Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
19_1_2_4

19_1_2_4

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by saeed

More info:

Published by: saeed on Jun 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
٢٤
 /
عﻼﻃا
 
 مﻮﻠﻋ رود
 
،ﻲﻧﺎﺳرﻩ١٩ رﺎﻤﺷ
 
،ﻩ١ و
 
٢
ﻪﻨﻴﻬﺑ ﺮﺑ
 
ﻲﻨﺘﺒﻣ
 
 ﺮﺑرﺎآ
 
ﺖﺳاﻮﺧرد
 
يزﺎﺳ
 
 ﻠﻴﺳﻮﺑ
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
ﻲﺑﺎﻳزﺎﺑ
 
يزﺎﺳﺪﻨﻤﺷﻮهﻪﻲﺒﺼﻋ
 
ﻪﻜﺒﺷ
 
ﻪﺘﺷﻮﻧ
:
ﺐﻴﻐﺘﺳد
 
 ﺮﻗﺎﺑﺪﻤﺤﻣ
 
ﻩژاوﺪﻴﻠآﺎه
:
 ﻃا
 
ﻲﺑﺎﻳزﺎﺑﻲﻨﺘﻣ
 
تﺎﻋﻼ
 /
 ﻜﺒﺷﻪﻲﺒﺼﻋ
  /
ﺪﻨﻤﺷﻮه
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
ﻲﺑﺎﻳزﺎﺑ
 /
ﻪﻨﻴﻬﺑﺖﺳاﻮﺧرد
 
