Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Türkiye fiziki test soruları genel

Türkiye fiziki test soruları genel

Ratings: (0)|Views: 4,082 |Likes:
Published by nidyatemha

More info:

Published by: nidyatemha on Jun 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
COĞRAFYAYERŞEKİLLERİ
1.
I. Fiyort kıyı tipiII. Skyer kıyı tipiIII. Watt kıyı tipiIV. Haliç kıyı tipiYukarıda Türkiye'de rastlanmayan kıyı tipleriverilmiştir.
Bu kıyı tiplerinden hangilerinin ülkemizdegörülmemesi matematik konumun bir sonucudur?
A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IVD) I ve IIE) III ve IV
2.
Karadeniz’den Marmara Denizi’ne üst,Akdeniz’den Marmara Denizi’ne doğru bir alt akıntıvardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu akıntıların sebebiolamaz?
A) Karadeniz'in daha derin olmasıB) Karadeniz Havzası'na daha çok yağış düşmesiC) Marmara Denizi'nin daha tuzlu olmasıD) Marmara Denizi'nin seviyesinin daha düşükolmasıE) Karadeniz'e dökülen akarsu sayısının daha fazlaolması
3.
Doğu Karadeniz kıyılarında dalga aşındırmafaaliyetlerinin, Kıyı Ege'de ise dalga birikimfaaliyetlerinin daha yaygın olması bu yerlerin;I. Kıta sahanlığıII. İklim özellikleriIII. Dağların kıyıya göre konumuIV. Gelgit genliği
gibi özelliklerden hangileri bakımından farklıolmalarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır?
A) Yalnız IIB) Yalnız IIIC) I ve IIID) II ve IVE) III ve IV
4.Aşağıda verilen göllerden hangisi oluşumbakımından diğerlerinden farklıdır?
A) İznik GölüB) Tuz GölüC) Van GölüD) Manyas GölüE) Beyşehir Gölü
5.
Bir akarsu vadisinin doğal bir setle kapanmasısonucu set gölleri meydana gelir.
Aşağıda verilen göllerden hangisininoluşumunda setlmenin etkili oldusöylenemez?
A) Van GölüB) Tuz GölüC) UzungölD) Tortum GölüE) Abant Gölü
6. Aşağıdakilerden hangisi rüzgâr erozyonununetkili olduğu bölgelerin ortak özelliklerinden birideğildir?
A) Fiziksel ufalanmanın fazla olmasıB) Yağış miktarının az olmasıC) Yer şekillerinin engebeli olmasıD) Bitki örtüsünün cılız olmasıE) Toprakların tuzlu ve kireçli olması
7.
Özellikle karstik arazilerdeki akarsular, kireç taşınıbir yandan aşındırırken bir yandan da taşı çözer.Bunun sonucunda oluşan derin ve dik yamaçlıvadilere kanyon denir.
Buna göre, ülkemizin yer yapısı dikkatealındığında ıda verilen mlerinhangisinde kanyon vadi tipine daha sıkrastlanır?
A) Doğu Karadeniz BölümüB) Erzurum-Kars BölümüC) Ergene BölümüD) Antalya BölümüE) Hakkâri Bölümü
8.
Buzullar etkili oldukları alanlardan kopardıklarımateryalleri güçlerinin azaldığı vadi tabanındakiçukurlarda ve buzulun uç kısımlarında biriktirirler.
Buzultaş (moren) adı verilen bu oluşumlar yukarıdaki haritada işaretli alanlardanhangilerinde görülmez?
A) Yalnız IB) Yalnız VC) II ve IIID) III ve IVE) I ve V
9. Yukarıdaki haritada gösterilen yerlerdenhangisinin kıyı şekli yanlış verilmiştir?
A) I. Boyuna kıyıB) II. Limanlı kıyıC) III. Ria tipi kıyıD) IV. Dalmaçya tipi kıyıE) V. Enine kıyı
 
COĞRAFYAYERŞEKİLLERİ
10. Ülkemizdeki kapalı havzaların büyükçoğunluğunun İç Anadolu Bölgesi'ndeolmasında,
I. Bitki örtüsünün seyrek olmasıII. Sıcaklık ortalamasının düşük olmasıIII. Etrafının dağlarla çevrili olması
gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I ve IIIE) II ve III
11. Ülkemizdeki akarsulardan ulaşım amaçlıfaydalanılamamasında,
I. Debilerinin yüksek olmasıII. Yatak eğimlerinin fazla olmasıIII. Denge profiline ulaşmamalarıIV. Sulama amaçlı kullanılması
gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?
A) I ve IIB) I ve IIIC) II ve IIID) II ve IVE) III ve IV
12. ıdakilerden hangisi ülkemizdekiepirojenik faaliyetlere örnek olarakgösterilemez?
A) Ergene ve Çukurova havzalarının çökmesiB) Anadolu Yarımadası'nın yükselmesiC) Egeid karasının çökmesiD) Yüksekte kalan düzlüklerin geniş alan kaplamasıE) Erciyes Dağı'nın oluşumu
13.
Türkiye III. zaman sonu ile IV. zaman başındaepirojenezle toptan yükselmeye uğramıştır.
Buna göre,
I. Kuzey ve güneyde kıvrım dağları oluşmuştur.II. Yüksek düzlükler geniş yer kaplamıştır.III. Kıyı seviyelerinde değişmeler olmuştur.IV. Akarsular derin vadilere gömülmüştür.
gibi yargılardan hangilerinin epirojenikhareketler sonucu oluştuğu söylenemez?
A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve IID) I ve IVE) II ve III
14. Horst ve graben sisteminin yaygın olarakgörüldüğü bir yer için aşağıdakilerden hangisikesin olarak söylenemez?
A) Kaplıca ve ılıcalara sık rastlanır.B) Fay kaynakları görülür.C) Dağlar denize dik olarak uzanır.D) Deprem olma ihtimali yüksektir.E) Genç oluşumlu arazilerdir.
15.
Aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizdesıcak su kaynaklarıyla fay hatları arasında paralellikolduğu gözlenir.
Buna re, haritada sterilen relerinhangisinde depremler ve sıcak su kaynaklarıdaha az görülür?
A) IB) IIC) IIID) IVE) V
16.
Kolay eriyebilen kayaçların (karstik) erimesiyleyeralnda boşluklar olur. Bu boşluklantavanlarının çökmesiyle göçme (çöküntü) depremlerimeydana gelir.
Buna göre, Türkiye'de aşağıdaki bölgelerimizdenhangisinde çme depremlerine daha fazlarastlanır 
?A) Karadeniz BölgesiB) Akdeniz BölgesiC) Marmara BölgesiD) Doğu Anadolu BölgesiE) Ege Bölgesi
17. Aşağıda akarsularımızla ilgili verilenözelliklerden hangisi diğerlerinden farklı bir nedene dayanır?
A) Rejimleri düzensizdir.B) Akış hızları fazladır.C) Enerji potansiyelleri fazladır.D) Aşındırma güçleri fazladır.E) Denge profiline ulaşmamışlardır.
18.
Karstik arazilerde, yeraltında oluşan boşluk vemağaralara biriken sulan kayalar arasındansızarak kendiliğinden yeryüzüne çıkmasıyla oluşankaynaklara karstik kaynaklar denir.
Bu tür kaynaklar yukarıdaki Türkiye haritaüzerinde numaralandırılmış alanların hangisindedaha fazla görülür?
A) IB) IIC) IIID) IVE) V
 
