Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
თბილისელები_სოსო გალუმაშვილი_02.09.2013

თბილისელები_სოსო გალუმაშვილი_02.09.2013

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:
Published by GePRA
2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები და კანდიდატები
2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები და კანდიდატები

More info:

Published by: GePRA on Sep 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2014

pdf

text

original

 
6
¹36 2.09.13-8.09.13
ÈÁÉËÉÓÄËÄÁÉ
ÌÏÌÀÅËÉÓ áÄÃÅÉÓÖÍÉÊÀËÖÒÉ ÌÄÈÏÃÉÖÍÉÊÀËÖÒÉ ÌÄÈÏÃÉÖÍÉÊÀËÖÒÉ ÌÄÈÏÃÉÖÍÉÊÀËÖÒÉ ÌÄÈÏÃÉÖÍÉÊÀËÖÒÉ ÌÄÈÏÃÉ
ÂÀ×ÒÈáÉËÄÁÀ ÌÏÓÀËÏÃÍÄËÉ ÓÀ×ÒÈáÉÓ ÛÄÓÀáÄÁ; ÖÀÒÚÏ×ÉÈÉ ÄÍÄÒÂÄÔÉÊÖËÉ ÆÄ-ÌÏØÌÄÃÄÁÉÓ (ãÀÃÏ, ÂÀÈÅÀËÅÀ) ÃÀÃÂÄÍÀ; ÄÆÏÈÄÒÉÊÖË-×ÓÉØÏËÏÂÉÖÒÉ ÃÀáÌÀÒÄÁÀ;ßÀÒÓÖËÉÓ, ÀßÌÚÏÓÀ ÃÀ ÌÏÌÀÅËÉÓ ÈÀÅÉÓÄÁÖÒÄÁÄÁÆÄ ÌÓãÄËÏÁÀ; ÐÒÏÁËÄÌÉÓ ÂÀÃÀà-ÒÉÓ ÓÀÖÊÄÈÄÓÏ ÂÆÉÓ ÃÀÃÂÄÍÀ; ÃÀÓÌÖË ÛÄÊÉÈáÅÄÁÆÄ ÐÉÒÃÀÐÉÒÉ ÐÀÓÖáÄÁÉÓ ÌÉÙÄÁÀ.
ÚÏÅÄËÉÅÄ ÀÌÀÓ ÖÞÅÄËÄÓÉ ÃÀ ÌÄÌÊÅÉÃÒÄÏÁÉÈ ÌÄáÖÈÄ ÈÀÏÁÀÆÄ ÂÀÃÌÏÝ-ÄÌÖËÉ ÌÄÈÏÃÉÓ ÃÀáÌÀÒÄÁÉÈ ÂÈÀÅÀÆÏÁÈ
ÍÉÍÏ ãÀÍÄËÉÞÄ.
ÔÄËÄ×ÏÍÄÁÉ: 2-52-79-57, 2-52-87-58, 555-33-91-66.
ßÉÍÀÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÝÉÄÁÀ
ÒÀÔÏÌ
 
