Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psalmul 73 Gr Lat

Psalmul 73 Gr Lat

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by knight2u
psalm 73 in greek & latin
psalm 73 in greek & latin

More info:

Published by: knight2u on Sep 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2013

pdf

text

original

 
Συνέσεως τῷ ᾿Ασάφ.
-
ΙΝΑΤΙ ἀπώσω, ὁ Θεός, εἰς τέλος; ὠργίσθη ὁ θυμός σου ἐπὶ πρόβατα νομῆς σου; 2 μνήσθητι τῆς συναγωγῆς σου, ἧς ἐκτήσω ἀπ᾿ ἀρχῆς· ἐλυτρώσω ράβδονκληρονομίας σου, ὄρος Σιὼν τοῦτο, ὃ κατεσκήνωσας ἐν αὐτῷ. 3 ἔπαρον τὰς χεῖράς σου ἐπὶ τὰς ὑπερηφανίας αὐτῶν εἰς τέλος, ὅσα ἐπονηρεύσατο ὁ ἐχθρὸς ἐν τοῖς ἁγίοις σου. 4
 
καὶ ἐνεκαυχήσαντο οἱ μισοῦντές σε ἐν μέσῳ τῆς ἑορτῆς σου, ἔθεντο τὰ σημεῖα αὐτῶν σημεῖακαὶ οὐκ ἔγνωσαν. 5 ὡς εἰς τὴν ἔξοδον ὑπεράνω, 6 ὡς ἐν δρυμῷ ξύλων ἀξίναις ἐξέκοψαν τὰςθύρας αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐν πελέκει καὶ λαξευτηρίῳ κατέρραξαν αὐτήν. 7 ἐνεπύρισαν
 
ἐνπυρὶ τὸ ἁγιαστήριόν σου, εἰς τὴν γῆν ἐβεβήλωσαν τὸ σκήνωμα τοῦ ὀνόματός σου. 8 εἶπανἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν αἱ συγγένειαι αὐτῶν ἐπὶ τὸ αὐτό· δεῦτε καὶ καταπαύσωμεν πάσας τὰςἑορτὰς τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τῆς γῆς. 9 τὰ σημεῖα αὐτῶν οὐκ εἴδομεν, οὐκ ἔστιν ἔτι προφήτης, καὶ  ἡμᾶς οὐ γνώσεται ἔτι. 10 ἕως πότε, ὁ Θεός, ὀνειδιεῖ ὁ ἐχθρός, παροξυνεῖ ὁ ὑπεναντίος τὸὄνομά σου εἰς τέλος; 11 ἱνατί ἀποστρέφεις τὴν χεῖρά σου καὶ τὴν δεξιάν σου ἐκ μέσου τοῦκόλπου σου εἰς τέλος; 12 ὁ δὲ Θεὸς βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰώνων, εἰργάσατο σωτηρίαν ἐνμέσῳ τῆς γῆς. 13 σὺ ἐκραταίωσας ἐν τῇ δυνάμει σου τὴν θάλασσαν, σὺ συνέτριψας τὰςκεφαλὰς τῶν δρακόντων ἐπὶ τοῦ ὕδατος. 14 σὺ συνέθλασας τὴν κεφαλὴν τοῦ δράκοντος,ἔδωκας αὐτὸν βρῶμα λαοῖς τοῖς Αἰθίοψι. 15 σὺ διέρρηξας πηγὰς καὶ χειμάρρους, σὺἐξήρανας ποταμοὺς ᾿Ηθάμ. 16 σή ἐστιν ἡ ἡμέρα, καὶ σή ἐστιν ἡ νύξ, σὺ κατηρτίσω φαῦσινκαὶ ἥλιον. 17 σὺ ἐποίησας πάντα τὰ ὡραῖα τῆς γῆς· θέρος καὶ ἔαρ, σὺ ἔπλασας αὐτά. 18μνήσθητι ταύτης· ἐχθρὸς ὠνείδισε τὸν Κύριον, καὶ λαὸς ἄφρων παρώξυνε τὸ ὄνομά σου. 19μὴ
 