COĞRAFYAYERŞEKİLLERİ
19. rkiye'nin doğal ve beşeri özelliklerişüldüğünde akarsulardan ıdakialanlardan hangisinde en az yararlanılır?
A) Elektrik enerjisi üretimindeB) Sulama suyundaC) Turizm etkinliklerindeD) TaşımacılıktaE) Kullanma suyu temininde
20.
Akarsuların rejimi üzerinde yağış rejimininyanında kar erimeleri de etkilidir.
 Yukarıdaki harita üzerinde işaretli alanlardakiakarsuların hangisinin rejiminde kar erimeleridaha fazla etkilidir?
A) IB) IIC) IIID) IVE) V
21.Aşağıda verilen akarsu barajeşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Manavgat – Oymapınar B) Fırat – KarakayaC) Sakarya – Sarıyar D) Yeşilırmak – AlmusE) Dicle – Atatürk
22. Ülkemizdeki akarsuların boylarının kısaolmasında,
I. Yağış rejimiII. YerşekilleriIII. KarasallıkIV. Bitki örtüsü
gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız IIB) Yalnız IIIC) I ve IID) II ve IVE) III ve IV
23. rkiye'de gelgit genlinin çok fazlaolmadığına aşağıdakilerden hangisi kanıt olarakgösterilebilir?
A) Kıyıların sığ olmasıB) Akarsuların ağzında haliç olmamasıC) Orta kuşakta yer almasıD) Bir yarımada ülkesi olmasıE) Kıyılarda falezlerin yaygın olması
24.
Aşağıda Türkiye'de bazı yöreler ve bu yörelerdebulunan toprak türleri eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Çukurova → AlüvyonB) Bartın → PodzolC) Konya ovası → ÇernozyomD) Rize → Kahverengi ormanE) Antalya → Terra – rossa
25.
Aşağıdaki şekillerde falez oluşumu gösterilmiştir.
Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilenkıyılarımızdan hangisinde falez oluşumu dahayaygındır?
A) IB) IIC) IIID) IVE) V26. Ülkemizde Ege Denizi'ne dökülen akarsular delta ovaoltururken, Karadeniz'e lenakarsuların geneli delta ovaoluşturamamıştır.
 Yukarıda verilen durumun temel nedeniaşağıdakilerden hangisidir?
A) Karadeniz kıyı uzunluğunun az olmasıB) Ege kıyılarında dalga ve akıntıların etkisinin azolmasıC) Karadeniz'e dökülen akarsuların az alüvyontaşımasıD) Karadeniz Bölgesi ile Ege Bölgesi'ndeki dağlarınkıyıya uzanış doğrultularının farklı olmasıE) Akarsuların rejimlerinin farklı olması
27. Platolar akarsularca derin yarılmış yüksekdüzlüklerdir. Türkiye'de bu tür arazilerin genişyer tutması;
I. III. zaman sonlarında arazinin toptan yükselmesiII. Ege'de kırılma ve çökmelerin oluşmasıIII. Geniş alanlı kıvrılma hareketlerinin
gerçekleşmesi gibi olgulardan hangilerine bağlıolarak açıklanabilir?
A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve IID) I ve IIIE) II ve III
28. Türkiye eğim, engebe ve ortalama yükseltininfazla olduğu bir ülkedir. Bu durumun;
I. Hidroelektrik enerji potansiyelinin fazla olmasıII. Buzulların etki alanının dar olmasıIII. Akarsuların denge profilinden uzak olmasıIV. Akarsuların yatağını derine aşındırmasıV. Erozyonun şiddetli olması
gibi özelliklerden hangileri üzerinde etkili olduğusöylenemez?
A) Yalnız IIB) Yalnız IVC) I ve IID) III ve IVE) IV ve V
29.
Ülkemizdeki dağların genel uzanış yönü doğu-

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
atilla liked this
Hatice Özdemir liked this
forzaltay1914 liked this
Onur Yilmaz liked this
eylul916 liked this
eylul916 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->