Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
konacna lista1

konacna lista1

Ratings: (0)|Views: 970 |Likes:
Published by Ramo Abidovic

More info:

Published by: Ramo Abidovic on Aug 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2013

pdf

text

original

 
Prezime
ɉɪɟɡɢɦɟ
Ime
ɂɦɟ(WQL ND
pripadnost
ȿɬɧɢɱɤɚɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ
kola
ɒɤɨɥɚ
Status uaktivnosti
ɋɬɚɬɭɫɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ2S LGRMDPɈɩɲɬɢɞɨʁɚɦ
Rukopis
Ɋɭɤɨɩɢɫ
Ukupan brojbodova
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɛɨɞɨɜɚ
Rad u drugoj
RSüLQLɊɚɞɭɞɪɭɝɨʁɨɩɲɬɢɧɢ
rtva rata
ɀɪɬɜɚɪɚɬɚ
Krugizbora
Ʉɪɭɝɢɡɛɨɪɚ2S LQD
prebivališta
Ɉɩɲɬɢɧɚɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɚ
IZABRANI KADNIDATI/
ɂɁȺȻɊȺɇɂɄȺɇȾɂȾȺɌɂ
1
+$' ,
ASAD Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 02
260$129,
ALMA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 03
-8.$129,
ALMIR Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 04
+$' ,
AZRA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 05
=8/,
MERSIHA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 06
%$58 ,
IRFAN Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 07
0( $129,
MEMSUD Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 08
60$-,
NELFIDA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 09
,9 ,
MIRELA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 010
.$5,
NEZIR BOSANAC 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 011
+$' ,
SELMIR Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 012 VALJEVAC MIRELA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 013
08-.$129,
SEMIR Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 0
FINALNA LISTA BEZ UVEZENIH KANDIDATA /
ɎɂɇȺɅɇȺɅɂɋɌȺȻȿɁɍȼȿɁȿɇɂɏɄȺɇȾɂȾȺɌȺ
323,6,9$ ,
KALESIJA
190 201 0 0 22 10 6 6
BHSO
8/28/2013 2:04:26 PM Stranica
ɋɬɪɚɧɢɰɚ
 
14
+$' ,
JASNA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 015
60$-,
ALMIR Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 016
,0$029,
EDINA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 017
0,*$/29,
AMELA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 018
32 (*,
NERMIN Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 019
+5867,
SENAD Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 020
32 (*,
ANEL Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 021
20(529,
MURSEL Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 022
60$-,
SENAD Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 023
.8/$1,
MIRZA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 024
20(529,
AVDO Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 025
,6$%(*29,
ADELA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 026
20(529,
RUSMIRA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 027
080,129, 9,/',û
MELISA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 028 IBRAHIMBEGOVI
û
SENAIDA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 029 VALJEVAC SADIJA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 030
%2 1-$.29,
EMIRA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 031
Ĉ('29,
EMSO Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 032
52 1-$.29,
SANELA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 033
0$-'$1 ,
REFIK Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 034
+$0=,
SAMRA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 035 HUJDUR SENAID Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 036
60$-,
EDINA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 037
3$ $129,
EDINA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 038
.$5$029,
ELDINA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 039
0( $129,
HAZIM Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 040
=$+,529,
JASMIN Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 041
,0$029,
AMEL Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 0
8/28/2013 2:04:26 PM Stranica
ɋɬɪɚɧɢɰɚ
 
42
08-$*,
EDISA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 043
Ĉ('29,
HIDAJETA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 044
68/-.$129,
EJUB Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 045
080,129,
MIRNES Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 046
-$.8%29,
ELVIR Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 047
0( $129,
ENIDA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 048
,9,
MUAMER Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 049
%8/-8%$ ,
EMINA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 050
=8/,
SANEL Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 051
080,129,
ADELA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 052
20(5%(*29,
LEJLA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 053
.8'8=29,
IRMA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 054
$7/$*,
ADIS Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 055
$7/$*,
TIFA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 056
+$0=,
SEAD Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 057
08-$129,
SANEL Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 058
+86(-129,
AMRA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 059
129$/,
MIRALEM Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 060
'8.,
SEMIR Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 061
*5$Ĉ$1.,
EDINA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 062
*5$Ĉ$1.,
MAIDA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 Da
Ⱦɚ
1 063
.8/$1,
SEMIR Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 1 064
0( ,
ALMIRA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 1 065
' $1$129,
SENAD Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 1 066
$*,
SULEJMAN Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 1 067
$/,
EDIN Bošnjak/-inja 4 2 2.000 2.000 10.000 1 068
$/,
ALEN Bošnjak/-inja 4 2 2.000 1.800 9.800 Da
Ⱦɚ
1 069
.85$/,
Mirsada Bošnjak/-inja 4 2 2.000 1.800 9.800 1 070
+86(,129,
SAMRA Bošnjak/-inja 4 2 2.000 1.400 9.400 Da
Ⱦɚ
1 0
8/28/2013 2:04:26 PM Stranica
ɋɬɪɚɧɢɰɚ

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->