Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Newsletter Volume 5 Issue 34

Newsletter Volume 5 Issue 34

Ratings: (0)|Views: 48 |Likes:
Published by AACO
Newsletter Volume 5 Issue 34
Newsletter Volume 5 Issue 34

More info:

Published by: AACO on Sep 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2013

pdf

text

original

 
kuar këta popuj në një perandori sllave qe njëlumturi për Rusinë dhe Serbinë, por një tmerr  për popujt Gjermane dhe për të gjithë Eu-ropën Perendimore. Nga frika e kësaj fan-tazme të një perandorie sllave, fuqitë e Eu-ropës kanë ndenjur të bashkuara për të mos elënë Rusinë e as aleatët e saj sllave me zënëvend ose me krijuar ndonjë kalim për në detinMesdhe.
 
Por fakti kryesor që i takon Shqipërisë ështëse fuqitë Enropiane e përkrahën sundiminturk në Europë dhe e mbrojtën atë kundraRusisë për të vetmen arsye se zhdukja eTurqisë nga Adriatiku deri në Stamboll do tëshkaktonte ndarjen e këtyre vendeve fqinjëvetë tjerë, dhe në këtë mënyrë do të hapejçështja e madhe e sllavëve për të dalë në detinMesdhe. Lufta Krimesë u bë prej Anglisë dheFrancës për të mbrojtur Turqinë kundraRusisë dhe përfundoi me traktatin e Parisit nëtë cilin pavarësia e Turqisë u garantua dhe usigurua. Ajo u pranua që të marrë pjesë nëmarrëveshjet e fuqive Europiane, kurse popujt e krishterë të Lindjes u lanë nënmëshirën e dobët të Sulltanit. Ishte përparakësaj lufte kur Car Nikolla parashtroi që perandoria turke të mos njihej nga ana eRusisë dhe Anglisë, por kjo e fundit nuk e pranoi këtë kërkesë.
 
Traktati i Berlinit
 
 Në vitin 1878, Rusia pushtoi Turqinë dhendaloi në dyert e Stambollit. Traktati i ShënStefanit u bë në mes të dy ndërluftuesve dheme të cilin mjeshtërisht Rusia për të mirëndhe përdorimin e vet krijoi një shtet të madhPër këtë qëllim ajo e pa të arsyeshmeshkatërrimin e Turqisë. Në vitin 1711,Pjetri i Madh thirri në ndihmë shtetetsllave të Serbisë, Sllovenisë, Maqedonisë,Bosnjës, Hercegovinës, Kroacisë dheMalit të Zi për t’u bashkuar me të në njëluftë fetare e racore për të liruar të krisht-erët ortodoksë dhe gjithë popujt që flasingjuhën sllave nga zgjedha otomane. Që prej asaj kohe, Rusia dhe Turqia kanëqenë në një ndeshje të përhershme dheRusia është bërë mbrojtësja dhe ndihmësja e shtetevesllave. Këto kondita iu paraqitën par-lamentit prej Sir Eduard Greit (Ministër iJashtëm i Britanisë), parlament i cili ishtevendi i zakonoshem i diplomacisë Europi-ane në të kaluarën. Është për t’u shënuar se shtetet që emëroi Cari i Madh, bashkëme Hungarinë dhe Poloninë, formonin njërreth të fortë popujsh sllave kundrejtAustrisë Gjermane. Ëndrra për t’i bash-
Ambasadori Amerikan, Lufta Ballkanike u bë vetëm për portet e Shqipërisë
 
Nga
SPECIALPOINTS OFINTEREST:
Balkan wars for theports
No Sided articlesand no restrictionfor our members,our guest and ourfriends.
Latest needs for ourcommunity and thelatest resolutions
Our Free Voicethrough our words.
INSIDE THISISSUE:
Ambassador
Faqe1,3
Marie Amelie Von
Faqe1-13
Erisa Xhaxho, Pe-ter Lucas, GeriKokalari
Faqe2-3,4-5
Raimonda Moisiu,Afrim Krasniqi,Vullnet Mato,
Faqe5-79, 12
Vasil Tabaku,Cezar Ndreu,
Faqe6-77,-9,10-1417-19
AdresaAnetaresimi
Faqe28
“NEW LIFE” JETA E RE
 