يزﺎﺳ
 
ﻩﺪﻴﻜﭼ 
 
ﻩدﺎﻔﺘﺳا 
 
ﻩزوﺮﻣا 
∗ 
ﻩدر
 
ياﺮﺑ 
 
 ﺮﺗﻮﻴﭙﻣﺎآ 
 
 زا 
 
 و 
 
يﺪﻨﺑ ﺖﺳا 
 
ﻩﺪﺷ 
 
 مﻮﺳﺮﻣ 
 
تﺎﻋﻼﻃا 
 
ﻩﺮﻴﺧذ 
.
ﻩﻮﺒﻧا 
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﺟﻮﺗ 
 
ﺎﺑ ﻪﻜﺒﺷ 
 
 رد 
 
دﻮﺟﻮﻣ 
 
تﺎﻋﻼﻃا  ﻠﻤﺟ 
 
 زا 
 
ﺎه  و 
 
،ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا 
 
ﻪ 
 
 رﺎآدﻮﺧ 
 
ﻲﺑﺎﻳزﺎﺑ 
 
ﻪﺑ 
 
 زﺎﻴﻧ 
 
،تﺎﻋﻼﻃا 
 
ندﻮﺒﻧ 
 
ﺪﻨﻤﺘﺧﺎﺳ ﺖﺳا 
 
ﻩﺪﻳدﺮﮔ 
 
 ﺮﺘﺸﻴﺑ 
 
تﺎﻋﻼﻃا 
.
تﺎﻋﻼﻃا 
 
عﻮﻨﺗ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﺟﻮﺗ 
 
ﺎﺑ 
 
ﺖﺳاﻮﺧرد 
 
دﺎﺠﻳا 
 
كراﺪﻣ 
 
ندﻮﺑ 
 
ﻦﮕﻤهﺎﻧ 
 
 و 
 
ﻪﻜﺒﺷ 
 
 رد 
 
دﻮﺟﻮﻣ 
 
ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ 
 
دراﻮﻣ 
 
 زا 
 
يرﺎﻴﺱﺑ 
 
 رد 
 
 و 
 
ﺖﺱﻴﻧ 
 
ﻩدﺎﺳ 
 
ناﺮﺑرﺎآ 
 
ياﺮﺑ  ﻠﻴﺳﻮﺑ 
 
حﻼﺻا ﻪ ﻲﻣ 
 
ﻩﺮﺒﺧ 
 
ﺺﺨﺷ 
 
ﺪﺷﺎﺑ 
.
 زا 
 
 رﻮﻈﻨﻣ  ﺳﺪﻨﻤﺷﻮه ﻲﻤﺘﺱﻴﺳ 
 
،تﺎﻋﻼﻃا 
 
ﻲﺑﺎﻳزﺎﺑ 
 
 ﻢﺘﺱﻴﺳ 
 
يزﺎ ﺪﻨآ 
 
كرد 
 
ار
 
ﺖﺳاﻮﺧرد 
 
 و 
 
كرﺪﻣ 
 
ياﻮﺘﺡﻣ 
 
ﻪآ 
 
ﺖﺳا 
.
ﺎﺑ 
 
 و 
 
،زﺎﻴﻧدرﻮﻣ 
 
تﺎﻋﻼﻃا 
 
ﻦﺘﻓﺎﻳ 
 
 رد 
 
ار
 
 ﺮﺑرﺎآ 
 
،ﻪﻨﻴﻣز 
 
ﺶﻧاد 
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﺟﻮﺗ ﺪﻳﺎﻤﻧ 
 
ﻲﻳﺎﻤﻨهار
.
،يرﺎﺠﺗ 
 
يﺎﻬﻤﺘﺱﻴﺳ 
 
 زا 
 
يرﺎﻴﺱﺑ 
 
 رد ﺖﺳﺮﻬﻓ ﺖﺳا 
 
ﻩﺪﺷ 
 
 مﺎﺠﻧا 
 
،ﻲﻋﻮﺿﻮﻣ 
 
يراﺬﮔ 
.
 زا 
 
ﻲﻜﻳ  زا 
 
ﻩدﺎﻔﺘﺳا 
 
ﻲﻤﺘﺱﻴﺳ 
 
ﻦﻴﻨﭼ 
 
يﺎهدﺮﺑرﺎآ ﺖﺳﺮﻬﻓ 
 
 ﻜﺒﺷ 
 
شزﻮﻣﺁ  
 
 و 
 
ﻲﻋﻮﺿﻮﻣ ﻪ ﻪﻨﻴﻬﺑ 
 
ياﺮﺑ 
 
ﻲﺒﺼﻋ 
 
يزﺎﺳ ﻲﻣ 
 
 ﺮﺑرﺎآ 
 
ﺖﺳاﻮﺧرد ﺪﺷﺎﺑ 
.
ﺖهﺎﺒﺷ 
 
 ﻢﺘﺱﻴﺳ 
 
ﻦﻳا 
 
لﻮﺻا 
 
 ﻢﺘﺱﻴﺳ 
 
ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ 
 
،ﺖﺳا 
 
ﻪﺑﺎﺸﻣ 
 
يﺎﻬﺘﺳاﻮﺧرد 
 
باﻮﺟ ﻲﻣ 
 
 ﺮﻴﻴﻐﺗ 
 
يرﻮﻃ 
 
ار
 
 ﺮﺑرﺎآ 
 
ﺖﺳاﻮﺧرد 
 
 رادﺮﺑ 
 
ﺪﻨﻤﺷﻮه ﺎﺗ 
 
ﺪهد ﺖﺳﺪﺑ 
 
باﻮﺟ 
 
ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ 
 
ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ 
 
 رد 
 
دﻮﺟﻮﻣ 
 
ﺶﻧاد 
 
ﺎﺑ ﺪﻳﺁ  
 
. 
ﻪﻣﺪﻘﻣ
 
ﻪـآ
 
ﺖـﺳا
 
ﻲﺗﺎﺒﺳﺎﻣ
 
 راﺰﺑا
 
ﻚﻳ
 
ﻲﺑﺎﻳزﺎﺑ
 
 ﻢﺘﻴﺳ
 
ﻩدﺎﻴﭘ
 
ﻲﻠﻜﺷ
 
ﻪﺑ
 
ار
 
تﺎﻋﻼﻃايزﺎـﺳ
١
 
ﻲـﻣ
 
ًاﺪـﻉﺑ
 
ﻪـآ
 
ﺪـﻨآ
 
ﺪﻧﻮــﺷ
 
ﻲﺑﺎــﻳزﺎﺑ
 
 رﺎــآدﻮﺧ
 
 رﻮــﻄﺑ
 
ﺪــﻧاﻮﺘﺑ
.
 ﻢﺘــﻴﺳيﺎــه
 
 و
 
ﻩﺮـﻴﺧذ
 
ار
 
ﻲﻨﺘﻣ
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
 ﻁﻘﻓ
 
،ًﺎﺒﻟﺎﻏ
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
ﻲﺑﺎﻳزﺎﺑ ﺑﻲﻣ
 
ﻲﺑﺎﻳزﺎﺪﻨﻨآ
.
يﻻﺎـﺑ
 
 ﻢـﺠﺡ
 
ﺖﻠﻋ
 
ﻪﺑ
 
ﺪﻨﻳﺁﺮﻓ
 
ﻦﻳا
 
ﻲﻟو
 
تﺎـــﻋﻼﻃا
)
كرﺪـــﻣ
 
ناراﺰـــه
 
ﺎـــﺗ
 
ﺎهﺪـــﺻ
 
 زا
 
ًﻻﻮـــﻤﻉﻣ
٢
(
 و
 
ﺖـﺳا
 
يراﻮـﺷد
 
 و
 
ﻩﺪﻴﭽﻴﭘ
 
 رﺎآ
 
،كراﺪﻣ
 
ندﻮﺒﻧ
 
ﺪﻨﻤﺘﺧﺎﺳ
.
 
