Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Przeciwko szubrawcom partyjnym FO227 Stefan Kosiewski do Aleksandry Kordulewskiej 20130830 noca ZECh ZR.pdf

Przeciwko szubrawcom partyjnym FO227 Stefan Kosiewski do Aleksandry Kordulewskiej 20130830 noca ZECh ZR.pdf

Ratings: (0)|Views: 54|Likes:
...Porządku pilnuje w XXI w. nie policja w państwach, lecz skrytobójcza mafia, która tak oto np. zadzwoniła do mnie do Frankfurtu z Polski dzisiaj, 30 sierpnia 2013 r. około godziny 18 pytając, czy to Urząd Kombatantów? A w jakim to urzędzie pracuje się w Polsce do godz. 18 i to ze zagranicznym numerem kieunkowym 004969?
27 sierpnia br. zadzwonił także pan Dominik, za takiego się podał, ze Szczecina żydowski młodzian, bo Polak by przecież nie śmiał, także ze zamiarem zastraszenia, a ja przecież będę miał w tym roku na Wigilię równe 60 lat i nie bałem się niezrównoważonej młodzieży od młodego, więc jak mógłbym oszaleć nagle na starość? ... http://sowa.quicksnake.at/Protestbewegung/Przeciwko-szubrawcom-partyjnym-FO227-Stefan-Kosiewski-do-Aleksandry-Kordulewskiej-noc-ZECh-ZR
...Porządku pilnuje w XXI w. nie policja w państwach, lecz skrytobójcza mafia, która tak oto np. zadzwoniła do mnie do Frankfurtu z Polski dzisiaj, 30 sierpnia 2013 r. około godziny 18 pytając, czy to Urząd Kombatantów? A w jakim to urzędzie pracuje się w Polsce do godz. 18 i to ze zagranicznym numerem kieunkowym 004969?
27 sierpnia br. zadzwonił także pan Dominik, za takiego się podał, ze Szczecina żydowski młodzian, bo Polak by przecież nie śmiał, także ze zamiarem zastraszenia, a ja przecież będę miał w tym roku na Wigilię równe 60 lat i nie bałem się niezrównoważonej młodzieży od młodego, więc jak mógłbym oszaleć nagle na starość? ... http://sowa.quicksnake.at/Protestbewegung/Przeciwko-szubrawcom-partyjnym-FO227-Stefan-Kosiewski-do-Aleksandry-Kordulewskiej-noc-ZECh-ZR

More info:

Published by: SOWA magazyn europejski on Aug 30, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2013

pdf

text

original

 
 
Przeciwkoszubrawcom partyjnymFO227 Stefan Kosiewski do Aleksandry Kordulewskiej
20130830
noc
¹
ZECh ZR 
Geschrieben vonsowa (»)gestern um 23:17 in der KategorieProtestbewegung, gelesen: 6xRozmowa rozpocz
ê
ù
a si
ê
dzisiaj
 
20:32
Aleksandra Kordulewska
Panie Stefanie, ja ju
¿
nie wiem, komumam wierzy 
ã
. Pracuj
ê
, nale
¿ê
do OPZZ, nie chc
ê
pracowa
ã
do 67 roku
¿
 ycia, wi
ê
c popieram protest. Nie wiem, w jaki inny sposób mog
ê
sprzeciwi
ã
si
ê
tymprzekl
ê
tym politykom, na których nie ma
¿
adnej kary. Jestem wychowana w socjali
ê
mie, wiem,
¿
e by 
ù
z
ù
 y, ale uczono mnie
¿
e w 
ù
adza zawsze ma racj
ê
. Mamswoje lata i chyba niewiele rozumu, ale my 
œ
l
ê
,
¿
e kto
œ
m
¹
drzejszy móg
ù
 by poprowadzi
ã
takich ludzi, jak ja.Takich, którym chce si
ê
jeszcze walczy 
ã
, którzy nie mog
¹
patrze
ã
na unicestwianie ukochanego kraju i naszego narodu.Potrzebuj
ê
wiedzy i nauczycieli, ch
ê
ci i mi
ù
o
œ
ã
do Ojczyzny posiadam. Prosz
ê
opomoc, bo nie chc
ê
zosta
ã
jedn
¹
z tych idiotek, które znowu zag
ù
osuj
¹
przeciw naszemu dobru. Pozdrawiam-OlaDroga Pani Olu,serdeczne Bóg zap
ù
a
ã
za tak pi
ê
kne wezwanie, na które odpowiadam niezw 
ù
ocznieprzytaczaj
¹
c s
ù
owa cz
ù
owieka, który m
¹
drze atakowa
ù
Woltera mówi
¹
c tak: "... Tylkoten, kto nigdy powa
¿
nie si
ê
nie zastanowi
ù
nad straszliwymi nast
ê
pstwami ubóstwa,mo
¿
e sobie pozwala
ã
na mniemanie, i
¿
jest ono nieuchronne..." (mniejsza, w jakiejksi
¹¿
ce wyczyta
ù
em to na str. 157), rzecz w tym,
¿
e
¿
 ydokracja urz
¹
dzona materialnie ipolitycznie po Magdalence w Polsce nie my 
œ
li nic, ale to nic o poprawie dolieksplowatowanego niemi
ù
osiernie przez siebie Narodu Polskiego, za
œ
w tej samejksi
¹¿
ce, na str. 170 Jan Baszkiewicz pochwala 65-letniego ju
¿
Diderota za to, i
¿
ten nastaro
œ
ã
powiedzia
ù
,
¿
e je
œ
li lud jest nieszcz
êœ
liwy, to do zmiany ustroju sk 
ù
aniaj
¹
gonie jakie
œ
opinie filozofów, lecz "niemo
¿
liwo
œ
ã
znoszenia cierpie
ñ
wi
ê
cej i d
ù
u
¿
ej";potem jeszcze pi
ê
kniej i jeden i drugi. My natomiast pami
ê
tamy jeszcze bardzodobrze czasy Gierka i jak chowa
ù
a
¿
 ydokomuna
¿
 ywno
œ
ã
w magazynach,
¿
eby NaródPolski upokorzy 
ã
, papieru toaletowego Jaruzelski Polakom nie dawa
ù
do wytarciasiedzenia, a dla ubowców i milicjantów 
¿
arcie by 
ù
o w Konsumach i papieru pe
ù
no by 
ù
otam do dupy; w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Czeladzi sklepik w piwnicy  by 
ù
dost
ê
pny dla swojego
¿
 ydostwa; w stanie wojennym pomoc ze Zachoduprzejmowa
ù
a po ko
œ
cio
ù
ach w Zag
ù
ê
 biu ubecka swo
ù
ocz, widzia
ù
em ci
ê¿
arówki.
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
 
