Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
71Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Problemska nastava

Problemska nastava

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 8,111|Likes:
Published by Majstorija

More info:

Published by: Majstorija on Jun 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

 
Olgica Stojakovi
ć 
 
BRAZOVNA TEHNOLOGIJA
br. 3-4/2005.
 72
 Pojmovno odre
 
enje problemske nastave
d tri tipa nastave - predava
č
kog,objašnjiva
č
kog, istraživa
č
kog, op-štem, naro
č
ito intelektualnom raz-voju u
č
enika, ubedljivo najviše do-prinosi istraživa
č
ki.U savremenoj didaktici se sve više i upor-nije zahteva da nastava ima istraživa
č
ki ka-rakter. Klju
č
ni zadatak škole je da u
č
enicishvate nastavni sadržaj toliko da znanja mo-gu samostalno primeniti u potpuno novimokolnostima. Time se najviše razvija njihovostvarala
č
ko mišljenje što je glavni cilj pro-blemske nastave. Razli
č
iti autori su razli
č
itodefinisali problemsku nastavu, ali se u suš-tini, svi slažu. Rešavanje problema je stva-rala
č
ka aktivnost, i u susretu sa posebnimzahtevima, traži pronalaženje novih rešenja.Ameri
č
ki psiholog Ganje smatra da su"problemi vrhunski tip u
č
enja u hijararhijikoja se kre
ć
e od najjednostavnijeg uslovlja-vanja, preko u
č
enja pojmova i na
č
ela dosamog rešavanja problema", što ukazuje nakontinuirano u
č
enje. To je tip nastave u ko-me u
č
enici, samostalnim istraživanjem i reša-vanjem problema, razvijaju stvarala
č
ko miš-ljenje. Organizacija i nastavni postupci se ta-ko biraju da maksimalno podsti
č
u i održavajumisaonu aktivnost u
č
enika i doprinose razvo- ju njihovih mentalnih sposobnosti.Rešavanje problema predstavlja najvišioblik u
č
enja. Suštinu nastave putem rešava-nja problems
č
ine protivre
č
nosti izme
u ono-ga što je poznato i onoga što nije poznato, štotreba otkriti rešavanjem problema. Problem-ska nastava prožeta je zadacima u kojimadominiraju teško
ć
e, prepreke, problemi i dru-go. To
č
ini ovu nastavu:
 
zanimljivom
Olgica Stojakovi
ć 
 
U
č
iteljski fakultet u Beogradu
PPRROOBBLLEEMMSSKKAANNAASSTTAAVVAA 
Rezime:
 
U radu se analizuju didakti
č
ka obeležja i vrednosti primene problemske nastave. Dati su prak-ti
č
ni primeri primene problemske nastave.
Klju
č
ne re
č
i:
 
problemska nastava.
 
Stru
č
ni rad„Obrazovna tehnologija”3-4/2005.UDK: 371.3
 
 Problemska nastava
BRAZOVNA TEHNOLOGIJA
br. 3-4/2005
.73
 
kreativnom
 
ona izaziva kod u
č
enika radoznalost itenziju
 
omogu
ć
ava osamostaljivanje u
č
enikada misle
 
razvija kod njih stvarala
č
ke spo-sobnosti i dr.Naše vreme traži potpuno angažovanjeu
č
enika, puno aktiviranje svih njegovih sna-ga i sposobnosti:
 
samostalno služenje knjigom
 
koriš
ć
enje brojnih izvora znanja
 
primenu ste
č
enih znanja u rešavanjuproblemskih zadataka.Najvažnije vrednosti problemske nastavesu:
 
izrazito doprinosi misaonoj aktivi-zaciji i stvarala
č
kom razvoju u
č
enika
 
podsti
č
e u
č
enike da sami rešavaju za-datke (probleme) i osamostaljuje ih
 
obezbe
uje mogu
ć
nost za redovnupovratnu informaciju, a samim tim, ikontinuirano pra
ć
enje i vrednovanjerada u
č
enika što ih motiviše da bolje iupornije rade
 
navikava u
č
enike da nau
č
eno prime-njuju u praksi, da postoje
ć
e znanjekoriste u novim situacijama
 
