Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
7 Yarışcılık

7 Yarışcılık

Ratings: (0)|Views: 50 |Likes:
Published by Fuat TİMUR
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YELKEN TAKIMI
-1 Yıldız Yelkenci-
Temel Yelkencilik Kursu
Teorik Eğitim Kitapçığı
Boğaziçi Üniversitesi
2004
Hazırlayanlar:
Levent BAŞ
Okan AKDAĞ
Onuralp ARMAĞAN
Rıza DERVİŞOĞLU
Mine MEMEŞA
Esen DURMAZ
Sinan YÖRDEM
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YELKEN TAKIMI
-1 Yıldız Yelkenci-
Temel Yelkencilik Kursu
Teorik Eğitim Kitapçığı
Boğaziçi Üniversitesi
2004
Hazırlayanlar:
Levent BAŞ
Okan AKDAĞ
Onuralp ARMAĞAN
Rıza DERVİŞOĞLU
Mine MEMEŞA
Esen DURMAZ
Sinan YÖRDEM

More info:

Published by: Fuat TİMUR on Jun 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Bo
ğ
aziçi Üniversitesi Yelken Tak
ı
m
ı
 
 YARI
Ş
ÇILI
Ğ
A BA
Ş
LANGIÇ
Yelken yar 
ı
ş
ç
ı
l
ı
ğ
ı
n
ı
n temel prensibi öne startta öne gecmek ve yar 
ı
ş
boyunca önde kalmakt
ı
r.Yelkenciler hava ko
ş
ullar 
ı
n
ı
analiz edip, su üzerindeki rüzgar 
ı
okuyarak yar 
ı
ş
rotas
ı
ndagidecekleri yolu tayin ederler. De
ğ
i
ş
ik manevralar ve taktiklerle rakiplerini geçmeyi ve avantajl
ı
 durumda olmay
ı
ş
ünürler. Önde olduklar 
ı
nda dahi bir gözleri her zaman rakiplerinin üstündedir ki onlar 
ı
n avantaj kazanmas
ı
n
ı
önleyebilsinler.
1. YARI
Ş
T
İ
PLER
İ
 
1.1. Teknelere göre: 
İ
ki temel yar 
ı
ş
tipi vard
ı
r: tek-dizayn (one-design) ve handikap (handicapped)
 
Tek-dizayn
(One Design) yar 
ı
ş
ç
ı
l
ı
k olimpik yar 
ı
ş
lar için kullan
ı
l
ı
r ve biti
ş
hatt
ı
n
ı
geçen ilktekne yar 
ı
ş
ı
kazan
ı
r.
Olimpik S
ı
n
ı
flar 
2000 Olimpiyatlar 
ı
için sekiz one-design tekne s
ı
n
ı
ı
seçilmi
ş
tir.
 Europe 
Women's Singlehanded Dinghy
 
Finn 
Men's Singlehanded Dinghy
470 
Women's Two-Person Dinghy
470 
Men's Two-Person Dinghy
49er 
High-Performance Open Dinghy
Laser 
Open Centerboard Dinghy
Mistral IMCO 
 
Women's Windsurfer 
Mistral IMCO 
Men's Windsurfer 
Soling 
Open Keelboat/Match Racing
Tornado 
Open Two-Person Multihull
 
Handikap
yar 
ı
ş
lar 
ı
nda ise, farkl
ı
reytinglere sahip tekneler zamana kar 
ş
ı
yar 
ı
ş
ı
r ve en iyidüzeltilmi
ş
zaman
ı
yapan kazan
ı
r.Ayr 
ı
ca
Box-design
olarak tabir edilen yar 
ı
ş
larda, Volvo Ocean Race, America’s Cup gibi, ayn
ı
 tip tekneler kullan
ı
l
ı
r fakat bunlar ayn
ı
üreticiden tekneler de
ğ
il, limitlerin oldu
ğ
u teknelerdir. Bulimitler çerçevesinde tekneler yap
ı
l
ı
r, donat
ı
l
ı
r .Bir de
Serbest Tasar 
ı
m
teknelerin yar 
ı
ş
t
ı
ğ
ı
, her 
ş
eyin serbest oldu
ğ
u bir yar 
ı
ş
vard
ı
r ki pekyap
ı
lmaz; The Race.
1.2. Kat 
ı 
ı 
ma göre: 
Fleet race: Ayn
ı
veya farkl
ı
s
ı
n
ı
f teknelerin toplu halde start ald
ı
ğ
ı
yar 
ı
ş
lard
ı
r.
Match race: Ayn
ı
anda yaln
ı
zca rakip iki teknenin start ald
ı
ğ
ı
, düello usulü yar 
ı
ş
t
ı
r.
 Yar 
ı
ş
Rotalar 
ı
:
Co
ğ
rafi yar 
ı
ş
lar: Rotas
ı
belirli co
ğ
rafik koordinatlar, genellikle uzun mesafeli yar 
ı
ş
lard
ı
r.Dayan
ı
kl
ı
l
ı
k ve taktik planlama bu yar 
ı
ş
larda öne ç
ı
kar.
B.U. Yelken- 1* Kitapcigi
 41
 
