Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pogrebnik

Pogrebnik

Ratings: (0)|Views: 20|Likes:
Published by buba_buba
(prev. Božidar Kovačević)
(prev. Božidar Kovačević)

More info:

Published by: buba_buba on Sep 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2013

pdf

text

original

 
POGREBNIK
ti
c
frcd
amo
ti.j:,,ir:
;rir,i,#i'
"|i|fr,,
kauieP,e
u
koltma
DEP"ZAVIN
I
posljednje
kuine
stvari
prodavadanourebne
spreme
Adriiana
Prohorova
Oltf"t"
natovarene'
na
ri'rrtvadka
kola'
tL
5"
pa.
rnrialih
k";j;';'i';;
il::lf;L
gi#3
Ji#tt;
;""i'rkJ;
Nikitskuulicu
ukoju
se-
pogrcr
;;;;*nor.ye..t'o-"1',;i;":'ffi"-{;3t'#*:;tii?W
javu
cla
su
kuca
o::.i?
;;;ffisr".'Kad
je
trio
blizu
Zutoj
t
l:[e,,
;::f
;1"
!::H
#;;
;
i;'*
"
"::
:l'i;
ji"*;,
*"
.
I
"jX3$oi
**"":*:i'*H.'Ji"':"::"i"?i:ai":'ffi
#'*'::::
ie
naiSao
u
svom
''oJo*
stanu
na
nered'uzdahnuo
;c
za
'r,u.o-
kucicom.edj;
l;
punih
osamna:t:*:3t??":I
i;fkri*:T,T
fi'.;.'T
J^"'Tq'
.i:.:T.1""tr'lh
:*j:
:;;';-;;;i;
okvir
s
ikonama'
ormar
s
'
i
krevet
zauzeSe
'd;";;;;na"mjesta'u
straZnjoj
sobi;
u
kuhinii
i
gostinskoi';bt
tt"J;;ii5e'domaiinove
rukotvorrne
:
lcovdese
svih
boja
I
-t"""itli[g
-uttltitn"''
a
takocler
i
ormare
.
",lli","i-
l+:",:l
3iiki;j
ht#*Y*"T1{
{#
il.';'f
",i::il:xf,'#f
trn{lii*?:lil'1*il':*
jffi:ilfi
daiu
i
tapeti'ui"
*it"uufrtit""d"tl
obidni
i
u
bo!i'
a
tal<o
isto
75
 
daju
se
na
poslugrr
i
popravliaiu
stari".
Djevojkeodoie
tr
svoju
sobu,
,A.driian
obide svoi
novi
stan,
pa
sjede
kral
pro-
zora
i
naredi da
se
pripremi
samovar.
Prosvijeieniditalac
znzt
d.a
su
i
Shakespeare
i
Walter
Scott, obojica,prrkazalisvoje
grobare
kao
vesele
i
Saljive
iiude,
da
bi
ovom suprotnoSiu
izazvali
Sto
iadiutisak
u
na-
Soi ma5ti.
Po5tujudi
istinu
toi
se
ne
moZemo
ugledati
na
njih,
nego
moramo
priznati
da
je
narav
na5ega
pogrebnikasasvim
pristajala
njegovom
sLtmornom zanatu.
Adrijan
Pro-
horov
bioje
obidno
turobarr
i
zami5ljen.
Ako
bi
progovorio
koju rijed,to
je
obidno
bilo
samo
zato da
izgrdi
svoje
kieri,
kail
Lri
ih
zatekzr.o
kako
besposlene
pilje
kroz
prozorna
pro-
laznike,
|lt
da
trali
za svoje
proizvode
pretjeranucijenu
od
onih
koji
su
tako nesretni
(a
ponekad
i
sretni)
da su
im
po-
trebni.
I
t;lko
je
Aclrijan,
po
svome
obidaiu
sav
utonuo
u
tuZne
misli,
sjedio
kraj
prozora
i
ispijao
sedmu
da5udaja.
Misiio
je
opljuskukao
iz
kabla
kojijeprije
nedjelju
dana
ba5
kod
troSarine
zadesio
pogreb penzioniranog
brigadira.
Od toga
su
se
ffinogi
ogrtadi
skupili,
a
mnogi
Se5iripokva-
rili.
Predvidao
je
neizbjeZnetroSkove,
jer
je
davno
nabav-
ljena
oprerna
za
sahranu
bila
u
stra5nom
stanju.
Nadao
se
da
de
naknacliti
Stetu
na staroj trgovkinji
Trjuhinoj
koja
se
vei
godinu
clan:r
borila
s
duSc;rl.
AIi
ie
Trjuhina
umirala
na
F"azguljaju,
te
sc
PloJ:iororr
bojao
da
se
njeni
nasljed-
nici
ne
ie
ciriaii
svoga
obeianja
nego
da
ie
se,
lijeni
da
Salju
po
njega
iz
tolike
daljine,pogoditis naibliZim
pogreb-
nikom.
Ove
misli
iznenadaprekido5e
tli
masonska
udarca
uvrala.
-
Tkoje?
-
z,apita
pogrebnik.
Vrata
se
otvori5e
i
dovjek, za koga
bi
se
na
prvi
pogied
moglo
reii
da
je
Svaba-zanatlija,
ude
u
sobu
i
veselalica
pride
pogrebniku.
-
Oprostite,
dragi
susjede,
-
rede
onimruskim
jezi-
ko,m
kome
mi uvijek
moramo
da'sesroijemo,
kad
gadujemo
-
uproslite
Slo
varn smctam
. .
.
Zelio
sam'da
se
Sto
prije
s
vama upoznam.
Ja
sam
obuiar,
zovern
se
Gotlib
Sulc, Zivim
prekoputa
od
vas,
u
ovoj
kuiici
Sto
je
naspram
va5ihpro-
zora.
Sutra
svetkujem
svoju
srebrnu svadbu
i
pozivam
vas,
i
va5e
kieri
na rudak meni,
bez ceremonijc.
76
 
