Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
47Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fiskalna Politika Protiv Recesije, Nezaposlenosti i Inflacije Traznje

Fiskalna Politika Protiv Recesije, Nezaposlenosti i Inflacije Traznje

Ratings: (0)|Views: 3,695 |Likes:
Published by kinasky

More info:

Published by: kinasky on Jun 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2012

pdf

text

original

 
Uvod
Uvek aktuelni ekonomski problemi svake privrede su porast proizvodnje i zaposlenostii tržišno-monetarna stabilnost. Adekvatan privredni sistem treba da efikasno otkloni sveuzroke koji mogu dovesto do recesije, nezaposlenosti i galopirajuće inflacije. U tom smislu odizuzetnog značaja je ponavanje osnovnih principa makroekonomske analize bez čega se nemogu razumeti privredna kretanja, pa ni adekvatno uticati na njih.Stabilnost cena, porast proizvodnje i zaposlenosti su problemi koji okupiraju čitavsavremeni svet. Retke su države koje ne potresaju visoka inflacija i velika nezaposlenost.Paralelno postojanje ova dva ozbiljna ekonomska problema izaziva i brojne teškoće unjihovom razrešavanju, jer na planu i teorije i prakse antiinflaciona i antirecesiona politikamoraju biti na adekvatan način međusobno povezane i pravilno dozirane. Problemizaposlenosti ne smeju se rešavati nezavisno od tržišno-monetarne stabilnosti i obrnuto, uuslovima akceleracijeinflacije, antiinflaciona politika mora da vodi računa i o svojim efektimana zaposlenost. Država ne može žrtvovati jedan cilj radi ostvarenja drugog, već je potrebno dase putem primene adekvatnih mera ekonomske politike konfliktnost ciljeva svede naminimum.Dugo se smatralo da se inflacija može pojaviti samo u uslovima pune zaposlenosti, jer tada povećanje tražnje ne bi moglo da bude kompenzirano povećanom proizvodnjom zbogveć maksimalnog iskorišćenja svih proizvodnih faktora. Očigledno je da se savremenamakroekonomska analiza susreće sa pojavom da se inflacija ne javlja samo u uslovima punezaposlenosti, već i u uslovima nedovoljnosg stepena zaposlenosti faktora proizvodnje.Savremena praksa pokazuje da postoji istovremeno i istosmerno kretanje stope inflacije inezaposlenosti.Pred kreatorima ekonomske politike se postavlja dilema postizanju kog cilja dati prioritet. U svakom slučaju, ne može se a priori dati jedinstven odgovor šta je značajnije –  postizanje visoke stope privrednog rasta i zaposlenosti ili stabilnost cena. To zavisi od višefaktora, pri čemu ističemo dva: dostignuti nivo privrednog razvoja i stepen upućenosti privrede na međunarodnu razmenu.1
 
Teorije uzroka privrednih kriza
 Na pitanje zašto dolazi do poremećaja ravnomernog toka društvene proizvodnje uekonomskoj nauci postoji nekoliko odgovora, odnosno teorija. U ovom radu navešću neke odnjih.
Teorija
sunčanih pega
 periodičnih privrednih kriza dolaz zbog periodičnosti sunčanih pega od 11 do 13 godina što se javlja uzrokom bogatije, odnosno siromašnije žetve, višegodnosno nižeg nivoa privredne aktivnosti.
Prema
psihološkoj teoriji
do privrednih kriza dolazi iz psiholoških razloga jer je uodređenim fazama razvoja privrede stanovništvo podlno pesimistkim iliopotimističkim očekivanjima. Kada zavlada panika na tržištu roba, novca i hartija odvrednosti dolazi do raskoraka između ponude i tražnje i do povremenog kraha sistemauravnotežene privrede.
Inovaciona teorija
cikličnost u razvoju privrede objašnjava kao posledicu cikličnosti uotkrivanju i primeni tehničkih pronalazaka. Pošto se inovacije ne razvijaju i ne primenjujukontinuirano već skokovito, to se i privreda razvija ciklično.
Prema
teoriji preteranih investicija
uzrok krizama su preterane investicij, dakleinvesticije koje su veće od normalne akumulacije. Kao rezultat javlja se veča ponuda robau odnosu na tražnju. Mogućnosti za preterane investicije javljaju se i na monetarnoj strani,u povećanju bankarskih kredita.
 Na osnovu
teorije nedovoljne potrošnje
do periodičnosti privrednih kriza dolazi zato štou raspodeli nacionalnog dohotka suviše mnogo pripada bogatom i štedljivom delustanovništva pa usled toga dolazi do otežane prodaje potrošnih dobara i do krizehiperprodukcije.
Prema
teoriji preterane potrošnje
do poremećaja u ravnomernom toku društvene proizvodnje dolazi zbog preterane potrošnje koja dovodi do nedovoljne akumulacije zanove investicije pa nastaje kriza hipoprodukcije.Kako se vidi, svaka od pomenutih teorija ukazuje na neki aspekt cikličnosti u razvoju privrede u to ističe u prvi plan. Ako izuzmemo teoriju sunčanih pega, koja ukazuje na jedan prirodni fenomen, za sva ostala objašnjenja poremećaja u ravnomernom toku društvene proizvodnje sledi pitanje: može li se za paniku u na tržištu, za cikličnost inovacija, za preteranost investicija, za nedovoljnu potrošnju, za preteranu potrošnju i za planskunedisciplinu naći neki početni opšti uzrok koji bi stajao u osnovi svih pobrojanih uzroka?2
 
