Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Buletin informativ pentru luna august

Buletin informativ pentru luna august

Ratings: (0)|Views: 75 |Likes:
Published by Lilia Țurcan

More info:

Published by: Lilia Țurcan on Aug 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2013

pdf

text

original

 
 
Cooperare pentru Dezvoltare
www.adrcentru.md
 În acest număr:
 
Felicitare
1
 Șediă de lucru în cadrul  proiectului ...
 
2
Vizită de monitorizare laun șir de proiecte din RDC 
 
3
 Șediă de lucru în cadrul  proiectului ”12000 cețeni aprovizionați cu apă potabiîn 12 localiți” 
 
4
Vizită de monitorizare latrei proiecte în curs deimplementare din RDC 
 
5
 Lucrătorii migranţi şi rudele acestora sunt invitaţi să aplice la Programul “PARE 1+1” 
 
6
 Atelier de lucru privinviitoarele programe decooperare transfrontaliereeligibile pentru RM în perioada de programare2014
-
2020
 
7
 Dezvoltarea regională dela politici ambițioase laimpact social și subiect deștire
 
8
Cooperare pentru dezvoltare
Buletin Informativelectronic al ADR Centruaugust 2013
 Agenția de Dezvoltare Regională Centru felicită locuitorii Regiunii de Dezvoltare Centru cu ocazia sărbătorii naţionale Ziua Independenţei Republicii Moldova ( 27 august ) și Ziua Limbii Nostre ( 31 august )
 
Stimaţi concetățeni,
 
 Avem deosebita plăcere adresăm cele mai sincerefelicitări şi urări de bine cu  prilejul celor două sărbători naționale marcate la finele lunii august.
 
Fiecare dintre noi contribuie la păstrarea și transmiterea valorilor naționale. Numai fiind responsabili putem asigura un viitor luminos copiilor noștri. Împreună sîntem o putere care poate mișca lucrurile spre mai bine.
 
Cu acest frumos prilej, Vă urăm multă sănătate, bunăstare și perseverenţă pentru cît mai multe realizări frumoase.
 
 
 2
Cooperare pentru Dezvoltare
www.adrcentru.md
PROIECTE ÎN REGIUNEA CENTRU
 
Ședinţă de lucru în cadrul proiectului „Îmbunătățirea sistemuluiintegrat de management al deșeurilor solide în raioaneleȘoldănești, Rezina și Florești"
 
L
a 7 august, la
Ș
old
ă
ne
ș
ti, a avut loc o
ș
edin
ţă
 
de lucru în cadrul proiectului „Îmbună
t
ăț
ireasistemului integrat de management alde
șeurilor solide în raioanele Ș
old
ă
ne
ș
ti, Rezina
ș
iFlore
ș
ti", implementat de ADR Centru
ș
i finan
ț
at de Agen
ț
ia de Cooperare Interna
ț
ional
ă
a Germaniei(GIZ)."
La întrunire au participat reprezentanț
i dinpartea Ministerului Dezvolt
ă
rii Regionale
ș
iConstruc
ț
iilor, Agen
ț
iei de Dezvoltare Regional
ă
 Centru, Agen
ț
iei de Cooperare Interna
ț
ional
ă
aGermaniei
ș
i Autorit
ăț
ilor publice din ora
ș
ul
Ș
old
ă
ne
ș
ti.
 În urma discuț
iilor s-a propusasupra select
ă
rii a 3 loca
ţ 
ii pentru depozitareatemporar 
ă
a de
ş
eurilor Alcedar, Cu
ş
mirca,
Ş
old
ă
ne
ş
ti
ș
i Consiliul Raional
Ș
old
ă
ne
ș
ti urme
ă
s
ă
emit
ă
ohot
ărîre în acest sens.
Depozitele temporare de de
ş
euri urmeaz
ă
s
ă
fiegestionate, deservite
ş
i amenajate de c
ă
tre gestiunea
 Întreprinderii Municipale Regia Ş
old
ă
ne
ş
ti.
De asemenea în data de 12
-17 august2013 Consiliu Raional va verifica procesul deprimire de c
ă
tre APL a bunurilor din cadrulproiectului
ş
i inspectarea fizic
ă
a platformelor construite.Sensibilizarea popula
ţ 
iei asupramanagementul de
ş
eurilor este un moment foarteimportant la aceast
ă
etap
ă
de implementare aproiectului deoarece fiecare cet
ăț
ean trebuie s
ă
 con
ș
tientizeze
ș
i s
ă
contribuie la men
ț
inerea unuimediu salubru.
Proiectul "Îmbună
t
ăț
irea sistemului integrat demanagement al de
șeurilor solide în raioaneleȘ
old
ă
ne
ș
ti, Rezina
ș
i Flore
ș
ti" este unul interregional
ș
i va duce la dezvoltarea localit
ăț
ilor vizate
ș
i lareducerea num
ărului de îmbolnăviri în rîndurile
popula
ț
iei.
 
 3
Cooperare pentru Dezvoltare
www.adrcentru.md
L
a 13 august 2013, reprezentan
ț
i ai MiniseruluiDezvolt
ă
rii Regionale
ș
i Construc
ț
iilor(MDRC)
ș
i Agen
ț
iei de Dezvoltare Regional
ă
Centru( ADRCentru) au organizat o vizit
ă
la 6 proiecte din RDC.
Turul a început cu vizitare Comunei Pîrliț
a, unde afost dat startul demar 
ă
rii lucr 
ărilor în cadrul proiectului„Acces asigurat la viaţ 
a public
ă
". Acest proiect presupunerepara
ț
ia capital
ă
 
ș
i amenajarea a 2 km de drum
ș
i
 îmbună
t
ăț
irea serviciilor sociale la nivel de comun
ă
 
ș
iregiune. Astfel, circa 6100 cet
ăț
eni vor beneficia de condi
ț
iimai bune pentru a se deplasa spre serviciu,
ș
coal
ă
,gradini
ță
sau centru medical.Vizita a continuat la proiectele din domeniulmanagementul de
șeurilor solide (DMS): „Un mediu salubru
pentru o dezvoltare regional
ă
durabil
ă
" din ora
șul Hînceş
ti
și „Salubrizarea localităţ 
ilor din raioanele Nisporeni,Str 
ăş
eni
ş
i C
ă
l
ă
ra
ş
i pentru un mediu curat
ş
i s
ă
n
ă
tos". Laaceste proiecte s-a constatat c
ă
 
sînt întîlnite dificultăți înprocesul de implementare tergiversîndu
-se lucr 
ă
rile deconstruc
ț
ie a poligoanelor. Antreprenorii desemna
ț
i pentruexecutatea lucr 
ărilor la cele 2 proiecte nu se încadrează
 
 în
termenul de executare.La proiectele
„12000 cetăţ 
eni aproviziona
ţ 
i cu ap
ă
 potabil
ă
 
 în 12 localităţ 
i", Prim
ă
ria com. M
ă
noile
ş
ti, r-nul
Ungheni; „Reabilitarea ş
i modernizarea drumului regional L-452 (G-452) s. Scoreni (r-nul Str 
ăş
eni) - s. Malcoci (r-nulIaloveni)
și „Dezvoltarea infrastructurii de transport pentru
valorificarea poten
ţ 
ialului turistic a Regiunii de DezvoltareCentru" din or. Nisporeni s-a stabilit c
ă
lucr 
ă
rile sedesf 
ăș
oar 
ă
conform graficului de execu
ț
ie.
PROIECTE ÎN REGIUNEA CENTRU
 
Vizită de monitorizare la un șir de proiecte din Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->