Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
E E P Mellonta Tauta

E E P Mellonta Tauta

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by tgwh
Orosz realizmus.
Orosz realizmus.

More info:

Published by: tgwh on Aug 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2014

pdf

text

original

 
E. A. Poe
Mellonta tauta
Science fiction elbeszélések 
Válogatta és szerkesztetteHunyadi CsabaFordítottaBabits Mihály, Bartos Tibor, Göncz Árpád, Nemes Ern
ő
, Pásztor ÁrpádTARTALOM
Mellonta tauta
(Göncz Árpád)
Palackban talált kézirat
(Bartos Tibor)
A Maelström poklában
(Pásztor Árpád)
Metzengerstein
(Babits Mihály)
Von Kempelen és felfedezése
(Nemes Ern
ő 
 )
Hans Pfaall páratlan kalandja
(Nemes Ern
ő 
 )
Történet a Rongyos Hegyekb
ő
l
(Babits Mihály)
Seherezádé ezerkettedik meséje
(Nemes Ern
ő 
 )
Pár szó egy múmiával
(Babits Mihály)
Monsieur Valdemar kóresete tényszer 
ű
megvilágításban
(Bartos Tibor)
Delejes látomás
(Nemes Ern
ő 
 )
Monos és Una beszélgetése
(Nemes Ern
ő 
 )
Eiros és Charmion párbeszéde
(Nemes Ern
ő 
 )
A szavak ereje
(Nemes Ern
ő 
 )
 
2
Mellonta tauta
1
 A „Pacsirta” léggömb fedélzetén
2848. április
1
. Nos, drága barátom - nos, a b
ű
neiért kénytelen lesz elszenvedni egy hosszú, fecseg
ő
s levélkeserveit. Én megmondtam, a szemtelenségéért azzal fogom büntetni, hogy olyan unalmas,olyan szószátyár, olyan zavaros és olyan nyomasztó leszek, amilyen csak lehetek. S ráadásulmost még itt vagyok bezárva egy koszos léggömbbe vagy kétszáz f 
ő
nyi
canaille
-jal,
2
akier 
ő
nek erejével kéjutazni akar (fura elképzelése van némelyik embernek a kéjr 
ő
l!), s nekemegy hónapig legalább kilátásom sincs rá, hogy
terra firmá
-t
3
érintsen a lábam. És nincs kivelszót váltanom. Nincs mit csinálnom. És ha az embernek nincs mit csinálnia, levelet ír a barátainak. Érti már, hogy miért írom ezt a levelet - tulajdonítsa az én
ennui
-mnek 
4
s az ön b
ű
neinek.Készítse el
ő
a szemüvegét, és készüljön fel rá, hogy bosszankodni fog. Mert én eltökéltem,hogy mindennap írok önnek ezen az undok utazáson.Hejhó! hát mikor látogat már el egy ötlet az emberi agyba? Hát az örökkévalóságig a léggömbezernyi kényelmetlenségére vagyunk kárhoztatva? Hát senki nem agyalja ki a helyváltoztatásalkalmatosabb módját? Ez az egyhangú mozgás az én szememben nem sokkal jobb, mint hamegfontoltan gyötörnék az embert. Szavamra, mióta hazulról elindultunk, nem tettünk megóránként száz mérföldnél többet! Még a madarak is lehagynak - legalábbis némelyik. Bizto-síthatom róla, hogy csöppet sem túlzok. Utazósebességünk, nem kétséges, lassúbbnak tetszik,mint amilyen valójában - ez annak tulajdonítható, hogy nincs, amihez a sebességünket viszo-nyítani tudnánk, valamint annak, hogy együtt haladunk a széllel. Jóllehet ha másik léggömb- bel találkozunk, érzékelni tudjuk a sebességünket, s ilyenkor, be kell vallanom, nem is érzemolyan keservesnek a dolgot. Bármennyire hozzászoktam is az utazásnak ehhez a módjához,egy kicsit mindig szédelgek, ha egy léggömb húz el közvetlenül fölöttünk a szélárammal.Ilyenkor mindig úgy érzem, hogy az hatalmas ragadozó madár, és mindjárt lecsap ránk, és akarma közé kerít. Ma reggel, közvetlenül napkelte után, olyan közel repült el egy léggömb afejünk fölött, hogy vontatókötele a kötélhálót súrolta, amelyen a gondolánk csüng, s ezugyancsak megijesztett minket. Kapitányunk azt mondta, hogy ha a ballon abból az ócska,fényes „selyemb
ő
l” készült volna, amelyet ötszáz vagy ezer éve használtak, nem úsztuk volnameg simán. Ezt az úgynevezett selymet, magyarázta, bizonyos hernyófajta béltartalmábólsz
ő
tték. A hernyót eperfán tartották - annak olyasféle gyümölcse van, mint a görögdinnye -, sha már jól meghízott, malomban meg
ő
rölték. Az így nyert pépet els
ő
dleges állapotában
 papirusz
-nak hívták, ezt még több más eljárásnak vetették alá, míg végtermékül „selymet”nem nyertek. Bármilyen furcsa, ezt valamikor nagyon becsülték mint a n
ő
i ruhák anyagát!Azonkívül a léggömböket is általában ebb
ő
l készítették. De úgy látszik, ezt követ
ő
leg jobbanyagot találtak egy közönségesen
euphorbium
-nak - akkori tudományos nevén kutyatejnek - 
1
A jöv
ő
dolgai (görög).
2
Cs
ő
cselék, söpredék (francia).
3
Szilárd talaj (latin).
4
Unalom (francia).
 
