Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
PSICOLOGIA.

PSICOLOGIA.

Ratings:
(0)
|Views: 17|Likes:
Published by Giorgio-65
Un piccolo contributo su Francesco di Assisi
Un piccolo contributo su Francesco di Assisi

More info:

Published by: Giorgio-65 on Aug 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/17/2014

 
JENKLQE' QDKLKMONE ADLL'OQELOE ^DQQDGQYOKGELD^DXOKGD AO MDGKZE „ ^DBOGEYOK EYNOZD^NKZOLD^EMMOK AO V^ONKLKMOEEGGK ENNEADBONK 9664/6:Vrkj. Akg Boncdld Nevelldrk
“Zelkro d rodquoloirok dsostdgzoeld og uge nkgvdrsokgd8 Jregndsnk a'Essoso‒ 
^tuadgtd8
Mokrmok Vdrgomktto
 
Gdlle spdregze ao rospkgadrd nkg eadmuetdzze elle roncodste adl Akndgtd ncdce begojdstetk ogtdrdssd pdr l'epprkjkgaobdgtk ao ug ermkbdgtk trettetk auregtd olNkrsk sulle iesd adl tdstk eakttetk (“Vsonklkmoe d jkrbezokgd „ strutturd daogebosbo‒ E.Ndgnogo E.Begdgto, 5?3:), ck rotdgutk ao rdaomdrd qudstk irdvdnkgtroiutk ncd vukld sdbplondbdgtd rennkmlodrd, gdlle sue irdvotæ, d sdgze elnugeprdtdse, elnugo nkgtdguto d rojldssokgo sulle obpkrtegze ado velkro gdll'dsostdgzeubege d, sdmgetebdgtd, og qudlle jesd adll'dsostdgze sdmgete aelle nkgvdrsokgd elbkadllk ao Nrostk, essugtk nkbd velkrd ultobk d jogd adll'dsostdgze stdsse.Bo skgk evvelsk adlle ldtture ao ug tdstk ao gkg rdndgtd puiilonezokgd (“AeGernosk e Mdsÿ „ Le rondrne adll'oadgtotæ og Jregndsnk a'Essoso‒ Hdeg-Bern Ncerrkg,5??4) le nuo ldtture bo ce bkltk eppessokgetk d ncd so nkllkne og qudll'ogaorozzk aostuao adgkbogetk, nkg uge jkrbule bkltk tdngone, “psonkstkroe‒.L'Eutkrd, prdgadgak ld bkssd ae uge rondrne epprkjkgaote adlld jkgto, soprkpkgd ao trennoerd ug pkssoiold pdrnkrsk ncd pktrdiid dssdrd toponk ao kmgonkgvdrsokgd ogtdse nkbd rodquoloirok adlle pdrskgelotæ elle lund ao velkro gukvo daultobo ncd l'ogaovoauk enndtte ao skstotuord e qudllo ncd sogk e qudl bkbdgtk evdvepkstk e jkgaebdgtk adlle prkproe dsostdgze. L' Eutkrd, jregndsnegk, gkg pktdve,nkbd luo stdssk ebbdttd, gkg prdgadrd nkbd bkadllk ao nkgvdrsokgd ol ^egtk aoEssoso8 qudllk ncd ã vdgutk jukro, ael tdstk, bo perd bdrotdvkld ao rojldssokgd d aoegeloso skprettuttk gdlle bosure og nuo kjjrd e tutto gko ug'obbemogd adl ^egtk loidreae kmgo prdknnupezokgd emokmrejone d, sd pkssoiold, lk rdgad poÿ “ubegk‒, lk evvonogee gko d e quegto ceggk sndltk Nrostk nkbd velkrd, ol velkrd pdr dnndlldgze.Uudllk ncd ogtdrdsse, nkbugqud, gkg ã tegtk le jomure prdse e bkadllk quegtkle prkpkste „ ncd advd rdsterd prkpkste nkg tuttd ld neutdld adl nesk „ ncd gdsneturosnd d ncd tknne le vondgae ao kmgo nrostoegk d, quogao, ao kmgo ukbk.Ndrncdrù, rospdttegak o jogo adl Nkrsk, ao bdttdrd og lund mlo espdtto poÿ selodgtodbdrso aell'ogaemogd nkgaktte aell'Eutkrd, sdgze skjjdrberbo su eltro ncdprdsuppkgmkgk nkgksndgzd tdngoncd spdnojono ncd gkg pkssdmmk d ncd ropkrtdrdosdgze joltrk nrotonk.Og probk lukmk knnkrrd dvoadgzoerd nkbd, sdnkgak l'Eutkrd, le sndlte adl ^egtk
 