Our Words Weekly Issue 
Shtator 02, 2013 Volume 5, Issue 34
MARIE AMELIE VON GODIN
-
BARONESHA GJERMANE QË NDIHMOI
MARIE AMELIE VON GODIN
-
BARON-ESHA GJERMANE QË NDIHMOIPAVARËSINË E SHQIPËRISË DHE MORIPJESË NË SHPALLJEN E SAJ, MË 28NËNTOR 1912 Nga Mr. Sc. NUE OROSHI
 
Baronesha Gjermane Marie Amelie von Godinderi tani nuk është e njohur fare në botimet nëgjuhën shqipe. Derisa shumë studius tanë shqip-tarë janë marrë me një shkrimtare tjetër atëAngleze Mary Edith Durham, nën hijen eharresës është mbetur baronesha gjermaneMarie Amelie Von Godin. E ndjejë veten vërtettë priviligjuar që jam studiuesi i parë shqiptar që po e bëj një studim për miken e madhe të popullit shqiptar, për miken tonë, e cila ngasirtarët e shtëpisë së Ekrem bey Vlorës e moriFlamurin Shqiptar dhe jua dha AtdhetarëveShqiptarë që pikërisht në këtë ditë, me datën 28 Nëntor 1912, të valojë në Vlorë. BaroneshaGjermane asnjëherë deri në vdekje nuk u ndal së punuari për kulturën, gjuhën dhe historinë e popullit shqiptar. Ajo për rreth tri dekada rresht1908
-
1938 e vizitoi Shqipërinë dhe qëndroi për çdo vit rreth gjashtë muaj në Shqipëri. Albano-logu Robert Elsie për Baroneshën Godin do tëdeklaronte: ka qenë njëra ndër autorët më tërëndësishëm në fushën e Albanologjisë, edhe pse shkrimet e saja pjesërisht kanë mbetur të pazbuluara. Është turp që asnjë studiues endenuk është marrë me biografinë e saj. Fjalorinuk ishte i pari, por fjalori i parë që ia ka kaluar fjalorëve të tjerë që ishin dalur deri me tani.
 
Marie Amelie von Godin
 
Baronesha Marie Amelie Julie Anna Freiin vonGodin ka lindur me 7 Mars 1882 në Munih dheka vdekur në vitin 1956 ku nganjëherë ështëquajtur edhe Amalia Maria. Ajo ka qenë njëshkrimtare nga Bavaria, veprimtare për tëdrejtat e grave, përkthyese si dhe studiuese ekultures shqiptare.
 
Marie Amelie Freiin von Godin si vajzë embretërorit të Bavarisë dhe Këshilltarit për 
U.S Ambassador 
Ambasadori Amerikan, Lufta Ballkanikeu bë vetëm për portet e ShqipërisëNga Xhorxh Fred Uilliams
 
 NGATËRRESAT E FUQIVE TË MËDHA
 
Djali im, ti nuk e di se me sa pak mëshirëqeveriset bota/Uksensherna, kryeministër iSuedisë, 1612
 
Shqipëria, një vend kaq i vogël e i prapam- betur, pa kurrfarë qytetërimi, pse luan një rolkaq të madh në politikën e Europës? Është enevojshme që t’i përgjigjem këtu kësaj pyetje, përgjigja e së cilës trajton përmba- jtjen e ndërlikuar të diplomacisë Europiane.Përgjigja e shkurtër është se situatagjeografike e Shqipërisë paraqet probleme politike edhe më të gjëra se ato të pa-rashtruara prej shteteve të tjerë të Ballkanit.Gjendja e Shqipërisë është një faktor kryesor i problemit të Lindjes, mbasi kjo është udhanatyrale e kalimit prej Adriatikut në Lindje.Përveç kësaj është edhe pikërisht vendi për daljen e tregtisë së Ballkanit dhe së fundi ajoka në dorë komandën e hyrjes në Adriatik nëngushticën e Otrantos. Portet e saja, me portin në detin Egje të Selanikut dhe tëBosforit, janë çelësat e dyerve të EuropësLindore për në detin Mesdhe. Për të marrënë dorë këta çelsa diplomacia e Europës ka punuar për dy shekuj rresht.
 