 
ﻪﻘﻄﻨﻣ
 
ﺔﻧﺎﺨﺑﺎﺘآ
 
ﻲﻤﻠﻋ
 
ﺖﺌﻴه
 
 ﻮﻀﻋ
 
 زاﺮﻴﺷ
 
يژﻮﻟﻮﻨﻜﺗ
 
 و
 
 مﻮﻠﻋ
 
يا
 
ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ
 
كرﺪﻣﻪﻠﻤﺟ
 
 و
 
تﺎﻤﻠآ
 
 زا
 
يا رﺎـﺑرد
 
ﻪآ
 
ﺖﺳا
 
ﺎهﻩﻲﻣ
 
ﺚﺑ
 
ﻪﺑ
 
ﻲﺻﺎﺧ
 
عﻮﺿﻮﻣدزادﺮﭘ
]
١
[.
كراﺪــﻣ
 
 و
 
تﺎــﻋﻼﻃا
 
ﻪــﺑ
 
ﻲــﺳﺮﺘﺳد
 
ياﺮــﺑ
 
 ﺮﺑرﺎــآ
 
ﻲــﻣ
 
حﺮــﻄﻣ
 
ار
 
ﺖــﺳاﻮﺧرد
 
ﻚــﻳ
 
،دﻮــﺧ
 
 ﺮﻈﻧدرﻮــﻣ و
 
،ﺪــﻨآ
 
ار
 
ﺖـﺳاﻮﺧرد
 
ﻦـﻳا
 
ﻪـﺑ
 
ﻪﻴﺒـﺷ
 
يﺎﻬآرﺪـﻣ
 
 مﺎﻤﺗ
 
 ﻢﺘﻴﺳﻲــﻣ
 
ﻲﺑﺎــﻳزﺎﺑﺪــﻨآ
.
ياﺮــﺑ
 
كراﺪــﻣ
 
ﺪــﻳﺎﺑ
 
،ﻮﺠﺘــﺟ
 
ياﺮــﺑ
 
ﺺﺧﺎـــﺷ
 
،ﺖـــﺳاﻮﺧرد
 
ﺎـــﺑ
 
ﻪـــﻳﺎﻘﻣيراﺬـــﮔ
٤
دﻮـــﺷ
 .
ﺺﺧﺎﺷ و
 
ﻦﺘﻣ
 
يﺪﻴﻠآ
 
تﺎﻤﻠآ
 
جاﺮﺨﺘﺳا
 
 زا
 
ترﺎﺒﻋ
 
يراﺬﮔﺐﻟﺎﻗ
 
ﺎﺑ
 
ﺎﻬﻧﺁ 
 
ندﺮآ
 
ﻩﺮﻴﺧذيﺪﻨﺑ
٥
ﺖﺳا
 
ﺺﺨﺸﻣ
 . 
ياﺮﺑ و
 
ﻩﺮـﻴﺧذ
 
ناﻮﺘﺑ
 
ار
 
ﺎﻬﺘﺳاﻮﺧرد
 
 و
 
كراﺪﻣ
 
ﻪﻜﻧﺁ 
 
ﻩدﺎـﻴﭘ
 
ﺖﻬﺟ
 
ﻲﺷور
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
،دﺮآ
 
شزادﺮﭘتﺎـﻋﻼﻃا
 
يزﺎـﺳ
 
ددﺮــﮔ
 
بﺎــﺨﺘﻧا
 
،كراﺪــﻣ
.
 رد
 
 مﻮــﺳﺮﻣ
 
يﺎﻬــﺷور
 
 زا
 
ﻲــﻜﻳ
 
شور
 
،تﺎﻋﻼﻃا
 
ﻲﺑﺎﻳزﺎﺑ
 
يﺎﻬﻤﺘﻴﺳيرادﺮﺑ
٦
 
ﺖﺳا
 .
 رد
 
ﻩﺮــﻴﺧذ
 
 رادﺮــﺑ
 
ترﻮﺼــﺑ
 
ﺖــﺳاﻮﺧرد
 
 و
 
كرﺪــﻣ
 
شور
 
ﻦــﻳاﻲﻣﺪﻧدﺮﮔ
.
 ـﺷ
 
 رد
 
دﻮـﺟﻮﻣ
 
تﺎـﻤﻠآ
 
،ﺎـهرادﺮﺑ
 
ياﺰﺟاﺺﺧﺎ
 
نزو
 
يﺎﻬﻟﻮﻣﺮﻓ
 
سﺎﺳاﺮﺑ
 
يدﺪﻋ
 
ترﻮﺼﺑ
 
ﻪآ
 
ﺖﺳاﻲهد
٧
 
ﺖﺳا
 
ﻩﺪﻳدﺮﮔ
 
ﻪﺒﺳﺎﻣ
]
١،٢
[. 
 ﻋﻮﻤﺠﻣﻪ مﺎـﻧ
 
ﻪـﺑ
 
ﺱﻳﺮﺗﺎـﻣ
 
ﻚـﻳ
 
ﺖـﻳﺎﻬﻧ
 
 رد
 
كراﺪـﻣ
 
ﻪﻤﻠآ
 
ﺱﻳﺮﺗﺎﻣ
-
كرﺪﻣ
)
ﻞﻜﺷ١
(
ﺪـهاﻮﺧ
 
دﺎﺠﻳا
 
ار
 
ﺎﻬﻧزو
 
 زا
 
ﺖﺳا
 
 رادﺮﺑ
 
ﻚﻳ
 
ﺱﻳﺮﺗﺎﻣ
 
 ﺮﻄﺳ
 
 ﺮه
 
ﻪآ
 
دﺮآ
.
نﻮﺘـﺳ
 
 ﺮـه
 
 و
 
 رد
 
ار
 
ﺺﺧﺎــﺷ
 
تﺎــﻤﻠآ
 
 زا
 
ﻲــﻜﻳ
 
نزو
 
،ﺱﻳﺮﺗﺎــﻣ
 
ﻦــﻳا
 
 زا
 
 ﻣ
 
كراﺪﻣﻲﻣ
 
نﺎﺸﻧ
 
ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ
 
 رد
 
دﻮﺟﻮﺪـهد
.
ﺖـﺳاﻮﺧرد
 
 زا
 
 رادﺮـﺑ
 
ﻚـﻳ
 
ﻪﺑ
 
،ﻲﻤﺘﻴﺳ
 
ﻦﻴﻨﭼ
 
 رد
 
شزادﺮﭘ
 
ﺖﻬﺟ
 
 ﺰﻴﻧ
 
ﻪﻤﻠآ
 
نزوﻲﻣ
 
ﻞﻳﺪﺒﺗ
 
ﺺﺧﺎﺷ
 
يﺎه رﻮـﺗﻮﻣ
 
 ﻁﺳﻮﺗ
 
ﺎﺗ
 
ددﺮﮔ ﻮﺠﺘﺟ
٨
ددﺮﮔ
 
شزادﺮﭘ
 
،
]
٢
[. 
ﻲــﻘﻄﻨﻣ
 
لﺪــﻣ
 
،يرادﺮــﺑ
 
لﺪــﻣ
 
 زا
 
ﻲــﺻﺎﺧ
 
ﺖــﻟﺎﺡ
٩
 
ﻲـﻘﻄﻨﻣ
 
 راﺪـﻘﻣ
 
ﻚـﻳ
 
ﺱﻳﺮﺗﺎـﻣ
 
 ﻮﻀـﻋ
 
 ﺮـه
 
نﺁ 
 
 رد
 
ﻪآ
 
ﺖﺳا
)
ﻚﻳ
 
ﺎﻳ
 
 ﺮﻔﺻ
(
ﺖﺳا
.
ﺪﻣ
 
ﻦﻳا
 
 رددﻮـﺟو
 
 مﺪـﻋ
 
ﺎﻳ
 
 و
 
،دﻮﺟو
 
ل
 
ﻲـﻣ
 
ﺺﺨﺸﻣ
 
كرﺪﻣ
 
 رد
 
ﺺﺧﺎﺷ
 
ﻪﻤﻠآددﺮـﮔ
.
شور
 
ﻦـﻳا
 
 
ناﺮﻳا
 
ﻲﻤﻠﻋ
 
كراﺪﻣ
 
 و
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
 ﺰآﺮﻣ
 
ﻪﻨﻴﻬﺑ
 
 ﺮﺑرﺎآ
 
ﺖﺳاﻮﺧرد
 
يزﺎﺳ
...
عﻼﻃا
 
 مﻮﻠﻋﻲﻧﺎﺳر رود
 
،ﻩ١٩ رﺎﻤﺷ
 
،ﻩ١ و
 
٢
 /
٢٥
 
يﺎﻬﻤﺘـﻴﺳ
 
 زا
 
يرﺎﻴـﺑ
 
 رد
 
ﻪﺒـﺳﺎﻣ
 
ﺖﻟﻮﻬـﺳ
 
ﻞﻴﻟﺪﺑﻲﻣ
 
 راﺮﻗ
 
ﻩدﺎﻔﺘﺳا
 
درﻮﻣ
 
يرﺎﺠﺗدﺮﻴﮔ
. Doc
1
term
11
term
12
… term
1i
 Doc
21
term
22
term
11
… term
2i
 . . . .Doc
 j1
term
 j2
term
 j3
… term
 ji
 