ao Essoso gkg soe nesueld gdlle bosure og nuo dssk repprdsdgte uge jomure dsdbplerdgkg tegtk nkbd bkadllk ae oboterd be og uge prkspdttove ao “nesk-topk‒ ncdpdrbdttd, nkgsdgtd, uge bomlokrd nkbprdgsokgd ao noù ncd dgtre og moknk gdl prkndsskao dleikrezokgd ao uge oadgtotæ vossute “elle sdqudle ao Nrostk‒
 
0 ncd pko, sd vkmloebk,gkg ã eltrk ncd l'oadgtotæ ao noesnug nrostoegk ncd, sdgze ogjogmobdgto d nkgnkgsepdvkldzze, adnoae ao nkllknerd le prkproe vote ell'ogtdrgk adlle ^tkroe adlle^elvdzze.Jregndsnk a'Essoso quogao gkg ã ug bkadllk8 ol bkadllk ã Mdsÿ ao Gezerdt,ognergetk, vossutk, bkrtk d roskrtk.Eltrk espdttk dssdgzoeld. L'Eutkrd pkgd nkbd bdtkak adlle rojldssokgd lerospkste ea uge qudstokgd8
 pdrncï d nkbd ug ukbk mokvegd, el queld tuttk sdbire rousnord dle nuo oadgtotæ epperd idg ogtdmrete nkg o bkadllo sknok-nulturelo akbogegto, kpdre, gdlle suevote, uge rdvosokgd oadklkmone nksì reaoneld, essubdgak nkbd pklk ogtdmretkrd adlle sue gukveoadgtotæ ug rojdrobdgtk tkteld elle pdrskge ao Mdsÿ.
Moustebdgtd l'Eutkrd gkte nkbd mlo emokmrejo „ og mdgdreld d gkg skltegtkqudllo ncd ceggk snrottk su Jregndsnk „ lesnoegk gdll'kbire le qudstokgd skpre pkste k,el poÿ, roldmegakle gdl bostdrk adlle “ncoebete‒ elle segtotæ.Gkg ã nco gkg vdae nkbd, pdr nkgtrk, uge rospkste eadmuete d ettdgte ellequdstokgd so obpkgme e tutto nklkrk ncd vdakgk gdl ^egtk probe ao tuttk ug ukbk,uge nrdeture, nkg ld sud pessokgo, nkg ld sud pulsokgo d steto a'egobk8 nkbd ugk “aogko‒.Be vdgoebk el tdbe ncd no ogtdrdsse.Gdl Nkrsk eiioebk epprdsk nkbd o velkro, gdlle adjogozokgd ncd no vodgd kjjdrteael tdstk, skgk oadelo aurdvklo da estretto ncd romueraegk soe le nkgaktte ettueld ncd lksnkpk jogeld adll'dsostdgze0 aurdvklo og nkgtreppksozokgd e butdvklo og quegtkadstogeto e gkg vdgord negndlleto sd gkg akpk uge dvdgtueld rdvosokgd nrotone0 estrettogkg og nkgtrestk e nkgnrdto, idgsì nkbd “poÿ elto‒ d nkbd telo spdssk gkg remmougmoiolok gkg rdelozzeiolo podgebdgtd.Nkse somgojone, quogao, gdlle vote ao ug ukbk “nkgvdrsokgd‒;Yospkgadgak nkg l'Eutkrd pkssoebk rojdrord ncd ol nkgndttk ao nkgvdrsokgd gkg

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->