Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teorija igara

Teorija igara

Ratings: (0)|Views: 98|Likes:
Published by Amar Bapić
Uvod u Teoriju igara
Uvod u Teoriju igara

More info:

Published by: Amar Bapić on Sep 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

09/01/2013

pdf

text

original

 
Teorijaigara   
Teorijaigarajematemati£kateorijakoniktnihsituacija.Centralnipojamteorijeigarajigra.
Igra 
 jematemati£kimodelrealnekoniktnesituacije.Igraseodrealnekoniktnsituacijerazlikujeprvenstvenoprematome²toseodvijapotnoutvrenimpravilimigre.
Osnovnizadatak 
Teorijeigarajeodreivanjeoptimalnogna£inapona²anjauuslovimkonikta.
Matri£neigre  
Matri£naigrajeigradvaigrasazbiromnula.Matri£naigrajeodreenamatricom 
A
=
a
11
a
12
... a
1
n
a
21
a
22
... a
2
n
...
a
m
1
a
m
2
... a
mn
£ijisuelementirealnibrojevi.Matrica 
A
sezove 
matricaigr
.Uigriu£estvujudvaigr
.Igra£ 
birajedanod 
redaka 
matrice 
A
,aigra£ 
 jedanodnjeni
stupaca 
.Izborretkaistupcasevr²ineovisno,tj.prilikomizborani  jedanodigra£anezna²ta¢eonajdrugiizabrati.Akojeigra£ 
izabrao 
i
ti
redak,igra£ 
Y j
ti
stpac,bro
a
ij
izraºava 
dobitakigra£a 
,odnosno 
gubitakigra£
.Broj 
a
ij
predstavlj
dobitakigra£a 
,odnosno 
gubitakigra£a 
.Nazivigradvaigrasazbiromnulipoti£eotud²tojezbirdobitakaigr
 jednanuli.Izboromretka(igra£ 
)iizboromstupca(igra£ 
)iutvrivanjemdobitka,tj.gubitka pojedinihigra£aigrajezavr²ena.Uproizvoljnojigripod 
strategijo
nekogigrapodrazumjevamoskuppravilaksiranihprijepetkaigrenaosnovukojihigrodreujesvojepostupkeutokuigre.Kodmatri£nihigarasvakiigrizvodita£nojedanpotez-izborretkailistupca.
Strategijaigra£a 
,kojakadseprimjeniuigri,dovodidotogadaigra£ 
izabere 
i
ti
redak,ozna£avases
x
i
,analognotomej
y
 j
strategijaigra£a 
,£ijomprimjenomuigriigra£ 
bira 
j
ti
stupac.Ovakvestrategije£estosenazivaj
£istestrategij
.Odreivanjenajboljihstrategijazavisiodprincipaoptimalnostikojiseuzimauobzir.Naj£e²¢esekaoprincipusvajadaigrutrebaigratitakodasepostigne²tove¢emogdobitak,odnosnodasegubitaksvedenaminimum.Ureenipar 
(
x
i
,y
i
)
strategijaigra£a 
pomukojihigripostiºuovajciljnazivas
rje²enjeigre 
,atakvestrategijnazivajus
optimalnestrategij
.Rje²enjeigreuop¢emslajunemorabitijedinstveno.
 
Matri£neigresasedlastomtkom     
Posmatrajmomatri£neigresaprimjenom£istestrategije.Priizborustrategijesvakiod igramoradarunasanajboljimmogimodgovoromprotivnika.Akoigra£ 
odaberestrategij
x
i
,onmoradaekujeda¢
odabratitakvustrategij
y
 j
prikojojj
a
ij
minimalanelement 
i
tog
redkamatric
A
.Takvimizboro
minimizirasvojgubitak.Zbogtoga¢
odabrationajredakzakojijeminimalanbroj izredkanajve¢i.
10 1 2 16 8 5 62 4 4 8
`
ce izabrati
2
. redak
Zanalaºenjeoptimalnestrategijepotrebnojeodreditibroj 
v
dansa:
v
= max
i
min
 j
a
ij
Nekaj
v
=
a
ij
.Akoigra£ 
odabereredak 
ij
njegovdobitaknemebitimanjiod 
v
bezobziranarunigreprotivnika.Uovomslu£ajudobitakigr
nemebitimanjod5.Strategij
x
ij
senaziva 
maksiminska 
.Igra£ 
trebadaodaberestupacukojemjemaksimalanbrojizstupcanajmanji.Igra£ 
birastupacbroj3.Igra£ 
odabirastupacukojemsenalazielement 
v
denisansa:
v
= min
 j
max
i
a
ij
Ovastrategijasenaziva 
minimaksna 
.Naovajna£i
obezbjeujedanjegovgubitak nebudeve¢iod 
v
.Veli£in
v
senaziva 
donjacijenaigre 
il
maksimi
.Veli£in
v
senaziva 
gornjacijenaigre 
il
minimak
.Vrijedi:
Zasvakumatricuigrevrijedidaj
v
v.
Akojezasvakumatri£nuigr
v
=
v
=
a
i
0
 j
0
,kemodamatricaigreim
sedlastta£k
namjest
(
i
0
,j
0
)
.Element 
a
i
0
 j
0
 jenajmanjielementusvomretku,aistovremennajve¢iusvomstupcu.Ovakveigresenazivaj
matri£neigresasedlastomtkom 
.Veli£in
v
=
v
=
v
senaziva 
CIJENAIGR
.
 
Primjer
.Nekajeigraodreenaslijede¢ommatricom
10 8 5 81 10 1 2 15 6 8 5 62 2 4 4 8
Brojeviuretkuiznadmatric
10
,
8
,
5
,
8
ozna£avaj
maksimalneelementepostup- cim
,abrojeviustupcupokrajmatric
1
,
5
,
2
ozna£avaj
minimalneelementepo retcim
.
v
= max
i
min
 j
a
ij
= 5
v
= max
i
min
 j
a
ij
= 5
v
v
= 5
sedlastata£ka 
a
23
v
= 5
 jeCIJENAIGRE.Optimalnastrategijaigra£a 
 j
x
2
.Optimalnastrategijaigra£a 
 j
y
3
.Postojedvijemogu¢nostizaredukcijumatri£nihigaraukojimaklju£neulogeigrajstrategijezasnovanenatnjiigra£a 
dapove¢adobitak,odnosnoigr
dasmanjgubitak.Nekaj
A
= (
a
ij
)
m
×
n
matricaposmatraneigre.Zaredak 
s
kaºemodadominiranadretko
t
akozasvak
j
(
 j
= 1
,
2
,...,n
)
 j
a
sj
a
tj
.Zastupac 
s
sekaºedadominiranadstupce
t
akozasvako 
i
(
i
= 1
,
2
,...,m
)
 j
a
is
a
it
Uslajudareda
s
dominiranadretko
t
igra£ 
nemarazlogadabilokadizabereredak 
t
.Naime,bezobaziranaizborigra£
njemujeizboromretk
s
uvijek zagarantovanve¢idobitak.Samimtimredak 
t
 jeuizvjesnomsmislusuvi²an.Uslajudastupa
s
dominiranadstupce
t
,tadaigra£ 
nemarazlogadabilokad izaberestupac 
t
 jerjenjegovciljdasmanjisvojgubitak(odnosnodobitakigra£
).ovomslajujestupac 
t
suvi²an.
Primjer
:Reducirajmatri£nuigru! 
0 0 2 62 1 6 80 2 2 01 0 5 7
2 1 6 80 2 2 01 0 5 7
2 1 60 2 21 0 5
(
2 1 60 2 2
) (
2 10 2
)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->