Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Legea RMGC 28 Aug 2013

Legea RMGC 28 Aug 2013

Ratings: (0)|Views: 48|Likes:
Published by Cosmin Catană
Legea transmisa de Guvernul Romaniei catre Parlament pentru facilitarea exploatarii miniere de la Rosia Montana in favoarea Gabriel Resources si Rosia Montana Gold Corporation.
Sursa: lege.rosiamontana.org
Legea transmisa de Guvernul Romaniei catre Parlament pentru facilitarea exploatarii miniere de la Rosia Montana in favoarea Gabriel Resources si Rosia Montana Gold Corporation.
Sursa: lege.rosiamontana.org

More info:

Published by: Cosmin Catană on Aug 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2013

pdf

text

original

 
L E G Eprivind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentiferedin perimetrul Roşia Montanăşi stimularea şi facilitarea dezvoltării activităţilor miniere în România
Parlamentul României adoptă prezenta lege
CAPITOLUL IDispoziţii generaleArt. 1.
Se aprobă Acordul privind unele suri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană.
Art. 2
. – Se mandatează Guvernul României ca, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoarea prezentei legi, să încheie şi să semneze cu societăţile Gabriel Resources Ltd. şi RoşiaMontaGold Corporation S.A. Acordul privind unele suri prealabile exploatăriiminereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană.
Art. 3.
– (1) Exploatarea minereurilor auro-argentifere propusă de Societatea comercială„Roşia Montană Gold Corporation” – S.A. („RMGC” sau „Titularul Licenţei de exploatare) în perimetrul minier Roşia Montană, judeţul Alba, se supune regimului juridic instituit de Legeanr. 85/2003 a minelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor prezentei legi.(2) Exploatarea minereurilor auro-argentifere menţionată la alin. (1) este o lucrare de utilitate publică şi de interes public naţional deosebit.
CAPITOLUL IIImplementarea unor măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere dinperimetrul Roşia Montană şi adoptarea unor modificări legislativeSECTIUNEA IMandatarea unor entităţi publice adula îndeplinire unele măsuri aferenteexploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia MontanăArt. 4
. – Prin prezenta lege se mandatează următoarele entităţi publice să aducă la îndeplinireurmătoarele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul minier Roşia Montană:
 
1. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Agenţia Naţională pentruResurse Minerale are obligaţia modifice Licenţa de concesiune pentru exploatareaminereurilor auro-argentifere din perimetrul minier Roşia Montană („Licenţa de exploatare”), prin încheierea unui act adiţional, cu respectarea următoarelor condiţii:a) durata de valabilitate a Licenţei de exploatare este extinsă, în condiţiile art. 20 alin. (21) dinLegea nr. 85/2003 a minelor, cu modificările şi completările ulterioare, cu perioada solicitatăşi rezultată din studiul de fezabilitate al proiectului depus de Titularul Licenţei de exploatarela Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, împreună cu documentaţia prevăzută la art. 20alin. (1) din acelaşi act normativ; b) cuantumul redevenţei este stabilit la nivelul de 6%, în condiţiile art. 6 alin. (1) din prezentalege;c) se instituie posibilitatea plăţii redevenţei în natură, în condiţiile art. 6 alin. (2) din prezentalege;d) se conferă Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale autoritatea de a retrage Licenţa deexploatare şi în următoarele situaţii:(i) Licenţa de exploatare este transferată cu încălcarea dispoziţiilor art. 24 din Legea nr.85/2003 a minelor, cu modificările şi completările ulterioare; sau(ii) se dispune, prin hotărâre judecătorească definitivă, intrarea în faliment a TitularuluiLicenţei de exploatare.2. În condiţiile prevăzute în Acordul privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană („Acordul”), acţionarii RMGC au obligaţia dea încheia actele de cesiune şi de a înregistra la registrul comerţului cotele de participare lacapitalul social al RMGC rezultate din aplicarea dispoziţiilor respectivului acord şi ale prezentei legi. Acţionarii RMGC au obligaţia de modifica prevederile actului constitutiv alTitularului Licenţei de exploatare în vederea alinierii acestora la condiţiile stabilite prin acordşi prezenta lege. Se mandateaCompania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului„MINVEST” - S.A. (denumită în continuare „MINVEST”) să efectueze toate formalităţilecare se impun în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la acest punct.3. În aplicarea prevederilor art. 8 din prezenta lege, se mandatează Ministerul Culturii ca:a) în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să încheie cu RMGC un protocol prin care se vor stabili modalitatea de implementare a obligaţiilor ce revin titularuluiLicenţei de exploatare în conformitate cu legislaţia în vigoare şi a celor prevăzute în Acord, precum şi modul prin care autorităţile competente vor urmări îndeplinirea acestor obligaţii;
 
 b) în termen de 15 zile de la prezentarea documentaţiei prevăzute de lege, avizezedocumentaţiile de urbanism referitoare la perimetrul minier Roşia Montană sau adiacenteacestuia.4. Se mandatează MINVEST ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezenteilegi, să facă demersurile necesare pentru aportarea la capitalul social al RMGC a imobilelor situate în perimetrul minier Roşia Montană, asupra cărora deţine un titlu de proprietatevalabil.5. Se mandatează Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului şi Compania Naţionalăa Metalelor Preţioase şi Neferoase „REMIN” - S.A. (denumită în continuare „REMIN”) ca, întermen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legii, să facă demersurile necesare pentru vânzarea către RMGC, în condiţiile reglementate de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare, a imobilelor deţinute de REMIN în perimetrul minier Roşia Montană.6. Se mandatează societăţile MINVEST şi REMIN şi Ministerul Economiei ca, în termen de60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să facă demersurile necesare pentruemiterea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilelor din perimetrulminier Roşia Montană, cu respectarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi în conformitate cu prevederileHotărârii Guvernului nr.834/1991, cu modificările şi completările ulterioare. Ulterior obţineriicertificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilelor, se vor aplicadispoziţiilor pct. 4-5 din prezentul articol.7. Se mandatează Administraţia Naţională Apele Române, precum şi orice alte instituţii sauautorităţi publice centrale sau locale care deţin drepturi de administrare şi/sau proprietateasupra imobilelor necesare exploatării miniere din perimetrul minier Roşia Montană şi asupracărora statul român şi/sau unităţile administrativ teritoriale deţin un drept de proprietate publică sau privată ca, în termen de 45 zile de la solicitarea Titularului Licenţei de exploatare,să încheie cu acesta contracte de concesiune pentru imobilele pe care le au în administraresau, după caz, în proprietate, aflate în cadrul perimetrului minier Roşia Montană, în condiţiilemenţionate în art. 61 din Legea nr. 85/2003 a minelor, cu modificările şi completărileulterioare.8. Se mandatează Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice să iniţieze hotărâri deGuvern pentru scoaterea definitivă, în condiţiile legii, a unor suprafeţe de până la 255 hectarede teren forestier din cadrul perimetrului minier Roşia Montană, în termen de 30 de zile de ladata depunerii documentaţiei de către Titularul licenţei de exploatare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->