Inflacija
Definisanje inflacije
Reč inflacija potiče od latinske reči
inflatio
što znači naduvavanje. Prvi put jeupotrebljena u Americi, za vreme građanskog rata (1861-1865) i označavala je nagli skok cena i novčanog opticaja na tržištu. Znači, inflacija nije nikakva novost ni fenomen sa kojimse suočava moderan svet. Do Drugog svetskog rata, bila je vezana uglavnom za ratove i imala je epizodni karakter. Javljala se povremeno i to kao posledica prevelike tražnje, odnosno, prevelika količina novca na tržištu vršila je pritisak na premale količine roba, uzrokujući porast cena i uravnoteženje ponude i tražnje ali na višem nivou. Posle Drugog svetskog ratainfacioni proces se nastavlja, postajući opšti svetski problem. Uzroci i uslovi nastankainflacija postaju sve dublji, složeniji, raznovrsniji i zamršeniji.Od njene pojave do danas, mnogi ekonomisti su pokušavali da daju što adekvatnijudefiniciju inflacije i da objasne njene osnovne generatore i mehanizme. Inflacija je tumačenana različite načine, kao i njeni uzroci i posledice. Razlike u objašnjenjima inflatornih procesasu bile zanemarljive, ali često su isticani i potpuno divergentni stavovi. Iako je puno toga većnapisano o inflaciji, još nije data opšta teorija inflacije, niti je inflacija definisana nauniverzalan način. Postoje mišljenja da nije ni moguće dati opštu definiciju inflacije, jer jeona veoma kompleksna i heterogena privredna pojava, koja se, kako se čini, nikada ne pojavljuje na isti način.Generalno posmatrano, inflacija uvek predstavlja disproporciju novčanih i robnihfondova u jednoj privredi, tj.njenih rashoda i prihoda, pri čemu su novčani fondovi veći odrobnih, odnosno rashodi od prihoda. Te disproporcije se usklađuju, po pravilu, rastom cena.Inflacija je monetarn pojava kod koje se pokriće većih rashoda vrši iz nove emisije novca, štoizaziva porast novčane tražnje koja je bez robnog pokrića, pri čemu najčešće dolazi do porastacena. Znači, inflacija je povećanje mase novca u opticaju po stopi koja je iznad stope rasta proizvodnje.U vezi sa definisanjem inflacije treba još napomenuti:a)da svako povećanje cena ne znači inflaciju i b)da pri inflaciji ne mora uvek doći do naglog porasta cena.U prvom slučaju reč je o jednom vidu normalnog funkcionisanja tržišne privrede. Udrugom slučaju je u pitanju tzv.latentna ili prikrivena inflacija čiji vidljivi znaci predstavljajuredovi pred prodavnicama i uzimanja maha „sive“ ekonomije gde se prodaja roba vrši nacrnoj berzi po znatno višim cenama. Do rasta cena ne dolazi zbog državne kontrole cena,tj.država obustavlja njihovo slobodno tržišno formiranje i manje-više ih administrativnoodređuje. Vidovi neposredne kontrole cena mogu biti raznovrsni: zamrzavanje, blokiranje, plafoniranje, garantovanje cena itd. Dakle, mada inflacija najčešće znači vidljivi rast opštegnivoa cena, ona se može pojaviti i u uslovima stabilnih cena, pa čak i u slučajevima opadanjacena.3

Activity (47)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jovana Va liked this
corovics liked this
srdjanbu liked this
Milica Stojkovic liked this
darkoj79 liked this
darkoj79 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->