Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Than Thoai Hy Lap

Than Thoai Hy Lap

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 19|Likes:
Published by Funnyhouse Nrvnqsr
document history
document history

More info:

Categories:Types
Published by: Funnyhouse Nrvnqsr on Sep 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2014

pdf

text

original

 
Nguyïîn Vùn Khoãa
http://ebooks.vdcmedia.com
NGUÖÌN GÖËC CUàA THÏË GIAN VA CUàA CAÁC VÕ THÊÌN
Thuúãxûa, trûúác buöíi khai thiïn lêåp àõa, trûúác khi coáthïëgian vaâcaác võ thêìn, luác àoáchó coáKhaöx. Àoálaâmöåt vûåc thùèm àen ngoâm, vö cuâng vö têån, tröëng röîng, mú höì, vêåt vúâ, phiïu baåt trong khoaãng khöng gian bao la. Thoaåt àêìu laâKhaöx möåt vûåc thùèm vö cuâng. Hung dûänhû biïín khúi, töëi àen, lang thang, hoang daä. Nhaâthú  Mintún, ngûúâi Anh, thïëkyãXVII àaädiïîn àaåt laåi quan niïåm cuãa ngûúâi Hy Laåp cöívïìkhúãi nguyïn cuãa thïëgian vaâcaác võ thêìn bùçng hai cêu thú nhû thïë. Nhûng röìi tûâKhaöx àaänêíy sinh ra thïëgian vúái bao àiïìu kyâlaåcuâng vúái caác võ thêìn coámöåt cuöåc söëng phong phuá  khaác thûúâng. TûâKhaöx àaära àúâi Gaia, Àêët Meåcuãa muön loaâi, coá  böångûåc mïnh möng. Chñnh Àêët MeåGaia laânúi sinh cú lêåp nghiïåp bïìn vûäng àúâi àúâi cuãa muön vaân sinh linh, vaån vêåt. Khaöx laåi sinh ra Rep - Chöën töëi tùm vônh cûãu (eáreâbe) vaâNix-Àïm töëi mõt muâ  (Nix, Nuit). Nhûng chûa hïët, tûâKhaöx laåi ra àúâi Àõa nguåc - Tartar (Tartare) vaâTònh yïu -röx laâàûáa con cuöëi cuâng cuãa Khaöx. Nhûng àêy laåi laâàûáa con xinh àeåp nhêët. röx ra àúâi laänh xûámaång laâm cho thêìn thêìn, ngûúâi ngûúâi, coãcêy hoa laá, vaån vêåt muön loaâi giao hoâa gùæn boávúái nhau àïítaåo nïn thïëgian vaâcuöåc söëng vônh hùçng bêët diïåt. Nhû vêåy laâKhaöx sinh ra nùm "ngûúâi con". Vúái "nùm ngûúâi" naây, (ngaây nay chuáng ta goåi laânguyïn lyá) seäsinh söi naãy núãra con àaân chaáu àöëng nöëi doäi àúâi àúâi. Chaos, tiïëng Hy Laåp: Khaos: vûåc thùèm, sau naây mang nghôa höîn àöån, röëi rùæm. Gaia, Gian, Gaea, Gï, tiïëng Hy Laåp: Àêët. Rep-Chöën töëi tùm vônh cûãu lêëy Nix-Àïm töëi mõt muâlaâm vúå. Hoåsinh àûúåc hai ngûúâi con: anh laâkhñ ter (eáther, Air) bêët diïåt, em laânh saáng trong treão -Hïmer (Heámeâre Lumieâre). Ngaây (Jour) ra àúâi tûânh saáng naây. Kïítûâàoáthïëgian traân ngêåp aánh saáng. Ngaây vaâàïm thay nhau ngûåtrõ. Nûäthêìn Àêët MeåGaia coáböångûåc núã  nang traân àêìy sûác söëng. Àûáa con àêìu loâng cuãa naâng laâUranöx- Bêìu Trúâi sao nhêëp nhaánh (Ou-ranos, Ciel). Nhaâthú Hy Laåp Hïdiöà söëng vaâo quaäng thïëkyãVIII hoùåc VII trûúác Cöng nguyïn, kïílaåi trong têåp Thêìn hïå(Theáo gonie): Nûäthêìn Àêët coáböångûåc núã  nang Àöëi vúái moåi vêåt naâng laâmoáng nïìn vûäng chùæc. Naâng Àêët toác
 