ﻞﻜﺷ
 
١
-
يرادﺮﺑ
 
لﺪﻣ
 
 رد
 
كرﺪﻣ
 
ﻪﻤﻠآ
 
ﺲﻳﺮﺗﺎﻣ
 
ﻩدﺎﻣﺁ 
 
 زا
 
ﺱﭘ ﻢﺘﻴﺳ
 
،ﺖﺳاﻮﺧرد
 
 رادﺮﺑ
 
يزﺎﺳ
 
 رادﺮﺑ
 
،ﻪﻳﺎﻘﻣ
 
 رﺎﻴﻉﻣ
 
ﻚﻳ
 
يﺮﻴﮔرﺎﻜﺑ
 
ﺎﺑ
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
ﻲﺑﺎﻳزﺎﺑﻲﻣ
 
ﻪﻳﺎﻘﻣ
 
ار
 
كراﺪﻣ
 
يﺎهرادﺮﺑ
 
 و
 
ﺖﺳاﻮﺧرد و
 
ﺪﻳﺎﻤﻧشزرا
 
ﺖﻴﻟ
 
ﻚﻳ
 
ﻪﺠﻴﺘﻧيراﺬﮔ
١٠
 
ﻩﺪﺷ
 
ﻪﻴﺒﺷ
 
كراﺪﻣ
 
 زا ﺟرد
 
سﺎﺳاﺮﺑ
 
ﻲﻟوﺰﻧ
 
ترﻮﺼﺑ
 
،ﺖﺳاﻮﺧرد
 
ﻪﺑﻪﺖهﺎﺒﺷ
 
دﻮﺑ
 
ﺪهاﻮﺧ
.
 ﺒﺳﺎﻣ
 
ياﺮﺑ
 
ﻲﻔﻠﺘﺨﻣ
 
يﺎهرﺎﻴﻉﻣﻪﻲﻣ
 
 راﺮﻗ
 
ﻩدﺎﻔﺘﺳا
 
درﻮﻣ
 
ﺖهﺎﺒﺷﻩدﺎﺳ
 
ﻪآ
 
دﺮﻴﮔﺎﻬﻧﺁ 
 
ﻦﻳﺮﺗ
 
ﻪﻳواز
 
ﻪﭼﺮه
 
ﻪآ
 
ﻲﻨﻉﻣ
 
ﻦﻳﺪﺑ
 
،ﺖﺳا
 
 رادﺮﺑود
 
نﺎﻴﻣ
 
ﻪﻳواز
 
ﺎهرادﺮﺑ
 
نﺎﻴﻣ
)
ﻞﻜﺷ٢
(
ﻪﻴﺒﺷ
 
ﺎهرادﺮﺑ
 
،ﺪﺷﺎﺑ
 
 ﺮﺘﻤآﺪﻧﺮﺗ
.
ﻲﻣ
 
ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ﺗار
 
 رادﺮﺑ
 
 ود
 
نﺎﻴﻣ
 
ﻪﻳواز
 
سﻮﻨﻴآ
 
ناﻮ
 
 ﺮﺘﻜﻳدﺰﻧ
 
ﻚﻳ
 
ﻪﺑ
 
سﻮﻨﻴآ
 
ﻪﭼﺮه
 
 و
 
دﻮﻤﻧ
 
ﻪﺒﺳﺎﻣﻪﻴﺒﺷ
 
كرﺪﻣ
 
 ود
 
ﺪﺷﺎﺑﺪﻧﺮﺗ
]
٣
[. 
ﻞﻜﺷ٢
-
ﻩزاﺪﻧا
 
 ﻳواز
 
يﺮﻴﮔﻪﺎهرادﺮﺑ
 
نﺎﻴﻣ
 
دﻮــﺟﻮﻣ
 
يﺎﻬﻤﺘــﻴﺳ
 
 زا
 
يرﺎﻴــﺑ
 
 رد
 
شور
 
ﻦــﻳا
 
 رادﺮـﺑ
 
ﻪـﺑ
 
 رﺎﻴـﺑ
 
ﻪآ
 
ﺖﻧﺁ 
 
شور
 
ﻦﻳا
 
ﺐﻴﻋ
 
،دراد
 
دﺮﺑرﺎآ
 
 ـﺑ
 
،ﺖـﺳا
 
ﻪﺘـﺑاو
 
ﺖﺳاﻮﺧرد رادﺮـﺑ
 
 ﺮـﮔا
 
 ﺮـﮕﻳد
 
ترﺎـﺒﻋ
 
ﻪ
 
يﺎـﻬﺑاﻮﺟ
 
ﻩﺎـﮕﻧﺁ 
 
،ﺪـﺷﺎﺑ
 
ﻩﺪﺸـﻧ
 
نﺎـﻴﺑ
 
ﻲﺑﻮﺨﺑ
 
ﺖﺳاﻮﺧرد
 
 رادرﻮــﺧﺮﺑ
 
ﻲﺑﻮــﺧ
 
ﺖــﻗد
 
 زا
 
تﺎــﻋﻼﻃا
 
ﻲﺑﺎــﻳزﺎﺑ
 
 ﻢﺘــﻴﺳ
 
دﻮﺑ
 
ﺪهاﻮﺨﻧ
.
يﺎﻬﻤﺘـﻴﺳ
 
ناﺮﺑرﺎآ
 
ﻪآ
 
ﺖﺷاد
 
ﺖﻗد
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
ﻩﺮــﺒﺧ
 
داﺮــﻓا
 
ﻪﺸــﻴﻤه
 
،تﺎــﻋﻼﻃا
 
ﻲﺑﺎــﻳزﺎﺑ
١١
 
ﺪﻨﺘــﻴﻧ
 
ﺎـﺑ
 
ار
 
ﻒﻴﻉـﺿ
 
يﺎﻬﺘﺳاﻮﺧرد
 
ﺪﻧاﻮﺘﺑ
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
 ﻢﺘﻴﺳ
 
ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ
 
ﻦﻳﺰﮕﻳﺎﺟ رد
 
ار
 
 ﺮﺑرﺎـآ
 
 و
 
ﺪـﻨآ
 
ﺖـﻳﻮﻘﺗ
 
يﺪﻴﻠآ
 
تﺎﻤﻠآ
 
ندﺮآﺪﻳﺎﻤﻧ
 
ﻲﻳﺎﻤﻨهار
 
ﺐﺳﺎﻨﻣ
 
ﺖﺳاﻮﺧرد
 
ﺖﺧﺎﺳ
 
ﺖﻬﺟ
. 
ﻲﺑﺎــــﻳزﺎﺑ
 
ﺪﻨﻤــــﺷﻮه
 
يﺎﻬﻤﺘــــﻴﺳ
 
 زا
 
ﻲــــﺧﺮﺑ
 
 و
 
كرﺪــﻣ
 
ياﻮــﺘﻣ
 
ﻪــآ
 
ﺪــﻧراد
 