παραδῷς τοῖς θηρίοις ψυχὴν ἐξομολογουμένην σοι, τῶν ψυχῶν τῶν πενήτων σου μὴἐπιλάθῃ εἰς τέλος. 20 ἐπίβλεψον εἰς τὴν διαθήκην σου, ὅτι ἐπληρώθησαν οἱ ἐσκοτισμένοι τῆς γῆς οἴκων ἀνομιῶν. 21 μὴ ἀποστραφήτω τεταπεινωμένος καὶ κατῃσχυμένος· πτωχὸςκαὶ πένης αἰνέσουσι τὸ ὄνομά σου. 22 ἀνάστα, ὁ Θεός, δίκασον τὴν δίκην σου· μνήσθητι τοῦὀνειδισμοῦ σου τοῦ ὑπὸ ἄφρονος ὅλην τὴν ἡμέραν. 23 μὴ ἐπιλάθῃ τῆς φωνῆς τῶν ἱκετῶνσου· ἡ ὑπερηφανία τῶν μισούντων σε ἀνέβη διὰ παντός.
 
 
Psalm 74 Greek OT: Septuagint with Diacritics
1
ζςνέζευρ ηῷ αζαθ ἵνα ηί ἀώζυ ὁ εόρ εἰρ ηέλορ ὠπγίζ ὁ ςμόρ ζος ἐὶ πόβαηα νομῆρ ζος
 
2
μνήζηι ηῆρ ζςναγυγῆρ ζος ἧρ ἐκηήζυ ἀ' ἀπσῆρ ἐλςηπώζυ ῥάβδον κλπονομίαρ ζος ὄπορζιυν ηοῦηο ὃ καηεζκήνυζαρ ἐν αὐηῷ
 
3
απον ηὰρ σεῖπάρ ζος ἐὶ ηὰρ ὑεπθανίαρ αὐηῶν εἰρ ηέλορ ὅζα ἐονπεύζαηο ὁ ἐσπὸρ ἐνηοῖρ ἁγίοιρ ζος
 
4
καὶ ἐνεκαςσήζανηο οἱ μιζοῦνηέρ ζε ἐν μέζῳ ηῆρ ἑοπηῆρ ζος ἔενηο ηὰ ζμεῖα αὐηῶν ζμεῖακαὶ οὐκ ἔγνυζαν
 
5
ὡρ εἰρ ηὴν εἴζοδον ὑεπάνυ
 
6
ὡρ ἐν δπςμῷ ξύλυν ἀξίναιρ ἐξέκοταν ηὰρ ύπαρ αὐηῆρ ἐὶ ηὸ αὐηὸ ἐν ελέκει καὶ λαξεςηπίῳκαηέππαξαν αὐηήν
 
7
 νεύπιζαν ἐν ςπὶ ηὸ ἁγιαζηήπιόν ζος εἰρ ηὴν γῆν ἐβεβήλυζαν ηὸ ζκήνυμα ηοῦ ὀνόμαηόρ ζος
 
8
ε ἶαν ἐν ηῇ καπδίᾳ αὐηῶν ἡ ζςγγένεια αὐηῶν ἐὶ ηὸ αὐηό δεῦηε καὶ καηακαύζυμεν άζαρ ηὰρἑοπηὰρ ηοῦ εοῦ ἀὸ ηῆρ γῆρ
 
9
ηὰ ζμεῖα ἡμῶν οὐκ εἴδομεν οὐκ ἔζηιν ἔηι ποθήηρ καὶ ἡμᾶρ οὐ γνώζεηαι ἔηι
 
υρ όηε ὁ εόρ ὀνειδιεῖ ὁ ἐσπόρ αποξςνεῖ ὁ ὑενανηίορ ηὸ ὄνομά ζος εἰρ ηέλορ
 
ἵ  να ηί ἀοζηπέθειρ ηὴν σεῖπά ζος καὶ ηὴν δεξιάν ζος ἐκ μέζος ηοῦ κόλος ζος εἰρ ηέλορ
 
