Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 6478, 29.8.2013]

Dnevni avaz [broj 6478, 29.8.2013]

Ratings:
(0)
|Views: 667|Likes:
Published by Tiskarnica
Dnevni avaz [broj 6478, 29.8.2013]
Dnevni avaz [broj 6478, 29.8.2013]

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2013

pdf

text

original

 
Me|unarodna zajednica vi{e ne `eli davati prijedloge u ime doma}ih politi~ara
z
Neki doma}i politi~aripla{e investitore
z
Rusija nije najavila nikakav bojkot
z
Ne}emo promijeniti politiku u BiH
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
z
~etvrtak, 29. 8. 2013.
z
Sarajevo
z
Godina XVIII
z
Broj 6478
z
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.avaz.ba
18 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 Valentin Incko, visoki predstavnik, za ’Avaz’
V
isoki predstavnik u BiHValentin Incko (Inzko)po~eo je seriju susreta spredsjednicima stranakau na{oj zemlji. @elja mu je, kakoje kazao u intervjuu za na{ list,doprinijeti nastojanjima da seodblokira reformski proces. Nje-gov anga`man ve} je kritiziraodio me|unarodne zajednice.Ta~nije, ruski ambasador Aleksa-ndar Bocan-Har~enko izjavio jeda mu je zanimljivije u BanjojLuci nego na sjednicama Vije}aza implementaciju mira.
 5. strana
   3 .  s   t  r  a  n  a   1   6 .  s   t  r  a  n  a
 
