Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aykac, D.S.O., Eryarsoy, E., Kasap, N. & de Kervenoael, R., “Using Mobil Phones for e-Government Services in Turkey: Analysis of Conceptual Models (Türkiye’de E-Devlet Hizmetleri için Mobil Telefonların Kullanımı),” Knowledge, Economy and Management Congress, December 26-28, 2007, Istanbul.

Aykac, D.S.O., Eryarsoy, E., Kasap, N. & de Kervenoael, R., “Using Mobil Phones for e-Government Services in Turkey: Analysis of Conceptual Models (Türkiye’de E-Devlet Hizmetleri için Mobil Telefonların Kullanımı),” Knowledge, Economy and Management Congress, December 26-28, 2007, Istanbul.

Ratings: (0)|Views: 51 |Likes:

More info:

Published by: Dr. D. Selcen O. Aykac on Jun 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
 
1
Türkiye’de E-Devlet Hizmetleri
çin Mobil Telefonların Kullanımı
D. Selcen Ö. Aykaç
*
 Enes Eryarsoy
 Nihat Kasap
 Ronan De Kervenoael
§
 
Özet
Türkiye’de E-Dönü
ş
üm 2006 Nisan ayı itibarı ile hız kazanmı
ş
tır. 2005 Eylem Planı’nda e-devlet bölümü 19eylemle, en çok sayıda eylemi barındıran bölüm olmu
ş
tur. Güncel projeler arasında e-devlet kapısı, VEDOP,MERN
S Kimlik Payla
ş
ım Sistemi, e-imza, SEÇS
S Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütü
ğ
ü Sistemi, TürkiyeYatırım Portalı, DMO e-satın Alma, Türkiye Ulusal Co
ğ
rafi Bilgi Sistemi yer almaktadır. Türkiye
statistikKurumunun (TU
K) 2005 yılı verilerine göre, Türkiye’de
nternet eri
ş
imi olan haneler %9, firmalar %80seviyesindedir. Verilere göre
nternet eri
ş
imi firmalar açısından Avrupa’daki geli
ş
mi
ş
benzer örnekler ile paralellikgösterirken, bireylerin
nternet kullanım oranları oldukça dü
ş
üktür. Örne
ğ
in geni
ş
bant eri
ş
imine sahip firmalar %52seviyesinde iken, bu oran hanelerde %2 seviyesindedir. Di
ğ
er yandan TU
K 2006 verilerine göre Türkiye nüfusunun%72,62’sının cep telefonuna eri
ş
imi bulunmaktadır. E-devlet hizmetleri için mobil teknolojilerinin barındırdı
ğ
ıpotansiyel büyüktür. Ara
ş
tırmamız, Türkiye’deki e-devlet uygulamalarının mobil telefonların kullanımında günceldurumu, ve olası fırsatları analiz edebilmek için literatürü taramı
ş
, uygulamaya yönelik öneriler geli
ş
tirmi
ş
tir.Ayrıca, çalı
ş
mamız e-bilgi Toplumu’na giden süreçte mobil teknolojilerin adaptasyonuna ı
ş
ık tutmaktadır.
Anahtar kelimeler:
e-devlet, bili
ş
im ve ileti
ş
im teknolojileri (B
T) hizmetleri, m-teknoloji
*
Doktora Üstü Ara
ş
tırma Görevlisi, Sabancı Üniversitesi,selcenaykac@sabanciuniv.edu 
Y.Doç.Dr., Sabancı Üniversitesi,enes@sabanciuniv.edu 
Y.Doç.Dr., Sabancı Üniversitesi,nihatk@sabanciuniv.edu 
§
Y.Doç.Dr., Sabancı Üniversitesi,dekervenoael@sabanciuniv.edu 
 
 
2
Using Mobile Phones for E-Government Services in TurkeyAbstract
Turkish e-society transformation has started as of April 2006. This transformation was articulated with 19 articles inthe e-government section of the 2005 action plan. Within the action plan, many other projects such as VEDOP,MERN
S, e-signature, SEÇS
S (a computer aided voter registration system), Turkish national geographicalinformation system that are closely related or a part of e-government gateway have also been elaborated. Accordingto Turkish Statistical Institute’s (TÜ
K) 2005 data only 9% of households and 80% of enterprises have access to theInternet. Based on above data, it can be concluded that even though enterprise usage patterns are similar to those indeveloped countries, individual Internet access rates are well below than those in developed countries. For example,broadband availability for household and enterprises are 2%, and 52%, respectively. On the other hand,approximately 72.5% of the population has access to a mobile telephony device according to TÜ
K 2006 data. Thisrather unique Internet usage – mobile telephony usage gap presents an enormous but rather arcane potential for e-government services over mobile phone platforms in Turkey. This study presents a thorough literature review of current and potential opportunities for using mobile phones in e-government services, and provides suggestions forapplications. Moreover, this study aims to shed the light on the adoptation process of mobile phones in terms of e-society formation.
Keywords:
e-goverment, information and communication technologies (ICT) services, m-technology
1. Giri
ş
 