ÀÉÒÜÉÄÓ
2013
ßËÉÓ
 
ÀÒÜÄÅÍÄÁÉÓ
 
ÓÀÐÒÄÆÉÃÄÍÔÏ
 
ÊÀÍÃÉÃÀÔÄÁÌÀÀÌÏÌÒÜÄÅËÉÓ
Â
ÀÁÉÀÁÒÖÄÁÉÓ
 
ÔÀØÔÉÊÀ
 
ÃÀ
 
ÒÏÌÄËÉ
 
ÊÀÍÃÉÃÀÔÄÁÉ
 
É
Ù
ÄÁÄÍÌÏÍÀßÉËÄÏÁÀÓ
 
ÓÀÐÒÄÆÉÃÄÍÔÏ
 
ÀÒÜÄÅÍÄÁÛÉ
 
ÌÉËÉÏÍÉ
 
ËÀÒÉÓ
 
ÌÉ
Ù
ÄÁÉÓ
 
ÄÛáÉÈ
ÓÀÐÒÄÆÉÃÄÍÔÏ ÊÀÍÃÉÃÀÔÄÁÌÀ áÀËáÛÉ ÂÀÓÅËÉÓ ÄÔÀÐÉ ÃÀÉßÚÄÓ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ÓÀÍÀáÄÁÛÉ ÀÌÏÌÒÜÄÅËÄÁÓÀÝ áÅÃÄÁÉÀÍ, ÌÀÒÈÀËÉÀ, ÉÌ ÊÏÍÊÒÄÔÖË ÛÄáÅ-ÄÃÒÄÁÆÄ ÊÏÍÊÒÄÔÖË ÀÃÀÌÉÀÍÄÁÓ ÞÀËÉÀÍ ÊÏÍÊÒÄÔÖË ÒÀÌÄÄÁÓÀÝ äÐÉÒÃÄÁÉÀÍ: ÉØÍ-ÄÁÀ ÄÓ ÊÏÀÁÉÔÀÝÉÉÓ ÃÀÓÒÖËÄÁÀ ÈÖ ÓÀÌÀÒÈËÉÀÍÏÁÉÓ ÀÙÃÂÄÍÀ; ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÓÀÁ-ÏËÏÏ ÂÀÁÒßÚÉÍÄÁÀ ÈÖ „ÍÀÝÌÏÞÒÀÏÁÀÓÈÀÍ“ ÀÍÂÀÒÉÛÉÓ ÓÀÁÏËÏÏà ÂÀÓßÏÒÄÁÀ; ÓÏ-ÝÉÀËÖÒÉ ×ÏÍÉÓ ÌÊÅÄÈÒÀà ÂÀÖÌãÏÁÄÓÄÁÀ ÈÖ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÔÄÒÉÔÏÒÉÖËÉ ÌÈËÉ-ÀÍÏÁÉÓ ÀÙÃÂÄÍÀ ÃÀ À. Û. ÌÀÂÒÀÌ ÅÄÒÝ ÌÀÈ Ï×ÉÝÉÀËÖÒ ÅÄÁÓÀÉÔÄÁÓÀ ÈÖ „×ÄÉÓÁÖ-ØÉÓ“ ÂÅÄÒÃÄÁÆÄ ßÀÌËÀÃÀÝ ÅÄÒ ÉÐÏÅÉÈ ÀÌÀ ÈÖ ÉÌ ÓÀÐÒÄÆÉÃÄÍÔÏ ÊÀÍÃÉÃÀÔÉÓÛÀÅÉÈ ÈÄÈÒÆÄ ÃÀßÄÒÉË ßÉÍÀÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÐÒÏÂÒÀÌÀ ÒÀÀ, ÈÄÆÉÓÄÁÓÀÝ ÊÉ. ÜÄÌÉ ÌÏÊÒ-ÞÀËÄÁÖËÉ ÀÆÒÉÈ, ÀÌÀÓ ÀØÅÓ ÈÀÅÉÓÉ ÌÉÆÄÆÉ: 2013 ßËÉÓ 27 ÏØÔÏÌÁÄÒÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏßÉÍÀÌÏÒÁÄÃÄÁÉÓÂÀÍ ÓÒÖËÉÀà ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÖË ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ÀÉÒÜÄÅÓ: ÌÀÓ ÌáÏËÏÃÓÉÌÁÏËÖÒÉ ÃÀÔÅÉÒÈÅÀ ÄØÍÄÁÀ ÃÀ ÅÄÒÀÍÀÉÒ ÌÏÍÀßÉËÄÏÁÀÓ ÅÄÒ ÌÉÉÙÄÁÓ ÅÄÒÝÌÈÀÅÒÏÁÉÓ ÌÖÛÀÏÁÀÛÉ, ÅÄÒÝ ÓÀÊÀÃÒÏ ÐÏËÉÔÉÊÀÛÉ ÃÀ ÅÄÒÝ ÀÙÌÀÓÒÖËÄÁÄËÉ áÄË-ÉÓÖ×ËÄÁÉÓ ÆÄÃÀÌáÄÃÅÄËÏÁÀÛÉ. ÛÄÓÀÁÀÌÉÓÀÃ, ÚÅÄËÀ ÌÀÈÉ ÃÀÐÉÒÄÁÀ (ÌÄ ÌÀÈ ÀØ ÀÒÜÀÌÏÅÈÅËÉ), ÒÀÓÀÝ ÉÓÉÍÉ ÓÀãÀÒÏ ÂÀÌÏÓÅËÄÁÉÓÀÓ ÉÞËÄÅÉÀÍ, ÀÒÝ ÌÄÔÉ, ÀÒÝ ÍÀÊË-ÄÁÉ, ÌÊÅÃÒÀÃÛÏÁÉËÉÀ, ÒÀÃÂÀÍ ÊÀÍÏÍÉ ÀáÀË ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ÀÓÄÈ Ö×ËÄÁÀÌÏÓÉËÄÁÄ-ÁÓ ÀÒ ÀÍÉàÄÁÓ. „ãÄÐÒÀÓ“ ÌÈÀÅÀÒ ÊÏÍÓÖËÔÀÍÔ
ÓÏÓÏ ÂÀËÖÌÀÛÅÉËÈÀÍ
ÄÒÈÀÃÌÉÌÏÅÉáÉËÀÅÈ ßÉÍÀÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÐÄÒÉÏÃÓ ÃÀ ÉÌÉÓ ÂÀÒÊÅÄÅÀÓÀÝ ÛÄÅÄÝÃÄÁÉÈ, ÒÀÔÏÌÝÒÖÏÁÄÍ ÀÓÄ ÀÛÊÀÒÀà ÄÓ ÜÅÄÍÉ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÏÁÉÓ ÌÓÖÒÅÄËÄÁÉ.
– ÓÀÐÒÄÆÉÃÄÍÔÏ ÊÀÍÃÉÃÀÔÈÀ ÃÉÃÉ ÍÀ-ßÉËÉ ÐÒÏ×ÄÓÉÉÈ ÉÖÒÉÓÔÉÀ ÃÀ ÛÄÖÞËÄÁ-ÄËÉÀ, ÀÒ ÉÝÏÃÍÄÍ, ÒÏÌ ÅÄÒ ÛÄÞËÄÁÄÍ ÈÀ-ÅÉÀÍÈÉ ÃÀÐÉÒÄÁÄÁÉÓ ÀÓÒÖËÄÁÀÓ, ÒÀÝ ÖÍ-ÃÀ ÃÉÃÉ ÓÖÒÅÉËÉ äØÏÍÃÄÈ, ÈÖÌÝÀ ÀÌÃÀÐÉÒÄÁÄÁÓ ÌÀÉÍÝ ÀÞËÄÅÄÍ ÀÌÏÌÒÜÄÅÄËÓ.