@ELJEZNICE
Turci `elebh. Talgovozove
 I N T E R V J U 
OHRJO[ IMA
VA@AN MANDAT
Otkrivamo:Usvojena inicijativa SBB-a
JEFTINIJENOTARSKEUSLUGE UFEDERACIJI!
Gora`de:Izet Hod`i} zaka~io `icu dalekovoda
RADNIK PRE@IVIOSTRUJNI UDAROD 10.000 VOLTI
Banja Luka:Ogor~enje izjavom ministra
HILJADE BUBRE@NIH
BOLESNIKA PRIJETIKOLEKTIVNIMSAMOUBISTVOM!
   9 .  s   t  r .   7 .  s   t  r  a  n  a   1   0 .  s   t  r  a  n  a
FK SARAJEVO
Sulji}potpisao
za Ujpe{t
   5   7 .  s   t  r  a  n  a
Ja~anje dr`ave!Ja~anje dr`ave!
Kamen temeljac za zgradu Slu`be za strance BiHKamen temeljac za zgradu Slu`be za strance BiH
8. strana
Skandalozno:Bez navodnjavanja, poljoprivreda na umoru
PROPADA 40 MILIONA KM,
A SU[A UNI[TAVA USJEVE
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,29. avgust/kolovoz 2013.
2
Komora FBiH
Predstavljanjeizvje{taja
X
U Privrednoj komori(PK) Federacije BiH, uuredu u Mostaru, bit }eodr`ana konferencija zanovinare. PredsjednikPKFBiH Jago Lasi} upo-znati prisutne s izvje{ta-jem o osnovnim pokaza-teljima o kretanjima uekonomiji FBiH i BiH zasedam mjeseci 2013. go-dine, kao i o prvim refle-ksijama ulaska Hrvatskeu EU po privredu BiH.
HKD „Napredak“
Gosti izNjema~ke
X
Hrvatsko kulturnodru{tvo (HKD)„Napredak“ ju~er je u Sre-di{njoj upravi u Sarajevuugostilo delegaciju Evro-pskog centra za radni~kapitanja (EZA) iz Konigsvi-ntera iz Njema~ke. Delega-ciju je predvodio predsje-dnik EZA-e BartolomeusPronk (Bartholomeus).
PD „Nikola Tesla“
Posao od 350miliona eura
X
Privredno dru{tvo (PD)„Nikola Tesla“ trebalo bipo~etkom septembra sklo-piti ugovor za serijsku pro-izvodnju komponenti zaelektri~ni automobil na petgodina. U prvoj fazi bio biosiguran posao u vrijedno-sti od 100 miliona eura, a udrugoj od 250 miliona eu-ra, rekao je Srni direktorovog dru{tva DraganVu~eti}.
Povratnici
SastanciRadne grupe
X
^lanovi Radne grupeMinistarstva za izbjeglicei raseljena lica RS i„Catholic Relief Servi-ces“ odr`at }e danas uDerventi i BosanskomBrodu sastanke. Na nji-ma }e biti rije~i o proje-ktu „Odr`ivi povratak uPosavinu kroz ekono-msko osna`ivanje povra-tnika u Derventu i Bosa-nski Brod“.
 Lasi}: Konferencija u Mostaru
 Ukratko
 N A   L IC U  M J ES T A  
Iako se spremaju do~ek i „narodno veselje“ za zlo~inca
Paljani pripremaju do~ekratnom zlo~incu i biv{em~lanu Predsjedni{tva BiHMom~ilu Kraji{niku, kojibi 30. avgusta trebao iza}i izzatvora u Velikoj Britaniji,gdje izdr`ava 20-godi{njukaznu na koju ga je osudioHa{ki tribunal.
Visoka funkcija
Nepotpisani bilbordi iplakati pozivaju da se u pe-tak, 30. avgusta, pridru`e„sve~anom do~eku“ uz por-uku dobrodo{lice. No, atmo-sfera na ju~er obla~nim Pa-lama ni izbliza nije bilasve~arska. Ve}ina Paljana skojima smo razgovarali nijepretjerano odu{evljena Kra-ji{nikovim povratkom nitinamjerava do}i na do~ek.Zamjeraju mu da je sebi i po-rodici osigurao ekonomskoblagostanje, te se ima gdje vr-atiti i raditi na svojoj benzi-nskoj pumpi „Sarajevoin-vest“.Tako nam je Zoran K.kazao da se „ni Kraji{nik ni-je spremao da njega do~ekakada bi se vra}ao s linije“ teda ne osje}a du`nost do}i naovaj sve~ani do~ek.- Nikada nije do{ao i pi-tao ima li mi porodica {ta je-sti. Morao sam biti u ratu, aon je uzimao novac. Njemusu dolazile pare, a ne meni.Koliko znam, niko iz mogokru`enja nema pojma oovom doga|aju, a kamoli daplaniraju do}i. Obi~ni narodod tog nema ni{ta. Kraji{nik}e ponovo zaposjesti u nekufotelju, dobiti visoku funkci-ju, a mi od toga nemamoni{ta - ogor~en je Zoran.Dok smo razgovarali saZoranom, njegov prijateljkratko je dobacio da su i „ovina{i uzimali novac“.- Kraji{nik mi ni{ta nezna~i kao ~ovjek, ni{ta nijepokazao, niti uradio za svojnarod. I prije rata je osu|enzbog pronevjere u „Ener-goinvestu“, izgradio je svo-joj djeci pumpe, objekte.Ima se gdje vratiti - dodao je.Me|u rijetkima koji sukazali da }e do}i na do~ekKraji{niku bila je DragicaPetroni}. Ona ka`e da joj je„drago {to se Kraji{nik vra}au svoj grad te da }e svakakodo}i da podr`i njegov izlazakiz zatvora“.
