Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
IonDavid Evolutia Mediului de Securitate

IonDavid Evolutia Mediului de Securitate

Ratings: (0)|Views: 818|Likes:
Published by Petronius73

More info:

Published by: Petronius73 on Jun 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2013

pdf

text

original

 
 România
 ş
i evolu
 ţ 
iile mediului de securitateeuropean
Dr. Ion D
AVID
 
Statele
ş
i na
ţ
iunile care compun continentul european au participat sau au fost martore laaproape toate experien
ţ
ele politice, economice, sociale, militare, istorice, religioase,ecologice cunoscute în lume.Tr 
ă
irile diferite ale acestor experien
ţ
e cumulate cu diferen
ţ
ele de identitate cultural
ă
,economic
ă
, etnic
ă
, religioas
ă
 
ş
i ideologic
ă
, au creat în timp dificult
ăţ
i – unele serioase, înabordarea în mod unitar – de c
ă
tre toate statele, a problematicii securit
ăţ
ii
ş
i cooper 
ă
riiinterna
ţ
ionale în general,
ş
i a celei europene, în special.Acestea au fost
ş
i au r 
ă
mas, în opinia noastr 
ă
, principalele probleme nerezolvate alesecolului al XX-lea, reportate noului secol al XXI-lea, ca adev
ă
rate provoc
ă
ri,deopotriv
ă
, pentru statele europene
ş
i celelalte state ale lumii.România, ca stat european, este direct interesat
ă
în descifrarea evolu
ţ
iilor fenomenelor 
ş
i proceselor vie
ţ
ii interna
ţ
ionale, în previzionarea tendin
ţ
elor din mediul
ş
i sistemuleuropean de securitate pentru a g
ă
si solu
ţ
ii eficiente, viabile promov
ă
rii interesuluina
ţ
ional.Toate demersurile României demonstreaz
ă
importan
ţ
a pe care aceasta o acord
ă
dubleicalit
ăţ
i: de consumator 
ş
i de furnizor de securitate atât pe plan regional, cât
ş
i continental.Întreaga politic
ă
extern
ă
, de securitate
ş
i ap
ă
rare na
ţ
ional
ă
poate fi caracterizat
ă
printr-unînalt grad de dinamism
ş
i flexibilitate, asigurând adaptarea continu
ă
la evolu
ţ
iile mediuluide securitate,
„integrând-o într-o viziune sistematic
ă 
mai larg 
ă 
 , pentru a-
 ş
i sporicapabilitatea de contracarare a m
ă 
 surilor 
 ş
i amenin
 ţă 
rilor care pot afecta interesele României.”
1
1. Delimit 
ă
ri conceptuale
 ş
i tendin
 ţ 
e în evolu
 ţ 
ia mediului de securitate european în primii ani ai secolului al XXI – lea
Sintagma „mediul de securitate” define
ş
te, dup
ă
p
ă
rerea unor anali
ş
ti, la care ne asociem,totalitatea factorilor, condi
ţ
iilor 
ş
i rela
ţ
iilor existente în
1
Strategia de securitate na
ţ
ional
ă
a României. Monitorul Oficial al României, p.I, nr.22/20.12.2001 (anex
ă
), p.2
domeniile fundamentale ale societ
ăţ
ii omene
ş
ti
ş
i comunit
ăţ
ii interna
ţ
ionale, la unmoment dat, pe o anumit
ă
arie geografic
ă
de referin
ţă
.În func
ţ
ie de aria de referin
ţă
, mediul de securitate poate fi global, continental, regional,zonal, na
ţ
ional sau, mai restrâns, distingem: mediul interna
ţ
ional de securitate sau mediulintern de securitate.Con
ţ
inutul mediului de securitate este exprimat prin natura, calitatea
ş
i dimensiunearela
ţ
iilor care se dezvolt
ă
în domeniile: politic, diplomatic, economic, militar, social,ecologic, juridic, informa
ţ
ional, etc., considerate ca domenii ale vie
ţ
ii interna
ţ
ionale.1
 
