Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
83Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dreptul Familiei

Dreptul Familiei

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 4,464 |Likes:
Published by yysys

More info:

Published by: yysys on Jun 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2013

pdf

text

original

 
 
VIOREL DAGHIE NORA ANDREEA DAGHIE
DREPTUL FAMILIEINote de cursUniversitatea “Dun
ă
rea de Jos” Gala
ţ
i2006
 
 3
 
CAPITOLUL INO
Ţ
IUNI INTRODUCTIVEDESPRE FAMILIE
SEC
Ţ
IUNEA I CARACTERIZAREA RELA
Ţ
IILORDE FAMILIE
Privit
ă
ca fenomen social, familia e considerat
ă
o form
ă
de rela
ţ
iisociale stabilit
ă
între persoanele legate între ele prin c
ă
s
ă
torie sau rudenie. Înconsecin
ţă
familia se compune din so
ţ
i, p
ă
rin
ţ
i
ş
i copii, precum
ş
i uneori, altepersoane între care exist
ă
rela
ţ
ii de rudenie. În sens sociologic, familia, ca form
ă
specific
ă
de comunitateuman
ă
– desemneaz
ă
grupul de persoane unite prin c
ă
s
ă
torie, filia
ţ
ie sau rudenie,care se caracterizeaz
ă
prin comunitate de via
ţă
, interese
ş
i întrajutorare
1
. Sociologiidefinesc familia în mod diferit, fiecare punând accentulpe unul sau mai multeaspecte privind structura, func
ţ
iile
ş
i caracteristicile familiei
2
.Rela
ţ
iile de familie pot fi caracterizate cu prioritate prin caracterulcomplex, în cadrul lor apar aspecte morale, psihologice
ş
i economice întrepersoanele care formeaz
ă
comunitatea de via
ţă
 
ş
i interese.Familia poate fi privit
ă
 
ş
i caorealitate biologic
ă
sub aspectuluniunii dintre b
ă
rbat
ş
i femeie
ş
i al procrea
ţ
iei
3
. Astfel, familia ia na
ş
tere princ
ă
s
ă
torie, fiind ini
ţ
ial format
ă
din cei doi so
ţ
i, îns
ă
familia tipic
ă
este aceea alc
ă
tuit
ă
 din p
ă
rin
ţ
i
ş
i copii.Familia d
ă
na
ş
tere urm
ă
toarelor raporturi:a) de c
ă
s
ă
torie, care constituie baza familiei;b) cele dintre so
ţ
i, care constituie efectele c
ă
s
ă
toriei;c) cele dintre p
ă
rin
ţ
i
ş
i copii, care sunt rezultatul raporturilor dintre so
ţ
i;d) cele dintre alte persoane care mai fac parte din familie.Având în vedere componen
ţ
a ei, familia poate fi simpl
ă
/nuclear 
ă
, format
ă
din p
ă
rin
ţ
i
ş
i copiii lor nec
ă
s
ă
tori
ţ
i sau extins
ă
/ larg
ă
, format
ă
 
ş
i dinalte persoane decât în primul caz
4
.
1
I.P.Filipescu, A.I.Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Edi
ţ
ia a VI-a, Ed. All Beck, Bucure
ş
ti, 2001, p. 1
2
De exemplu, Dic
ţ
ionarul de filozofie (Bucure
ş
ti, Ed. Politic
ă
, 1978) define
ş
te familia ca „form
ă
primar 
ă
decomunitate uman
ă
care cuprinde un grup de oameni lega
ţ
i prin consanguinitate
ş
i înrudire”, iar dic
ţ
ionarulU.N.E.S.C.O. în
ţ
elege prin familie „forma de comunitate uman
ă
întemeiat
ă
prin c
ă
s
ă
torie, care une
ş
te pe so
ţ
i
ş
i pe descenden
ţ
ii acestora prin rela
ţ
ii strânse de ordin biologic, economic, psihologic
ş
i spiritual” (cf. A.St
ă
noiu,M. Voinea, Sociologia familiei, T.U.B., 1983, p.6).
3
A.Iona
ş
cu, M.Mure
ş
an, M.Costin, V.Ursa, Familia
ş
i rolul ei în societatea…, Ed. Dacia, Cluj, p. 5.
4
În dreptul comparat s-au diversificat modelele familiale. Au ap
ă
rut familia monoparental
ă
compus
ă
din mamanec
ă
s
ă
torit
ă
 
ş
i copiii s
ă
i, precum
ş
i c
ă
s
ă
toria sociologic
ă
, adic
ă
uniunea familial
ă
, alc
ă
tuit
ă
din tat
ă
, mam
ă
 
ş
icopiii lor, care nu are la baz
ă
c
ă
s
ă
toria.
 