Ubijao nedu`ne
Ro|eni Paljanin MijatRadovi} kazao nam je dado~eku ne}e prisustvovati,jer ne `ivi na Palama nego uBanjoj Luci. Kako ka`e, i da`ivi tu, ne bi do{ao.- Ko god je {ta uradio, ne-ka odgovora za to. Ako je on~inio ratne zlo~ine, neka jeka`njen za to i ne `elim da-vati podr{ku nekome ko jeubijao nedu`ne ljude i vr{iomasovne progone gra|anadruge nacionalnosti - o{tro jeosudio Kraji{nikove zlo~ineRadovi}.Koliko }e se ljudi odazva-ti skupu dobrodo{lice ra-tnom zlo~inu, ostaje da se vi-di. Postoje informacije da jenajavljen i dolazak jednogautobusa iz Trebinja.
S. BANDI]
Povratak ha{kog osu|e-nika i prvog predsjednikaNarodne skup{tine RS tebiv{eg ~lana Predsjedni{tvaBiH Mom~ila Kraji{nika uBiH, posebno je interesa-ntan za Srpsku demokra-tsku stranku (SDS), ali nikood najvi{ih zvani~nika ju~ernije komentirao mogu}nostKraji{nikovog povratka upolitiku.Mladen Bosi}, lider SDS-a, nedavno je izjavio da su vr-ata ove stranke otvorena zaKraji{nika te poru~io da jeon „dao veliku `rtvu za stva-ranje RS, tako {to je kao ra-tni predsjednik NSRSosu|en za ratne zlo~ine iproveo godine u zatvorima uHagu i Londonu“.- Mom~ilo Kraji{nik sam}e odlu~iti o tome da li }e sepo izlasku na slobodu i povr-atku u RS ponovo politi~kianga`irati - kazao je Bosi}.Mnogi smatraju da bi Kr-aji{nikovo aktiviranje mo-glo napraviti problem Bo-si}u, koji je SDS uodre|enom smislu vratio ulegitimne politi~ke okvire,posebno kada je rije~ o odno-sima s me|unarodnom zaje-dnicom.Postavlja se, me|utim, pi-tanje ima li Kraji{nik, kaoosu|eni ratni zlo~inac, uop}epravo da se bavi politikom. IzUreda visokog predstavnika zaBiH poru~ili su da o tomeodlu~uje Centralna izbornakomisija (CIK) BiH. Prema ri-je~ima Makside Piri}, portpa-rola CIK-a, ovo pitanje nije za-konski regulirano. No, nezva-ni~no saznajemo da je takvihslu~ajeva bilo i ranije te da,o~ito, ne}e biti smetnji da seKraji{nik politi~ki anga`ira.- Nakon objave izbora,odnosno podno{enja kandi-datskih lista i imena kandi-data, svakog kandidata poje-dina~no provjeravamo ispu-njava li uvjete - pojasnila jePiri}.
 B. BE]IROVI]
Kraji{nik je u zatvoruproveo vi{e od 13 godina, odhap{enja 3. aprila 2000. Uobrazlo`enju odluke opu{tanju, predsjednik Tri-bunala Teodor Meron(Theodor) precizirao je da}e dvije tre}ine njegove ka-zne iste}i 3. avgusta. Te`inazlo~ina za koje je osu|en,prema procjeni sudije Mer-ona, bila je faktor protivKraji{nikovog prijevreme-nog osloba|anja.S druge strane, brita-nske vlasti su Tribunal izvi-jestile da je Kraji{nik bio„primjeran zatvorenik“ i dase „primjereno pona{ao“.Usavr{avao je engleski jezik,anga`irao se u grupi za pr-ou~avanje Biblije i odr`avaofizi~ku kondiciju u gimna-sti~koj sali.
U~io jezik, Bibliju i trenirao
Vu~eti}: Ugovor na 5 godina
Paljani nisu odu{evljeniKraji{nikovim povratkom
Biv{i pripadnik Vojske RS Zoran K. ka`e da nema namjeru pozdraviti Kraji{nika
z
Dragici Petroni}drago
z
Nepotpisani plakati pozivaju na sutra{nje okupljanje
 RADOVI]: Neka odgovara svako ko je radio zlodjela PETRONI]: Do}i }e nado~ek zlo~inca Plakati na Palama koji  pozivaju gra|ane nado~ek: Ko jeorganizator 
(Foto: F.Fo~o)
Nikogau ku}i
