Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
107Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drept Procesual Civil

Drept Procesual Civil

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 9,319 |Likes:
Published by yysys

More info:

Published by: yysys on Jun 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
DREPT PROCESUAL CIVIL
- SUMAR -
P
ARTEA
I
1.Principiile fundamentale ale dr.pr.civ.2.Participanţii la procesul civil.a) intervenţiab) chemarea în judecată a altor persoane3. Acţiunea civilă.4. Competenţa instanţelor judecătoreşti.5. Actele de procedură.6. Termenele de procedură.7. Sancţiuni procedurale.8. Cheltuielile de judecată.
P
ARTEA
II -
Desfăşurarea judecăţii în faţa primei instanţe1.Etapa pretitoare.2.Dezbaterea cauzei în şedinţă publică.3.Deliberarea şi pronunţarea hotărârii judecătoreşti.
P
ARTEA
III -
Căile de atac.1.Apelul.2.Recursul.3.Contestaţia în anulare.4.Revizuirea.
5.
Recursul în interesul legii.
P
ARTEA
IV -
Proceduri speciale1.Procedura necontencioasă.
2.
Procedura arbitrajului privat. (scoasă)3.Ordonanţa preşedinţială.4.Procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor dispărute.
5.
Procedura ofertei reale. (scoasă)6.Procedura divoului.7.Procedura împărţelilor judiciare.
8.
Procedura acţiunilor posesorii. (scoasă)
9.
Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale. (scoasă)
P
ARTEA
V –
Executarea silită (scoasă)
P
RINCIPIILE
 
DREPTULUI
 
PROCESUAL
 
PENAL
a)p. legalităţii (normă constituţională);b)p. independenţei judecătorului şi supunerii lui numai faţă de lege – controlul judiciarnu constituie o imixtiune în activitatea de judecată, deoarece acesta intervine dupăpronunţarea hotărârii;c)p. inamovibilităţii judecătorilor;d)p. aderului;
e)
p. rolului activ al judecătorului (art.129, 103, 295 )
1
 
f)
P. egalităţii părţilor în faţa instanţei.g)P. desfăşurării proceselor în limba română;h)P. publicităţii;
i)
P. oralităţii; j)P. contradictorialităţii;k)P. dreptului la apărare;
l)
P. disponibilităţii – disponibilitatea materială (dr. de a se dispune de obiectul litigiului);disponibilitatea procesuală (dr. de a dispune de mijloacele procesuale de apărare);
m)
P. nemijlocirii obligaţia instanţei de a cerceta în mod direct întregul materialprobatoriu (exc: comisiile rogatorii);
n)
P. continuităţii – imposibil de aplicat în practică, se reduce la jumătate – hotărârea judecătorească să se pronunţe de către acei judecători care au alcătuit completul de judecată (art.304.C.pr.)
P
ARTICIPANŢII
 
LA
 
PROCESUL
 
CIVIL
A. Participanţii principali
I.InstanţaII.PărţileIII.Terţele persoaneIV.Organele de executare
B. Participanţii auxiliari
– martori, experţi, interpreţi etc.
P
ĂRŢILE
 
ÎN
 
PROCESUL
 
CIVIL
Coparticiparea procesualăSe mai numeşte şi litisconsorţiu procesual;Coparticiparea trebuie să aibă acelaşi obiect al pricinii şi să fie un drept/obligaţie comunăpărţilor.Formele coparticipării procesuale:a)după poziţia părţilor: activă, pasivă, mixtă (mai mulţi reclamanţi acţionează mai mulţipârâţi);b)coparticipare iniţială (o dată cu cererea de chem în judecată), coparticipare ulterioară;c)facultati, necesară;d)subiectivă, obiectivă (ex. cazul conexităţii acţiunilor, excepţia de litispendenţă)Efectele litisconsorţiului.-art.48 (litisconsorţiul facultativ)-acţionează regula că dovezile, odată administrate, sunt câştigate cauzei.
Condiţiile necesare pentru a fi parte în proces
-capacitate procesuală de folosiă;-calitate procesua;
-
 justificarea unui interes.Drepturile şi obligaţiile părţilor – abuzul de drept (art.723). Abuzul de drept are o laturăsubiectivă – reaua-credinţă şi o latură obiectivă – deturnarea dreptului de la finalitatea sa.Terţele persoane în proces – condiţii:
2
 
-condiţii generale, similare oricărei părţi procesuale;-condiţii specifice – existenţa unui proces pendent (în stare de judecată) şi existenţaunei legături între cererea principală şi cea de participare a terţului.
Formele de participare a terţului
a)intervenţia (propriu-zisă),b)chemarea în judecată a altor persoane,c)chemarea în garanţie,d)arătarea titularului dreptului.
I
NTERVENŢIA
 
Intervenţia voluntară (numită şi activă sau propriu-zisă) – atunci când terţulintervine din proprie iniţiativă:(a) intervenţia în interes propriu (intervenţie principală);(b) intervenţia în interesul uneia din părţi (intervenţie accesorie).
Intervenţia forţată:(a) chemarea în judecată a altor persoane;(b) chemarea în garanţie,(c) arătarea titularului dreptului.
Intervenţia principală
– este o acţiune prin care terţul formulează o pretenţie distinctă darconexă cu cererea principală.Domeniul de aplicabilitate – nu se poate interveni în procesele cu drepturi strict personale(ex: divorţ).- se poate invoca până la etapa dezbaterii pricinii. Exc: in apel, cu permisiunea părţilor.Intervenţia principală se soluţionează în
două etape
: Admiterea în principiu; Soluţionareacererii.Intervenientul va dobândi statutul de reclamant. Dar nu va putea rămâne în proces dacăreclamantul va renunţa la acţiune, căci intervenţia se judecă o dată cu acţiunea principală.Intervenţia produce aceleaşi efecte pe care le produce introducerea unei acţiuni în judecată(încetează buna-credinţă, creanţele produc dobânzi etc.)
Intervenţia accesorie
Are un domeniu de aplicabilitate mai larg decât intervenţia principală. Nu poate fi folosită înlitigiile în care se soluţionează starea şi capacitatea persoanei. Prin intervenţia alături de unadintre părţi, terţul încearcă să-şi apere un interes al său, are ar fi lezat dacă o anume partear pierde procesul. Poate fi formulată în orice fază a judecăţii, inclusiv în recurs.Procedura intervenţiei accesorii- se introduce printr-o simplă cerere (vz. art.82 – formularea cererii)- împotriva cererii se poate depune întâmpinare de către oricare parte.
C
HEMAREA
 
ÎN
 
JUDECATĂ
 
A
 
ALTOR 
 
PERSOANE
Este o acţiune introdusă de una din părţi, în scopul preîntâmpinării unui litigiu viitor, împotriva terţilor care ar putea pretinde aceleaşi drepturi ca şi reclamantul.Condiţiile chemării în judecată a altor persoane
3

Activity (107)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
irisha1 liked this
Roma Somnic liked this
Oanna Dia liked this
anduh12 liked this
Elena Devder liked this
Elena Devder liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->