نﺁ 
 
 ﺮــﺑ
 
ﻲﻉــﺳ
 
،تﺎــﻋﻼﻃا
 
 و
 
ﺖﺳاﻮﺧرد
 
نﺎﻴﻣ
 
ﻪﻄﺑار
 
ﻚﻳ
 
 و
 
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ
 
كرد
 
ار
 
ﺖﺳاﻮﺧرد
 
ﺪــﻧروﺁ 
 
دﻮــﺟﻮﺑ
 
كراﺪــﻣ
.
 ﻢــﻳراد
 
 رﺎــﻈﺘﻧا
 
لﺎــﺜﻣ
 
ناﻮــﻨﻋ
 
ﻪــﺑ ه
 
 ﻢﺘــﻴﺳيﺎﻬﺘــﺳاﻮﺧرد
 
،ﺪﻨﻤــﺷﻮ
 “Clever Man” 
 و
  “Bright Person” 
يﺎـــﻬﺑاﻮﺟ
 
 و
 
،درﺎﻤﺸـــﺑ
 
نﺎـــﻜﻳ
 
ار
 
ﺪﻳﺎﻤﻧ
 
جاﺮﺨﺘﺳا
 
نﺁ 
 
ياﺮﺑ
 
نﺎﻜﻳ
.
ﺪهاﻮﺨﻧ
 
 ﺮﻴﻣ
 
 ﺮﻣا
 
ﻦﻳا
 
،كراﺪـﻣ
 
 و
 
يﺪـﻴﻠآ
 
تﺎـﻤﻠآ
 
ياﻮﺘﻣ
 
نﺎﻴﻣ
 
ﻪﻜﻧﺁ 
 
 ﺮﮕﻣ
 
،ﺪﺷ
 
ﺪـﻳﺁ 
 
دﻮـﺟﻮﺑ
 
ﻲـﻘﻄﻨﻣ
 
 طﺎﺒﺗرا
.
ﻦـﻳا
 
 زا
 
ﻲـﻠﻉﻓ
 
 ﻢﺘـﻴﺳ
 
 رد
 
يﺎﻬﺑاﻮﺟ
 
ياراد
 
ﻪﺑﺎﺸﻣ
 
يﺎﻬﺘﺳاﻮﺧرد
 
ﻪآ
 
يرﻮﺌﺗﻪﺑﺎﺸﻣﺪﺷ
 
ﺪهاﻮﺧ
 
ﻩدﺎﻔﺘﺳا
 
ﺪﻨﺘه
. 
 ﻁﺒﺗﺮـــﻣ
 
ﺚـــﺡﺎﺒﻣ
 
اﺪـــﺘﺑا
 
ﻪـــﻣادا
 
 رد
)
ﺶـــﺨﺑ٢
(
ار
 
ﺪﻨﻤــﺷﻮه
 
شور
 
ﻚــﻳ
 
ﺱﭙــﺳ
 
،دﻮــﻤﻧ
 
 ﻢﻴهاﻮــﺧ
 
ﻲــﺳرﺮﺑ
 
 ﻜﺒﺷ
 
 ﺮﺑ
 
ﻲﻨﺘﺒﻣﻪﻲﺒﺼﻋ
 )
ﺶﺨﺑ٣
(
 راﺮـﻗ
 
ﻲـﺳرﺮﺑ
 
درﻮـﻣﺖﻓﺮﮔ
 
ﺪهاﻮﺧ
. 
 ﻂﺒﺗﺮﻣ
 
ﺚﺡﺎﺒﻣ
 
ﻲﺑﺎــﻳزﺎﺑ
 
يﺎﻬﻤﺘــﻴﺳ
 
ﻲﻳﺁرﺎــآ
 
ندﺮــﺑ
 
ﻻﺎــﺑ
 
ﺖــﻬﺟ
 
شﻼﺗ
 
،تﺎﻋﻼﻃا رد
 
،ﺖـﺳا
 
ﻩﺪـﺷ
 
 مﺎـﺠﻧا
 
يرﺎﻴـﺑ
 
يﺎـه
 
 ﻢﻴﻣﺮﺗ
 
ﻪﻨﻴﻣز
١٢
 
 ﺮـﺑ
 
ﻲـﻨﺘﺒﻣ
 
ﻲﻳﺎﻬـﺷور
 
،ﺖـﺳاﻮﺧرد
 
 رادﺮﺑ
 
 ﻢﺘﻴﺳيزﺎﻓ
 
يﺎه
١٣
 
ياراد
 
يﺎﻤﻬﻤﺘـﻴﺳ
 
ﻦﻴﻨﭽﻤه
 
 و
 
درﻮﺧزﺎﺑ
١٤
 
ﻲـﻣ
 
 راﺮﻗ
 
ﻩدﺎﻔﺘﺳا
 
درﻮﻣ
 
 ﺮﺑرﺎآ
 
بﺎﺨﺘﻧا
 
 زا
 
دﺮـﻴﮔ
. 
 ﻢﺘﻴﺳ
 
 ردﻦﻴﻧاﻮﻗ
 
ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ
 
،يزﺎﻓ
 
يﺎه
١٥
 
 ﻢﺘﻴﺳ
 
ﻪﺑ
 
،
 
ﻲــﻣ
 
ﺖــﻴﻉﻄﻗ
 
 مﺪــﻋ
 
ﺎــﺑ
 
بﺎــﺨﺘﻧا
 
نﺎــﻜﻣاﺪــهد
.
ﻦﻴــﻨﭼ
 
 رد
 
 ﺮﺨﺘﺳا
 
اﺪﺘﺑا
 
 رد
 
ﻦﻴﻧاﻮﻗ
 
ﻲﻤﺘﻴﺳﻲﻣ
 
جاﺱﭙﺳ
 
 و
 
ددﺮﮔ
 
 ﺮﺑرﺎـآ
 
 زا
 
ﻪـآ
 
يدرﻮﺧزﺎﺑ
 
ﻪﺑ
 
ﻪﺟﻮﺗ
 
ﺎﺑ
 
 ﻢﺘﻴﺳ
 
 رﺎآ
 
لﻮﻃ
 
 رد
 
ﻲﻣ
 
ﻪﺘﻓﺮﮔدﺮآ
 
ﺪهاﻮﺧ
 
 ﺮﻴﻴﻐﺗ
 
،دﻮﺷ
.
ًﺎﻓﺮـﺻ
 
ﻪـﻟﺎﻘﻣ
 
ﻦـﻳا
 
 رد ﻜﺒــﺷ
 
دﺮﺑرﺎــآﻪﻲﺒﺼــﻋ
 
١٦
 
 ﻢﺘــﻴﺳ
 
يزﺎــﺳﺪﻨﻤﺷﻮه
 
 رد
 
ﻲﻣ
 
 راﺮﻗ
 
ﻲﺳرﺮﺑ
 
درﻮﻣ
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
ﻲﺑﺎﻳزﺎﺑدﺮﻴﮔ
]
٤،٥،٦
[. 
ttqD
2
D
1
q
 
