Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Country Gender Assessment: Lao People's Democratic Republic (Lao Translation)

Country Gender Assessment: Lao People's Democratic Republic (Lao Translation)

Ratings: (0)|Views: 226|Likes:
This 2012 Lao PDR Country Gender Assessment presents gender issues into three main dimensions of gender equality – endowments, economic opportunities and agency – and also analyzes gender issues related to emerging areas of development and growing risks.
This 2012 Lao PDR Country Gender Assessment presents gender issues into three main dimensions of gender equality – endowments, economic opportunities and agency – and also analyzes gender issues related to emerging areas of development and growing risks.

More info:

Published by: Asian Development Bank on Aug 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2013

pdf

text

original

 
 
ບດລາຍງານການປະເມີນຜນ
 
ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົ
 
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວາງ
 
ຍງ
-
ຊາຍ
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ
 
ຍິ
-
ຊາຍ
ຂອງ
 
ສປປ
 
ລາວ
ຂອງ
 
ສປປ
 
ລາວ
ການຫຼດຜອນຄວາມສຽງຕາງໆ
 
ແລະ
 
ສາງໂອກາດໃຫ້ກບແມ່ຍງ
ການຫຼ  ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ ຽງຕ່າງໆ
 
ແລະ
 
ສ້າງໂອກາດໃຫ້ກັບແມ່ຍິ
 
 
© 2012_
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
 
ແລະ
 
ທະນາຄານ
 
ສາກົນເພື ່ອການບູລະນະ
 
ແລະ
 
ພັດທະນາ
/
ທະນາຄານໂລກ
.
ສະຫງວນລິຂະສິ
.
ຈັດພິມໃນປີ
2012.
ພິມທີ ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ
.ISBN 978-92-9092-921-5 (
ພິ
)ISBN 978-92-9092-922-2 (PDF)
ຂໍ  ້ມູນສິ ່ງພິ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
 
ແລະ
 
ທະນາຄານໂລກ
 (
ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນຄວາມສະເໝີພາບຍິ
-
ຊາຍ
 
ໃນ
 
ສປປ
 
ລາວ
 
ຫຼ  ຸດຜ່ອນຄວາມດ້ອຍໂອກາດ
 
ແລະ
 
ສ້າງໂອກາດໃຫ້ກັ
 
ແມ່ຍິ
)
ເມືອງ
 
ມັນດາລູຢອງ
,
ປະເທດຟິລິບປິ
 
ແລະ
 
ວໍຊິງຕັ
 
ດີຊີ
,
ສະຫະລັດອາເມລິກາ
:
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
 
ແລະ
 
ທະນາຄານສາກົ
 
ເພື ່ອການບູລະນະ
 
ແລະ
 
ພັດທະນາ
/
ທະນາຄານໂລກ
, 2012.1.
ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນຄວາມສະເໝີພາບ
 
ຍິ
-
ຊາຍ
; 2.
ສາທາລະນະລັ
 
ປະຊາທິປະໄຕ
 
ປະຊາຊົນລາວ
I.
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
; II.
ທະນາຄານ
 
ສາກົນເພື ່ອການບູລະນະ
 
ແລະ
 
ພັດທະນາ
.
ຄຳເຫັນຕ່າງໆ
 
ທີ ່ສະແດງອອກໃນສິ ່ງພິມນີ  ້
 
ແມ່ນທັດສະນະຂອງບັນດາຜູ  ້ຂຽນ
 
ຊຶ ່ງອາດຈະບໍ ່ສະທ້ອນເຖິງທັດສະນະ
 
ແລະ
 
ນະໂຍບາຍ
 
ຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
(
ເອດີບີ
)
ຫຼ  ື
 
ທັດສະນະຂອງສະພາຜູ  ້ວ່າການທະນາຄານດັ ່ງກ່າວ
 
ຫຼ  ື
 
ບັນດາລັດຖະບານ
 
ທີ ່ພວກເຂົ
 
ເຈົ  ້າຕາງໜ້າໃຫ້
 
ຫຼ  ື
 
ທັດສະນະ
 
ແລະ
 
ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ
,
ສະພາຜູ  ້ວ່າການທະນາຄານໂລກ
 