Bo
ğ
aziçi Üniversitesi Yelken Tak
ı
m
ı
 
 
Ş
amandra yar 
ı
ş
lar 
ı
: Rotas
ı
, deniz üzerinde önceden belirlenmi
ş
noktalardaki
ş
amand
ı
ralar 
ı
dönmekten ibaret olan, taktik ve performans
ı
n ön plana ç
ı
kt
ı
ğ
ı
, nispetendaha k
ı
sa süreli yar 
ı
ş
lard
ı
r.
Ş
amand
ı
ra yar 
ı
ş
lar 
ı
nda 3tip rota kullan
ı
l
ı
r.
Sosis rota:
 Start-1-3-1-3-Finish
 
Trapez Rota:
 Start-1-2-3-2-3-Finish veya Start-1-4-1-2-3-Finish
Üçgen Rota:
Start-1-2-3-1-3-FinishCenterboard yar 
ı
ş
lar 
ı
nda en çok kullan
ı
lan yar 
ı
ş
rotas
ı
 üçgen rotad
ı
r. Olimpik yar 
ı
ş
larda da genelde olimpiküçgen rota kullan
ı
l
ı
r. Co
ğ
rafi konum, deniz trafi
ğ
i vedi
ğ
er sebeplerden di
ğ
er rotalar da tercih edilir. MatchRace’lerde, genellikle seyircinin izlemesinikolayla
ş
t
ı
rmak için sosis rota kullan
ı
l
ı
r.
Ş
amand
ı
ralar, yar 
ı
ş
tan önce çe
ş
itli numaralarlaisimlendirilir, fakat
ş
amand
ı
ran
ı
n üzerinde bu rakam
ı
nyazmas
ı
beklenmez.
Ş
amand
ı
ralar, deniz üzerinde görülebilen bir renkte(turuncu-sar 
ı
-k
ı
rm
ı
z
ı
), büyük
ş
i
ş
me veya köpükledolma, deniz dibine demirlenerek sabitlenenbalonlard
ı
r. Yar 
ı
ş
ç
ı
lar,
ş
amand
ı
ra yar 
ı
ş
lar 
ı
ndaönceden verilen bu rotay
ı
tamamlamak suretiyleyar 
ı
ş
ı
rlar.
Ş
amand
ı
ra dönü
ş
lerinde
ş
amand
ı
raya çarpmak, cezadönü
ş
ü gerektirir.
Ceza dönü
ş
ü,
yar 
ı
ş
an teknenin,yar 
ı
ş
rotas
ı
d
ı
ş
ı
na ç
ı
k
ı
p, di
ğ
er tekneleri engellemedenkendi etraf 
ı
nda 720 derece dönmesidir.
B.U. Yelken- 1* Kitapcigi
 42
 