ÒÀÔÏÌ ÉØÝÄÅÉÀÍ ÀÓÄ ÃÀ ÒÀÔÏÌ ÀÒ ÀØÅÈÀÒÜÄÅÍÄÁÀÌÃÄ ÏÒÉ ÈÅÉÈ ÀÃÒÄ ßÉÍÀÓÀÀÒÜ-ÄÅÍÏ ÐÒÏÂÒÀÌÄÁÉ? ÉÌÉÔÏÌ áÏÌ ÀÒÀ, ÒÏÌÃÀßÄÒÉËÉ ÖÊÅÄ ÓÀÁÖÈÉÀ ÃÀ ÀÒ ÖÍÃÀÈ,ÔÚÖÉËÉ ÃÀÐÉÒÄÁÄÁÉ ÃÏÊÖÌÄÍÔÖÒÀà ÃÀÀ-×ÉØÓÉÒÏÍ? ÈÀÅÓ ÉÝÀÅÄÍ ÖÐÒÏÂÒÀÌÏÁÉÈ?
ßÄËÓ ÞÀËÉÀÍ ÂÀÍÓáÅÀÅÄÁÖËÉ ÓÀÐÒÄÆÉ-ÃÄÍÔÏ ÀÒÜÄÅÍÄÁÉ ÌÉÅÉÙÄÈ. 1990 ßËÉÓ 28 ÏØ-ÔÏÌÁÒÉÓ ÀÒÜÄÅÍÄÁÉÓ ÛÄÌÃÄ ÄÓ ÚÅÄËÀÆÄ ÌÛÅÉ-ÃÉ ÀÒÜÄÅÍÄÁÉÀ: ÀÒÀÍÀÉÒÉ ßÉÍÀÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÝÉ-ÄÁ-ÝáÄËÄÁÀ ÀÒ ÛÄÉÌÜÍÄÅÀ. ÊÀÍÃÉÃÀÔÄÁÉ ÀÒÜØÀÒÏÁÄÍ ÀÒÝ ÈÀÅÉÀÍÈÉ ßÉÍÀÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÐÒÏ-ÂÒÀÌÄÁÉÓ ÂÀÌÏØÅÄÚÍÄÁÀÓ ÃÀ ÀÒÝ ÓÀÒÄÊËÀÌÏÃÀ ÓÀÐÒÏÌÏÖÛÄÍÏ ÀØÔÉÅÏÁÀÓ. ÂÀÅÉáÓÄÍÏÈ 2012ßËÉÓ ÐÉÒÅÄËÉ ÏØÔÏÌÁÒÉÓ ÀÒÜÄÅÍÄÁÉ: ÀÒÜÄÅ-ÍÄÁÀÌÃÄ 6-7 ÈÅÉÈ ÀÃÒÄ ÉÚÏ ÝÍÏÁÉËÉ ÚÅÄËÀÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ ÐÀÒÔÉÉÓ ÓÀÐÒÏÂÒÀÌÏ ÐËÀÔ×-ÏÒÌÉÓ ÞÉÒÉÈÀÃÉ ÍÀßÉËÉ. ÁÄÅÒÓ ÓÀÖÁÒÏÁÃÍ-ÄÍ, ÊÀÌÀÈÏÁÃÍÄÍ.
– ÉÌ ÔÉÐÉÓ ÊÀÌÀÈÉÝ ÌÀáÓÏÅÓ: ÄÓ ÃÀÐÉ-ÒÄÁÀ ÜÄÌÉÀ ÃÀ ÌÏÌÐÀÒÄÓÏ.
– ÀÒÜÄÅÍÄÁÀÌÃÄ 6-7 ÈÅÉÈ ÀÃÒÄ ÉÌÀÒÈÄÁ-ÏÃÀ ÝáÀÒÄ ÃÉÓÊÖÓÉÄÁÉ, ÓÏÝÉÏËÏÂÄÁÉ, ÐÏ-ËÉÔÏËÏÂÄÁÉ, ÄÊÏÍÏÌÉÓÔÄÁÉ, ÐÏËÉÔÉÊÏÓÄ-ÁÉ ÀÒÜÄÅÃÍÄÍ ÀÌ ÐÒÏÂÒÀÌÄÁÉÓ ÀÌÀ ÈÖ ÉÌ ÐÖ-ÍØÔÄÁÓ ÃÀ ÌÀÈ ÛÄÓÀÁÀÌÉÓ-ÏÁÀÓ ÒÄÀËÏÁÀÓÈÀÍ. ÀÓÄÈÉÒÀÌ, ÓÀÌßÖáÀÒÏÃ, ÀÌ ßÉÍÀ-ÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÐÄÒÉÏÃÛÉ ÀÒáÃÄÁÀ. ×ÀØÔÏÁÒÉÅÀÃ, ÀÒÝÄÒÈ ÊÀÍÃÉÃÀÔÓ, ÝÍÏÁÉË-ÉÀ ÈÖ ÖÝÍÏÁÉ, ÀÒÀÈÖ ÀÒÂÀÌÏÖØÅÄÚÍÄÁÉÀ ÈÀÅÉÓÉÐÒÏÂÒÀÌÀ, ÀÒÀÌÄà ÞÉÒÉÈ-ÀÃÉ ÂÆÀÅÍÉËÉÝ ÊÉ ÀÒ ÂÀ-ÖÝÍÉÀ ÈÀÅÉÓÉ ÀÌÏÌÒÜÄÅË-ÄÁÉÓÈÅÉÓ, ÈÖÍÃÀÝ, ÄÂÒÄÈßÏÃÄÁÖËÉ, ÓËÏÂÀÍÉÓ ÓÀ-áÉÈ.
– ßÉÍÀÓÀÀÒÜÄÅÍÏ ÔÄ-ÌÐÄÒÀÔÖÒÀ ßËÄÅÀÍÃÄËÉÆÀ×áÖËÉÅÉÈ ÂÒÉËÉÀ,ÈÖÌÝÀ ÀÌ ÓÀÐÒÄÆÉÃÄÍÔÏÀÒÜÄÅÍÄÁÓ ÃÀÍÀÒÜÄÍÄÁÉ-ÓÂÀÍ ÉÓ ÂÀÍÀÓáÅÀÅÄÁÓ,ÒÏÌ ÉÓ ÓÀÐÒÄÆÉÃÄÍÔÏÊÀÍÃÉÃÀÔÉ ÈÖ ÊÀÍÃÉÃÀ-ÔÄÁÉ, ÒÏÌËÄÁÉÝ áÌÄÁÉÓ10 ÀÍ ÌÄÔ ÐÒÏÝÄÍÔÓ ÃÀ-ÀÂÒÏÅÄÁÄÍ, ÁÉÖãÄÔÉÃÀÍÌÉËÉÏÍ ËÀÒÓ ÌÉÉÙÄÁÄÍ.ÀÍÖ ÌÀÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÌÏÔ-ÉÅÉÝ ÀÒÓÄÁÏÁÓ ÌÀÛÉÍÀÝ ÊÉ, ÈÖ ÅÄÒ ÂÀÉÌ-ÀÒãÅÄÁ.
ÓÀÈÉÈÀÏà ÂÀÍÅÉáÉËÏÈ ÊÀÍÃÉÃÀÔÄÁÉ ÃÀÅÍÀáÏÈ, ÅÉÓ ÛÄÉÞËÄÁÀ, ÀÉÍÔÄÒÄÓÄÁÃÄÓ ÄÓ ÌÀ-ÔÄÒÉÀËÖÒÉ ÌáÀÒÄ ÃÀ ÅÉÓ – ÀÒÀ, ÀÍÖ ÅÉÓÈ-ÅÉÓÀÀ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ ÂÀÌÀÒãÅ-ÄÁÀ. ÀÌ ÍÉÛÍÉÈ, ÒÀÓÀÊÅÉÒÅÄËÉÀ, ÌÌÀÒÈÅÄËÉÐÀÒÔÉÉÓÈÅÉÓ ÄÂÒÄÈ ßÏÃÄÁÖËÉ ãÉËÃÏ ÀÒÀÒÉÓ ÉÓÄ ÌÏÌáÉÁÅËÄËÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÄÓ ÛÄÉÞËÄ-ÁÀ, ÉÚÏÓ, ÅÈØÅÀÈ, ØÒÉÓÔÉ-ÀÍ-ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÖËÉ ÌÏÞÒÀ-ÏÁÉÓÈÅÉÓ ÀÍ ÊÏÁÀ ÃÀÅÉÈ-ÀÛÅÉËÉÓÈÅÉÓ, ÈÖÍÃÀÝ, ÛÀ-ËÅÀ ÍÀÈÄËÀÛÅÉËÉÓÈÅÉÓ.