ὁ δὲ εὸρ βαζιλεὺρ ἡμῶν πὸ αἰῶνορ εἰπγάζαηο ζυηπίαν ἐν μέζῳ ηῆρ γῆρ
 
ζὺ ἐκπαηαίυζαρ ἐν ηῇ δςνάμει ζος ηὴν άλαζζαν ζὺ ζςνέηπιταρ ηὰρ κεθαλὰρ ηῶν δπακόνηυνἐὶ ηοῦ ὕδαηορ
 
ζὺ ζςνέλαζαρ ηὰρ κεθαλὰρ ηοῦ δπάκονηορ ἔδυκαρ αὐηὸν βπῶμα λαοῖρ ηοῖρ αἰίοτιν
 
ζὺ διέππξαρ γὰρ καὶ σειμάπποςρ ζὺ ἐξήπαναρ οηαμοὺρ αμ
 
ζή ἐζηιν ἡ ἡμέπα καὶ ζή ἐζηιν ἡ νύξ ζὺ καηπηίζυ θαῦζιν καὶ ἥλιον
 
ζὺ ἐοίζαρ άνηα ηὰ ὅπια ηῆρ γῆρ έπορ καὶ ἔαπ ζὺ ἔλαζαρ αὐηά
 
μνήζηι ηαύηρ ἐσπὸρ ὠνείδιζεν ηὸν κύπιον καὶ λαὸρ ἄθπυν απώξςνεν ηὸ ὄνομά ζος
 
μὴ απαδῷρ ηοῖρ πίοιρ τςσὴν ἐξομολογοςμένν ζοι ηῶν τςσῶν ηῶν ενήηυν ζος μὴἐιλάῃ εἰρ ηέλορ
 
 
ίβλετον εἰρ ηὴν διαήκν ζος ὅηι ἐλπώζαν οἱ ἐζκοηιζμένοι ηῆρ γῆρ οἴκυν ἀνομιῶν
 
μὴ ἀοζηπαθήηυ ηεηαεινυμένορ καηῃζσςμμένορ ηυσὸρ καὶ ένρ αἰνέζοςζιν ηὸ ὄνομά ζος
 
ἀνάζηα ὁ εόρ δίκαζον ηὴν δίκν ζος μνήζηι ηῶν ὀνειδιζμῶν ζος ηῶν ὑὸ ἄθπονορ ὅλνηὴν ἡμέπαν
 
μὴ ἐιλάῃ ηῆρ θυνῆρ ηῶν ἱκεηῶν ζος ἡ ὑεπθανία ηῶν μιζούνηυν ζε ἀνέβ διὰ ανηὸρπὸρ ζέ
 
1) eruditionis Asaph ut quid Deus reppulisti in finem fumavit furor tuus in gregem pascuae tuae2) recordare congregationis tuae quam possedisti ab initio et redemisti virgam hereditatis tuaemontis Sion in quo habitasti3) sublimitas pedum tuorum dissipata est usque ad finem omnia mala egit inimicus in sanctuario4) fremuerunt hostes tui in medio pacti tui posuerunt signa sua in tropeum5) manifesta in introitu desuper in saltu lignorum secures6) et nunc scalpturas eius pariter bipinne et dolatoriis deraserunt7) miserunt ignem in sanctuarium tuum in terram contaminaverunt habitaculum nominis tui8) dixerunt in cordibus suis posteri eorum simul incenderunt omnes sollemnitates Dei in terra9) signa nostra non vidimus non est ultra propheta et non est nobiscum qui sciat usquequo10) usquequo Deus exprobrabit adversarius blasphemabit inimicus nomen tuum in finem11) quare convertis manum tuam et dexteram tuam ad medium sinum tuum consume12) Deus autem rex meus ab initio operatur salutes in medio terrae13) tu dissipasti in fortitudine tua mare contrivisti capita draconum in aquis14) tu confregisti capita Leviathan dedisti eum in escam populo Aethiopum

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->