THÊÌN THOAÅI HY LAÅP 3http://ebooks.vdcmedia.com
vaâng sinh cho thïëgian trûúác hïët. Bêìu Trúâi sao nhêëp nhaánh, baån thên thiïët cuãa naâng. ÀïíBêìu Trúâi che phuãkhùæp thïëgian. Àïílaâm núi cû nguåcho caác võ thêìn Cûåc laåc. Naâng laåi coân àeãra Nuái (Montaqne) cao vuát, sûâng sûäng, nghïnh ngang. Biïín-Pöngtöx (Pontos) mïnh möng, khi hung dûägêìm theát, luác hiïìn dõu rò raâo. Trúâi, Nuái, Biïín nhû vêåy àïìu do nûäthêìn Àêët MeåGaia sinh ra. Chuáng laânhûäng àûáa con khöng cha, búãi vò khi êëy meåchuáng chûa cuâng ai kïët baån. Àöëi vúái thêìn thò àiïìu êëy chùèng coágò àaáng laå. Tiïëp àoánûäthêìn Àêët Gaia kïët hön vúái thêìn Bêìu Trúâi-Uranöx. Hai ngûúâi sinh ra àûúåc rêët nhiïìu con. Chuáng toaân laânhûäng ngûúâi khöíng löì  coásûác maånh vaâtaâi nùng maâthuúãêëy chûa coávõ thêìn naâo ra àúâi àïí  coáthïísaánh bùçng. Têët nhiïn, sau naây chuáng phaãi quaáphuåc trûúác caác võ thêìn múái. Ngûúâi ta chia nhûäng àûáa con khöíng löìcuãa Uranöx vaâGaia ra laâm ba loaåi: 1-Nhûäng thêìn khöíng löìTitùng (Titan) vaâTitanià (Titanide). Coásaáu nam thêìn khöíng löìtïn goåi laâTitùng vaâsaáu nûäthêìn khöíng löìtïn goåi laâTitanià. Saáu Titùng laâ: skïanöx (Okeáanos, Oceáan) tûác Thêìn Àaåi Dûúng. Cöiöx (Coios, Coeos), Criöx (Crios), Hipïriöng (Hypeárion), Dapï (Japet) vaâCrönöx. Saáu Titanià laâ: Tïtix (Teáthaás), Tïia (Theáia), Thïmix (Theámis), Mnïmödin (Mneámoaåne, Meámoire), Phïbï (Phoeábeá, Phoibï) vaâRïa (Rheáa). 2-Ba thêìn khöíng löìXiclöp - Àêy laânhûäng võ thêìn chó coámöåt con mùæt úãgiûäa traán, hung baåo khoãe maånh chùèng keám möåt ai, hún nûäa laåi rêët kheáo chên kheáo tay. Hoålaânhûäng ngûúâi thúåreân thiïån nghïåàaälaâm ra khöng thiïëu möåt thûágò. Tïn ba anh em laâ: Argheâr (Argheâ, Argeâs), Xtïröpex (Steáropeâs) vaâBröng tex (Bronteâs). 3-Ba quyãthêìn khöíng löìHïcatöngkhia - Nhûäng Xiclöp àaäthêåt laâquaái àaãn nhûng nhûäng Hïcatöngkhia laåi coân quaái àaãn hún nhiïìu. Möîi Hïcatöngkhia coá  möåt trùm caái tay vaânùm chuåc caái àêìu. Ngûúâi ta thûúâng goåi chuáng laâthêìn Trùm Tay. Sûác maånh cuãa chuáng thêåt kinh thiïn àöång àõa, ñt ai daám nghô àïën, chó nghô àïën thöi, viïåc àoåsûác vúái chuáng. Tïn chuáng laâCöttöx (Cottos), Briarï (Briareác) vaâGhiex (Gyâes, Gaágeâs). ** *

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->