Bo
ğ
aziçi Üniversitesi Yelken Tak
ı
m
ı
 
2. KURALLAR
Tüm dünyada yar 
ı
ş
lar Uluslararas
ı
Yelken Yar 
ı
ş
Kurallar 
ı
’na göre yap
ı
lmaktad
ı
r. Kurallar yar 
ı
ş
 format
ı
n
ı
, güvenli ve adil yar 
ı
ş
ı
n nas
ı
l olaca
ğ
ı
n
ı
, puanlama sistemini ve iki veya üç teknekar 
ş
ı
la
ş
t
ı
ğ
ı
nda hangisinin yol hakk
ı
oldu
ğ
unu belirler. Yelken Yar 
ı
ş
Kurallar 
ı
bölümünde, bukurallardan bir k
ı
sm
ı
olan “Çat
ı
ş
may
ı
Önleme Kurallar 
ı
”n
ı
n üzerinde durulmu
ş
tur. Ayr 
ı
cakitapç
ı
ğ
ı
n sonunda “Yar 
ı
ş
larda uyulmas
ı
gereken genel kurallar” eklenmi
ş
tir.Yelken yar 
ı
ş
lar 
ı
nda, kural ihlali durumunda, yar 
ı
ş
ç
ı
lar 
ı
n kendilerini cezaland
ı
rmas
ı
beklenir.
İ
kitekne aras
ı
nda bir çat
ı
ş
ma/ çat
ı
ş
ma ihtimali/ yol vermeme gibi bir durum söz konusu oldu
ğ
unda,teknelerden biri di
ğ
erine Protesto çekebilir.
Protesto çekmek:
Kural ihlali durumunda, söz konusu olaydaki teknelerden biri veya kuralihlalini gören teknelerden biri, kural ihlali yapan tekneye bunu sesle bildirir. E
ğ
er söz konusutekne kural ihlali yapt
ı
ğ
ı
n
ı
kabul etmeyip cezas
ı
n
ı
yapm
ı
yorsa, di
ğ
er tekne/ler bu tekneyeprotesto çeker. Protesto çekerken, görünebilecek büyüklükte k
ı
rm
ı
z
ı
bir bayrak gösterilir veprotesto çekildi
ğ
i seslenerek belirtilir.Protesto çeken tekne, yar 
ı
ş
sonunda, yar 
ı
ş
hakemlerine ‘yaz
ı
l
ı
deklerasyon’ vererek, hangitekneye, hangi kural nedeniyle protestosu oldu
ğ
unu bildirir.Yar 
ı
ş
anlar 
ı
n kurallara uymalar 
ı
beklenir, ancak anla
ş
mazl
ı
k durumlar 
ı
nda yar 
ı
ş
tan sonra kuralihlali bir jürinin -protesto komitesi- önüne ç
ı
kar 
ı
l
ı
r, ve her iki taraf 
ı
n kendini savunmas
ı
beklenir.Protesto komitesi, t
ı
pk
ı
mahkeme gibi i
ş
ler. Teknenin skipper’
ı
n
ı
n ifadesiyel birlikte varsa, olay
ı
n
ş
ahitleri de dinlenir. Mahkeme sonucunda ya teknelerden biri diskalifiye olur, ya extra puanverilir, ya da protestonun haks
ı
z oldu
ğ
u anla
ş
ı
l
ı
r.Yar 
ı
ş
esnas
ı
nda hatas
ı
n
ı
kabul edip cezas
ı
n
ı
uygulayan tekne yar 
ı
ş
taki yerini korur. Hakemkomitesi ayr 
ı
ca di
ğ
er yar 
ı
ş
anlar 
ı
n fark etmedi
ğ
i kural ihlallerinde de sudayken veya yar 
ı
ş
sonras
ı
 kurulda ceza verebilir.
3. PUANLAMA
Match Race’ler duello usulü yap
ı
l
ı
r. Genelde 5 yar 
ı
ş
l
ı
k bir maçta, 3 yar 
ı
ş
kazanan rakibinielemi
ş
olur. Bu
ş
ekilde bir sonraki tura ç
ı
kar. Yar 
ı
final ve final oynanarak dereceler belirlenir.Fleet Race’lerde ise en genel puanlama sistemi Low-Point Scoring System’dir.Birinciye bir, ikinciye iki, üçüncüye üç puan vs. Bir teknenin puan
ı
bitirdi
ğ
i yar 
ı
ş
skorlar 
ı
n
ı
ntoplam
ı
na e
ş
ittir ve en dü
ş
ük puanl
ı
yar 
ı
ş
ç
ı
kazan
ı
r.Disqualification (DSQ), Did Not Finish (DNF), Did Not Start (DNS), Premature Starter (PMS), DidNot Compete (DNC) or Retirement (RET), kay
ı
t listesine göre yar 
ı
ş
a kat
ı
lan teknelerintoplam
ı
ndan bir fazla puan al
ı
r.Seri yar 
ı
ş
larda, seri yar 
ı
ş
lar içindeki tüm skorlar toplan
ı
r. Fakat baz
ı
yar 
ı
ş
larda, yar 
ı
ş
anteknelerin en kötü 1 veya 2 derecesi toplamdan silinir. Bu yar 
ı
ş
lara Bir Atmal
ı
/
İ
ki atmal
ı
yar 
ı
ş
lar denir.
B.U. Yelken- 1* Kitapcigi
 43

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->