ຫຼ  ື
 
ບັນດາລັດຖະບານ
 
ທີ ່
 
ພວກເຂົາເຈົ  ້າຕາງໜ້າໃຫ້
.
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
 
ແລະ
 
ທະນາຄານໂລກ
 
ບໍ ່ຮັບປະກັນຄວາມຊັດເຈນຂອງຂໍ  ້ມູ
 
ທີ ່ຢູ ່ໃນສິ ່ງພິມນີ  ້
 
ແລະ
 
ບໍ ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ ່ຜົນທີ ່ ຕາມມາຈາກການນຳໃຊ້ຂໍ  ້ມູນດັ ່ງກ່າວ
.
ການກຳນົ
 
ຫຼ  ື
 
ການອ້າງເຖິງອານາເຂດ
 
ຫຼ  ື
 
ພື  ້ນທີ ່ທາງດ້ານພູມສາດ
 
ຫຼ  ື
 
ການນຳໃຊ້ຄຳສັ
ì
ປະເທດ
î
ໃນເອກະສານນີ  ້
,
ທະນາຄານ
 
ພັດທະນາອາຊີ
 
ແລະ
 
ທະນາຄານໂລກ
 
ບໍ ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົ
 
ທີ ່ຈະຕັດສິນສະຖານະພາບຕ່າງໆ
 
ເຊັ ່
:
ສະຖານະພາບທາງກົດໝາຍ
 
ຫຼ  ື
 
ສະ
 
ຖານະພາບ
 
ທາງດ້ານອານາເຂດ
 
ຫຼ  ື
 
ພື  ້ນທີ ່ນັ  ້
.
ສດ
 
ແລະ
 
ການອະ
ສິ
 
ແລະ
 
ການອະ
ນຍາດ
ນຸຍາດທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
 
ແລະ
 
ທະນາຄານໂລກ
 
ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການຈັດພິ
 
ຫຼ  ື
 
ສຳເນົາຂໍ  ້ມູນຕ່າງໆໃນປຶ  ້ມເຫຼ  ັ  ້ມນີ  ້
 
ພຽງ
 
ເພື ່ອຈຸດປະສົງນຳໃຊ້ສ່ວນຕົ
 
ແລະ
 
ທີ ່ບໍ ່ແມ່ນການນຳໃຊ້ເພື ່ອການຄ້
.
ສະນັ  ້
,
ຜູ  ້ໃຊ້ຄວນສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ ່ທະນາຄານພັດທະ ນາອາຊີ
 
ແລະ
 
ທະນາຄານໂລກ
 
ຕາມຄວາມເໝາະສົ
.
ຫ້າມນຳປຶ  ້ມດັ ່ງກ່າວໄປຂາຍ
,
ແຈກຢາຍ
 
ຫຼ  ື
 
ພິມຄື
 
ເພື ່ອຈຸດປະສົງທາງການ
 
ຄ້
 
ໂດຍທີ ່ບໍ ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
 
ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ
.
ຖ້າວ່າມີຂໍ  ້ຂ້ອງໃຈກ່ ຽວກັບສິ
 
ແລະ
 
ການອະນຸຍາດ
,
ລວມທັງສິດອື ່ນໆ
,
ຄວນແຈ້ງບອກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
 
ໃນຖານະທີ ່ເປັ
 
ເຈົ  ້າຂອງລິຂະສິ
.
ໝາຍເຫດ
:
ເຄື ່ອງໝາຍ
ì$î
ໃນສິ ່ງພິມນີ  ້
 
ໝາຍເຖິ
 
ໂດລາສະຫະລັ
.
ສຳລັບການສັ ່ງຈອງ
,
ກະລຸນາຕິດຕໍ ່
:
ໝາຍເລກໂທລະສານ
+63 2 636 2648
ອີເມວ
: adbpub@adb.orgADB6 ADB Avenue, Mandaluyong City1550 Metro Manila, PhillippinesTel+63 2 632 4444Fax +63 2 636 2444www.adb.orgThe World Bank1818, H Street NWWashington DC, 20433
ໂທ
Tel + 202 473 1000www.worldbank.orgemailfeedback@worldbank.org

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->