ﻪﻨﻴﻬﺑ
 
 ﺮﺑرﺎآ
 
ﺖﺳاﻮﺧرد
 
يزﺎﺳ
... 
 ﻤﻠﻋ
 
كراﺪﻣ
 
 و
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
 ﺰآﺮﻣناﺮﻳا
 
ﻲ
 
٢٦
 /
عﻼﻃا
 
 مﻮﻠﻋ رود
 
،ﻲﻧﺎﺳرﻩ١٩ رﺎﻤﺷ
 
،ﻩ١ و
 
٢
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
ﻲﺑﺎﻳزﺎﺑ
 
 ﻢﺘﺴﻴﺳ
 
يزﺎﺳﺪﻨﻤﺷﻮه
 
 ﺼــﺗ
 
،شور
 
ﻦــﻳا
 
فﺪــهﺢﻴ
١٧
 
ﺖــﺳاﻮﺧرد
 
 رادﺮــﺑ
 
ﻲــﻠﻣ
 
ﺶــﻧاد
 
ﻪــﺟﻮﺗ
 
ﺎــﺑ
 
،ﺮﺑرﺎــآ
١٨
 
 ﻢﺘــﻴﺳ
 
 رد
 
دﻮــﺟﻮﻣ
 
ﺖﺳا
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
ﻲﺑﺎﻳزﺎﺑ
.
 ﻜﺒﺷﻪﻲـﻣ
 
ار
 
ﻲﺒﺼﻋ
 
ﻚـﻳ
 
ناﻮـﺗ
 
ﻲﻄﺧﺮﻴﻏ
 
ﻊﺑﺎﺗ
١٩
 
 ﻔﻴﻇو
 
ﻪآ
 
ﺖﻧاد
 
ﻪﻲﺑﺎﻴﻧورد
 
نﺁ 
 
٢٠
 
ﺎـﻳ
 
 و
 
ﻲﺑﺎﻴﻧوﺮﺑ
٢١
 
ﺖﺳا
 .
ﻲﻣ
 
ﻊﺑﺎﺗ
 
ﻦﻳاﻲﺸﻧاد
 
ﻪﺑ
 
ﻪﺟﻮﺗ
 
ﺎﺑ
 
ﺪﻧاﻮﺗ
 
 ﻠﺡﺮﻣ
 
 رد
 
ﻪآﻪشزﻮﻣﺁ 
 
٢٢
 
ﻲـﺟوﺮﺧ
 
،ﺖـﺳا
 
ﻩدﻮـﻤﻧ
 
ﺐـآ
 
ﻲﻟﻮﺒﻗ
 
ﻞﺑﺎﻗﻪﻨﻣاد
 
 رد
 
٢٣
 
ﺪـﺷﺎﺑ
 
ﻪﺘـﺷاد
 
 زﺎﺠﻣ
 
يدورو
 .
ﻪـﺑﻲــﻣ
 
لﺎــﺜﻣ
 
ناﻮــﻨﻋنوﺮــﻴﺑ
 
ﺎــﻳ
 
 و
 
نورد
 
 رد
 
ﻪــﻄﻘﻧ
 
ﻚــﻳ
 
ناﻮــﺗ ــﻠﺡﺮﻣ
 
 رد
 
ﻪــآ
 
ﻲﻃﺎــﻘﻧﻪﻩﺪــﺷ
 
ﻩداد
 
ﻪﻜﺒــﺷ
 
ﻪــﺑ
 
شزﻮــﻣﺁ 
 
دﻮـﻤﻧ
 
ﻪﺒـﺳﺎﻣ
 
،ﺖﺳا
.
ﺶـﻧاد
 
ﻪـﺑ
 
ﻪـﺟﻮﺗ
 
ﺎـﺑ
 
ﻪـﻄﻘﻧ
 
ﻦـﻳا
 
 ﻜﺒﺷ
 
ﻲﻄﺧﺮﻴﻏ
 
ﻊﺑﺎﺗ
 
 ﻁﺳﻮﺗ
 
دﻮﺟﻮﻣﻪﻩدز
 
ﻦﻴﻤﺨﺗ
 
ﻲﺒﺼﻋ
 
ﻲﻣدﻮﺷ
.
ﺖـﻴﻉﻄﻗ
 
 مﺪـﻋ
 
ﻪـﺑ
 
ﻪﺟﻮﺗ
 
ﺎﺑ
٢٤
 
 مﺎـﻬﺑا
 
 و
 
٢٥
 
 ـﺗاذ
 
ﻲ
 
 زا
 
ﻩدﺎﻔﺘـﺳا
 
تﺎـﻋﻼﻃا
 
ﻲﺑﺎـﻳزﺎﺑ
 
يﺎﻬﻤﺘـﻴﺳ
 
 رد
 
دﻮﺟﻮﻣ
 
ﻩﺮﻬﺑ
 
ﺎﺑ
 
ﻪآ
 
ﻲﻤﺘﻴﺳ ﺮﺑرﺎـآ
 
ﺪﻧاﻮﺘﺑ
 
ﻪﻨﻴﻣز
 
ﺶﻧاد
 
 زا
 
يﺮﻴﮔ
 
،ﺪــﻳﺎﻤﻧ
 
ﻲﻳﺎــﻤﻨهار
 
،ﺐــﺳﺎﻨﻣ
 
ﺖــﺳاﻮﺧرد
 
ﺖﺧﺎــﺳ
 
 رد
 
ارﻲــﻣ
 
 ﺮــﻈﻧ
 
ﻪــﺑ
 
يروﺮــﺿﺪــﺳر
.
 ﻢﺘـ ـﻴﺳ
 
ﻦــﻳا
 
ﺖــﻘﻴﻘﺡ
 
 رد
 
ناﺮﺑرﺎآ
 
 زا
 
ﻩﺪﻴﺳر
 
يﺎﻬﺘﺳاﻮﺧرد
 
 ﺮﺑ
 
،ﻩﺮﺒﺧ
 
 ﺮﻇﺎﻧ
 
ﻚﻳ
 
ﺪﻨﻧﺎﻣﻲــﻣ
 
ترﺎــﻈﻧ ﻧ
 
ترﻮــﺻ
 
 رد
 
 و
 
ﺪــﻳﺎﻤﻧ رادﺮــﺑ
 