ÀÍÖ ÊÀÍÃÉÃÀÔÄÁÓ ÓáÅÀÃÀ-ÓáÅÀ ÌÉÆÀÍÉ ÀÌÏÞÒÀÅÄÁÈ.ÌÀÂÀËÉÈÀÃ, ÈÖ ÂÉÏÒÂÉ ÌÀ-ÒÂÅÄËÀÛÅÉËÉÓÈÅÉÓ ÞÀËÉ-ÀÍ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉÀ ÂÀÌÀÒ-ãÅÄÁÀ, ÛÄÓÀÞËÄÁÄËÉÀ, ÂÉ-ÏÒÂÉ ÈÀÒÂÀÌÀÞÉÓÈÅÉÓ ÞÀ-ËÉÀÍ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉ ÂÀÌÀ-ÒãÅÄÁÀ ÉÚÏÓ ÌÄÏÒÄ ÀÍ ÌÄ-ÓÀÌÄ ÀÃÂÉËÉ. ÉÂÉÅÄ ÛÄÉÞ-ËÄÁÀ ÉÈØÅÀÓ ØÀËÁÀÔÏÍ ÍÉ-ÍÏ ÁÖÒãÀÍÀÞÄÆÄÝ ÌÉÓ-ÈÅÉÓ ÄÓ ÀÒÉÓ ÂÀÒÊÅÄÖËÉÒÄÀÁÉËÉÔÀÝÉÀ ÂÄÒÄÈ ßÏ-ÃÄÁÖËÉ „ÍÀÝÉÏÍÀËÖÒÉ“ßÀÒÓÖËÉÓÂÀÍ ÃÀ, ÀÌÀÓ ÂÀ-ÒÃÀ, 2014 ßËÉÓ ÈÅÉÈÌÌÀ-ÒÈÅÄËÏÁÉÓ ÀÒÜÄÅÍÄÁÉÓÈ-ÅÉÓ ÞÀËÉÀÍ ÓÄÒÉÏÆÖËÉ ÂÀ-ÍÀÝáÀÃÉÓ ÂÀÊÄÈÄÁÀ. „ÍÀÝ-ÉÏÍÀËÖÒÉ ÌÏÞÒÀÏÁÉÓÈÅ-ÉÓ“ ÌÄÏÒÄ ÀÃÂÉËÉ ÀÍ ÂÀÌ-ÀÒãÅÄÁÀ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉÀ ÉÌÉÓÈÅÉÓ, ÒÏÌ ÓÀØ-ÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÏËÉÔÉÊÖÒ ÒÖÊÀÆÄ ÃÀÉÌÊÅÉÃÒ-ÏÓ ÀÃÂÉËÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÄÒÈÀÃÄÒÈÌÀ ÃÀ ÚÅÄË-ÀÆÄ ÞËÉÄÒÌÀ ÏÐÏÆÉÝÉÖÒÌÀ ÐÀÒÔÉÀÌ. ÛÀËÅÀÍÀÈÄËÀÛÅÉËÉÓÈÅÉÓ ÌÍÉÛÅÍÄËÏÅÀÍÉÀ ÉÌÉÔÏÌ,ÒÏÌ ÌÉÓÉ ÛÄßÚÅÄÔÉËÉ ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ ÀØÔÉÅÏ-ÁÀ ÂÀÍÀáËÃÄÓ ÃÀ ÊÅËÀÅ ÛÄÌÏÅÉÃÄÓ ÐÏËÉÔÉ-ÊÖÒ ÓÉÅÒÝÄÛÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÞËÉÄÒÉ ×ÉÂÖÒÀ.