Përjashtimi i Rusisë nga deti Mesdhe
 
Përmbi të gjitha del e dukshme figura eRusisë, qëllimi kryesor politik i së cilës kaqenë me patur kalim të lirë në detin Mesdhe.
 
Page 2 Our Words
MENAXHIMI I RREZIQEVEBANKARE NË SHQIPËRI NË KUAD-RIN E KRIZËS GLOBALE FINAN-CIARE
 
MA. Erisa Xhaxho
 
të kredisë, duke e detyruar bankën të pakësojnë projektimet për ROE
-
në.
 
Literatura
 
o
 
Raporti vjetor i Mbikëqyrjes,(2009
-
2011), Banka e Shqipërisë.
 
o
 
Trichet Jean
-
Claude: “Keylessonsm from the crisis”, annual confer-ence 2009, organized by the Asociation deMercados Financieros, Madrid, 23 No-vember 2009.
 
o
 
Trichet Jean
-
Claude, “Thefinancial crisis and our response so far”,Global financial forum, New Jork, 27April 2010
 
o
 
http://www.economics
-
ejournal.org/economics/www.banquefrance.o
 
Jorion, P. (2000), Risk manage-ment lessons from Long
-
Term Capital
 
o
 
Management, in: European Finan-cial Management, Vol. 6, No. 3,
 
o
 
September 2010, pp. 277
-
300.
 
o
 
"Neary to retire as FinancialRegulator".RTÉ 2010
 
o
 
"Greens call for stronger financeregulator".RTÉ. 2011
 
o
 
From Wikipedia, the free encyclo- pedia
 
o
 
"Stocks slide despite reassuranc-es". BBC News. 2011
 
o
 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/ business/7658277.stm. Retrieved on 2008
-
10
-
08.
 
o
 
"Hansard". Hansard.2010
 
o
 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmhansrd/cm081008/debtext/81008
-
0004.htm#08100877000003. Retrieved on2008
-
2010.
 
sodes of Systemic and Borderline BankingCrises, in: Klingebiel, D.; Laeven, L.(eds.), Managing the Real and FiscalEffects of Banking Crises, World Bank Discussion Paper No. 428, Washington(D.C.) 2002, pp. 31
-
49. http://info.worldbank.org/etools/docs/library/83851/WBDP428.pdf (last re-trieved: March 23, 2008). Chincarini, L.B. (2007),o
 
Clarke, R. G. (2003), Meas-uring and Managing Investment Risk, in:Warwick, B.
 
o
 
Crockett, A. (2008), Marketliquidity and financial stability, in: Banqued France, Financial Stability Review:Special Issue on Liquidity, No. 11,
 
o
 
2006, pp. 183
-
203. Eichen-green, B. (2008), Ten questions about thesubprime crisis, in: Banque de France,Financial Stability Review: Special Issueon Liquidity, No. 11, February 2008, pp.19
-
28. – Available at: http://discussionpapers/2008
-
43Adrian, T.; Shin,H. S. (2007), Liquidity and Leverage,Working Paper, September 2007, availa- ble at:
 
o
 
Bank for International Settle-ments [Basel Committee on BankingSupervision] (November 2011), Interna-tional Convergence of liquidity andCapital Standards: A Revised Framework  – Comprehensive Version,o
 
Adrian, T.; Shin, H.S.(2008a), Liquidity, Monetary Policy, andFinancial Cycles, in: Current Issues inEconomics and Finance, Vol. 14, No. 1,
 
o
 
Allen, L.; Boudoukh, J.;Saunders, A. (2004), UnderstandingMarket, Credit, and Operational Risk: TheValue at Risk Approach, Oxford et al.2004.
 
o
 
http://www.banque
-
france.fr/gb/publications/rsf/rsf_022008.htm (last
 
o
 
retrieved: April 3, 2011)Caprio, G.; Klingebiel, D. (2002), Epi-
MENAXHIMI I RREZIQEVE BANKARE NË SHQIPËRI NË KUADRIN E KRIZËS GLOBALE
e foljeve kryesore të shqipesgjenden në këto gjuhë, e vërtetonmë së miri këtë gjë.
 
