Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
7 Thiet Lap He Thong Giam Sat Va Dieu Khien Scada c5c8d96e8a

7 Thiet Lap He Thong Giam Sat Va Dieu Khien Scada c5c8d96e8a

Ratings:
(0)
|Views: 17|Likes:
Published by 916153

More info:

Published by: 916153 on Aug 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2014

pdf

text

original

 
Ch
 
ng 4 : Thi
t L
p H
Th
ng Giám Sát Và
i
u Khi
n .38
Ch
 
ng 4 : THI
T L
P H
TH
NG GIÁM SÁT
I
U KHI
N
M
c
ích
 -Gi
 
i thi
u v
SCSDA , Intouch và giao th
c truy
n thông PC Access.-Thi
t k
và xây d
ng giao di
n HMI-Liên k
t
i
u khi
n h
th
ng qua m
ng LAN.
4.1Gi
 
i thi
u v
SCADA, InTouch và giao th
 
c truy
n thông PC Access4.1.1Gi
 
i thi
u v
SCADA4.1.1.1 SCADA
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) là m
t h
th
ng
i
u khi
ngiám sát và thu th
p d
li
u th
 
i gian th
c.H
th
ng h
tr
 
con ng
 
i trong vi
c giámsát và
i
u khi
n t
xa,
 
c
p cao h
 
n h
th
ng t
 

ng thông th
òng.Hình 4.1 H
th
ng SCADACác h
th
ng SCADA hi
n

i là m
t giai
o
n phát tri
n h
th
ng t
 

ng hoátr
 
c
ây, chính là h
th
ng truy
n tin và báo hi
u (Telemetry and Signalling)

có th
 
i
u khi
n và giám sát

i t
 
ng t
xa thì h
th
ng SCADA ph
i cónh
ng thành ph
n sau
 
Ch
 
ng 4 : Thi
t L
p H
Th
ng Giám Sát Và
i
u Khi
n .39-C
 
s
 
d
li
u.- C
 
s
 
h
t
ng truy
n thông công nghi
p.- Ph
n m
m h
tr
 
cho các thi
t b
PLC.- Các ch
c n
ng trao

i tin t
c.- Giao di
n HMI ( Human Machine Interface) : giao di
n ng
 
i – máy g
mmàn hình hi
n th
, s
 
 

công nghi
p, các nút nh
n
i
u khi
n ,…Trong SCADA thì HMI là m
t thành ph
n quan tr
ng không ch
 
 
c
p
i
ukhi
n giám sát mà
 
các c
p th
p h
 
n ng
 
i ta c
ng c
n s
d
!
ng giao di
n HMI

 ph
!
c v
!
cho vi
c quan sát và thao tác v
n hành thi
t b
.Vì lý do giá thành,
"
c
i
m k
 # 
 thu
t nên các màn hình v
n hành (OP-Operation Panel), màn hình s
 
(TP-TouchPanel), … chuyên d
!
ng
 
c s
d
!
ng nhi
u và chi
m vai trò ngày càng quan tr
ngh
 
n.S
ti
n b
trong công ngh
thông tin
ã thúc
$
y các ph
n m
m SCADA pháttri
n.S
d
!
ng PC v
 
i môi tr
 
ng WINDOWN làm n
n cài
"
t và phát tri
n. Ban

uch
h
th
ng truy
n tin và báo hi
u (Telemetry and Signalling).

n nay SCADA
ã phát tri
n thành
i
u khi
n cao c
p,
i
u khi
n ph
i h
 
p.Ngoài ra, h
th
ng
i
ukhi
n giám sát còn có th
tích h
 
p v
 
i các
ng d
!
ng khác trong m
t h
th
ng thôngtin.Vi
c s
d
!
ng các ph
n m
m qu
n lý và t
i
u hoá h
th
ng c
ng
 
n gi
n h
 
n.Do
ó, tr
ng tâm c
%
a công vi
c thi
t k
xây d
ng h
th
ng SCADA là l
a ch
n công c
!
 ph
n m
m, thi
t k
giao di
n HMI và các gi
i pháp tích h
 
p cho h
th
ng.
4.1.1.2 Nguyên t
c ho
t

ng c
a h
th
ng SCADA
H
th
ng SCADA làm vi
c d
a trên nguyên t
&
c l
y tín hi
u t
c
m bi
n trên dâychuy
n s
n xu
t g
i v
cho máy tính (Data Acquisition).Máy tính ti
n hành ki
m tra,x
lý d
li
u g
i v
,

ng th
 
ih hi
n th
thông tin lên màn hình HMI. Máy tính th
chi
n công vi
c t
 

ng giám sát và phát tín hi
u
i
u khi
n

n các thi
t b
ch
p hành(Supervisory Control) t
o nên vòng giám sát và
i
u khi
n kín.Hình 4.2 S
 