Ekipa „Dnevnog ava-za“ posjetila je ju~er iku}u Kraji{nikove poro-dice na Palama. No, vra-ta porodi~nog doma otvo-rila nam je dadilja, ka-zav{i da niko od stanaranije prisutan. Ona nam jepotvrdila da se u gradusprema slavlje za njegovdolazak, koje je planiranoza 17 sati.
 Porodi~na ku}a Kraji{nika Piri}: Nije zakonski regulirano Bosi}: Odluka je na Kraji{niku
Srpska demokratska stranka otvorila vrata Kraji{niku
Nema smetnji da se vrati u politiku
Nakon podno{enja kandidatskih lista, svakog kandidata pojedina~no provjeravamo ispunjava li uvjete, isti~e Piri}
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,29. avgust/kolovoz 2013.
3
 Hrvati obilje`avaju dvije decenije „Herceg-Bosne“ 
- Proslavljaju progone i ubi-janja Bo{njaka, logore koje suosnovali pod pokroviteljstvom teparadr`avne zajednice, uspome-ne na neuspio poku{aj formira-nja velike Hrvatske.
(Damir Guti})
PORTAL - komentar dana
Parlament jeste najvi{ezakonodavno tijelo svake(demokratske, naravno, op.a.) zemlje, pa i BiH, ali daparlamentarci, nerijetko,ne poznaju granicu kojarazdvaja njihova ovla{tenjai demokratska na~ela vla-danja, to nije nikakva tajna.Bosna i Hercegovina,na`alost, nije Norve{ka, ukojoj predstavnici zakono-davne i izvr{ne vlasti ni uprimisli ne doti~u radtu`ilaca i sudija, a kamoli daim zapovijedaju kojem for-umu ili komisiji da prisu-stvuju i tamo se ispovijeda-ju za svoj rad. No, nije toli-ko ni demokratski zahr|alapa da ti isti predstavnici vla-sti ba{ ne znaju dokle se`enivo njihovih kompetenci-ja. Znaju itekako, samo jepitanje na koji ih na~in tu-ma~e i primjenjuju.Uz sve po{tovanje pre-ma njenim ~lanovima, ali{ta bi to prozvani glavnitu`ilac BiH trebao raditi nasjednici Zajedni~ke komi-sije Parlamenta BiH zaodbranu i sigurnost, u ko-joj sjede izabrani predsta-vnici naroda, odnosno pr-edstavnici politi~kih parti-ja i raspravljaju o nekomod doga|aja u zemlji?Ni{ta! Sre}a u svemu jeda tu`ilac zna granice svo-jih prava i zakonodavnihobaveza.Praksa po kojoj sutu`ioci i sudije u BiH, go-dinama, sjedili po raznor-aznim komisijama i savje-tima, ili dekorirali foru-mska naklapanja i manife-stacije u organizaciji poli-ti~kih partija, izrodila je be-zakonje i kriminal u zemlji,~ije krajeve danas ne mogupohvatati bataljoni polici-je i tu`ilaca.Upravo dok su tu`iocipolagali ra~une partijaner-ima u zakonodavnoj iizvr{noj vlasti, odgojeni suakteri dana{njih „bosso-va“ i „lutki“, odnosno tipo-vi poput Sedineta Kari}a,Anesa Sadikovi}a, Bra}e[imi}... ali i ~lanovidru`ine Darka Eleza, Zija-da Turkovi}a i okorjeli kr-iminalci.
Komentardana
 Pi{e: Almasa HAD@I]
(almasahadzic
 avaz.ba)
Odlu~nost tu`ioca
Mo} partijanera u zakonodavnoj i izvr{nojvlasti odgojila je najve}e kriminalce u BiH
    w    w    w  .    a    v    a    z  .     b    a
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Federalno ministarstvo pravde usvojilo prijedlog
Od 1. avgusta ni`e cijenenotarskih usluga u FBiH
Nova Tarifa o notarskim nagradama i naknadama u FBiH dugo je o~ekivana vijestza poduzetnike, jer su posebno sni`ene cijene usluga privrednim dru{tvima
U Federaciji BiH od 1.avgusta je na snazi novi cjeno-vnik notarskih usluga, koji jena prijedlog Notarske komo-re FBiH donijelo Federa-lno ministarstvo pra-vde. Prvi put oduvo|enja notarijata uBiH, 2007. godine,donesen je stalni do-kument, Tarifa o no-tarskim nagradama inaknadama notara, ko-jom su drasti~nosni`ene cijene notar-skih usluga, potvrdi-la je „Avazu“ ju~erMerd`ana [kalji}, pr-edsjednica Notarske komore.
Maksimalni iznos
