Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ammi Mamai 3

Ammi Mamai 3

Ratings: (0)|Views: 23,544 |Likes:
Published by Wal_kolla

More info:

Published by: Wal_kolla on Sep 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/12/2013

 
 Page 1
අමය ය
-
 
3
ඊ ා උ ැගට්  අමා ථා ා ඇහා..
 
අමා
-
ොාන... ොාන.. ැනත ැගන ෝ.. උ
9
ත ා...
 
ත ඉන ා ේ අාන ැගටා.. ැගා ස ැත ග න අමේ දා න  ෑ ..
 
ාන එළ එද අමා ඉොප් ො න ෑ ා..
 
ාය ඇ ක  ා ොප එක ය ඇ හ..
 

 
ැැය ො ඉසා පා.. ඒ ස සලකේ ාක.. හනෝ 
 
ා ොප එය.. ා  ාය ඇත   ා අපඅම..
 

-
ො ් න ැනන
??
අමා
-
 
හනත ේ  ඉක නද ගහන එනම.... ඔා ත එ ොන..
 
ත ා ා හා.. උ ාන  ැන ඔ  ැක 
 
ක   අතාන ා ැ ආ ..  ොඑක ාන
 
ගා..  ලා න න තාොො අම  ා ැක නන
 
ා.. අ ොා ේක ා ඔා න බම නා ආ ැා
 
ඉල ද න.. ො ්  අ න නන ෑන.. පෑන එක
 
ැා.. ොඑ ාා ඉා..
 
ා් ො භාක  ඇා 
 
අොතො පා ො් ැන..
 
 
 Page 2
ැෂන එ ඔන ා ය.. ැ ා න තා..   ආය හො
 
යට ා්  ා අත න.. ා ෆනේ එක නන.. ො ැක
 
ැමා  ෝනේ ාා
 
ේඇේ බ ඇම  ඔකො ැවා.. අ
 
න  ඇ ානස ා ල අ ාඉනා..
 
අමා  ආා ා  තන ඉොප් ො ඇ ..
 
 නෑ ේ හා.. අමාේ අඩ  ඇා.. අමා ස න ඔන
 
ේ ා් .. අඩ  ේ ා් ාන ැා..  ො
 
ේ ල අත න උ න තත න..  ාන අමා
 
ස ැත ා ඇා.. අමා තව් ෑ. ා් ගා..
 
එාේ ා් ොත අ   ඇා..
 
ආ ේ ා් ා ආා ා ැත  අඩ ..   න ෑ.. ො ඉනඅල ැ එක ඇ ා..
 

-
අමා එන ඇ වා..
 
අම
 
 ්  ්  ඇන ආ එ ා ා කස ය ාා..
 
ැැයඅම ා එත ඇා.. පා.. ා එක..
 
අමත 
 
ක ඔ ආ් ැ ැ ේ..ඇවත ාඩ න ැක ොද  ේ
 
ඇ නා..එත ාඩා..
 
ැන  ඇ ානස ා ැ ා.. අමා ාඩ ා ඉනන ේ ල 
 
..  අමයන හ ටක ාා  එන වා.. ආා 
 
  එා ඇ  තා ඇ.. ැන එා න ඇ ා
 
ා.. එා ේ ඉා..  ප එක ් ොතැවා..ා
 
  ඇන අයන ා..
 
ැන ා්  ය.. එ ැ ා න අන නන.. ේ එක
 
ත් ැන ඔ් න ෑ න.. එත
90

 
ැා.. අන න අත ් 
 
ත ඔා නාම ා..  ප එක අමේ ඉ උඩන අ
 
බා.. ා  ා..  ෑ..  ක ං ා.. ැන ම
 
ේ ය එාේ  ොල ෑා..   ේ ය   න..
 
ඉන බ අ  චා..
 
ා ප එක ම ැත න 
 
න තා.. ් ඔකො නන  හ..ත ..
 
.. ඊ  ේ  ඇ එාේ ඇේ ෑ ද ං ා..ැන
 
ේ  ඇ එාේ  ැතත ෑා.. හංෝ ආල එ  
 
ඇක එක..  ඊම ැතත  න තා..
 
