Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
36Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tinh Dau Vo Buoi

Tinh Dau Vo Buoi

Ratings:
(0)
|Views: 3,499|Likes:
Published by ferrari82

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: ferrari82 on Jun 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2013

pdf

text

original

 
KH
 Ả
O SÁT TINH D
 Ầ
U V 
TRÁI GI
NG
CITRUS 
H
 
RUTACEAE 
BBT: 
Đ 
ây là 
đề 
tài nghiên c 
ứ  
u khoa h 
ọ 
c c 
ấ  
 p tr 
ườ 
ng n 
ă 
m 2006 c 
ủ 
a Th 
ạ 
c s 
ĩ  
Nguy 
ễ  
Minh Hoàng, H 
ộ 
đồ 
ng nghi 
ệ 
m thu 
đề 
tài 
đ 
ã t 
ổ  
ch 
ứ  
c báo cáo nghi 
ệ 
m thu và 
đ 
ánh giá 
đạ 
t lo 
ạ 
i t 
ố  
t.
Nguy
n Minh Hoàng
1
 1.
Đ
T
 Ấ 
N
Đ
 
Tinh d
 ầ
u hi
n nay
đượ
c s
ử 
d
ng r
ng rãitrong các l
 ĩ 
nh v
ự 
c th
ự 
c ph
ẩ 
m, m
ph
ẩ 
m, d
ượ
cph
ẩ 
m… Tinh d
 ầ
u làm ngu
 ồ
n h
ươ
ng li
u ngu
 ồ
n g
ố 
c t
ừ 
cây c
thiên nhiên ngày càng
đượ
c con ng
ườ
i
đặ
c bi
t chú ý và
ư 
a chu
ng. Vi
t Nam v
i
đ
i
 ề
u ki
n thiên nhiên nhi
t
đớ
i r
ấ 
t thu
n l
i cho vi
c hình thành và pháttri
ể 
n các lo
i th
ự 
c v
t, trong
đ
ó các lo
i cây cóch
ứ 
a tinh d
 ầ
u
đ
ang
đượ
c kh
ng
đị
nh là d
 ồ
i dào
độ
c
đ
áo. Trong
đ
ó, gi
ố 
ng
Citrus 
h
Rutaceaetuy có ti
 ề
m n
ă
ng l
n song ch
ư 
a
đượ
c khai thác,t
n d
ng, h
 ầ
u nh
ư 
ch
m
i s
ử 
d
ng múi, ch
ư 
ach
ế 
bi
ế 
n và t
n d
ng tinh d
 ầ
u t
ừ 
v
qu
. Chonên hàng n
ă
m chúng ta còn ph
i nh
p m
tl
ượ
ng tinh d
 ầ
u cam, chanh, b
ưở
i khá l
n
để 
 
đ
áp
ứ 
ng nhu c
 ầ
u tiêu th
. Vì lý do
đ
ó chúng tôi ti
ế 
n hành nghiên c
ứ 
u
đề
tài nh
m m
c
đ
ích tìm ra
đ
i
 ề
u ki
n t
ố 
i
ư 
u trong vi
c ly trích tinh d
 ầ
u, xác
đị
nh các ch
s
ố 
v
t lý,hóa h
c, thành ph
 ầ
n hóa h
c và th
ử 
nghi
m tính kháng khu
ẩ 
n trên m
t s
ố 
ch
ng vikhu
ẩ 
n gây b
nh c
a tinh d
 ầ
u v
trái gi
ố 
ng
Citrus 
(b
ưở
i, cam, chanh). [1,3,4,6]
ệ 
th 
ố  
ng ly trích tinh d 
ầ 
u b 
ằ 
ng  ph 
ươ 
ng pháp vi sóng 
2. NGUYÊN LI
U VÀ PH
ƯƠ 
NG PHÁP2.1. Nguyên li
u
 - V
trái b
ưở
i da xanh
Citrus grandis 
(L.) Osbeck tr
 ồ
ng t
i
ấ 
p Vinh Hi
p, xã Tân Bình,huy
n V
 ĩ 
nh C
ử 
u, t
nh
Đồ
ng Nai- V
trái cam sành
Citrus nobilis 
Lour tr
 ồ
ng t
i
ấ 
p Hòa Bình, xã Hòa T
nh, huy
n Ch
 G
o, t
nh Ti
 ề
n Giang- V
trái chanh gi
ấ 
y
Citrus aurantifolia 
(Christm.) Swingle tr
 ồ
ng t
i
ấ 
p Tây B, xã
Đ
ôngHòa, huy
n Châu Thành, t
nh Ti
 ề
n Giang
2.2. Ph
ươ
ng pháp
[2,5]
 
.2.1.
 Xác 
đị 
nh c 
ơ  
quan ch 
ứ  
a tinh d 
ầ 
u: 
 
M
u v
t là v
b
ưở
i, cam, chanh c
t lát m
ng, quan sát d
ướ
i kính hi
ể 
n vi
 tr
ng thái s
ố 
ng.
2.2.2.Ly trích tinh d 
ầ 
u: 
Ph
ươ
ng pháp ch
ư 
ng c
ấ 
t c
 
