Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Part 7 - Touched (Luke 5-1-32)

Part 7 - Touched (Luke 5-1-32)

Ratings: (0)|Views: 431|Likes:
Published by Derick Parfan
Only the merciful and powerful touch of Jesus can free us from our slavery to sin, cleanse us from all impurities, and cause our hearts to reach out in love to others.
Only the merciful and powerful touch of Jesus can free us from our slavery to sin, cleanse us from all impurities, and cause our hearts to reach out in love to others.

More info:

Published by: Derick Parfan on Aug 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2014

pdf

text

original

 
Part 7: Touched (5:1-32)
August 18, 2013
The Story
Isang araw sa may baybayin ng lawa sa Galilea, nagtuturo siJesus sa mga tao na nagsisiksikang makinig ng salita ng Diyos.Sumakay si Jesus sa isang bangka at nakiusap kay Simon na may-ari ng bangka na itulak iyon nang kaunti sa tubig. Naupo si Jesussa bangka at nagturo sa mga tao.Pagkatapos magturo, sinabi niya kay Simon,
"Pumalaot kayo at ihagis ang lambat." 
Sumagot si Simon,
"Guro, magdamag po kaming nangisda perowala kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit anglambat." 
Ganoon nga ang ginawa nila. Napakaraming isda ang nahuli nilana halos masira na ang lambat at humingi pa sila ng tulong dahilhindi magkasya sa isang bangka ang nahuli nila.Nang makita iyon ni Simon, labis siyang namangha kayalumuhod siya sa paanan ni Jesus at sinabi,
"Panginoon, layuan poninyo ako, dahil ako ay isang makasalanang tao." 
 
Sinabi ni Jesus sa kanya,
"Huwag kang matakot. Mula ngayonhindi na mga isda ang huhulihin mo kundi mga tao para dalhinsila sa Diyos." 
Pagkatapos noon, iniwan ni Simon at ng ilan sa mga kasama niyaang lahat at sumunod kay Jesus.Isang araw, may lumapit kay Jesus na isang lalaking maymalubhang sakit sa balat. Lumuhod ito sa harap niya at nagmamakaawang sinabi,
"Panginoon, kung gugustuhin n'yo po,mapapagaling n'yo ako upang maituring akong malinis." 
 Hinawakan siya ni Jesus at sinabi,
"Gusto ko. Luminis ka!" 
At kaagad ding nawala ang kanyang sakit.Kahit pa sinabihan siya ni Jesus na huwag munang sabihin kahit kanino ang nangyari, lalo pang kumalat ang balita tungkol kayJesus. Kaya dinumog pa siya ng napakaraming tao para makinigsa aral niya at upang mapagaling sa kanilang mga sakit.Pero laging pumupunta si Jesus sa ilang at doon nananalangin.Taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon paramagpagaling ng mga maysakit. Isang araw, habang nangangaralsi Jesus, may ilang mga lalaking dumating na dala-dala ang isangparalitiko sa higaan. Nang hindi sila makapasok dahil sa dami ngtao, binutasan nila ang bubong ng bahay at ibinaba angparalitiko sa may harapan ni Jesus.Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niyasa paralitiko,
"Kaibigan, pinatawad na ang mga kasalanan mo." 
Nang marinig iyon ng ilang mga Pariseo at mga tagapagturo ngKautusan, inisip nila,
"Sino itong lumalapastangan sa Diyos? Diyos lang ang makapagpapatawad ng kasalanan!" 
 Pero alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya sinabi niya,
"Bakit kayonag-iisip ng ganyan? Ngayon, papatunayan ko sa inyo na ako na Anak ng Tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan." 
At sinabi niya sa paralitiko,
"Tumayo ka, buhatinmo ang higaan mo at umuwi!" 
Tumayo agad ang paralitiko, binuhat ang higaan at umuwingnagpupuri sa Diyos. Namangha ang lahat ng nakakita at nagpurisa Diyos. Sinabi nila,
"Kahanga-hanga ang mga bagay na nakitanatin ngayon!" 
 
Isang araw, nakita ni Jesus ang isang maniningil ng buwis na angpangalan ay Levi. Nakaupo siya noon sa lugar na pinagbabayaranng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya,
"Sumunod ka sa akin." 
 Tumayo si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus.Pagkatapos noon, nagdaos si Levi ng isang malaking handaan sabahay niya. Maraming kasamahan niyang maniningil ng buwis at iba pang mga tao ang naroon.Nang makita ito ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ngkautusan, pinagsabihan nila ang mga tagasunod ni Jesus nangganito,
"Bakit kayo kumakain at umiinom kasama ang mgamaniningil ng buwis at iba pang mga makasalanan?" 
 Sinagot sila ni Jesus,
"Hindi mga taong walang sakit ang may kailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparitoupang tawagin ang mga taong matuwid, kundi ang mgamakasalanan para tumalikod sila sa kanilang mga kasalanan." 
 
Feeling Better of Ourselves
Karamihan sa atin, gusto nating ikinukumpara ang sarili natinsa ibang tao. In that way, when we see others - yung mgaimperfections nila, iyong pangit na ugali nila, iyong mgapagkakamali nila - we feel better of ourselves. Kapag tinabihanmo ang sa tingin mo ay pangit, feeling mo ang ganda-gandamo. Kapag pinag-uusapan n'yo ang mga kapalpakan ng isangtao, feeling n'yo ang galing-galing n'yo. Kapag nagdadrive, maytricycle driver na biglang lumusot, "Ano ba iyan? Hindi sanaymagdrive nang maayos." So ang feeling ko, ako magaling hindikatulad n'ya. O iyong mga anak natin na magandang ang pag-uugali, ikukumpara natin sa mga bata na palaboy-laboy diyan,feeling natin ang galing natin bilang mga parents na magpalaking anak natin.Anong problema doon? By comparing ourselves with others,we won't really know who we are and what our problem is.We need a reference, a right reference. Walang iba kundi siJesus.
The Words of Jesus
Now, don't just listen to the words of Jesus, but begin seeingyourself in light of who he is. Ang problema kasi ng mga tao sapanahon ni Jesus, oo nga't maraming nakikinig sa kanya, pero

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->