Mediul interna
ţ
ional de securitate subsumeaz
ă
mediile continental, regional, zonal
ş
ina
ţ
ional de securitate. Mediul intern de securitate se refer 
ă
la mediul de securitate al unuistat. De
ş
i. Nu totdeauna de o manier 
ă
explicit
ă
, când se abordeaz
ă
mediul interna
ţ
ional desecuritate, acesta este asimilat mediului global de securitate. Privit prin prisma raportuluidialectic general-particular, mediul interna
ţ
ional exprim
ă
dimensiunea general
ă
, iar mediul european de securitate constituie elementul particular. Noi apreciem c
ă
mediul european de securitate reflect
ă
complexitatea factorilor,condi
ţ
iilor 
ş
i rela
ţ
iilor existente la un moment dat, în plan politic, militar, economico-social, ecologic, cultural etc., pe o arie geografic
ă
ce cuprinde Europa, de la OceanulAtlantic pân
ă
la Mun
ţ
ii Urali.Mediul de securitate european nu se prezint
ă
ca un tot unitar, el are anumite particularit
ăţ
iîn func
ţ
ie de regiunea
ş
i zona geografic
ă
, suport
ă
anumite influen
ţ
e din partea mediilor regionale
ş
i zonale de securitate, uneori chiar locale.Sunt medii regionale de securitate stabile care au o influen
ţă
pozitiv
ă
asupra mediului desecuritate european. Aici, avem în vedere mediul de securitate euroatlantic care cuprindeca suprafa
ţă
geografic
ă
, teritoriul statelor europene membre NATO plus SUA
ş
i Canada,de pe continentul nord – american.Acestuia i se al
ă
tur 
ă
mediul regional al Europei Occidentale, determinat de natura
ş
icalitatea rela
ţ
iilor 
ş
i institu
ţ
iilor statelor Uniunii Europene.În schimb, sunt medii regionale
ş
i zonale care creeaz
ă
probleme pentru securitateaeuropean
ă
. În aten
ţ
ie sunt evolu
ţ
iile din regiunea de Sud Est a Europei, în special zonaBalcanilor de Vest, dar 
ş
i din regiunea Europei de Est
ş
i chiar a Europei Centrale. Acesteevolu
ţ
ii au afectat
ş
i România, deoarece
„crizele
 ş
i violen
 ţ 
ele care s-au manifestat învecin
ă 
tate au dus la pierderea unor leg 
ă 
turi economice tradi
 ţ 
ionale, au provocat  României pierderi financiare grele, au împiedicat elaborarea
 ş
i promovarea unor  strategii de dezvoltare pe termen lung.”
2
Dup
ă
primirea în NATO a României, Bulgariei, Slovaciei, Sloveniei
ş
i a
Ţă
rilor Baltice,în aceast
ă
zon
ă
european
ă
au avut loc schimb
ă
ri fundamentale din punct de vedere alsecurit
ăţ
ii.De
ş
i sunt semne c
ă
nivelul de insecuritate regional
ă
din ultimul deceniu al secolului alXX-lea este pe cale de a fi dep
ăş
it, totu
ş
i se men
ţ
in înc
ă
focare de criz
ă
în Macedonia
ş
imai ales în Serbia, ca urmare a disputei pentru statutul regiunii Kosovo.La aprecierea c
ă
 
„identificarea unei politici de rezolvare democratic
ă 
 
 ş
i durabil 
ă 
a problemei succesiunii iugoslave va fi examenul crucial al ONU 
 ş
i OSCE în aceast 
ă 
zon
ă 
 a Europei”
3
, noi am mai ad
ă
uga
ş
i aportul tot mai consistent al Uniunii Europene
ş
i NATO.Aceast
ă
realitate eviden
ţ
iaz
ă
interdependen
ţ
ele dintre evolu
ţ
iile din mediul intern
ş
i celinterna
ţ
ional. Tocmai de aceea, României nu îi este indiferent cum se proiecteaz
ă
 dinamica acestor interdependen
ţ
e la nivelul continentului european.
2. Arhitectura european
ă
de securitate la începutul mileniului III 
În condi
ţ
iile în care lumea devine tot mai complex
ă
 
ş
i interdependent
ă
, sistemulsecurit
ăţ
ii na
ţ
ionale nu este viabil atâta timp cât nu r 
ă
spunde evolu
ţ
iilor din mediulinterna
ţ
ional
ş
i nu este integrat sistemului de securitate european.2
 
Plecând de la aceste considerente, vom încerca s
ă
previzion
ă
m evolu
ţ
iile din mediul desecuritate la începutul mileniului III, de
ş
i, a
ş
a cum arat
ă
exemplele din istoria recent
ă
, problemele politice, economice
ş
i militare sunt aproape bizare, prin impredictibilitatealor. Semnificative în acest sens sunt opiniile lui Josef Joffe:
„vai lor, deci, celor care vor  profe
 ţ 
i cum vor evolua na
 ţ 
iunile peste zece ani sau mai mul 
 ţ 
i ani de acum înainte, dac
ă 
 