omogu
ć
uje nastavniku da, na osnovupovratne informacije, koriguje nas-tavni proces, da otkloni slabosti i takouspešno ostvari postavljeni cilj i za-datak.Bogato iskustvo
č
ove
č
anstva pokazuje dasu znanja do kojih se došlo sopstvenimnaporima najtrajnija i najproduktivnija.
 Zna
č 
 aj problemske nastave
Zna
č
aj ovog tipa nastave izvire iz njenesuštine. Ona treba bitno da uti
č
e na otkla-njanje slabosti koje stalno reprodukuje kla-si
č
na nastava, a koje se iskazuje u negovanjumehani
č
kog pam
ć
enja umesto mišljenja, ureprodukciji umesto produkciji, u kopiranju ioponašanju umesto stvaralaštva.Amerikanac Džon Djui je još prvihdecenija XX veka osmislio i u praksi pro-verio projekt - metod u kome isti
č
e da je priizboru i obradi svakog projekta veoma bitnoda u
č
enici budu subjektivno zainteresovaniza postavljeni problem i da njihova rešenja izadaci budu prakti
č
no primenljivi. Djui jekasnije svoju projekat - metodu preoblikovaou problem - metodu. Problemska nastava jeteorijski i prakti
č
no razra
ivana i u evrop-skim zemljama, a naro
č
ito u Rusiji, Poljskoj,
Č
eškoj. Najviše se ukorenila u Rusiji. Prob-lemska nastava treba da izvede današnjuškolu na viši nivo - od sticanja znanja ka raz-voju u
č
eni
č
kih stvarala
č
kih sposobnosti štozna
č
i da nastavni proces treba da bude procesmisaone aktivnosti u
č
enika. Mora da se iz-meni i uloga nastavnika koji bi trebalo dabude ne isporu
č
ilac gotovih znanja i rešenjanego saradnik i organizator takve nastave ukojoj
ć
e u
č
enici samostalno rešavati proble-me i tako razvijati svoje apstraktno mišljenjei ukupne mentalne kapacitete. Apstraktnomišljenje je najsloženija misaona aktivnost iosnovni je uslov za stvaralaštvo koje psi-holozi ozna
č
avaju kao originalno dostignu
ć
eili rešenje u nekoj novoj datoj nepoznatojsituaciji. Rešavanje problema je najefikasnijesredstvo za razvoj stvarala
č
kog mišljenja. NaGanjeovoj hijararhijskoj lestvici tipova u
č
e-nja, rešavanje problema je na samom vrhukao najsloženiji tip.
Šta je problem
U problemskoj nastavu sre
ć
u se dva os-novna pojma: problem i problemska situaci- ja. Rešenje problema, koje je postavio na-stavnik na nastavnom
č
asu, može da budetrenutni ili bliži cilj, ali treba uvek imati na
 
Olgica Stojakovi
ć 
 
BRAZOVNA TEHNOLOGIJA
br. 3-4/2005.
 74
umu onaj dalji i trajni cilj, a to je razvoju
č
eni
č
kog stvarala
č
kog mušljenja. Rešavanjeproblema je sredstvo za postizanje tog traj-nog cilja.Pojam problem treba razgrani
č
iti od poj-ma zadatak. Zadatak je mnogo širi i obuh-vatniji pojam. Problem je zadatak koji imaslede
ć
e odlike:
 
nešto nepoznato, neku prazninu kojutreba otkriti i popuniti
 
razli
č
it broj mogu
ć
nosti za rešavanje
 
veliku kompleksnost
 
mogu
ć
nost za rešenje ne pomo
ć
unekog ustaljenog obrasca nego je zarešenje potreban stvarala
č
ki pristup iiskustvo
 
rešavanjem problema produbljuje seznanje, usvajaju nove strukture saz-navanja i razvijaju mentalne spo-sobnosti.Kada se na
e pred problemom, u
č
enikprvo treba da sagleda koji uslovi (podaci)nedostaju, a to ne
ć
e biti mogu
ć
e ako krene"utabanim stazama" ustaljenim na
č
inomrešavanja. Mora
ć
e da se osloni na produk-tivno, stvarala
č
ko mišljenje. Pri rešavanjuproblema, postoji mogu
ć
nost da svaki u
č
e-nik može odabrati poseban na
č
in, put ipostupak. Pošto se radi o aktivnosti mišlje-nja posredstvom problemskih situacija, kodu
č
enika dolazi do "formiranja saznajnihinteresa i modelovanja umnih procesa kojisu adekvatni stvaralaštvu", što dovodi doveoma složenih misaonih aktivnosti.Verthajmer, osniva
č
gelštat teorije, kažeda je bitna odlika produktivnog mišljenjasagledavanje problemske situacije kao sas-tavnog dela šire celine, a to zna
č
i da trebauvideti odnos me
u elementima, odnosizme
u sredstava i cilja, uzroka i posledice,pojedina
č
nog i opšteg.
Organizacija nastave putem problema
Organizacija nastave putem problemarazlikuje se od klasi
č
ne (uobi
č
ajene) organi-zacije nastave.Organizacija nastave putem problemarazlikuje se od klasi
č
ne nastave u slede
ć
imdidakti
č
kim postupcima:
 
uobi
č
ajena struktura nastavnog
č
asa:pripremanje u
č
enika, obrada gradiva,ponavljanje, vežbanje i proverava-nje, menja se u problemskoj nastavi
 
pripremanje u
č
enika - pozitivno pri-dobijanje, realizuje se u problemskojsituaciji
 
obrada gradiva vezuje se za fazu re-šavanja problema
 
ponavljanje, vežbanje i proveravanjegradiva upli
ć
u se u sve faze
č
asa i nemoraju se smenjivati odre
enim re-dom.Problemska nastava budi strukturu vas-pitno - obrazovnog rada koja odgovara lo-gici nau
č
nog istraživanja:
 
stvaranje problemske situacije
 
formulisanje problema
 
postavljanje hipoteze: izbor metoda ioblika rada istraživanja
 
rešavanje problema i
 
analiza rezultata istraživanja kojagarantuju vreodostojnost hipoteza.
 Problemska situacija
 
Problemska situacija je po
č
etno psihi
č
kostanje iznena
enja, upitnosti, velike zainte-resovanosti i visoke umne i emocionalnenapregnutosti pojedinca koji treba da rešizadati problem. Zadatak - problem se iz-dvaja svojom težinom i zahteva misaonenapore najvišeg reda da bi se rešio. Poštoproblemska situacija potpuno mobiliše inte-

Activity (71)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Visnja Nestorovic-Ninkovic liked this
kata_tomic9369 liked this
Милка Ђоковић liked this
Darko Stevanovic liked this
Тамара Д. Јанковић liked this
Mirjana Ankic liked this
Maja Maksimović liked this
Sandra Ilić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->