- Novom tarifom znatno suni`e cijene nekih notarskihusluga, posebno poduzetnici-ma, a novina je i da su cijenekonkretne, odnosno cijeneodre|enih usluga notara ogr-ani~ene su maksimalnim izno-som. Ilustracije radi, odpo~etka primjene nove tarifemoja je zarada ni`a i do 15 po-sto - kazala je [kalji}.Notari }e ubudu}e manjezara|ivati, primjerice, na upi-sima hipoteka. Ranije su ti do-kumenti ko{tali ovisno o vrije-dnosti ugovora, pa je ova uslu-ga iznosila i do 150 KM, a sa-da dokument ko{ta 40 KM.- Prisustvo notaraskup{tinama privrednihdru{tava ko{talo je ranije i do2.000 KM. Sada, zavisno odoblika privrednog dru{tva,takva notarska usluga ko{ta250 do najvi{e 400 KM. Ci-jena sa~injavanja osniva~kihakata ranije se vezala uz ka-pital, dok je novom tarifomstriktno propisano zaodre|ene raspone novca ko-liko {ta ko{ta - kazala je[kalji}.Od 2007. godine, od ka-da je u BiH uveden notarijat,notari su se ravnali premaPrivremenoj tarifi o notar-skim nagradama i naknada-ma, cijena usluga formiralase prema bodovima koje no-si odre|eni posao, pa je u ve-likom broju slu~ajeva notarimao slobodu da sam proci-jeni vrijednost svog rada.
Enormne zarade
Ne ~udi onda {to notarispadaju u kategoriju koja na-jvi{e zara|uje, prosje~no 7.000KM. Prema „Avazovom“ is-tra`ivanju, objavljenom prijedvije godine, jedan notarskiured registriran u Sarajevu za-radio je za godinu ~ak 404.131KM!
 N. [UNJ
U Mostaru odr`ana sjednica Zavoda PIO
Isplata penzija od 6. septembra
Zbog nedostatka sredstava ne}e svi penzioneri dobiti svoja primanja u isto vrijeme
Iako }e isplata penzija zaavgust po~eti u petak, 6. se-ptembra, kako je to ju~erodlu~eno u Mostaru na sje-dnici Upravnog odbora(UO) Zavoda PIO/MIO, ka-ko pouzdano saznajemo,zbog nedostatka sredstavane}e svi penzioneri dobitisvoja primanja u isto vrije-me. Jer, Zavod PIO, kakonam je nezvani~no po-tvr|eno, u minusu je 70 mi-liona maraka, zbog ~ega suve} izvjesno vrijeme u ovojustanovi prisiljeni uzimatisredstva za isplatu penzija izteku}ih tro{kova.Stoga su na ju~era{njojsjednici usvojeni zaklju~cikojima se hitno tra`i odr`ava-nje sastanka s federalnim pr-emijerom te ministrima fina-nsija te rada i socijalne za{ti-te, a kako bi se prona{li mo-deli znatnog pobolj{anja sta-nja u Zavodu PIO. To je, ka-ko nam je re~eno, prije svegamogu}e uraditi kroz mehani-zme Porezne uprave, koja jenadle`na za provo|enje soci-jalne politike i naplatu dopr-inosa.Avgustovske penzije bit}e obra~unate i ispla}eneprema koeficijentu 1,73, kaoi prethodnih mjeseci, te }enajni`a iznositi 310,73 KM,garantirana 414,30, a najvi{a2.071,50 KM.
 M. Sm.
 D O K U M E N T I
Mirza Ustamuji}, zastu-pnik Saveza za bolju bu-du}nost BiH u Zastupni~komdomu FBiH, nemalo je bioiznena|en kada je zbog priva-tnih poslova u jednom nota-rskom uredu saznao da nota-ri odnedavno pru`aju uslugepo ni`im tarifama. Iako jeUstamuji} jo{ u junu pro{legodine u Parlamentu pokre-nuo izmjene Zakona o nota-rima FBiH, izmjene su pro{lePredstavni~ki, ali jo{ nikadai Dom naroda.U me|uvremenu, Notar-ska komora, a kako je„Avazu“ rekao Ustamuji},vjerovatno da bi se sleglapra{ina zbog medijskih napi-sa o enormnim zaradama no-tara, odnosno opravdanosticijena njihovih usluga, pre-dlo`ila je Ministarstvu pravdeFBiH novu tarifu. Dokume-nt je objavljen u„Slu`benom gla-sniku Federacije“ ujulu i u primjeni je od 1.avgusta.
Ustamuji} lani predlo`io izmjene
 Penzioneri ~ekaju primanja Notari }e znatno manje zara|ivati na upisima hipotekaUSTAMUJI]: Izmjene nisu pro{leu Domu naroda[KALJI]: Nove cijene stimulativne za poduzetnike

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->