Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ADF Soru Bankasi

ADF Soru Bankasi

Ratings:
(0)
|Views: 6,475|Likes:
Published by Fuat TİMUR
Amatör Denizci Belgesi Sınavı’na girecek dostlarımız,
Sınav hazırlıklarınıza yardımcı olmak amacıyla aşağıda ADF soru bankasından örnekler bulacaksınız. Soru bankası devamlı gelişim içindedir. Sınav soruları aşağıda yer alanlar ve/veya benzerleri arasından seçilecektir.
Konuyla ilgili önerilerinizi esirgemeyiniz, adf@adf.org.tr adresine iletiniz.
Saygılarımızla
Amatör Denizcilik Federasyonu
Amatör Denizci Belgesi Sınavı’na girecek dostlarımız,
Sınav hazırlıklarınıza yardımcı olmak amacıyla aşağıda ADF soru bankasından örnekler bulacaksınız. Soru bankası devamlı gelişim içindedir. Sınav soruları aşağıda yer alanlar ve/veya benzerleri arasından seçilecektir.
Konuyla ilgili önerilerinizi esirgemeyiniz, adf@adf.org.tr adresine iletiniz.
Saygılarımızla
Amatör Denizcilik Federasyonu

More info:

Published by: Fuat TİMUR on Jun 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

 
 Amatör Denizci Belgesi S
ı
nav
ı
’na girecek dostlar
ı
m
ı
z,
S
ı
nav haz
ı
rl
ı
klar 
ı
n
ı
za yard
ı
mc
ı
olmak amac
ı
yla a
ş
a
ğ
ı
da ADF soru bankas
ı
ndanörnekler bulacaks
ı
n
ı
z. Soru bankas
ı
devaml
ı
geli
ş
im içindedir. S
ı
nav sorular 
ı
a
ş
a
ğ
ı
dayer alanlar ve/veya benzerleri aras
ı
ndan seçilecektir.Konuyla ilgili önerilerinizi esirgemeyiniz,adf@adf.org.tr adresine iletiniz.Sayg
ı
lar 
ı
m
ı
zlaADF
01.
Tekne iskeletinin alt
ı
nda bulunan ve ba
ş
tan k
ı
ça uzanan, üzerine di
ğ
er bütünelemanlar 
ı
n in
ş
a edildi
ğ
i temel yap
ı
eleman
ı
nedir?
02.
Teknede “Omurga” nedir?
03.
Kar 
ş
ı
l
ı
kl
ı
postalar 
ı
birbirine ba
ğ
layan ve üzerine güvertenin kuruldu
ğ
u, tekneninenlemesine kiri
ş
lerine ne ad verilir?
04.
Teknede “Kemere” nedir?
05.
Teknenin ba
ş
ı
n
ı
ve k
ı
ç
ı
n
ı
olu
ş
turmak için uzanan, dü
ş
ey veya e
ğ
ik, omurgan
ı
ndevam
ı
olan uzant
ı
lara ne denir?
06.
Teknede “Bodoslama” nedir?
07.
Omurgaya ba
ğ
lanan ve teknenin kaburgas
ı
n
ı
meydana getiren e
ğ
ri elemanlarane denir?
08.
Teknede “Posta” nedir?
09.
K
ı
ç bodoslamaya tak
ı
lan, teknenin istenen yönde gitmesini ve dönmesinisa
ğ
layan levhaya, ne denir?
10.
Teknede “Dümen Palas
ı
” nedir?
11.
Posta ba
ş
lar 
ı
n
ı
birbirine ba
ğ
layan ve güvertenin en d
ı
ş
taki ilk parças
ı
nedir?
12.
Teknede “Küpe
ş
te” nedir?
13.
Teknenin su kesiminden yukarda kalan, d
ı
ş
k
ı
sm
ı
na ne ad verilir?
14.
“Borda” teknenin hangi bölümüdür?
15.
Teknenin su alt
ı
nda kalan d
ı
ş
k
ı
sm
ı
na ne ad verilir?
16.
“Karina” teknenin hangi bölümüdür?
17.
Teknenin su alt
ı
nda kalan iç k
ı
sm
ı
na-iç tabana ne ad verilir?
18.
“Sintine” teknenin hangi bölümüdür?
19.
Teknenin su kesiminden yukarda kalan, iç k
ı
sm
ı
na ne denir?1
 
