Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Amnesty International

Amnesty International

Ratings: (0)|Views: 4,406 |Likes:
Published by Erin Baker
Amnesty International
Amnesty International

More info:

Published by: Erin Baker on Sep 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2013

pdf

text

original

 
NESPLNENÉS
Ľ
UBY
NESCHOPNOS
Ť
UKON
Č
I
Ť
SEGREGÁCIURÓMSKYCH
Ž
IAKOV NA SLOVENSKU
ZA
Ľ
UDSKÚ DÔSTOJNOS
Ť
ZA
Ľ
UDSKÚ DÔSTOJNOS
Ť
ZA
Ľ
UDSKÚ DÔSTOJNOS
Ť
ZA
Ľ
UDSKÚ DÔSTOJZA
Ľ
UDSKÚ DÔSTOJNOS
Ť
STOJNOS
Ť
 
Amnesty International september 2013
Index: EUR 72/001/2013
Aj napriek opakovanej medzinárodneja domácej kritike sú tisíce rómskych detí na Slovensku stále segregovanév oddelen
ý
ch triedach a
š
peciálnych
š
kolách. Slovenská vláda v roku 2010priznala tento problém a zaviazala sa,
ž
e hobude rie
š
i
ť
. Doteraz tak neurobila a sotvamo
ž
no poveda
ť
,
ž
e by sa o to vôbecusilovala. V prelomovom rozhodnutí z októbra 2012 slovensk
ý
súd rozhodol,
ž
e odde
ľ 
ovanie rómskych detí do etnickysegregovan
ý
ch tried poru
š
uje slovensk
ý
antidiskrimina
č
n
ý
zákon. Toto rozhodnutiemalo by
ť
budí 
č
kom,ktor
ý
ale zostal takmernepov
š
imnut
ý
. Z prieskumu UNDPpublikovaného v roku 2012 vypl
ý
va,
ž
e a
ž
43% Rómov v be
ž
n
ý
ch
š
koláchnav
š
tevovalo etnicky segregované triedy.Nedávno, v júli 2013 vyjadrila znepokojenienad existenciou
č
isto rómskych tried naslovensk
ý
ch
š
kolách aj Verejnáochranky
ň
a práv.
DEKLARÁCIE A NESPLNENÉ S
Ľ
UBY
Diskrimináciu a segregáciu
ž
iakovv
ý
hradne na základe ich etnicityzakazujú medzinárodné
ľ 
udskoprávnedohovory. Zakazuje ju tie
ž
legislatívaEurópskej únie (EÚ) a slovensk
ý
právnyporiadok. Antidiskrimina
č
n
ý
zákon z roku2004 zakazuje diskrimináciu v prístupeku vzdelaniu na základe etnicity, zatia
ľ 
 
č
o
š
kolsk
ý
zákon z roku 2008 v
ý
slovnezakazuje segregáciu vo vzdelávaní.Napriek tomu v
š
ak segregácia vo vzdelávaní na
ď 
alej pretrváva. Slovenské úrady toti
ž
stále nedokázali zabezpe
č
i
ť
dodr
ž
iavanieantidiskrimina
č
nej legislatívy v praxi.K premene vágnych s
ľ 
ubov o reformáchna konkrétne opatrenia zatia
ľ 
nedo
š
lo.Slovensk
ý
m úradom sa nedarí efektívnemonitorova
ť
,
č
i jednotlivé
š
koly dodr
ž
iavajúantidiskrimina
č
né predpisy; neposkytujú impotrebnú podporu a nesankcionujú tie
š
koly,ktoré legislatívu poru
š
ujú. Zásadná je ichneochota pripusti
ť
,
ž
e diskrimináciaRómov v
š
kolskom systéme predstavujesystémové zlyhanie, ktoré si vy
ž
adujekomplexnú reformu. Opatrenia podniknutév posledn
ý
ch rokoch sa tomu aniz
ď 
aleka nepribli
ž
ujú.V júni 2011 otvorilo Ministerstvo
š
kolstva naverejné pripomienkovanie návrh Koncepciev
ý
chovy a vzdelávania v matersk
ý
ch
š
kolách, v základn
ý
ch
š
kolách av stredn
ý
ch
š
kolách. Cie
ľ 
om tohtostrategického dokumentu bolo stanovi
ť
rámec pre reformu slovenského systémuvzdelávania. Medzi ciele reformy v
š
akexplicitne nezahrnul ukon
č
eniediskriminácie a presadenie zákazusegregácie. Koncepcia nakoniec nebolaprijatá vládou.V apríli 2013 vláda predlo
ž
ila doparlamentu Správu o stave
š
kolstva.Jej odporú
č
ania zah
ŕň
ali v
ý
zvu namonitorovanie segrega
č
n
ý
ch ajdesegrega
č
n
ý
ch postupov
š
kôl a ich dopadna
ž
iakov zo „sociálne znev
ý
hodnenéhoprostredia“, pojem
č
asto pou
ž
ívan
ý
priodkazovaní na rómske deti. V dokumente
„Segregáciu neakceptujem. Moje die
ť 
a by malodosta
ť 
vzdelanie na rovnakej úrovni ako nerómskedeti. V tomto neexistuje
ž
iaden kompromis.“
Rómska matka z Levo
č
e, ktorej die
ť
a bolo zaradené do
č
isto rómskej triedy
 
