
iuni accidentale
ş
i calamit
ăţ
i naturale, efectuate înscopul asigur 
ă
rii cerin
ţ
elor esen
ţ
iale de calitate
ş
i func
ţ
ionale ale construc
ţ
iilor, potrivitdestina
ţ
iei lor;e) studiu de fezabilitate: documenta
ţ
ia tehnico-economic
ă
prin care se stabilesc principaliiindicatori tehnico-economici aferen
ţ
i obiectivului de investi
ţ
ii pe baza necesit
ăţ
ii
ş
ioportunit
ăţ
ii realiz
ă
rii acestuia
ş
i care cuprinde solu
ţ
iile func
ţ
ionale, tehnologice, constructive
ş
i economice ce urmeaz
ă
a fi supuse aprob
ă
rii;f) studiu de prefezabilitate: documenta
ţ
ia tehnico-economic
ă
prin care se fundamenteaz
ă
 necesitatea
ş
i oportunitatea investi
ţ
iei pe baz
ă
de date tehnice
ş
i economice.ART. 4Prevederile prezentei hot
ă
râri se aplic
ă
pentru realizarea obiectivelor de investi
ţ
ii noi, precum
ş
i lucr 
ă
rilor de interven
ţ
ii la construc
ţ
ii existente, finan
ţ
ate, total sau par 
ţ
ial, din
 
 bugetele prev
ă
zute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finan
ţ
ele publice, cumodific
ă
rile ulterioare,
ş
i la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finan
ţ
ele publicelocale, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare.ART. 5(1) Proiectarea lucr 
ă
rilor de construc
ţ
ii pentru obiective de investi
ţ
ii noi, inclusiv extinderi,se elaboreaz
ă
în urm
ă
toarele faze:a) studiu de fezabilitate; b) proiect tehnic;c) detalii de execu
ţ
ie.(2) Prin excep
ţ
ie de la prevederile alin. (1), pentru obiectivele de investi
ţ
ii noi, inclusivextinderi, ale c
ă
ror documenta
ţ
ii tehnico-economice intr 
ă
în competen
ţ
a de aprobare aGuvernului, se elaboreaz
ă
un studiu de prefezabilitate anterior elabor 
ă
rii studiului defezabilitate.(3) Proiectarea lucr 
ă
rilor de construc
ţ
ii pentru interven
ţ
ii la construc
ţ
ii existente, inclusivinstala
ţ
iile aferente, se elaboreaz
ă
în urm
ă
toarele faze:a) expertiz
ă
tehnic
ă
 
ş
i, dup
ă
caz, audit energetic; b) documenta
ţ
ie de avizare a lucr 
ă
rilor de interven
ţ
ii;c) proiect tehnic;d) detalii de execu
ţ
ie.ART. 6Prin excep
ţ
ie de la prevederile art. 4, prezenta hot
ă
râre nu se aplic
ă
:a) obiectivelor de investi
ţ
ii/lucr 
ă
rilor de interven
ţ
ii aflate în curs de execu
ţ
ie la data intr 
ă
riiîn vigoare a prezentei hot
ă
râri, care se supun prevederilor actelor normative în vigoare la dataaprob
ă
rii; b) obiectivelor de investi
ţ
ii/lucr 
ă
rilor de interven
ţ
ii pentru ale c
ă
ror studii defezabilitate/documenta
ţ
ii de avizare a lucr 
ă
rilor de interven
ţ
ii au fost demarate procedurile deachizi
ţ
ie public
ă
, în condi
ţ
iile legii;c) obiectivelor de investi
ţ
ii noi
ş
i/sau lucr 
ă
rilor de interven
ţ
ii la construc
ţ
ii existente,cuprinse în programele institu
ţ
iilor care fac parte din sistemul de ap
ă
rare, ordine public
ă
 
ş
isiguran
ţă
na
ţ
ional
ă
.ART. 7Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrant
ă
din prezenta hot
ă
râre.ART. 8Pentru aplicarea unitar 
ă
a prevederilor prezentei hot
ă
râri, Ministerul Dezvolt
ă
rii, Lucr 
ă
rilor Publice
ş
i Locuin
ţ
elor, cu avizul Ministerului Economiei
ş
i Finan
ţ
elor, poate emiteinstruc
ţ
iuni care se aprob
ă
prin ordin al ministrului
ş
i se public
ă
în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I.ART. 9Pentru realizarea obiectivelor prev
ă
zute la art. 6 lit. c), con
ţ
inutul-cadru al documenta
ţ
iilor tehnico-economice aferente investi
ţ
iilor publice se aprob
ă
prin ordin alministrului/conduc
ă
torului organului de specialitate al administra
ţ
iei publice centraleinteresat, cu avizul Ministerului Economiei
ş
i Finan
ţ
elor 
ş
i al Ministerului Dezvolt
ă
rii,Lucr 
ă
rilor Publice
ş
i Locuin
ţ
elor, în conformitate cu reglement
ă
rile în vigoare.ART. 10(1) Prevederile prezentei hot
ă
râri intr 
ă
în vigoare la 30 de zile de la publicarea în MonitorulOficial al României, Partea I.(2) Pe data intr 
ă
rii în vigoare a prezentei hot
ă
râri se abrog
ă
Hot
ă
rârea Guvernului nr.1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general
ş
i a Metodologiei privindelaborarea devizului general pentru obiective de investi
ţ
ii
ş
i lucr 
ă
ri de interven
ţ
ii, publicat
ă
în
 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002, cu complet
ă
rileulterioare.PRIM-MINISTRUC
Ă
LIN POPESCU-T
Ă
RICEANUContrasemneaz
ă
:Ministrul dezvolt
ă
rii,lucr 
ă
rilor publice
ş
i locuin
ţ
elor,Laszlo BorbelyMinistrul economiei
ş
i finan
ţ
elor,Varujan VosganianBucure
ş
ti, 9 ianuarie 2008. Nr. 28.ANEXA 1CON
Ţ
INUTUL-CADRUal studiului de prefezabilitateA. Piese scriseDate generale:1. denumirea obiectivului de investi
ţ
ii;2. amplasamentul (jude
ţ
ul, localitatea, strada, num
ă
rul);3. titularul investi
ţ
iei;4. beneficiarul investi
ţ
iei;5. elaboratorul studiului. Necesitatea
ş
i oportunitatea investi
ţ
iei1. necesitatea investi
ţ
iei:a) scurt
ă
prezentare privind situa
ţ
ia existent
ă
, din care s
ă
 rezulte necesitatea investi
ţ
iei; b) tabele, h
ă
ţ
i, grafice, plan
ş
e desenate, fotografii etc., care s
ă
expliciteze situa
ţ
ia existent
ă
 
ş
i necesitatea investi
ţ
iei;c) deficien
ţ
ele majore ale situa
ţ
iei actuale privind necesarul de dezvoltare a zonei;d) prognoze pe termen mediu
ş
i lung;2. oportunitatea investi
ţ
iei:a) încadrarea obiectivului în politicile de investi
ţ
ii generale, sectoriale sau regionale; b) actele legislative care reglementeaz
ă
domeniul investi
ţ
iei, dup
ă
caz;c) acorduri interna
ţ
ionale ale statului care oblig
ă
partea român
ă
la realizarea investi
ţ
iei,dup
ă
caz.Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investi
ţ
ii pot fi atinse:1. scenarii propuse (minimum dou
ă
);2. scenariul recomandat de c
ă
tre elaborator;3. avantajele scenariului recomandat.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->