Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
adorasi bahasa jawa

adorasi bahasa jawa

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 105|Likes:
Published by paguyubanyohanes
Adorasi Ekaristi adalah salah satu Devosi, yang ditujukan kepada Sakramen Mahakudus yang ditahtakan.. setiap saat saat, sepanjang hidup.
Adorasi Ekaristi adalah salah satu Devosi, yang ditujukan kepada Sakramen Mahakudus yang ditahtakan.. setiap saat saat, sepanjang hidup.

More info:

Published by: paguyubanyohanes on Jun 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2009

pdf

text

original

 
ADORASI EKARISTI
PAGUYUBAN KEBATINAN DALAM TERANG IMAN“ST.YOHANES”
GEREJA ST. MARIA FATIMAMAGELANGKANG NYEMBAH KANG SINEMBAH
 
ADORASI EKARISTI (ASTUTI)
KIDUNG PAMBUKA
P: Gusti manunggalaU: Kaliyan kula sadayaP:Sumangga kula derekaken lumebet wonten ing alaming asepen, sowan sumujud wontening ngarsaning Hyang Widi, caos sembah konjuk ing asmaning Allah Hyang Rama,AllahHyang Putera, saha Allah Hyang Roh Suci.U: Amin.
 Kyai Dhandang Kinanti katabuh kaping 7(pitu)
P:Swara genging dhandang (rumesepna ing kalbu, saya dangu saya rumesep ngantosnuwuhaken wening, saya dangu saya wening ngantos manggihna kalenggahaning HyangWidi inggih Allah ingkang murba kula sadaya, ingkang lenggah wonten ing manah kawulasadaya, saha ingkang jumeneng lan dados sesembahan kawula wonten ing pasewakan punika) . . . . . . .
wening sawetawis . . . . . . . .
KIDUNG ASMARADANA
1.Lir manjing ginarbaning ratri, gumrah jagadku pindha prahara geng panandange. Mapanteleng suksma, kinkin tan uwala. Wapa dres milir gya emut, ndulu padhang aneng ngarsa.2.Jroning laku angupadi, anenging sih wilasanta. Wit gesang mba sampun lungse, laku mungsaparan-paran, Jer dhumawah ing cintraka, Karsoa paduka nuntun sajroning lelana.3.Mba sumujud dhuh Hyang Widi, amrih tentrem jroning driya, Karsa paduka nyaruwe, esthimba temahan saras, Uwal kinkin lan papa, wonten yen suksma pinundhut, pareng nderek kamulyanta.P:Para saderek sadya kita makempal ing mriki minangka umat Dalem Gusti ingkangnggeluti kebatosan, ngaturaken pakurmatan dhumateng Tyas Dalem ingkang Mahasuci,ingkang sampun paring katresnan tanpa upami dateng kita sadaya. Ing pasewakanmirunggan punika kita sesarengan badhe memule caos pakurmatan nglairaken batoskawula anggen kita mengeti salira saha rah dalem ingkang tansah mijil saking TyasDalem ingkang Mahasuci mugi andadosnasumber kerahiman kawula, saengga namung panjenengan ingkang dados andalaning gesang kawula.
SEMBAHYANGAN PAMBUKA
P:
 Mangga kita sareng ndedunga,
Allah ingkang Mahakuwaos tuwin langgeng, kawula saderek paguyuban kebatosan St.Yohanes makempal wonten ing mriki sakperlu kanti wekdal ingkang mirunggan bade
 
nglelimbang sakpinten agenging katresnan Dalem dateng kita sami ingkang nandhang dosa,saengga ngutus Putera Dalem Gusti kawula Yesus Kristus manjalma dados manungsa, inggih pepundhen saha Guru Sejati ingkang tansah dados pandoming gesang kawula sadaya.U:Kawula nyuwun mugi Allah Roh ingkang MahaSuci rawuh, kersaa mbikak paningalkawula, talingan sarta batos kita supados kita saged mirengaken Sabda Dalem saha kuasaDalem lumantar Gusti kawula Yesus Kristus Putra Dalem ingkang mawujud SakramenMahasuci ingkang gesang lan mengku keprabon ing salami-laminipun. Amin.
KIDUNG SEKAR MIJIL
Dedalane urip kang sejati kudu andhap asor, Sabda Dalem Gusti kang dadi dasare,kasunyatan lan katresnan sejati. Jwa gendat ngabekti ngersane Hyang Agung
WAOSAN KITAB SUCI1---Masmur 25Donga nyuwun pangapura lan pangayoman25: 1-22
1
Dhuh Yehuwah, nyawa kawula kawula angkat dhumateng ing ngarsa Paduka.
2
Dhuh Allah kawula, kawula pitados dhumateng Paduka,mugi kawula sampun ngantos nandhang wirang; mengsah kawula sampun ngatos sami bingah-bingah margi saking kawula.
3
Sayektos, tiyang ingkang ngantos-antos dhumateng Paduka punika, mesthi botenkawirangan;nanging tiyang ingkang nglampahi cidra tanpa sabab punika manggih wirang.
4
Dhuh Yehuwah, kawula mugi Paduka paringi sumerep bab margi Padukasarta karsaa nedahaken radinan Paduka
5
Lampah kawula mugi Paduka tuntun wonten ing kaleresan Paduka, lan kawula mugi Padukawulang,amargi Paduka punika Allah ingkang paring karahayon dhumateng kawula; Paduka ingkangkawula antos-antos sadinten muput.
6
Dhuh Yehuwah, Paduka mugi enget dhateng ing sih-palimirma sarta kadharman Paduka,awit punika sadaya sampun wonten wiwit ing jaman purwa mila.
7
Paduka mugi sampun ngengeti dhateng dosa kawula nalika taksih nemtuwin dhateng duraka kawula,nanging mugi Paduka karsaa enget dhumateng kawula manut sih-kadarman Paduka,margi saking kamirahan Paduka, dhuh Yehuwah.
8
Sang Yehuwah iku becik lan adil,mulane wong kang kesasar padha ditedahi dalan.
9
Wong kang lembah manah padha dituntun lakune ana ing kabeneran,wong kang lembah manah padha ditedahi margine.
10
Kabeh margining Yehuwah iku katresnan, kasetyan lan kabenerantumrap wong kang padha netepi prajanjian lan pepengete.
11
Margi saking asma Paduka, dhuh Yehuwah,mugi karsaa ngapunten kalepatan kawula, awit punika ageng

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->