Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
de-thi-thu-dh-mon-toan-khoi-a-b-va-v-nam-2009-va-bai-giai

de-thi-thu-dh-mon-toan-khoi-a-b-va-v-nam-2009-va-bai-giai

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 2,015 |Likes:
Published by anhcuongtv

More info:

Published by: anhcuongtv on Jun 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Tröôøng THPT chuyeânLöông Vaên Chaùnh
------------
ÑEÀ THI THÖÛ ÑAÏI HOÏC NAÊM 2009Moân Toaùn
(Daønh cho caùc khoái A, B vaø V)Thôøi gian laøm baøi: 180 phuùt

 
PHAÀN CHUNG CHO TAÁT CAÛ CAÙC THÍ SINH (7 ñieåm)Caâu 1.
(2 ñieåm) Cho haøm soá 11
 x y x
=+
.1) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá.2) Tìm a vaø b ñeå ñöôøng thaúng (d):
 yaxb
= +
caét (C) taïi hai ñieåm phaânbieät ñoái xöùng nhau qua ñöôøng thaúng (
Δ
):230
 xy
+ =
.
Caâu 2.
(2 ñieåm)1) Giaûi heä phöông trình
2
634
 xyy xyxy
+ = ++ + =
.2) Giaûi phöông trình
sincos()sin
3436031
 xx x
π=
.
Caâu 3.
(1 ñieåm) Tính tích phaân
ln
3220
131
 x x
edx I e
=+ +
∫ 
.
Caâu 4.
(1 ñieåm) Cho hình hoäp ñöùng ABCDA'B'C'D' coù ñaùy laø hình thoi caïnha, goùc ABC baèng , goùc giöõa maët phaúng (A'BD) vaø maët phaúng ñaùybaèng .60
o
60
o
1) Tính theo a theå tích hình hoäpï.2) Tính theo a khoaûng caùch giöõa ñöôøng thaúng CD' vaø maët phaúng(A'BD).
Caâu 5.
(1 ñieåm) Tìm giaù trò lôùn nhaát vaø giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá  
sin()sincos
2
412
 x y xx
π=+ +
,
;
2
 x
ππ
.
PHAÀN RIEÂNG (3 ñieåm)
Thí sinh chæ ñöôïc laøm moät trong hai phaàn (phaàn 1 hoaëc phaàn 2).
1. Theo chöông trình chuaånCaâu 6a.
(2 ñieåm)1) Trong maët phaúng Oxy, cho tam giaùc ABC bieát
(;)
14
 A
, phöông trìnhñöôøng cao BH laø290
 xy
+ =
, phöông trình ñöôøng phaân giaùc trong CDlaø 30
 xy
+ =
. Tìm hai ñænh B vaø C.2) Trong khoâng gian Oxyz, cho ñöôøng th
ng (a):
111222
 xyz
+= =
vaømaët caàu (S):
()
.
()()
222
113
 xyz
+ + + + =
9
a) Chöùng minh (a) vaø (S) coù hai ñieåm chung A, B phaân bieät.b) Vieát phöông trình maët phaúng
()
α
bieá t
()
α
qua A, B vaøcaét (S)theo moät giao tuyeán laømoät ñöôøng troøn lôùn cuûa (S).
Trang
1/2
 
 
Caâu 7a.
(1 ñieåm) Töø caùc chöõ soá 1, 2, 3, 4, 5 coù theå laäp ñöôïc bao nhieâu soá töïnhieân coù naêm chöõ soá, trong ñoù chöõ soá 3 coù maët ñuùng ba laàn, caùc chöõ soá coøn laïi coù maët khoâng quaù moät laàn. Trong caùc soá töï nhieân noùi treân, choïnngaãu nhieân moät soá, tìm xaùc suaát ñeåsoá ñöôïc choïn chia heát cho 3.
2. Theo chöông trình naâng caoCaâu 6b.
(2 ñieåm)1) Trong maët phaúng Oxy, cho ñöôøng troøn (C):
()()
22
11
 xy
4
+ + =
. Moätñöôøng troøn (C') tieá p xuùc vôùi Oy vaø tieáp xuùc ngoaøi vôùi (C). Tìm taâm cuûa(C') bieát taâm thuoäc ñöôøng thaúng (d):
20
 xy
=
.2) Trong khoâng gian Oxyz, cho hai ñöôøng th
ng (a) vaø (b) coùphöôngtrình laàn löôït laø21411
 xyz
+ += =
 x
,212411
 yz
+= =
.
a) Chöùng minh (a) song song vôùi (b), tính khoaûng caùch giöõachuùng.b) Vieát phöông trình maët phaúng
()
α
qua (a) vaø vuoâng goùc vôùimp(a, b).
Caâu 7b.
(1 ñieåm) Tìm n nguyeân döông bieát
...()
123123
231123222
nnnnnnn
CCCnC
+ + =
2
.
HEÁT
Trang
2/2
 
 
 
ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM ÑEÀ THI THÖÛ ÑAÏI HOÏC NAÊM 2009Moân Toaùn - Khoái A, B & V 
Chuù yù:
 Döôùi ñaây chæ laø baøi giaûi gôïi yù, hoïc sinh coù theå laøm nhieàu caùch khaùc nhaumieãn laø suy luaän hôïp lyù vaø keát quaû ñuùng thì vaãn ñöôïc ñieåm toái ña cuûa caâu ñoù.
Caâu Ñaùp aùn
Ñieåmchitieát
Ñieåm
 
TXÑ:
{ }
\1
 DR
=
 
 
1
1lim1
 x
 x x
+
→−
= −∞+
,
1
1lim1
 x
 x x
→−
= +∞+
: ñöôøng thaúng
1
 x
=
laøTCÑ
1lim11
 x
 x x
→±∞
=+
: ñöôøng thaúng
1
 y
=
laø TCN0.25
 
2
2'0
1.1 1
0.25(1)
 y x
= >+
,
 xD
suy ra haøm soá taêng trong töøng khoaûng xaùcñònh.
 
Baûng bieán thieân
 
x
−∞
 
1
 
+∞
 y' + +y
+∞
 11
−∞
 
Ñoà thò caét Ox taïi , caét Oy taïi(1;0)(0;1)
vaø nhaän giao ñieåm hai tieämcaän laøm taâm ñoái xöùng.0.25
 
Ñoà thò veõ ñuùng 0.25
1322
 yx
= +
Phöông trình ca ( ñöôïc vieát laïi:)
Δ
.Ñeå thoaû ñeà baøi, tröôùc heát (d) vuoâng goùc vôùi ()
Δ
hay
2
a
=
 0.25
1.2 1
0.25Khi ñoù phöông trình hoaønh ñoä giao ñieåm giöõa (d) vaø (C):
121
 x xb x
= ++
2
2(3)(1)
 xbxb
0
+ =
. (1)
Ñeå (d) caét (C) taïi hai ñieåm phaân bieät A, B
(1) coù hai nghieäm phaân bieät
0
Δ >
 
2
2170
bb
+ + >
b tuyø yù.
0.25Goïi I laøtrung ñieåm cuûa AB, ta coù  32322
 AB I  I
 xxb xb yxb
+
4
= =+= + =
.
0.25tontai ,()()
  àïAB AB I 
ΔΔ
 Vaäy ñeå thoaû yeâu caàu baøi toaùn
 
223
 I
ba xy
= + =
 
0
Trang
3/2
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
rainie_13 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->