Dy profesorët kanë paraqitur fletëne një libri të Biblës që dokumentongjuhën shqipe të shkruar në fillim tëshekullit të XVI. Nëse do të vër-tetohet origjinaliteti i këtij doku-menti, atëherë kemi të bëjmë me njëlibër më të hershëm se "Meshari" icili daton në mes të shekullit tëXVI. Zbulimi Nuk dihet nëse kemitë bëjmë me një zbulim të mirëfilltëshkencor apo jo. Dokumenti që publikohet në web
-
in zyrtar tëAkademisë së Shkencave të Aus-trisë pretendon se bëhet fjalë për shqipe të shkruar rreth shekullitXIV.
 
një dokument që men-dohet t'i përkasë shekullittë XIV, ku shkruhet njëshqipe me germa latine.Studimi ka si qëllimzbulimin e ndikimit tëgjuhës shqipe në të gjithëgjuhët e rajonit, por edhenë gjuhët e vdekura. Dy profesorët në studimin etyre kanë arritur në përfundimin se një pjesëe gjuhëve si latinisht,gjermanisht dhe thuajse pjesa më e madhe egjuhëve të Ballkanit,kanë elementë tërëndësishëm të gjuhësshqipe. Fakti se një pjesë
Zbulohet një libër nëgjuhën shqipe, më ivjetër se “Meshari”
 
Behar Gjoka
 
Janë përsëri ata, aus-triakët, të dashuruarit e përjetshëm me shqipen, qëkëtë radhë na befasojnëme një tjetër zbulim.Bëhet fjalë për një doku-ment që mund të hedhëdritë për shkrimin më tëhershëm të gjuhës shqipe.Profesorët Stefan Schu-macher dhe JoachimMatzinger nga Akademiae Shkencave Austriakekanë arritur të zbulojnë
Zbulohet një libër në gjuhën shqipe, më i vjetër se “Meshari” (vijon)
 
Përcaktimi më i saktë idatës do të shërbente për të vërtetuar nëse"Meshari" i Gjon Buzukutështë i pari libër i shkuar në shqip apo më në fundgjuhësia ka arritur të gjejëdokumente të tjerë që evërtetojnë këtë gjë. Nëfoto jepet fleta e një librifetar, i shkruar në italishtdhe në shqip. "Scala I.Ligierata VI. Si e krijoi3ot$ne Adamne et Evene.Të paretë tanë print", qëkuptohet. "Ligjërta e VI.Si e krijoi Zoti Adamindhe Evën, prindërit tanë të parë".
 
 Në gjurmët eJoklit Dy profesorëtaustriakë kanë përdorur materialet dhedokumentet ethemeluesit tëshkencës sëAl- banologjisë, Norber Jokl. Jokl ka lindur në 25 shkurt 1887dhe është vrarë nganazistët në maj 1942.Edhe pse me njëformim juridik, Jokliu përkushtuagjuhësisë dhekryesisht studioi
It takes for Diaspora to get moving to take the Guilty Albanian Politicians to the ICC Hague
 
gjuhët indo
-
evropiane, gjuhëtsllave dhe gjuhët romane. Njëvëmendje të veçantë i ka kushtuar gjuhës shqipe. Në moshën 30
-
vjeçare mësoi gjuhën shqipe.Është autor i librave "Studime mbietimologjinë dhe fjalëformimin eshqipes" dhe "Kërkime gjuhësore
-
kulturore historike nga fusha eshqipes".
 
Dokumentet e hershme të shqipes
Mineral rights should go to the actualowners not false/fake/corrupt tenders
 
Miners should be cared for!!! Anyone cares in Albania?
 
Visar Zhiti don’t turn yourback on your past...Honoryour fellow political prison-ers!!!
 