 
2
20.
“Alabanda” teknenin hangi bölümüdür?
21.
Teknenin bel kemi
ğ
i, temel yap
ı
eleman
ı
a
ş
a
ğ
ı
dakilerden hangisidir?
22.
Teknede su ya
ğ
vb. s
ı
v
ı
lar 
ı
n birikti
ğ
i, teknenin iç taban
ı
neresidir?
23.
Dümen palas
ı
n
ı
kontrol eden parça a
ş
a
ğ
ı
dakilerden hangisidir?
24.
A
ş
a
ğ
ı
dakilerden hangisi i
ş
lev aç
ı
s
ı
ndan di
ğ
erlerinden farkl
ı
d
ı
r?
25.
A
ş
a
ğ
ı
daki parçalardan hangisi di
ğ
erleri ile ba
ğ
lant
ı
s
ı
zd
ı
r?
26.
Bir yere ba
ğ
l
ı
halat veya düzene
ğ
in çözülmesi, ç
ı
kar 
ı
lmas
ı
,
ı
lmas
ı
için verilen komut nedir?
27.
“Fora” komutunun anlam
ı
nedir?
28.
Bir cismin istenilen yere ç
ı
kart
ı
lmas
ı
veya bir flama veya sanca
ğ
ı
n gönderdekiyerine çekilmesi için verilen komut nedir?
29.
“Toka” komutunun anlam
ı
nedir?
30.
Halat
ı
n tamamen elden ç
ı
kart
ı
lmadan, bo
ş
lanmas
ı
için verilen komut nedir?
31.
“Laçka” komutunun anlam
ı
nedir?
32.
Halat
ı
n koçboynuzu, baba, anele gibi yerlere ba
ğ
lanmas
ı
için verilen komutnedir?
33.
“Volta” komutunun anlam
ı
nedir?
34.
Bir halat yard
ı
m
ı
yla yukar 
ı
çekilmi
ş
yelken, bayrak, flama gibi gibi
ş
eylerin a
ş
a
ğ
ı
 indirilmesi için verilen komut nedir?
35.
“Arya” komutunun anlam
ı
nedir?
36.
Herhangi bir 
ş
eyin (yelken gibi) yukar 
ı
kald
ı
ı
lmas
ı
na, çekilmesine ne denir?
37.
“Hisa” komutunun anlam
ı
nedir?
38.
Halat
ı
n çekmek (almak) veya yükseltmek için verilen komut nedir?
39.
“Vira” komutunun anlam
ı
nedir?
40.
Bir yükün indirilmesi, a
ş
a
ğ
ı
do
ğ
ru yava
ş
ça b
ı
rak
ı
lmas
ı
için verilen komut nedir?
41.
“Mayna” komutunun anlam
ı
nedir?
42.
“Aborda” olmak ne demektir?
43.
Bir teknenin, bir ba
ş
ka tekneye, r 
ı
ht
ı
ma veya iskeleye bordas
ı
n
ı
vererek yana
ş
mas
ı
nane denir?
44.
Alargada olmak nedir?
45.
Bir teknenin sahilden aç
ı
kta durmas
ı
, beklemesi durumuna ne denir?
46.
Usturmaça nedir?
47.
Teknenin iskeleye veya ba
ş
ka bir tekne üzerine ba
ğ
lan
ı
rken zarar görmemesi içinaraya koyulan sentetik maddelerden yap
ı
lm
ı
ş
balon veya silindir 
ş
eklindeki yast
ı
klarane ad verilir?
48.
Avara olmak nedir?
49.
Teknenin yana
ş
ı
k oldu
ğ
u yerden ayr 
ı
lmas
ı
na ne denir?
 
 
3
50.
Alabora olmak nedir?
51.
Bir teknenin ters dönmesine ne denir?
52.
A
ş
a
ğ
ı
daki
ş
emada soru i
ş
aretiyle belirtilen yönde gördü
ğ
ünüz bir sandal
ı
nas
ı
ltan
ı
mlars
ı
n
ı
z?
53.
A
ş
a
ğ
ı
daki
ş
emada soru i
ş
aretiyle gösterilmi
ş
alan nas
ı
l tan
ı
mlan
ı
r?
54.
A
ş
a
ğ
ı
daki 
ş
emada soru i
ş
aretleriyle gösterilmi
ş
hat nas
ı
l tan
ı
mlan
ı
r?
55.
A
ş
a
ğ
ı
daki 
ş
emada tekne üzerinde soru i
ş
aretiyle gösterilmi
ş
bölgeye ne adverilir?
56.
Kemere hatt
ı
nedir?
57.
Pupa-Pruva do
ğ
rultusu ile kemere hatt
ı
 aras
ı
nda kaç derecelik bir aç
ı
vard
ı
r?
58.
Pupa-Pruva hatt
ı
ile kemere hatt
ı
n
ı
n kesi
ş
ti
ğ
i noktaya bir saat yerle
ş
tirsek, saat…..’te yelkovan ….. gösterirken akrep nereyi gösterir?
59.
Teknenin rüzgâr 
ı
n geldi
ğ
i taraf 
ı
na, tekne ayn
ı
rüzgâra tabi kald
ı
ğ
ı
sürece nedenir?
60.
Teknede rüzgâr 
ı
n geldi
ğ
i taraf 
ı
n tersindeki taraf 
ı
na, tekne ayn
ı
rüzgâra tabikald
ı
ğ
ı
sürece ne denir?
61.
Bir teknenin pupas
ı
neresidir?
62.
Bir teknenin pruvas
ı
neresidir?
63.
Pupa yönüne bak
ı
ld
ı
ğ
ı
nda teknenin iskele taraf 
ı
neresidir?
64.
Pruva yönüne bak
ı
ld
ı
ğ
ı
nda teknenin sancak taraf 
ı
neresidir?
65.
Teknenin ba
ş
ve k
ı
ç k
ı
sm
ı
nda, omurga hatt
ı
ile 45 derecelik aç
ı
yapan, her ikitaraftaki kö
ş
elere ne denir?
66.
Bir yere aborda olan tekne bu yerden ba
ş
ka bir yere gidebilmek için; …………olur.
67.
A
ş
a
ğ
ı
dakilerden hangisi avara teriminin z
ı
dd
ı
d
ı
r?
68.
Neta terimi a
ş
a
ğ
ı
dakilerden hangisiyle z
ı
t bir anlam ifade eder?
69.
A
ş
a
ğ
ı
da say
ı
lan dört komuttan hangisi di
ğ
erlerine benzemez?
70.
A
ş
a
ğ
ı
da say
ı
lan dört terimden hangisi di
ğ
erlerine benzemez?
71.
Demir halat
ı
n
ı
n/zincirinin yönü dikkate al
ı
nd
ı
ğ
ı
nda a
ş
a
ğ
ı
dakilerden hangisidi
ğ
erlerine benzemez?
72.
Yelkenli teknelerde, direk ve yelken ile ilgili özellikleri kapsayan genel terim nedir?
73.
Bordalara aç
ı
lm
ı
ş
ve teknenin içine hava ve
ı
ş
ı
k girmesini sa
ğ
layan s
ı
zd
ı
rmazl
ı
ğ
ı
 sa
ğ
lanm
ı
ş
caml
ı
kapaktan olu
ş
an deli
ğ
e ne denir?
74.
Lumboz nedir?
75.
Kemerelerin üstünü kaplayan ve ba
ş
tan k
ı
ça uzanan alana ne ad verilir?
76.
Teknelerde ba
ş
ta bulunan, halat ve demir manevralar 
ı
nda kullan
ı
lanmekanizmaya ne ad verilir?

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
metrekare liked this
nervagus liked this
itavsa liked this
research3337559 liked this
Zafer Aksa liked this
Taha Özdemir liked this
Yilmaz Ersoz liked this
Kıvanç Hürsoy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->