ÒÀ ÈØÌÀ ÖÍÃÀ, ÚÅÄËÀ ÊÀÍÃÉÃÀÔÌÀ ÌÛÅÄÍÉ-ÅÒÀà ÉÝÉÓ ÀáÀËÉ ÊÀÍÏÍÌÃÄÁËÏÁÀ, ÀáÀËÉ ÊÏ-ÍÓÔÉÔÖÝÉÀ, ÒÏÌ ÀáÀËÉ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉ ÀÁÓÏË-ÖÔÖÒÀà ÓÉÌÁÏËÖÒÉ ×ÉÂÖÒÀ ÉØÍÄÁÀ, ÌÀÒÈÀ-ËÉÀ, ÂÀÒÊÅÄÖËÉ ÞÀËÀÖ×ËÄÁÉÓ ÌÀÔÀÒÄÁÄËÉÓáÅÀ ÓÀÐÀÒËÀÌÄÍÔÏ ÌÏÃÄËÉÓ ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÉÓÌÓÂÀÅÓÀÃ, ÌÀÂÒÀÌ ÌÉÓÉ ÓÉÌÁÏËÖÒÏÁÀ ÊÏÍÓÔ-ÉÔÖÝÉÀÛÉ ÈÉÈØÌÉÓ ÐÉÒÃÀÐÉÒÀÀ ÌÉÍÉÛÍÄÁÖ-ËÉ. ÀÌÃÄÍÀÃ, ÚÅÄËÀ ÊÀÍÃÉÃÀÔÉ ÊÏÍÊÒÄÔÖËÌÉÆÀÍÓ ÉÓÀáÀÅÓ ÂÀÌÀÒãÅÄÁÉÓ ÐÀÒÀËÄËÖÒÀÃ.
– ÃÀÅÀÆÖÓÔÄÁ: ÀÌ ÊÏÍÊÒÄÔÖË ÌÉÆÀÍÛÉÉÂÖËÉÓáÌÄÁÀ ÊÏÍÊÒÄÔÖËÉ ÐÏËÉÔÉÊÏÓÉÓÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ ÌÉÆÀÍÉ ÃÀ ÀÒÀ ÊÏÍÊÒÄÔÖËÉÌÉÆÀÍÉ ÀÌÏÌÒÜÄÅËÉÓ ÂÀÓÀÁÄÃÍÉÄÒÄÁËÀÃ.
ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÀÛÉ ÞÀËÉÀÍ ÍÀÈËÀà ßÄÒ-ÉÀ, ÒÏÌ ÓÀÐÒÄÆÉÃÄÍÔÏ ÊÀÍÃÉÃÀÔÉÓ ÍÄÁÉÓÌ-ÉÄÒÉ ßÉÍÀÓÀÀÒÜÅÄÍÏ ÃÀÐÉÒÄÁÀ, ÈÖ ÂÀÌÀÒãÅ-ÄÁÖËÉ ÀÒ ÉØÍÄÁÀ ÌÌÀÒÈÅÄËÉ ÐÀÒÔÉÉÓ ÊÀÍÃ-ÉÃÀÔÉ, ÃÀÒÜÄÁÀ ØÀÙÀËÃÆÄ. ÌÄÏÒÄ ÌáÒÉÅ,ÓÀÐÒÄÆÉÃÄÍÔÏ ÊÀÍÃÉÃÀÔÄÁÌÀ, ÃÀÐÉÒÄÁÄÁÉÒÏÌ ÀÛÊÀÒÀ ÔÚÖÉËÉ ÀÒ ÂÀÌÏÖÅÉÃÄÈ, ÛÄÉÞ-ËÄÁÀ, ÀÓÄÝ ÈØÅÀÍ: ÛÄÉÞËÄÁÀ, ÁÄÅÒÉ ÅÄÒÀ×Ä-ÒÉ ÂÀÅÀÊÄÈÏ, ÉÌÉÔÏÌ ÒÏÌ ÌÌÀÒÈÅÄËÌÀ ÐÀÒ-ÔÉÀÌ ÀÌÉÓÉ ÓÀÛÖÀËÄÁÀ ÀÒ ÌÏÌÝÄÓ, ÌÀÂÒÀÌÈÅÉÈÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÉÓ ÀÒÜÄÅÍÄÁÛÉ ÂÀÌÀÒãÅÄÁ-ÉÓ ÛÄÌÃÄ Ö×ÒÏ ÌÄÔÓ ÂÀÅÀÊÄÈÄÁ. ÈÏÒÄÌÜÅÄÍ ÞÀËÉÀÍ ÊÀÒÂÀà ÅÉÝÉÈ, ÒÏÌ ÀÒÀÍÀÉÒÉÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ ÈÖ ÄÊÏÍÏÌÉÊÖÒÉ ÂÀÅËÄÍÀ, ÜÅÄÍÉÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÉÈ, ÀáÀË ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓ ÅÄÙÀÒ ÄØ-ÍÄÁÀ.
– ÄÒÈÀÃÄÒÈÉ ÛÄÖÞËÉÀ, áÄËÉ ÛÄÖÛÀË-ÏÓ ÌÈÀÅÒÏÁÀÓ ÖÆÄÍÀÄÓÉ ÓÀÓÀÌÀÒÈËÏÓ ÌÏ-ÓÀÌÀÒÈËÄÄÁÉÓÀ ÃÀ ÃÉÐËÏÌÀÔÄÁÉÓ ÃÀÍÉÛ-ÅÍÉÓÀÓ.
– ÈÖ ÉÓ ÀÒÀÐÀÔÒÉÏÔÉ ÉØÍÄÁÀ, ÛÄÖÞËÉÀ,ÃÀÀÌÖáÒÖàÏÓ ÄÓ ÐÒÏÝÄÓÄÁÉ. ÓÀÌßÖáÀÒÏà ÈÖÓÀÁÄÃÍÉÄÒÏÃ, ÁÄÅÒÉ ÒÀÌ ÛÄÉÞËÄÁÀ, ÂÀÃÀÉØÝ-ÄÓ ÅÀàÒÏÁÉÓ ÓÀÂÍÀà ÌÏÌÀÅÀË ÐÒÄÆÉÃÄÍÔÓÀÃÀ ÌÈÀÅÒÏÁÀÓ ÛÏÒÉÓ.
– ÉÌÀÓ ÀÌÁÏÁÈ, ÒÏÌ ÄÓ ßÉÍÀÓÀÀÒÜÄÅÍÏÊÀÌÐÀÍÉÀ ÊÀÍÃÉÃÀÔÄÁÉÓ ÖÌÄÔÄÓÏÁÉÓÈÅÉÓÄÒÈÂÅÀÒÉ ÓÔÀÒÔÉÀ ÀÃÂÉËÏÁÒÉÅÉ ÈÅÉÈÌ-ÌÀÒÈÅÄËÏÁÉÓ ÀÒÜÄÅÍÄÁÉÓÈÅÉÓ, ÒÏÌÄËÉÝ2014 ßËÉÓ ÂÀÆÀ×áÖËÆÄ ÜÀÔÀÒÃÄÁÀ?
– ÄÓ ÐÉÒÃÀÐÉÒ ÉÊÉÈáÄÁÀ ÊÀÍÃÉÃÀÔÄÁÉÓÌÏØÌÄÃÄÁÀÛÉ ÃÀ ÞÀËÉÀÍ ÊÀÒÂÀà ÜÀÍÓ ÌÀÈ ÂÀ-ÌÏÓÅËÄÁÛÉ ÀÌÏÌÒÜÄÅËÄÁÈÀÍ ÛÄáÅÄÃÒÄÁÉÓÀÓ.
ÊÏÍÓÔÉÔÖÝÉÀÛÉ ÞÀËÉÀÍ ÍÀÈËÀÃßÄÒÉÀ, ÒÏÌ ÍÄÁÉÓÌÉÄÒÉ ÃÀÐÉÒÄÁÀ,ÈÖ ÓÀÐÒÄÆÉÃÄÍÔÏ ÀÒÜÄÅÍÄÁÛÉÂÀÌÀÒãÅÄÁÖËÉ ÀÒ ÉØÍÄÁÀÌÌÀÒÈÅÄËÉ ÐÀÒÔÉÉÓ ÊÀÍÃÉÃÀÔÉ,ÃÀÒÜÄÁÀ ØÀÙÀËÃÆÄ

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->