එා එ
A
 ා ැ ා ැතත    ද එාේ ් බ
 
ේ අ ත  ො.. ො  ැත එක  ා හ 
 
අම් ..
 
ය  වා..
 
ම.. ා ේය..
 
A
 ත ො ඇ  න ඉසා අමේ ල න
 
ය න ගා..
A
නන ඔන උ උා න.. අමා ඒ
 
ැඩ ැැතක උන ෑ ේ..  ැනඒා ැක ෑ.. අ ් ත  එ
 
න ඔ් න ා  හා ඉය.. ොො ා  අම උැ අ
 
ැවා.. ා..  එ උඩන න  න තා..
 
ඊ  එක ප  උ ඉ  ො ල   ෑා.. ැන
 
් ඔකො ද
 
 Page 3
අමා උැ අන ඉනන.. ේ ය ැන අමේ ත
 
 ෑා..
 
  ැැත ෑ.. ො  ෑා.. අමේ
 
දත ැන  ා..  ොල  ැ් ත න..
 
අමා ේ ඔ අලය.. එා.. ා.. ත න ෑ.. 
 
එක ේ  අ ෑන උ චා ා ත උඩන එාක
 
අෑා.. අමාඉක ේ අ අයන ා.. අත නෑ ේ..  ැඩ
 
ංාක න ා..
 
ත යන අමේ න   ැන
 
ඉනන අමේ ඇ උ.. අම ොණ් ා ඇ ා ැ නා.. 
 
ආ  
Z
 ගහන ො ප එක දා අමේ   ංා..
 

-
  න එා.. එම න න එාක.. ආ  ඉලනන
 
ෑ
,.
අ ය..එ ාක.. අන අම් .. ෑ න එා.. න ඔ් න
 
නන ෑ.. ප..
 
ොාන ැැය න ය ..
 

-
ඔා ොක ආය
 
අම් .. ා..  ආ ලා ආ් අ ම අම ඔා ඉයා
 
හා.. ආ ො න ක ල   න   අ ෑන
 
උඩනඇලා.. ැනම ැර ෑ ේ.. ො උඩන ා් උඩන
 
ඇලා.. ෑනත ා ත ාා තා  ෝල ආ ත ැඩ
 
ා..
 
ත ා  ප එක ත ා ත ා..
 
ැනම  ා.. ෑන උඩන අමේ ත උඩන ේ දන 
 
න තා.. ස න එක ෑ.. ැන  ෑන නයනන.. 
 
ප එක ෑන ැව් ත දා ාය..
 
ාව.. එක එ
 
යල ක ැ..  ය.. ැල  ා ේ ම ෑ එ ඇත
 
ත ෑ
,.
ඔකො ා ා..  වා ේ  ඇක න අම
 
බේ .. ත ඇ ෝාය.. ත ො  ෑනකඅම් ා
 
වා..  ඇත ො ෝල ා හ.. ා තා මේ 
 
න න තත ලක ේ..
 
අමේ න ද ා දක න න තත ඊ .. ැ ා
 
A
 අන ක ා ා.. ත ේ ෝල අා ත ැඩ
 
ා ය..  තන එ ජ  ොන න තත  ක
 
 ැ ැ ක  ක ැකා ේ.. අමතත ොො ො
 
 ප එ ා.. ආ.. ආ..  උන ් ..  ො   න
 
ෑඇ් ා ොන න තා..
 
අමා ඔ අලත නය.. ත
 
ොො  ාඩ
20
ක  වා...
 
ආ.. ෝාන.. ආ..
 
ැනම
 
අමා  ෝම ා.. ැන ය ා.. ්  ඔා න..  අමේ
 
ඇ උග ආ න  උන.. අමා ම ො ොල ා.. න  උ
 
න  ප එකය ා ත ළන ාතා.. ා ොා ො
 
ැවා ත  .. අමා ආ.. ආ..ය..  ොා ඔා තා
 
 අම උ  ප..  න ය න ැඩචැ
 
ටක ේ.. ා ොා න  න.. අම ොක ැමා..
 
අමා ඔක ේ..ැනම අලනත ෑ..  ොා ක ඇල ද
 
අමේ  ා වා..
 

-
අම්  අම න ඔන ේ ් ..  ඔා න ඔ් න..  ඇාන
??
ා න .. ා න..
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->