sa vláda zaviazala vypracova
ť
metodológiumonitorovania segregácie v
š
kolách.Tento záväzok je vítan
ý
, ke
ďž
e
Š
tátna
š
kolská in
š
pekcia zlyháva pri posudzovaní súladu
š
kolskej praxe s národn
ý
mia medzinárodn
ý
mi
š
tandardmi oh
ľ 
adomzákazu diskriminácie. V mnoh
ý
chprípadoch
š
koly zdôvod
ň
ujú odde
ľ 
ovanierómskych
ž
iakov v triedach t
ý
m,
ž
e ideo
š
peciálne opatrenie pre podporu
ž
iakovzo sociálne znev
ý
hodneného prostredia.Takéto zdôvodnenie v
š
ak bolo zamietnutéEurópskym súdom pre
ľ 
udské práva a u
ž
 aj slovensk
ý
mi súdmi.
Š
tátna
š
kolskáin
š
pekcia ho v
š
ak stále akceptuje.Potreba vytvorenia a presadzovania jasn
ý
ch
š
tandardov, ktoré upresnia, za ak
ý
chokolností dochádza k diskrimináciia segregácii, je zjavná vzh
ľ 
adom nanedostatok porozumenia zo strany
š
kôla ich zria
ď 
ovate
ľ 
ov. Rovnako je potrebnévytvori
ť
nástroje na financovanie krokov,ktoré umo
ž
nia prístup k rovnémua inkluzívnemu vzdelávaniu. To sa zatia
ľ 
nedeje. Zatia
ľ 
 
č
o Ministerstvo
š
kolstvav roku 2012 v pedagogicko-organiza
č
n
ý
chpokynoch pre
š
koly stanovilo,
ž
e rómski
ž
iacimajú by
ť
vzdelávaní spolu s ich nerómskymirovesníkmi, ne
š
pecifikovalo opatrenia,ktoré by
š
koly mali prija
ť
, aby segregáciipredchádzali a aby rie
š
ili jejexistujúce prípady.Za uplynul
ý
ch viac ako desa
ť
rokovmno
ž
stvo
š
túdií, ktoré boli vláde danék dispozícií, upozornilo,
ž
e
š
koly sú zlevybavené pre vzdelávanie etnicky a sociálnerôznorod
ý
ch skupín
ž
iakov. Tento systémov
ý
nedostatok je v
ý
znamn
ý
m faktorompretrvávajúcej segregácie na slovensk
ý
ch
š
kolách a poukazuje na potrebukomplexnej reformy.Neschopnos
ť
slovensk
ý
ch úradov efektívnerie
š
i
ť
segregáciu v
š
kolskom systémevedie k poru
š
ovaniu domácej legislatívy,ako aj antidiskrimina
č
nej legislatívyEurópskej únie.
Index: EUR 72/001/2013
Amnesty International september 2013
Obálka 
: Deti vyrá
ž
ajú do
š
koly na Franciscihoulici v Levo
č
i, v
ý
chodné Slovensko, 2013.© Amnesty International
Hore 
: Chlapec sa hrá za múrom odde
ľ 
ujúcimrómsku komunitu od zvy
š
ku dediny,Ostrovany, 2010.
 © mn e  s  t   y I  n t   e n a  t  i   o n a l  

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->