Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
17Activity
×
P. 1
Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Ratings: (0)|Views: 9,571|Likes:
Published by Cătălin

More info:

Published by: Cătălin on Jun 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/15/2013

pdf

text

original

 
 Nr.__________ /_________2005.
REGULAMENTULDE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR
 
M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I IDirecţia Generală Învăţământ Preuniversitar
Str. G-ral Berthelot 28-30, BucureştiTel: 021/314.36.65, fax: 313.55.47, tel/fax: 310.42.17Centrală: 021/315.74.30, 314.26.80, 310.43.20
 
2005
2
 
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de înţăntpreuniversitar, denumit în continuare
regulament,
cuprinde norme referitoare laorganizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar
 
de stat şi particular, înconformitate cu Legea înţăntului nr.84/1995, republicată, cu modifirile şicompletările ulterioare, şi cu Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cumodificările şi completările ulterioare.
Art.2.
Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, îndrumare şi control din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, din inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, denumite în continuare
inspectorate şcolare 
, pentrupersonalul de conducere, îndrumare, control, didactic de predare şi instruire practică,didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii şi părinţii care vin în contact cu unitatea de învăţământ.
Art.3.
În România, cetăţenii au drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formelede învăţământ, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, de rasă, de naţionalitate,de apartenenţă politică sau religioasă, fără restricţii care ar putea constitui o discriminaresau o segregare.
Art.4.
Statul coordonează şi sprijină organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ de pe teritoriul ţării. Sprijinul acordat de stat nu afectează, în limitele legii,independenţa instituţională în organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice unităţilorde învăţământ.
Art. 5.
Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul unităţilor de învăţământ sedesfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţieicu privire la drepturile copilului şi potrivit actelor normative generale şi speciale.
Art.6.
(1) Unităţile de învăţământ sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţieigenerale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, aprezentului regulament, a deciziilor inspectoratului şcolar şi a regulamentului intern alfiecărei unităţi.(2) Regulamentul intern este aprobat de Consiliul de administraţie, cu participareareprezentanţilor organizaţiilor sindicale, recunoscute la nivel de ramură, existente în şcoalăşi cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii, înconcordanţă cu prevederile legale, în vigoare.(3) Regulamentul intern se propune şi se dezbate de către consiliul profesoral, lacare participă, cu drept de vot, şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic, reprezentanţi aipărinţilor şi ai elevilor din clasele a IX-a – a XII-a/a XIII-a.(4) Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salariatal unităţii de învăţământ, pentru elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.
Art.7.
În incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar sunt interzise, potrivit legii,crearea şi funcţionarea oricăror formiuni politice, organizarea şi desfăşurareaactivităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice formă de activitate care
3

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bosneag Daniel liked this
alexya_joy6179 liked this
Rodica Nuta liked this
constantin_adina liked this
esttelas liked this
Tomy John liked this
Zoltán Lőrincz liked this
anfmr.romania99 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->