All plans should start all atonce on the 9th including hereelection code, removal of allconstitutional violators, jailsentence for criminals, all atonce
 
 
Page 3 Volume 5, Issue 34
Shqiptaret ne Kosove nga te tere anet per te mbrojtur te drejtat e tyre
 
Ambasadori Amerikan, Lufta Ballkanike u bë vetëm për portet e Shqipërisë
Nga Xhorxh Fred Uilliams
 
Bullgar, që nga ana Jugore do tështrihej deri në detin Egje duke përfshirë edhe portin e Selanikut. Kjoshkaktoi mbledhjen e shpejtë tëfuqive Europiane të cilat bënëtraktatin e Berlinit. Ky traktat ndaloiformimin e shtetit Bullgar të pro- jektuar dhe vuri në heshtje kërkesat eRusisë për të pasë një port në detinMesdhe. Serbia, Rumania dhe Mali iZi u shpallën shtete të pavarura. Njëhartë e kohës së fundit do të tregojese traktati e la një copë të Ballkanitakoma nën sundimin turk, e cilashtrihej prej Adriatikut deri në Stam- boll dhe përmblidhte Bosforin, Selan-ikun, Maqedoninë dhe Shqipërinë.Shtetet sllave të Bosnjes dhe Herce-govinës në Adriatik iu dhanë Aus-trisë. Qe një këmbëngulje e vendosur  për Europën që të mos lejonte shtetsllav të kishte një dalje në detinMesdhe. Skllavëria dhe robëria e tëshkretës Shqipëri nuk u bisedua; kjoishte viktima e parimit të kësaj diplo-macie të Europës.
 
Kërkesat e Serbisë në Adriatik 
 
Lufta Ballkanike më 1912 nuk u pritme sy të mirë nga fuqitë Europiane.Historia e saj është e njohur por nuk është kuptuar krejtësisht në Shtetet eBashkuara të Amerikës se dy gjëratmë me rëndësi të kësaj lufte ishinmarrja e portit të Selanikut dhe të porteve të Shqipërisë. Këta ishin vend
-
daljet natyrale të tregtisë së Ballkanitdhe vend
-
shkarkimet e hekurudhavetë ardhshme. Edhe Austria priste me padurim ndonjë rast për të shtirë nëdorë portin e Selanikut, por shtetiserb kërkonte mbi gjithë të tjerat një port për lëvizjen tregtare të tij. Ajoishte e mbyllur dhe e izoluar larg detitLondrës mbi ndarjen Ballkanike,ato ndoqën po ata parimet evjetra për të mos lejuar shtetetsllave me takuar detin Mesdhe.Turqia pothuaj se qe tërhequr nga Ballkani dhe një problem imadh gjendej mbi tryezën efuqive Europiane. Këto e zhvill-uan këtë duke i dhënë portin eSelanikut Greqisë dhe dukekrijuar shtetin e pavarur tëShqipërisë. Në këtë mënyrëvarroseshin shpresat e Serbisë, ecila në këtë kohe është çuar nëkëmbe dhe ka shkelur Shqipërinë ndërsa Mali i Zi ka pushtuar Shkodrën.
 
Shqipëria dhe lufta botërore
 
 Në këtë plan veprimesh Austriadhe Italia ishin pa kundërshtimfuqitë lëvizëse dhe princidetare me zotërimin e Shqipërisëdo të ishte një kërcënim e kanosje për të dyja, Austrinë dhe Italinë.
 
Perandoria sllave
 
Plani për një perandori sllaveushqehesh më tepër prej Serbisënën emrin e krijuar “Serbia eMadhe”. Edhe Mali i Zi është bashkuar me këtë plan; që të dyduke qenë nën kujdesin e Rusisë,mbrojtëses së tyre të betuar. Menjë perandori të tillë, provincatsllave,Bos-nja,Her-cegovina dhe Dalmacia, më lejenose hapjen e Austrisë, do të bënintë mundur daljen e Malit të Zi dhetë Serbisë në Adriatik. Shumë uzemëruan këto shtete kur më 1908Austro
-
Hungaria zgjeroi sundimine vet mbi Bosnjen dhe Hercego-vinën dhe i bëri kryekëput të vetat.Kur të gjashtë fuqitë e mëdha e patën mbaruar Konferencën edhe në qoftë se shkeljes së tokavetë huaja i jepte të drejtë, Serbia paturp mund të kërkojë një vend
-
dalje në det. Grindja e shteteve tëBallkanit në mes tyre u bë shkak që gjashtë fuqitë e mëdha tëEuropës të marrin në dorë frenatdukë ndërhyrë që t’i pushoninkëto grindje.
 