Pogrebnik
je
ljubazno
prirnio ovaj
poziv. Ponudio
je
,rbuiara
dasjedne
i
popije daiu
daja,
pakako
je
Gotlib
Sulc
bio dovjek
otvorene
prirode,
oni
su
se
ubrzopodeli
razgova-
rati
prijateljski.
-
Kako
ide
radnja
vaSoj
milosti?
-
pitao
je
Adrijan'
-
The,
-
odgovori
Sulc,
-
svakojako.
Ne mogu
da
se
potuZim,
mada, razumije
se,
moja
roba
nije
Sto
j-
vaSa:
Ziv
de
se
provu
(ii
l:ez
(izama,
a
mrtvac
ne
moie
trez
kovdega.
-
Tako
je,
doista,
-reiiie
Adrijan,
-ali
ako
Ziv
ioviek
nema
za$ta
da
kupi
tizrne,
tu
nematazloga
srdZbi,
iii
ie
bos,
a
siromadak
mrtvac
dobit
ie
kovdeg
i
zabadava.
Tako su
se
oni
razgovarali
jo5
neko
vrijeme;
najzad
se
obuiar
diZe
i
oprosti
s
pogrebnikom,po5to
ga
je
joi
jednom
pozva.o.
Sutradan,
todno
u
dvanaest
sati,
pogrebnik
i
njegove
kieri
izido5e
na
vratancanovokupljene
kuie
i
uputi5e
se
susjedu.
Ne
iu
opisivati
ni
ruski
kaftanAdrijana
Prohorova
ni
evropske
odjeieAkuljine
i
Darje;
ne
iu
se
drZati
ovoga
puta
obidajadana5njihpisaca romana.
Ipakmislim
da
ne
ie biti
na
odmet,ako
napomenem
da
su
obje
djevojkebile
u
Zutim
Se5irima
i
crvenim
cipelama
Sto
su dinile
samo
u
najsvedanijim
prilikama.
Tijesni
obuiarev
standii
bio
je
pun
gostiju,
ponajviSe
Nijernaca-zanatlija
s njihovirn
Lenarna
i
kalfama.
Od
ruskih
sluZbenika
bio
je
samo
patroldLija,
euhonac
Jurko;
iakoneznatna
dina,
on
je
znao
zadobitidomaiinovu
naklonost'Dvadeset
i
pet
godina
sluZio
je
on
natom
rnjestu
vjerno
i
destito,
kao onaj
po5tar
u
pridi
Pogorjelskoga.
PoZar
dva-
naeste
godine,
kojije
uni5tio staruprijestolnicu,
sruiio
je
i
njegovuLrttu
straLarnicu.
Ali
dim
je
otjeran
neprijatelj,na
njenom
se
mjestupojavi
novastraiarnica,
sva
u
sivom,
s bijelim
stupovimadorskoga
stila,
i
Jurko
je
podeo
opet
Setati
oko
nje
s
halebardom
i
u
Sinjelu
od
grube
dohe.
Po-
znavali
suga gotovo
sviNijemci
koji
su stanovali
naNikit-skoj
Kapiji:
nekima
se
deSavalo
da dak
i
prenoie
kod
Jurka
izmeilu nedjelje
i
ponedjeljka.
Adrijan
se odmah
upoznao
s
njim,
kao sa
dovjekom
koji
ie
mu,
prije
ili
poslije,
biti
potreban
i
kad
gosti
podo5e
za
stol,
oni
sjedoiejedan
uz
drugoga. GazdaSulc,
njegova
Lena,
kii,
sedamnaestgodi5nja
Lothen,
koji
su
rudali
zajedno
s
gostirna,
nudili
su
ih
i
poma-
galikuharici
da
ih
sluZi.
Pivo
se
lilo
potokorn.
Jurko
je
jeo
77

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->