Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

3.2.1- khaùi nieäm chung
3.2.2- Phöông trình laøm vieäc cuûa bôm ly taâm
3.2.3 – AÛnh höôûng cuûa keát caáu caùnh ñeán coät aùp cuûa bôm ly taâm
3.2.4- Löu löôïng vaø hieäu suaát löu löôïng
3.2.6 – ÖÙng duïng ñoàng daïng trong bôm ly taâm
3.2.7- Soá voøng quay ñaëc tröng
3.2.8- Hieän töôïng xaâm thöïc
3.2.11 - Gheùp bôm ly taâm
3.2.12 – Löïc doïc truïc trong bôm ly taâm – caùch khaéc phuïc löïc doïc truïc
3.2.1- Caáu taïo vaø phaïm vi söû duïng
3.3.2- Phöông trình laøm vieäc
3.3.3- Hình daïng caùnh
3.3.5- Ñieàu chænh cheá ñoä laøm vieäc
4.1.2- Caùc thoâng soá laøm vieäc cô baûn cuûa bôm theå tích
4.2.1- Caáu taïo, nguyeân lyù laøm vieäc
4.2.2- Phaân loaïi
4.2.3- Caùch tính löu löôïng cuûa bôm piston
4.2.5- AÙp suaát cuûa bôm trong quaù trình huùt
4.2.6- Aùp suaát cuûa bôm piston trong quaù trình ñaåy
4.2.7- Voøng quay giôùi haïn cuûa bôm piston
4.2.8- Ñöôøng ñaëc tính
4.3.1- Khaùi nieäm chung
4.3.2- Bôm baùnh raêng
4.3.3 - Bôm truïc vít
4.3.4 - Bôm caùnh gaït
4.3.5 - Bôm chaân khoâng voøng nöôùc
4.4- BÔM PISTON-ROTO
4.4.1- Khaùi nieäm chung, öu nhöôïc ñieåm, phaân loaïi
4.4.2 - Bôm piston - roto höôùng kính
4.4.3 - Bôm piston - roto höôùng truïc
Chöông V: Quaït 147
5.2.2 - Caùc thoâng soá cuûa quaït ly taâm
5.2.3 - Ñöôøng ñaëc tính cuûa quaït ly taâm
5.2.4- Ñieàu chænh quaït
5.2.5 - Löïa choïn quaït theo ñieàu kieän cho tröôùc
5.2.6- Phaân loaïi quaït vaø moät soá chi tieát chính cuûa quaït ly taâm
5.2.7- AÛnh höôûng taïp chaát khí ñeán söï laøm vieäc cuûa quaït
5.3.1 - Nhöõng chuù yù veà quaït truïc
5.3.2 - Caùc phöông trình cô baûn cuûa quaït truïc
5.3.4- Quaït truïc nhieàu caáp
5.3.5- Ñieàu kieän laøm vieäc cuûa quaït truïc
5.3.6- Ñaëc tính cuûa quaït truïc
5.3.7 – Ñieàu chænh löu löôïng
Chöông VI: Khaùi nieäm chung veà maùy neùn 180
Chöông VII: Maùy neùn caùnh daãn 195
7.1.1- Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa maùy neùn ly taâm
7.1.2- Phöông trình laøm vieäc cuûa caáp maùy neùn
7.1.3- Tính toaùn laïi ñöôøng ñaëc tính
7.2.1- Caáu taïo chung cuûa maùy neùn truïc, caáu taïo caáp
7.2.2- Tính chaát, nhöõng thoâng soá ñaëc tröng
8.1.1- Ñoà thò coâng ( hay ñoà thò chæ thò)
8.1.2- AÛnh höôûng cuûa khoaûng khoâng cheát
8.1.3- Caùch boá trí maùy neùn nhieàu caáp
8.2.1- Caáu taïo, nguyeân lyù laøm vieäc
8.2.2- Caùc thoâng soá cô baûn
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Bom, Quat, May Nen

Giao Trinh Bom, Quat, May Nen

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by Dung Van

More info:

Published by: Dung Van on Sep 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 81 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 86 to 106 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Page 111 is not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 116 to 146 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 151 to 218 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->