Austria dhe Italia rivale
 
 Në këtë kohë duhet përmendur edhe një fazë tjetër trazimesh nëShqipëri. Austria dhe Italiaurdhërojnë ose komandojnë detinAdriatik përveç ballit tëShqipërisë. Këta dy shtete kanë pritur me padurim vite me rradhërastet për të shtirë në dorë portet ekëtij vendi. Ata kanë shpenzuar tëholla duke mbajtur në Shqipëriagjentë dhe shkolla për të shtuar ndikimin e tyre mbi këtë popull.Të dy këto kanë pritur ditën kur “isëmuri i Lindjes” do t’u varrosejnë anën tjetër të detit Egje. Mbi dy pika Austria dhe Italia qenë posaçërisht në marrëveshje: e para, që asnjëra prej tyre të mossundonte Shqipërinë dhe e dyta qëasnjë fuqi tjetër të mos vendosejnë Adriatik. Nga pikëpamja diplo-matike e përgjithshme, kjo nuk qenjë gjë shume e pa arsyeshme.Pse, po të kish nën sundimin e vetAustria Shqipërinë, ajo do tëgjendej vetëm 74 km larg bregutItalian në mes të Vlorës dheOtrantos. Dhe, po të bëhej Italiasunduese e Shqipërisë, do takthente Adriatikun në një gji tëItalisë duke e bërë “il mare nos-tra”, sikurse italianëve u pëlqen tathonë. Në anën tjetër, çdo fuqitrashëgimtar Franz Ferdinandi i Austro
-
Hungarisë shikohej si kujdestar i parimittë tyre. Serbia mjaft e zemëruar që prejvitit 1908, tani u tërbua dhe pa dyshimdemonstratat e saja kundër Austro
-
Hungarisë qenë të rrepta dhe kërcënuese për hakmarrje. Qëllimi i gjallë i Europës për të përjashtuar Rusinë dhe aleatët esaj nga deti Mesdhe shihet edhe nga faktise kur Austro
-
Hungaria mori Bosnjëndhe Hercegovinën për pak qe duke ushkaktuar një luftë Europiane dhe veprae krijimit tështetit të pavarur shqip-tar sigurisht qeduke ndezur një ndeshje të përgjithshme.Mëria e madhekundra Austro
-
Hungarisënatyrisht iudrejtua princittrashëgimtar dhe vrasja e tijnë Sarajevëkeqësoi pamasëmarrëdhënietmidis Austro
-
Hungarisë dheSerbisë. Mbaskësaj, ngjarjet rrodhën shumë shpejt.Austro
-
Hungaria i diktoi ultimatumSerbisë dhe me kundërshtimin e tij ishpalli luftë. Rusia qiti zërin se kjo ishte puna e saj dhe brenda pak ditëve pesë prej fuqive të mëdha u gjendën në nde-shje të vazhdueshme. Po të kish përm- bushur Europa dëshirat e Serbisë për njëskelë në Shqipëri, kjo klimë e tmerrshmenuk do të vinte. Zotërimi ose sundimi3. Të mbledhim material të boll-shëm për folklorin.
 
