Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cari Jawapan

Cari Jawapan

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Fa Zurin

More info:

Published by: Fa Zurin on Aug 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2014

pdf

text

original

 
SOALAN ULANG KAJI
1.
Dalam konteks pendidikan, apakah yang dimaksudkan dengan prosesmembuat analisis dengan mentafsir hasil pengujian untuk menentukantindakan membaik pulih pengajaran?
 A
Penilaian
B
Pengujian
C
Pentaksiran
D
Pengukuran
2.
“Apabila lebih daripada satu nilai dinuranikan maka membolehkan beberapanilai digunakan.”Dalam domain Krathwohl penyataan tersebut merujuk kepada aras
E
menilai
F
menerima
G
organisasi
H
gerak balas
3.
“Kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran, laporan, jadual,diagram, arahan, peraturan, dan sebagainya”.Menurut Taksonomi Bloom, penjelasan tersebut merujuk kepadaaras
I
pengetahuan
J
pemahaman
K
aplikasi
L
analisis
4.
Pilih pernyataan tentang kepentingan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) yang
paling
tepat
M
menyediakan satu rangka penggubalan butiran yang menyeluruh
N
menentukan aras pemikiran murid sesuai dengan ujian yang dibina
O
memastikan bahawa proses pembinaan ujian mengambil kira aspekkebolehtadbiran ujian
P
memberi panduan kepada guru memilih instrumen penilaian dan jenispengujian yang sesuai
1
 
5.
Apakah yang ditekankan dalam konsep kesahan untuk memastikan suatuproses penilaian yang berkualiti telah dilaksanakan
Q
sejauh manakah keberkesanan pengajaran dan pembelajaran
R
sejauh manakah ujian itu mengukur apa yang sepatutnya diukur
S
sejauh manakah guru mengenal pasti bakat serta potensi pelajarmengikut aliran tertentu
T
mengesan punca kelemahan dan kekuatan pelajar dalam prosespengajaran dan pembelajaran
6.
Ciri-ciri ujian objektif ialah
II
item ujian sukar dibina
III
mengandungi keobjektifan yang tinggi
IV
calon menumpukan banyak masa untuk berfikir dan menulis
V
boleh menguji isi kandungan dalam mana-mana araskemahiran
VI
sesuai untuk menguji bidang kognitif dalam aras kemahiran yang tinggi
 A
I, II dan III sahaja
B
I, II dan V sahaja
C
I, III, IV dan V sahaja
D
II, III, IV, dan V sahaja
7.
Pilih pernyataan yang
tepat
berkenaan tujuan ujian subjektif dilaksanakandalam pengujian
E
menguji banyak topik secara meluas
F
mendapatkan ciri kebolehpercayaan yang tinggi
G
menguji kefahaman dan kebolehan tentang aspek-aspek pelajaranformal
H
menguji kemahiran dengan menggunakan bahasa untuk menyusunidea atau fakta
8.
Ujian pencapaian ialah ujian yang digunakan untuk
I
melihat kelemahan pelajar dalam pembelajaran
J
mengesan bakat seseorang murid dalam menguasai sesuatu bahasa
2
 
K
menentukan setakat mana seseorang murid menguasai sesuatubahasa secara keseluruhan
L
menentukan setakat mana pelajar menguasai kemahiran, bahan atauisi pelajaran yang telah diajar
9.
Apakah fungsi ujian saringan yang dilaksanakan di tahun satu
M
menempatkan pelajar dalam kumpulan tertentu
N
dibina oleh guru kelas untuk kegunaan kelasnya sahaja
O
meramal prestasi pelajar dalam pelajaran yang akan dipelajarinya
P
menilai pencapaian pelajar secara keseluruhan dalam sesuatutempoh yang telah ditetapkan
10.
Pilih pernyataan yang
betul
tentang Penilian Melalui Portfolio.
VII
Membolehkan pelajar menilai diri sendiri
VIII
Menekankan hasil sebagai matlamat pembelajaran
IX
Proses penilaian perlu dijalankan secara berterusan
X
Berfokus kepada proses dan tidak memberatkan kepada hasil
XI
Penilaian berbentuk lebih terbuka (broad-based) danseimbang
 A
I, II, dan III sahaja
B
I, IV, dan V sahaja
C
I, III, IV, dan V sahaja
D
II, III, IV, dan V sahaja
11.
Pernyataan berikut adalah salah tentang Penilaian Melalui KontrakPembelajaran
kecuali
E
Penilaian selalunya berpusatkan pelajar, sementara penggredanperlu dikawal oleh guru agar kesahnya tidak terjejas.
F
Aktiviti-aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasikan ataumembuat tunjuk cara pengetahuan dan kemahiran dalam situasisebenar.
G
Menunjukkan perlakuan pelajar yang dibimbing oleh guru sepertiulasan, komen dan cadangan harus direkod untuk menghadapi danmengatasi sesuatu tugasan pembelajaran.
H
Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru membuat refleksiterhadap keberkesanan peranan sendiri sebagai penyampaimaklumat, pemudah cara, pendidik dan mentor.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->