 
'()
t

ng h
'
th
ng SCADA
 
Ch
 
ng 4 : Thi
t L
p H
Th
ng Giám Sát Và
i
u Khi
n .40Nh
v
y, vi
c giám sát và
i
u khi
n bao g
m hai ph
n:-Máy tính giám sát và
i
u khi
n.-Con ng
 
i theo dõi và di
u khi
n.

i v
 
i các h
th
ng s
n xu
t t
 

ng tr
 
c
ây, vi
c ki
m tra giám sát hoàntoàn do con ng
 
i ph
!
trách. So v
 
i máy tính, t
c

tính toán c
%
a con ng
 
i ch
mh
 
n r
t nhi
u và d
*
nh
m l
+
n.Máy tính có th
kh
&
c ph
!
c các nh
 
c
i
m trên.Do
ó,các v
n

nh
,
,
 
n gi
n và th
 
ng xuyên g
"
p ph
i s
-
 
 
c máy tính giám sát và
i
u khi
n theo ch
 
ng trình
 
c cài
"
t s
.
n.

i v
 
i các s
c
l
 
n, máy tính s
-
báo

ng cho ng
 
i theo dõi bi
t và x
lý.Nh
v
y, ngoài kh
n
ng giám sát
i
u khi
n toàn b
ho
t

ng c
%
a h
th
ngtheo m
t ch
 
ng trình

nh tr
 
c, h
th
ng SCADA còn cho phép ng
 
i v
n hànhquan sát
 
c tr
ng thái làm vi
c c
%
a t
ng thi
t b
t
i các tr
m c
 
s
 
,

a ra các c
nhbáo, báo

ng khi có s
c
và cho phép s
can thi
p c
%
a con ng
 
i vào h
th
ng khicó tình hu
ng b
t th
 
ng x
y ra.
4.1.1.3 Phân

i h

th
ng SCADA
/0
c h
'
th
ng h
'
th
ng SCADA
 
c phân
1(2
nh b
n
3(4
m
5(6
nh v
 
i
50
c ch
cn
ng:+SCADA

c l
p, SCADA n
i
7
ng.+SCADA không
54'8('
n
ng
'(
a, SCADA
54'8('
n
ng x
'9:''(
a thôngtin th
 
i gian th
c.B
n
3(4
m
5(6
nh
5%
a h
'
th
ng SCADA:+H
'
th
ng SCADA m
 
:
ây
92'
h
'
th
ng SCADA không
54'
b
'
ph
n
;<0
m
=0
t.Nhi
m
>!'5(%'
y
u
5%
a h
'
th
ng
32
y
92'
thu th
p
>2'
x
'9:'
d
'
li
u b
?
ng
'1(
. Do
16
nh
 
n
;<
n nên
;<0'1(2
nh th
p.+H
'
th
ng SCADA x
'9:''(
a thông tin th
 
i gian th
c:
ây
92'
h
'
th
ngSCADA
54'8('
n
ng
;<0
m
=0
t
>2'
thu th
p d
'
li
u. Nh
'
t
p tin c
u
(@
nh
5%
a
70
y khai
 A0
o tr
 
c

y
72'
h
'54'8('
n
ng mô
 B(,
ng ti
n
1C@
nh
()
t

ng
5%
a
DE0'
t
C@
nh
=
nxu
t. T
p tin c
u
(@
nh ghi
9
i
1C
ng
1(0
i
()
t

ng
5%
a h
'
th
ng. Khi
F
y ra s
'
c
'1(@'
h
'
th
ng
54'
th
'A0
o cho ng
 
i v
n
(2
nh
'
x
'9:'8
p th
 
i.
/
ng
54'
th
'
h
'
th
ng t
'
xu
t
16
n hi
u
i
u khi
n
'
d
ng h
'
th
ng khi
54'
s
'
c
'F
y ra.+H
'
th
ng SCADA

c l
p:
ây
92'
h
'
SCADA
54'8('
n
ng
i
u khi
n
;<0
m
=0
t
>2'
thu th
p d
'
li
u v
 
i m
t b
'
vi x
''9:
. H
'32
y
5('54'
th
'
i
u khi
n
 
c
6
t

it
 
ng. Do
4'
h
'32
y
 B(G'
h
 
p v
 
i
=
n xu
t
3(,
, chi ti
t.+H
'
th
ng SCADA
7
ng:
ây
92'
h
'
th
ng
54'8('
n
ng
i
u khi
n
;<0
m
=0
t
>2'
thu th
p d
'
li
u v
 
i nhi
u b
'
vi x
'9:
.
/0
c
70
y
16
nh
;<0
m
=0
t
 
c n
i
7
ng v
 
i nhau.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->