4. Të mësojmë se si shkruhet gjuhashqiptare dhe të publikojmë libra nëkëtë gjuhë.
 
Antonio Bellushi, i cili ka botuar një libër voluminoz për arvanitët, tëtitulluar “Ricerche e studi tra gliarberori dell
-
’Ellade” (“Kërkimedhe studime për arbërorët eGreqisë”), libër që parathënien ia kashkruar i shquari Aristidh Kolia, e përshkruan takimin me këtë arvani-tas në këtë mënyrë:“Kemi kaluar gjithë natën zgjuar nështëpinë e arbërorit Aristidh Kolia.Ashtu si dhe vitin e shkuar, atygjetëm një ngrohtësi dhe mikpritjetë madhe. Ishte një lidhje tepër tërheqëse, që nisi që në momentet ehistorisë së Shqipërisë.
 
DIALOGU BELLUSHI – KOLIA
 
Thenie të A.Kolias nënjë bisedë e inçizuar nëstudion e tij në gjuhënitaliane:
 
“Ne arbërorët i kemiqorruar sytë tanë meduart tona kur kemifshehur origjinën tonëetnike dhe gjuhën tonë”.
 
“Problemet tona aktualesipas një rregulli përparësor janë si vijon:
 
1. Të mos fshehimorigjinën dhe gjuhëntonë.
 
2. Të njohim historinëtonë.
 
Kolec Traboini AristidhKolia – Prometeu iarvanitasve të Greqisë
 
TË DHËNA BIOGRAFI-KE“Marko Boçari, roman biografik”, “Poezi dhetregime”, e të tjera vepranë dorëshkrim.
 
Aristidh Kolia u sëmur krejt pa pritur më 24 maj2000 dhe të mërkurën e 11Tetorit 2000, jeta e tij ushua duke lënë pas gruan Nansi, vajzën Polikseni,djalin Pano si dhe vepratqë shkroi dhe e bëjnëemrin e tij të pavdekshëmnë historinë e arvanitasveqë është edhe pjesë e
Kolec Traboini Aristidh Kolia – Prometeu i arvanitasve të Greqisë
 
 para të takimit tonë. Një burrë me karakter tëhapur, të fortë, i ri dheshumë i çiltër. Gjithashtuështë pjesëmarrës në njëaksion të dukshëm kultur-or pranë gjithë komunitetitarbëror të Greqisë. Libri itij “Arvanitët” u shitshpejt e shpejt. Ai u përpimenjëherë nga tregu, dukeu lexuar dhe studiuar menjë zell të jashtëza-konshëm. Tre botime brenda një viti.
 
Gjendemi në shtëpinë e tij. Ndërsa shijojmë kafenë engrohtë, i drejtojmë disa pyetje mbi jetën e tij të përditshme, mbi motivetqë e nxitën të shkruanteveprën “Arvanitët”, si dhembi përshtypjet që ikishte lënë udhëtimi itij jo shumë i largëtnë Kalabri dhe Siçilisë bashku me njëgrup arbëreshësh”.
 
Po në shtëpinë e tij nëAthinë, AntonioBelushi bëri një bisedë me të lidhur me punën dhe studi-met e tij.
 
Bellushi: Po , tishërben edhe sidiqigoros. Si është puna, është e rëndë?
 
Kolia: E ashtu, dheashtu.
 
Bellushi: Të merr shumë kohë?
 
Kola: Pak, se tanikam shtie sevdanë melibrat, në historinë, edhe unë si ti.
 
Bellushi: Aristidh Kolia shkruajti librin“Arvanites kai katagogi ton ellinon”, njëlibër shumë të bukur e me shumë vlerahistorike. Sa copë kishe bërë në botimine parë?
 
Kolia: Dy mijë copë botimi i parë. E para do kohe pata nxjerrë botimin edytë. Ka edhe pak kopje akoma. Tani dotë bëj edhe botimin e tretë.
 
Bellushi: Si zure të studioje, si fillove tëshkruaje? Ku e gjete kohën?
 
Kolia: Kohën e pres nga atje ku s’pritet.Dhe natën, tërë ato ditë që nuk kisha punë, shkruaja. Libri më mori katër pesëvite.
 
Bellushi: Je i gëzuar se e bëre këtë libër?
 
Kolia: Shumë i gëzuar, pse për mua dhe për të tjerët ish një, si të thom…
 
Bellushi: Edhe shumë e shumë për tëtjerët, pse ata nuk dinë faregjë për jetënarbërore.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->