 4
 În sens juridic, familia desemneaz
ă
grupul de persoane întrecare exist
ă
drepturi
ş
i obliga
ţ
ii, care izvor 
ă
sc din c
ă
s
ă
torie, rudenie (inclusiv adop
ţ
ia),precum
ş
i din alte raporturi asimilate rela
ţ
iilor de familiei. În acest în
ţ
eles, familia esteo realitate juridic
ă
prin reglementarea ei de c
ă
tre lege
5
.Rela
ţ
iile de familie prezint
ă
aspecte personale nepatrimoniale
ş
iaspecte patrimoniale.Potrivit dispozi
ţ
iilor Codului familiei, familia desemneaz
ă
fie peso
ţ
i, fie pe ace
ş
tia
ş
i copiii lor, fie pe to
ţ
i cei care se g
ă
sesc în rela
ţ
ii de familie careizvor 
ă
sc din c
ă
s
ă
torie, rudenie, adop
ţ
ie
ş
i rela
ţ
iilor asimilate, din unele puncte devedere, cu cele ale familiei.
SEC
Ţ
IUNEA a II-a CARACTERELE
Ş
I FUNC
Ţ
IILEFAMILIEI
Familia, ca celul
ă
de baz
ă
a societ
ăţ
ii, este o institu
ţ
ie care sebucur 
ă
de protec
ţ
ia legii fundamentale în unele dinte statele europene. În acest sens,iat
ă
câteva dintre referirile pe care le face Constitu
ţ
ia României:
Familia se întemeiaz
ă
pe c
ă
s
ă
torie liber consim
ţ
it
ă
între so
ţ
i, pe egalitatea
ş
ipe dreptul
ş
i îndatorirea p
ă
rin
ţ
ilor de a asigura cre
ş
terea, educa
ţ
ia
ş
iinstruirea copiilor. (art. 48, pct. 1)
Copiii din afara c
ă
s
ă
toriei sunt egali în fa
ţ
a legii cu cei din c
ă
s
ă
torie. (art. 48,pct. 3)
Copiii
ş
i tinerii se bucur 
ă
de un regim special de protec
ţ
ie
ş
i de asisten
ţă
înrealizarea drepturilor lor. (art. 49, pct. 1)
Statul acord
ă
aloca
ţ
ii pentru copii
ş
i ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnavori cu handicap. Alte forme de protec
ţ
ia social
ă
a copiilor 
ş
i a tinerilor sestabilesc prin lege. (art. 49, pct. 2)
Persoanele cu handicap se bucur 
ă
de protec
ţ
ie special
ă
. Statul asigur 
ă
 realizarea unei politici na
ţ
ionale de egalitate a
ş
anselor, de prevenire
ş
i detratament ale handicapului, în vederea particip
ă
rii efective a persoanelor cuhandicap în via
ţ
a comunit
ăţ
ii, respectând drepturile
ş
i îndatoririle ce revinp
ă
rin
ţ
ilor 
ş
i tutorilor. (art. 50)
P
ă
rin
ţ
ii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri,educa
ţ
ia copiilor minori a c
ă
rora r 
ă
spundere le revine. (art. 29, pct. 6) În doctrina juridic
ă
sunt men
ţ
ionate trei func
ţ
ii ale familiei: func
ţ
iade perpetuare a speciei, func
ţ
ia educativ
ă
 
ş
i func
ţ
ia economic
ă
.2.1. Reproducerea popula
ţ
iei, perpetuarea speciei umaneAceast
ă
func
ţ
ie trebuie men
ţ
ionat
ă
cu întâietate în raport cucelelalte,
ţ
inând cont de faptul c
ă
asigur 
ă
îns
ăş
i existen
ţ
a omenirii. F
ă
ă
perpetuareaspeciei umane societatea este de neconceput.Familia are la baz
ă
, în primul rând, de
ş
i nu exclusiv, atrac
ţ
iabiologic
ă
c
ă
tre sexul opus
ş
i, totodat
ă
nevoia de a avea
ş
i a cre
ş
te copii. Dar,condi
ţ
iile naturale de dezvoltare a familiei trebuie s
ă
fie privite în strâns
ă
leg
ă
tur 
ă
curela
ţ
iile sociale, atât din cadrul familiei, cât
ş
i din societate. Cre
ş
terea popula
ţ
iei esteinfluen
ţ
at
ă
în mod direct de structura economic
ă
a societ
ăţ
ii, de structura diferitelor 
5
A. Iona
ş
cu, M.Mure
ş
an, M.Costin, V.Ursa, op.cit., p. 5.

Activity (83)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cristina Ivanova liked this
Anna Iorgulescu liked this
Carolina Cecan liked this
cateanacu20 liked this
cristina_3108 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->