3
nevezett növény magházának molyhában. Ez utóbbi selymet, mely módfelett tartós volt, buckingham-selyemnek nevezték el, s általában úgynevezett ruggyantaoldattal kezelvealkalmazták - ez az oldat bizonyos vonatkozásokban a manapság széles körben használt
 gutta perchá
-hoz
5
hasonlított. E ruggyantát olykor „gumi” néven is emlegetik, és nem vitás, hogy aszámos
 fungi
- gombaféle - egyike volt. Csak azt ne mondja, hogy nem vagyok a szívemmélyén vérbeli régész.A vontatókötélr 
ő
l szólva: a mienk, úgy látom, épp most sodort le valakit azon kis mágneseshajtású hajók egyikének fedélzetér 
ő
l, amelyekt
ő
l csak úgy nyüzsög az óceán alattunk. A hajólehet vagy hatezer tonnás, s akárhogyan nézem, gyalázatosan zsúfolt. Nem lenne szabad meg-engedni, hogy e csöpp bárkák egy meghatározott számúnál több utast szállítsanak. A vízbeesett utas természetesen nem szállhatott vissza a hajóra, s ment
ő
övestül hamarosan elveszettszem el
ő
l. Nagyon örvendek, drága barátom, hogy olyan felvilágosult korban élünk, amikor olyasmi, hogy egyén, már feltehet
ő
leg nem is létezik. A tömeg az igazi humanizmus tárgya. Sha már humanizmusról beszélünk, mit gondol, a mi halhatatlan Wigginsünk nézetei atársadalmi körülményekr 
ő
l igazán olyan eredetiek, mint amilyennek kortársai hitték? Mester azt mondja, ugyanezeket az eszméket egy évezrede majdnem ugyanígy írta le egy Furrier nev
ű
ír filozófus,
6
akit azért hívtak így - sz
ű
csnek -, mert macskab
ő
rökkel és más irhákkal keres-kedett. Mester pedig
tud 
; abban semmi kétség. Mily csodálatos, hogy napról napra igazolódik a hindu Ariesz Tottle
7
mélyenszántó megfigyelése (ezt is Mestert
ő
l tanultam): „Elmondhatjuk tehát, hogy ha nem egyszer-kétszer, nem is néhányszor hangoztatunk valamit, hanem számta-lanszor, akkor az körbejár, és mindenki annak megfelel
ő
en fog vélekedni.”
 Április 2.
- Ma beszéltem azzal a mágneses
ő
rhajóval, amely az úszó távíródrótok középs
ő
szakaszán van szolgálatban. Megtudtam, hogy amikor ezt a távírót munkába állították, telje-sen lehetetlennek tartották, hogy a távíróvezeték a tengeren is átíveljen; most viszont már aztnem értjük, hol itt a nehézség! Imigyen változik a világ.
Tempora mutantur 
8
- bocsásson meg,hogy etruszkból idézek. De hát mit kezdenénk atalantikus távíró nélkül? (Mester azt mondja,hogy ezt az
ő
sid
ő
kben atlantinak mondták.) Lehorgonyoztunk pár percre, hogy a hajótól kér-dezzünk egy-mást, s a sok nagyszer 
ű
hír közt megtudtuk, hogy polgárháború dühöngAfrikában, s hogy a ragály tisztességesen pusztít mind Yropában, mind Ázsuában. Hát nemfigyelemreméltó, hogy miel
ő
tt a humanizmus hatására oly csodálatosan megvilágosodottvolna a filozófia, a világ a háborút és a ragályt általában szerencsétlenségnek tekintette? Azttudja-e, hogy az
ő
si templomokban még imádkoztak is, hogy e két „rossz”(!) ne sújtsa azemberiséget? Csöppet sem könny
ű
megérteni, ugye, hogy
ő
satyáinkat miféle különös elvek vezérelték cselekedeteikben? Hát olyan vakok voltak, hogy még azt sem fogták föl: aszámtalan egyén pusztulása a tömegnek csak hasznára válik?
 Április 3.
- Nagyszer 
ű
szórakozás a kötéllétrán fölmászni a ballon tetejére, s onnét venniszemügyre a környez
ő
világot. Lentr 
ő
l, a gondolából, tudja, nem olyan tágas a kilátás - lefelénemigen lát az ember. De ha kiül ide (ezt is itt írom), a pompásan párnázott nyílt piazzára
9
a 
5
Bizonyos forró égövi fák tejnedvéb
ő
l el
ő
állított kaucsukszer 
ű
anyag (maláji-angol).
6
François Marie Charles Fourier (
1
772-
1
837) francia utópista szocialista filozófus.
7
Arisztotelész (i. e. 384-322) görög filozófus.
8
Változnak az id
ő
k (latin).
9
Tér, piac (olasz).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->