Lud by 
ù
pod kontrol
¹
totaln
¹
, roz
ù
o
¿
ony apati
¹
;
¿
 yd handlowa
ù
polskim w 
ê
glem zkoleg
¹
, który za
ù
o
¿
 y 
ù
spó
ù
ê
w Anglii - tak sz
ù
a produkcja z Polski za grosze naeksport.
 
Czy dzisiaj jest inaczej? Oligarchia
¿
 ydowska przeszabrowa
ù
aPGR-y i mówi o nieuchronno
œ
ci akumulacji kapita
ù
u, powo
ù
ujesi
ê
na
¿
 ydowskiego drania Marksa,
¿
eby mie
ã
dop
ù
aty zBrukseli, dop
ù
aty do milcz
¹
cej zgody na wyniszczanieNarodów: Irlandii, Cypru, Grecji, Polski; dawniej mówi
ù
o si
ê
okacykach w Afryce, potem o baronach SLD, a to przecie
¿
jedna banda, po jednych pieni
¹
dzach, na jedno, diabelskie kopyto.Porz
¹
dku pilnuje w XXI w. nie policja w pa
ñ
stwach, leczskrytobójcza mafia, która tak oto np. zadzwoni
ù
a do mnie doFrankfurtu z Polski dzisiaj, 30 sierpnia 2013 r. oko
ù
o godziny 18 pytaj
¹
c, czy to Urz
¹
dKombatantów? A w jakim to urz
ê
dzie pracuje si
ê
w Polsce do godz. 18 i to zezagranicznym numerem kieunkowym 004969?
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
 
27 sierpnia br. zadzwoni
ù
tak 
¿
e pan Dominik, za takiego si
ê
poda
ù
, ze Szczecina
¿
 ydowski m
ù
odzian, bo Polak by przecie
¿
nie
œ
mia
ù
, tak 
¿
e ze zamiarem zastraszenia, a ja przecie
¿
b
ê
d
ê
mia
ù
w tym roku na Wigili
ê
równe 60 lat i nie ba
ù
em si
ê
 niezrównowa
¿
onej m
ù
odzie
¿
 y od m
ù
odego, wi
ê
c jak móg
ù
 bym oszale
ã
nagle nastaro
œ
ã
?Mia
ù
em dzisiaj pi
ê
kny sen, jak ten Murzyn ameryka
ñ
ski Martin Luter, którego Obama wspomina
ù
wczoraj. Mia
ù
em pi
ê
kny sen;
œ
ni
ù
o mi si
ê
,
¿
e jestem w Czeladzi na osiedlu,które ci
¹
gle nosi imi
ê
 
¿
 ydokomunistycznego bandziora Nowotko, i
œ
ni
ù
o mi si
ê
dwóchtakich, co chcia
ù
o mnie podej
œ
ã
z lewej i z prawej ma
ñ
ki wieczorow 
¹
por
¹
. Och, jaki
¿
 to by 
ù
pi
ê
kny sen; nie daj Bo
¿
e,
¿
ebym t
ê
rado
œ
ã
mia
ù
prze
¿
 y 
ã
w realu.
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->