ă 
 zboi, cooperare sau conflict, unificare sau dezintegrare.”
4
va fi pace sau r 
Începutul secolului al XXI-lea este marcat de transform
ă
ri profunde, unele contradictorii,ale mediului de securitate european.Pe de-o parte, va exista tendin
ţ
a unei evolu
ţ
ii pozitive a securit
ăţ
ii eu-
2
Ibidem, p.5
3
Ioan Co
ş
codaru
ş
i Visarion Neagoe, „Un vis în devenire Europa unit
ă
”, Editura Axioma Edit. SRL,Bucure
ş
ti, 2002, p.79
4
Josef Joffe, „Viitorul marilor puteri”, Editura
Ş
tiin
ţ
ific
ă
, Bucure
ş
ti, 2000, p.11
ropene datorate unui cadru organiza
ţ
ional tot mai activ
ş
i adaptabil, care s
ă
pun
ă
învaloare dialogul institu
ţ
ionalizat
ş
i s
ă
dinamizeze rolul mai vechilor sau noilor organiza
ţ
iiinterna
ţ
ionale.În plus, vom asista la cre
ş
terea complexit
ăţ
ii procesului de luare a deciziilor în materie desecuritate datorit
ă
multiplic
ă
rii continue a num
ă
rului de entit
ăţ
i care ac
ţ
ioneaz
ă
pe scenaeuropean
ă
prin afirmarea actorilor nonstatali, dar 
ş
i a influen
ţ
ei tot mai mari atehnopolelor regionale, corpora
ţ
iilor, a b
ă
ncilor 
ş
i organiza
ţ
iilor neguvernamentale(Greenpeace, Medici f 
ă
ă
Frontiere, Banca Mondial
ă
, Fondul Monetar Interna
ţ
ional etc.)în aceast
ă
direc
ţ
ie.Pe de alt
ă
parte, vom asista
ş
i la o evolu
ţ
ie a spectrului de riscuri
ş
i vulnerabilit
ăţ
i, agamei de manifest
ă
ri ale acestora, în special din zona tensiunilor etnice
ş
i religioase, aterorismului, criminalit
ăţ
ii organizate, traficului de droguri, substan
ţ
e radioactive
ş
i fiin
ţ
eumane, instabilit
ăţ
ii politice a unor regiuni etc.. Apreciem c
ă
se vor accentuadiscrepan
ţ
ele la nivelul de dezvoltare pe fondul progreselor tehnologice explozive, alaccesului discriminatoriu la educa
ţ
ie
ş
i ap
ă
rare a s
ă
n
ă
t
ăţ
ii, la resursele esen
ţ
iale ale vie
ţ
ii,la informa
ţ
ie
ş
i la cunoa
ş
tere.Aceste posibile evolu
ţ
ii ale mediului economic european vor putea genera frustr 
ă
ri
ş
inemul
ţ
umiri care, la rândul lor pot provoca grave crize sociale
ş
i identitare. L
ă
rgireaUniunii Europene, prin aderarea în 2004 a zece state
ş
i în 2007 a înc
ă
dou
ă
(România
ş
iBulgaria)
ş
i-a propus s
ă
diminueze substan
ţ
ial aceste discrepan
ţ
e.Din alt punct de vedere, mediul de securitate european al primilor ani ai secolului al XXI-lea va fi definit, în principal, de evolu
ţ
ia celor trei poli de putere UE, SUA
ş
i Federa
ţ
iaRus
ă
, sus
ţ
inut
ă
de polul asiatic format din China
ş
i Japonia. To
ţ
i ace
ş
ti poli de putere,relativ echivalen
ţ
i s-ar putea supraveghea, controla
ş
i eventual compensa reciproc,men
ţ
inând stabilitatea
ş
i buna func
ţ
ionare a edificiului planetar 
ş
i european. Suntem deacord cu speciali
ş
tii care apreciaz
ă
c
ă
 
„prin ac
 ţ 
iunea celorlal 
 ţ 
i poli de putere, s-ar dep
ăş
iactualul hegemonism american care risc
ă 
s
ă 
plaseze lumea la dispozi
 ţ 
ia unei singure puteri prin trecerea de la unipluritate la un nou echilibru, pe care îl poate asigura numaiun pluralism real.”
5
P
ă
rerea noastr 
ă
este c
ă
, un rol important în starea de securitate a continentului, îl va juca procesul de aderare a cvasitotalit
ăţ
ii statelor europene mai multor state în structurileUniunii Europene, dar 
ş
i echilibrul3

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nathaniel1984 liked this
fevrali89 liked this
GenTleMaN_vs_R7 liked this
unknown_legends liked this
mirelamr liked this
mirelamr liked this
mirelamr liked this
mirelamr liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->