E-devlet üzerine pek çok ara
ş
tırma yapılmı
ş
ve rapor yazılmı
ş
tır. Ancak mobil teknolojileri odakalan güncel bir çalı
ş
ma bulunmamaktadır. Bu durum mobil cihazların ve
nternet’invatanda
ş
larca kullanım sıklıkları kar
ş
ıla
ş
tırıldı
ğ
ında büyük bir tezat olu
ş
turmaktadır. Deneysel veteorik açıdan bakıldı
ğ
ında, mobil teknolojilerin e-devlet uygulamaları için uygunlu
ğ
unu analizetmek verimli bir ara
ş
tırma alanı tanımlamaktadır.Küresel bütünle
ş
me ve ülkemizin Avrupa Birli
ğ
i’ne üye olma süreci dü
ş
ünüldü
ğ
ünde,teknolojinin daha aktif bir araç olarak kitlelere hizmet götürülmesinin ve ileti
ş
imi sa
ğ
lamasınıngerekti
ğ
i ortadadır. Bu süreç aynı zamanda, vatanda
ş
ların demokratik bilgi edinme haklarının birparçası olarak da görülebilir. E-devlet uygulamaları yapıları gere
ğ
i, hızla de
ğ
i
ş
im özelli
ğ
igösteren teknolojiyi takip ederek, en verimli ve uygun yöntemler kümesini kullanaraksürdürülebilir uzun vadeli planlamayı gözetmelidir.Bu çalı
ş
ma, Türkiye’de geli
ş
mekte olan e-devlet, e-yöneti
ş
im gibi teknolojinin toplum faydasınakullanılmasını olanaklı kılan kavramlar ile mobil teknolojilerin (m-teknoloji)ba
ğ
lamla
ş
tırılmasını konu alır. Aynı zamanda e-devlet, e-yöneti
ş
im kavramlarının m-teknoloji
 
 
3
içerisinde bir hizmet olarak sunulabilirli
ğ
ini tartı
ş
mayı amaçlar.e-Devlet hizmetlerinin performanslarını ölçümlemede kullanılan iki temel göstergebulunmaktadır:i. Kamu hizmetlerinin çevirimiçi sa
ğ
lanma yüzdesiii. Sa
ğ
lanan çevirimiçi hizmetlerin kullanımıBu göstergeler, Avrupa Birli
ğ
i’ne üye ülkelerce tespit edilmi
ş
lerdir. 20 öncelikli kamu hizmeti(Tablo 1) temel hizmetler olarak belirlenmi
ş
, bu hizmetlerin %20’sinin çevirimiçi sa
ğ
lanır olmasıbir gösterge olarak kabul görmü
ş
tür (Tablo 2).
Tablo 1:
Avrupa Birli
ğ
i’ne üye devletlerce belirlenmi
ş
20 öncelikli kamu hizmeti (Eurostat
,
 2007)
 
Vatanda
ş
lara Yönelik Kamu Hizmetleri
ş
yerlerine Yönelik Kamu Hizmetleri
1. Gelir vergisi: bildirim, tebli
ğ
ve ihbar1. Çalı
ş
anlar için sosyal katkılar2.
ş
ve i
ş
çi bulma kurumlarına yönelik i
ş
arama hizmetleri2. Kurumlar vergisi: bildirim ve tebli
ğ
3. Sosyal Güvenlik Katılımları (a
ş
a
ğ
dakilerden herhangi 3'ü)3. KDV: bildirim ve tebli
ğ
·
ş
sizlik Sigortası4. Yeni firma kurulum kayıtları· Çocuk nafakası5.
statistiki ofislere veri bildirimi· Tıbbi masraflar (tazmin veya direkt)6. Gümrük beyanları· Ö
ğ
renci bursları7. Çevre ile ilgili izinler ve raporlar4. Ki
ş
isel evraklar (pasaport ve sürücü belgesi)8. Kamu ihaleleri5. Araç Kayıtları (yeni, kullanılmı
ş
ve ithal)6.
n
ş
aat ruhsatı ba
ş
vuruları7. Polise bildirim ve
ş
ikayetler (örne
ğ
in hırsızlık durumları vb.)8. Halk kütüphaneleri9. Belgeler (do
ğ
um, evlilik gibi): ba
ş
vuru ve teslim10. Yüksek e
ğ
itim / Üniversite kayıt i
ş
lemleri11. Ta
ş
ınma duyuruları (adres de
ğ
i
ş
ikli
ğ
i)12. Sa
ğ
lık ile ilgili hizmetler (örne
ğ
in, çe
ş
itli hastanelerdeninteraktif sa
ğ
lık tavsiyeleri, randevu alımları)
 Bilgi toplumu projesi çerçevesinde, Türkiye’nin durumu Tablo 3a ve 3b’te görüldü
ğ
ü gibidir.Avrupa birli
ğ
i ülkelerinin temel olarak listeledi
ğ
i 20 e-devlet hizmeti, Türkiye’de de planlanmayaba
ş
lanmı
ş
tır. TÜ
K 2005 verilerine göre,
nternet vasıtası ile devlet hizmetlerine ula
ş
anlarincelendi
ğ
inde, bireylerin %38’inin bilgi almak, %11’inin form almak, %6’sının ise doldurdu
ğ
uformları teslim etmek, firmaların ise %90’ının bilgi almak, %85’inin form almak, %66’sının isedoldurdu
ğ
u formları teslim etmek amacı oldu
ğ
u görülmektedir. 2005 yılında e-devlet ba
ğ
lamındatamamlanan çalı
ş
malar arasında Türkiye Yatırım Portalı, Kamu Personeli Bilgi Sistemi, AdresKayıt Sisteminin Olu
ş
turulması, Kamu bilgi sistemleri acil durum yönetimi, Bilgisayarsahipli
ğ
inin yaygınla
ş
tırılması, Türkiye Ulusal Co
ğ
rafi Bilgi Sistemi (TUCBS) olu
ş
turmayayönelik altyapıhazırlık çalı
ş
maları, Kamuda Elektronik Kayıt Yönetimi, Kamu kurumları
nternetsitesi kılavuzunun hazırlanması yer almaktadır.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->