ﺢﻴﺼــﺗ
 
ﺎــﺑ
 
،زﺎــﻴ
 
 ــﺠﻴﺘﻧ
 
ندروﺁ 
 
ﺖــﺳﺪﺑ
 
 رد
 
ار
 
 ﺮﺑرﺎــآ
 
،ﺖــﺳاﻮﺧردﻪبﻮــﻠﻄﻣ
 
ﻲﻣ
 
ﻲﻳﺎﻤﻨهارﺪﻳﺎﻤﻧ
]
١٢،١٣،٨
[. 
 ﻨﻴﻣز
 
 رد
 
 ﺮﻴﺧا
 
تﺎﻉﻟﺎﻄﻣﻪﻲﺑﺎـﻳزﺎﺑ
 
يزﺎﺳﺪﻨﻤﺷﻮه
 
دﻮـﺒﻬﺑ
 
ياﺮـﺑ
 
ﻪـآ
 
ﺖـﺳا
 
ﻩﺪﻴﺳر
 
ﻪﺠﻴﺘﻧ
 
ﻦﻳا
 
ﻪﺑ
 
،تﺎﻋﻼﻃا
 
ﻪـــﺑ
 
جﺎـــﻴﺘﺡا
 
،تﺎـــﻋﻼﻃا
 
ﻲﺑﺎـــﻳزﺎﺑ
 
 ﻢﺘـــﻴﺳ
 
ﻲﻳﺁرﺎـــآ
 
ﺎﻬﺘـﺳاﻮﺧرد
 
ياﻮـﺘﻣ
 
ﻪـآ
 
ﺖﺳا
 
ﻲﻳﺎﻬﻜﻴﻨﻜﺗار
 
كراﺪـﻣ
 
 و
 
ﺪﻨﻨآ
 
كرد
]
٨
[.
 ﺮـﺑ
 
ﻲﻉـﺳ
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
يرﻮﺌﺗ
 
نﺎﻘﻘﻣ
 
ًاﺮﻴﺧا
 
ار
 
ﺎﻬﺘــﺳاﻮﺧرد
 
 و
 
كراﺪــﻣ
 
نﺎــﻴﻣ
 
ﻪــﻄﺑار
 
ﻪــآ
 
ﺪﻨﺘــﺷاد
 
ﻦــﻳا
 
ﺪـﻨﻨآ
 
ﺺﺨﺸﻣ
]
٧،٩،١٠،١١
[.
ﻪـآ
 
ﺖـﺳا
 
ﻦـﻳا
 
فﺪـه
 
ﻖﻴﺒﻄﺗ
 
يرﻮﻃ
 
 ﺮﺑرﺎآ
 
ﺖﺳاﻮﺧرد
٢٦
 
تﺎـﻋﻼﻃا
 
ﻪـآ
 
ﺪﻨآ
 
اﺪﻴﭘ
 
كراﺪــﻣ
 
ﻲــﻠﻣ
 
ﻪــﻋﻮﻤﺠﻣ
 
 رد
 
ار
 
 ﺮﺑرﺎــآ
 
ﺖــﺳاﻮﺧرد
 
درﻮــﻣﻩدﺎﻴﭘﺪﻳﺎﻤﻧ
 
يزﺎﺳ
. 
ﻪـآ
 
ﺖـﺳا
 
ﻦـﻳا
 
ﺖﺳاﻮﺧرد
 
ﻖﻴﺒﻄﺗ
 
سﺎﺳا
 
 و
 
ﻪﻳﺎﭘ
 
ﻪﺑﺎﺸﻣ
 
يﺎﻬآرﺪﻣ
 
ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ
 
ياراد
 
ﻪﺑﺎﺸﻣ
 
يﺎﻬﺘﺳاﻮﺧردﺪﻨﺘــه
.
ﺎــﺑ
 
ﻪــآ
 
ﻲﻳﺎﻬآرﺪــﻣ
 
تﺎــﻋﻼﻃا
 
 زا
 
ﻩدﺎﻔﺘــﺳا
 
ﺎــﺑ
 
ﻩدﻮـﺑ
 
ﻪﺑﺎﺸﻣ
 
ﻲﻠﺒﻗ
 
يﺎﻬﺘﺳاﻮﺧردﻲـﻣ
 
،ﺪـﻧاكراﺪـﻣ
 
ناﻮـﺗدروﺁ 
 
ﺖــﺳﺪﺑ
 
ار
 
ﺪــﻳﺪﺟ
 
يﺎﻬﺘــﺳاﻮﺧرد
 
ﺎــﺑ
 
ﻪﺑﺎﺸــﻣ
.
 ﺮــﻴﻴﻐﺗ
 
ﻞـــﻤﻋ
 
ﻩﺮـــﺒﺧ
 
ﺺﺨـــﺷ
 
ﺪـــﻨﻧﺎﻤه
 
ﺖـــﺳاﻮﺧرد
 
ﻞﻜـــﺷﻲﻣﺪﻨآ
]
١٢،١٣
[.
 ﻜﺒـﺷ
 
 ﺮﻇﺎﻧ
 
 ﻢﺘﻴﺳ
 
 ﺮﮕﻳد
 
ترﺎﺒﻋ
 
ﻪﺑﻪ
 
ﻪﻴﺒﺷ
 
ار
 
ﻩﺮﺒﺧ
 
ﺺﺨﺷ
 
 رﻮﻀﺡ
 
ﻲﺒﺼﻋﻲﻣ
 
يزﺎﺳﺪـﻨآ
.
 رد
 
ﻞﻜـــﺷ٣ﻚﻴـــﺳﻼآ
 
لﺪـــﻣ
 )
ﻞﻜـــﺷ٣
-
ب
 (
لﺪـــﻣ
 
ﺎـــﺑ
 
،
 
ﺪﻨﻤـــﺷﻮه
)
ﻞﻜـــﺷ٣
-
ﻒـــﻟا
 (
ﺖـــﺳا
 
ﻩﺪـــﺷ
 
ﻪـــﻳﺎﻘﻣ
 
ﺖﺳاﻮﺧرد
 
لﺪﺒﻣ
 
ياراد
 
ﺪﻨﻤﺷﻮه
 
 ﻢﺘﻴﺳ
T
ﻲﻣ
 
ﺪﺷﺎﺑ
 
يزﺎـﺳزﺎﺑ
 
ار
 
ﺖﺳاﻮﺧرد
 
،ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ
 
ﺶﻧاد
 
ﻪﺑ
 
ﻪﺟﻮﺗ
 
ﺎﺑ
 
ﻪآﻲﻣﺪﻨآ
. 
ﻞﻜﺷ٣
-
ﺪﻨﻤﺷﻮهﺮﻴﻏ
 
 و
 
ﺪﻨﻤﺷﻮه
 
لﺪﻣ
 
ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ
 
يرادﺮﺑتﺎﻋﻼﻃا
 
ﻲﺑﺎﻳزﺎﺑ
 
ﻪــآ
 
ﻲآراﺪــﻣ
 
ﻪــﻋﻮﻤﺠﻣ
 
 رد
 
 ﻢﺘــﻴﺳ
 
ﻦـ ـﻳا
 
دﺮﺑرﺎــآﻪﺘﺳديﺪﻨﺑ
٢٧
 
ﻲﻣ
 
نﺎﻳﺎﻤﻧ
 
 ﺮﺘﻬﺑ
 
،ﺪﻨﺷﺎﺑ
 
ﻩﺪﺷ
 
ددﺮﮔ
.
ﻦﻳﺪﺑﻲـــﺷزﻮﻣﺁ 
 
يﺎـــﻬﻟﺎﺜﻣ
 
ﻪـــآ
 
ترﻮـــﺻ
٢٨
 
 رﻮـــﻄﺑ
 
 و
 
ﻲـــﺘﺡاﺮﺑ
 
،
 
ﻪﺧﺎﺷ
 
 زا
 
،رﺎآدﻮﺧ
٢٩
 
جاﺮﺨﺘـﺳا
 
ﻪـﻋﻮﻤﺠﻣ
 
 رد
 
دﻮﺟﻮﻣ
 
يﺎهﻲﻣ ﮔددﺮ
.
 ـﻤﻠآ
 
ﺪﻨﭼ
 
ﻞﻣﺎﺷ
 
ﻲﺷزﻮﻣﺁ 
 
لﺎﺜﻣ
 
 ﺮهﻪيﺪـﻴﻠآ
 )
ﺖﺳاﻮﺧرد
(
يﺪـﻴﻠآ
 
تﺎﻤﻠآ
 
ﺎﺑ
 
 ﻁﺒﺗﺮﻣ
 
كراﺪﻣ
 
ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ
 
 وﺖﺳا
. 
ار
 
ﻲﺑﺎـﻳزﺎﺑ
 
تﺎﻴﻠﻤﻋ
 
 زﺎﻓ
 
 ود
 
 رد
 
ﺪﻨﻤﺷﻮه
 
 ﻢﺘﻴﺳ
 
ﻲــﻣ
 
 مﺎــﺠﻧاﺪـــهد
.
 ـ ــﻠﺡﺮﻣ
 
اﺪــﺘﺑاﻪشزﻮـــﻣﺁ 
 
 و
 
يﺮﻴﮔدﺎــﻳ
 
ﻦﻴــﺷﺎﻣ
٣٠
 
 زا
 
ﺖــﻴﻟ
 
ﻚــﻳ
 
ﺪــﻳﺎﺑ
 
ﻪــﻠﺡﺮﻣ
 
ﻦــﻳا
 
 رد
 
،ﺖــﺳا
 
ﺎﻬﺘـــﺳاﻮﺧرد
)
ﺖـــﺳاﻮﺧرد
 
يﺎـــهرادﺮﺑ
(
 ﻧﺁ 
 
باﻮـــﺟ
 
 وﺎـــﻬ
)
ﺖـﺳاﻮﺧرد
 
باﻮـﺟ
 
كراﺪـﻣ
 
ﺱﻳﺮﺗﺎﻣ
(
ﻩداد
 
 ﻢﺘـﻴﺳ
 
ﻪـﺑدﻮﺷ
.
 ﻜﺒـﺷ
 
 ﻢﺘـﻴﺳ
 
ﻪـﻠﺡﺮﻣ
 
ﻦـﻳا
 
 ردﻪﺶـﻧاد
 
ﻲﺒﺼـﻋ
 
ﻪـ ـﻨﻴﻣزﻲــﻣ
 
ﺐــآ
 
ار
 
ﻪــﻋﻮﻤﺠﻣ
 
ياﺪــﻳﺎﻤﻧ
.
 زﺎــﻓ
 
،مود
 
 زﺎــﻓ
 
ﻦـﻳا
 
 رد
 
،ﺖـﺳا
 
ﺪﻨﻤﺷﻮه
 
 ﻢﺘﻴﺳ
 
ﺶﻳﺎﻣزﺁ 
 
 و
 
يﺮﻴﮔرﺎﻜﺑ
 
 ﺮﺑرﺎـآ
 
يﺎﻬﺘـﺳاﻮﺧرد
 
،ﺮﻇﺎﻧ
 
ﺪﻨﻧﺎﻣ
 
ﺪﻨﻤﺷﻮه
 
 ﻢﺘﻴﺳ
 
 زﺎﻓ
 
ﻪــﻨﻴﻬﺑ
 
ار
 
ﺎــﻬﻧﺁ 
 
 و
 
ﻪــﺘﻓﺮﻳﺬﭘ
 
ارﻲــﻣ
 
يزﺎــﺳ ــﻨآﺱﭙــﺳ
 
 و
 
ﺪ
 
 ﺮـﻴﻴﻐﺗ
 
ﺖـﺳاﻮﺧرد
 
يوﺮـﺑ
 
،ﻞـﺒﻗ
 
ﺪﻨﻧﺎﻣ
 
ﻚﻴﺳﻼآ
 
 ﻢﺘﻴﺳ
 
ﻲـﻣ
 
 مﺎـﺠﻧا
 
ار
 
ﺖهﺎﺒـﺷ
 
ﻪﺒـﺳﺎﻣ
 
تﺎـﻴﻠﻤﻋ
 
،ﻪﺘﻓﺎﻳﺪـهد
.
q
ﺏ
 
ﻒﻟﺍ
 
T
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->