Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
teoria statului

teoria statului

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by Tania Munteanu
elemente de teorie generala a dreptului
elemente de teorie generala a dreptului

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Tania Munteanu on Sep 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVACOLEGIUL UNIVERSITAR DROBETA TURNU SEVERINSPECIALIZAREA: ADMINISTRA
Ţ
IE PUBLIC
Ă
LOCAL
Ă
 ANUL I
ELEMENTE DETEORIA GENERALA  A DREPTULUI
- SUPORT DE CURS – PENTRU ÎNV
ĂŢĂ
MÂNT LA DISTAN
ŢĂ
 
Lect. univ. drd. CLEMENT GHEORGHECONSIDERA
Ţ
II INTRODUCTIVE CU PRIVIRE LA“DREPT” ÎN GENERAL
 
 
 Sec
 ţ 
iunea 1: No
 ţ 
iune. Accep
 ţ 
iunile termenului “Drept” 
 
1. Defini 
 ţ 
ie
:Dreptul const
ă
în ansamblul regulilor de conduit
ă
generale
ş
i obligatoriiasigurate
ş
i garantate de stat reguli al c
ă
ror scop îl constituie organizarea
ş
idisciplinarea comportamentului uman în cadrul rela
ţ
ional uman cum
ş
i înf 
ă
 ptuireaacestui comportament într-un climat specific manifest
ă
rii coexisten
ţ
ei drepturilor esen
ţ
iale ale omului
ş
i libert
ăţ
ilor lui cu justi
ţ
ia social
ă
.Ceea ce este caracteristic normelor de drept const
ă
tocmai în faptul c
ă
 respectarea
ş
i aplicarea lor nu este o latitudine sau facultate ci o obliga
ţ
ie a c
ă
reiînc
ă
lcare atrage r 
ă
spunderea penal
ă
, civil
ă
sau disciplinar 
ă
dup
ă
caz.
2. Accep
 ţ 
iunile
1
termenului “Drept” 
A. dreptul în sens de drept subiectivB. dreptul în accep
ţ
iunea sa de drept obiectivC. dreptul în accep
ţ
iunea sa de drept pozitivD. dreptul ca
ş
tiin
ţă
 
A) Dreptul subiectiv
În aceast
ă
accep
ţ
iune termenul “drept” se înf 
ăţ
i
ş
eaz
ă
a fi prerogativarecunoscut
ă
unei persoane fizice sau juridice de a pretinde ceva la un alt subiect dedrept, fie o presta
ţ
ie pozitiv
ă
constând în “a da” sau în “a face” fie într-o presta
ţ
ienegativ
ă
constând în “ a nu face”.Exemple cu privire la frecven
ţ
a folosirii termenului cât
ş
i în privin
ţ
acon
ţ
inutului termenului în accep
ţ
iunea sa de drept subiectiv:1. am dreptul s
ă
m
ă
c
ă
s
ă
toresc, întrucât am împlinit vârsta de 18 ani (dindomeniul dreptul familiei);2. am dreptul s
ă
m
ă
înscriu în anul II de studii întrucât am promovat primul an(din domeniul dreptului administrativ);3. am dreptul s
ă
petind pre
ţ
ul pe lucrul vândut
ş
i predat (din domeniuldreptului civil);4. am dreptul s
ă
pretind salariul pe luna expirat
ă
întrucât am fost prezent, amlucrat în toate zilele lucr 
ă
toare îndeplinindu-mi obliga
ţ
iile de munc
ă
, etc.).A
ş
adar termenul drept se folose
ş
te frecvent în aceast
ă
accep
ţ
iune, fie în via
ţ
acotidian
ă
, fie în via
ţ
a juridic
ă
.
Tr 
ă
s
ă
turi 
Din defini
ţ
ie
ş
i din exemplele date rezult
ă
c
ă
dreptul în accep
ţ
iunea sa de dreptsubiectiv are urm
ă
toarele tr 
ă
s
ă
turi:
drepturile subiective sunt prerogativele recunoscute unei persoane fizice sau juridice;
con
ţ
inutul acestor prerogative const
ă
în a pretinde ceva de la altcineva;
drepturile subiective sunt strâns legate de persoana omului (de titularul lor);
 
fiind legate de titularul lor drepturile subiective sunt întotdeauna prerogative concrete;
drepturile subiective sunt infinite la num
ă
r;
drepturile subiective pot avea natur 
ă
juridic
ă
diferit
ă
în raport de ramura dedrept ale c
ă
rei norme le reglementeaz
ă
;
în privin
ţ
a con
ţ
inutului lor, drepturile subiective sunt limitate totu
ş
i de lege
ş
i de bunele moravuri în sensul c
ă
ele exist
ă
 
ş
i pot fi exercitate numai înm
ă
sura limitelor date de acestea;
drepturile subiective constituie o categorie juridic
ă
prin mijlocirea c
ă
reiatitularii lor pot participa la schimburile de valori care cad sub inciden
ţ
areglement
ă
rii juridice;
din defini
ţ
ie
ş
i din exemple rezult
ă
c
ă
un drept subiectiv apar 
ţ
inând unuisubiect de drept, de regul
ă
îi corespunde o obliga
ţ
ie altui subiect de drept (acelui de la care se pretinde s
ă
s
ă
vâr 
ş
easc
ă
ceva)
B. Dreptul în accep
ţ
iunea sa de “Drept obiectiv”
 No
 ţ 
iune:
În accep
ţ
iunea sa de “drept obiectiv” dreptul este privit a fiun“ansamblu de norme care organizeaz
ă
via
ţ
a în comun, este o tehnic
ă
a convie
ţ
uiriiumane, destinat
ă
s
ă
disciplineze comer 
ţ
ul uman
ş
i s
ă
apere societatea de excese”
1
.Într-o alt
ă
formulare dreptul obiectiv este privit ca totalitatea normelor juridiceedictate sau sanc
ţ
ionate de stat prin organul legiuitor (parlamentul) înf 
ăţ
i
ş
ândelectoratul dintr-o etap
ă
dat
ă
.
Tr 
ă
s
ă
turi:
are caracter normativ fiind format din reguli de conduit
ă
prin care sestabile
ş
te comportamentul juridic al oamenilor;
regulile de conduit
ă
care alc
ă
tuiesc dreptul obiectiv sunt reguli generale (arecaracter general);
regulile de conduit
ă
sunt obligatorii întrucât devin norme juridice, înstructura lor intr 
ă
un element specific dreptului, elementul punitiv(sanc
ţ
ionator) datorit
ă
c
ă
ruia asemenea reguli pot fi aduse la îndeplinire cuajutorul for 
ţ
ei coercitive a statului dac
ă
nu s-au respectat de bun
ă
voie;
regulile de conduit
ă
ce alc
ă
tuiesc dreptul obiectiv sunt impersonale, adic
ă
 abstracte;
oricât de multe ar fi, normele juridice sunt totu
ş
i limitate ca num
ă
r;
dreptul obiectiv constituie cadrul de recunoa
ş
tere
ş
i de exercitare adrepturilor subiective
ş
i de asumare
ş
i executare a obliga
ţ
iilor corelative.
C. Dreptul în accep
ţ
iunea sa de “Drept pozitiv”
 No
 ţ 
iune.
Dreptul pozitiv se înf 
ăţ
i
ş
eaz
ă
ca fiind totalitatea normelor juridice (învigoare) într-un anume stat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->