đ
i
ể 
n: cho 200 g nguyên li
u và 600 ml n
ướ
c vàobình ch
ư 
ng c
ấ 
t 2000 ml. Ph
ươ
ng pháp vi sóng: Cho 100 g nguyên li
u và 300 mln
ướ
c vào bình ch
ư 
ng c
ấ 
t 1000 ml. Ráp h
th
ố 
ng ch
ư 
ng c
ấ 
t theo t
ừ 
ng ph
ươ
ng pháp.Ti
ế 
n hành ch
ư 
ng c
ấ 
t tinh d
 ầ
u trong nh
ữ 
ng kho
ng th
i gian xác
đị
nh tùy theo thí 
1
Th
c s
 ĩ 
, Phó Tr
ưở
ng Khoa – Ph
trách Khoa CNSH,
Đạ
i h
c M
TPHCM
 
nghi
m.
Để 
ngu
i, trích l
i ph
 ầ
n n
ướ
c ch
ứ 
a tinh d
 ầ
u trong
ố 
ng g
n b
ng dietil eter.Làm khan dung d
ch b
ng Na
2
SO
4
khan. L
c, thu h
 ồ
i dung môi. Cân xác
đị
nh l
ượ
ngtinh d
 ầ
u ly trích
đượ
c. Ghi nh
n k 
ế 
t qu
.
2.2.3. Xác 
đị 
nh thành ph 
ầ 
n hóa h 
ọ 
c c 
ủ 
a tinh d 
ầ 
Tinh d
 ầ
u v
b
ưở
i, cam, chanh
đượ
c xác
đị
nh thành ph
 ầ
n hóa h
c b
ng máys
c ký khí ghép kh
ố 
i ph
(GC-MS) HEWLETT PACKARD 6890 SERIES II.
2.2.4. Th 
ử  
nghi 
ệ 
m ho 
ạ 
t tính kháng khu 
ẩ  
n c 
ủ 
a tinh d 
ầ 
u v 
ỏ 
ưở  
i, cam, chanh 
Ho
t tính kháng khu
ẩ 
n c
a tinh d
 ầ
u
đượ
c kh
o sát b
ng các ph
ươ
ng pháps
ử 
d
ng cho kháng sinh (British Pharmacy 98). Kh
o sát mang tính ch
ấ 
t
đị
nh tính.S
ử 
d
ng ph
ươ
ng pháp
đĩ 
a gi
ấ 
y
để 
nghiên c
ứ 
u ho
t tính kháng khu
ẩ 
n c
a tinh d
 ầ
u v
 b
ưở
i, v
cam, v
chanh.
3. K 
Ế 
T QU
 Ả
VÀ BI
N LU
 Ậ
N3.1. Xác
đị
nh c
ơ
quan ch
ứ 
a tinh d
 ầ
u
ế 
t qu
: Qua gi
i ph
u và quan sát t
ế 
bào, hình d
ng c
ơ
quanch
ứ 
a tinh d
 ầ
u v
b
ưở
i, v
cam và v
chanh có d
ng túi ti
ế 
t.Hình 1: Túi ti
ế 
t tinh d
 ầ
u v
b
ưở
i3.2. Kh
o sát hi
u su
ấ 
t ly trích tinh d
 ầ
u b
ng ph
ươ
ng pháp ch
ư 
ng c
ấ 
t h
ơ
in
ướ
c c
ổ 
 
đ
i
ể 
n
Th
i gian kh
o sát
đượ
c tính t
ừ 
lúc h
ơ
i n
ướ
c và tinh d
 ầ
u ng
ư 
ng t
gi
t
đầ
utiên
 
ố 
ng g
n.
3.2.1.
Nguyên li 
ệ 
u không xay: 
 
 
B
ng 3.1: Hi
u su
ấ 
t ly trích tinh d
 ầ
u v
b
ưở
i, cam, chanhtheo th
i gian (nguyên li
u không xay)
Hi
u su
ấ 
t (%)Th
i gian(gi
)
B
ưở
i Cam Chanh
2 0,47 0,87 0,632,5 0,51 0,95 0,683 0,54 1,02 0,723,5 0,57 1,08 0,764
0,59
1,14 0,794,5 0,59 1,19 0,815 0,59 1,26
0,83
5,5 1,30 0,836
1,34
6,5 1,33Nh
n xét: Tinh d
 ầ
u thu
đượ
c có màu vàng nh
t, hi
u su
ấ 
t thu
đượ
c khôngcao và th
i gian ly trích khá lâu.
 3.2.2.
Nguyên li 
ệ 
u xay: 
 B
ng 3.2: Hi
u su
ấ 
t ly trích tinh d
 ầ
u v
b
ưở
i, cam, chanhtheo th
i gian (nguyên li
u xay)
Hi
u su
ấ 
t (%)Th
i gian(gi
)
B
ưở
i Cam Chanh
0.5 1,39 3,01 1,561 1,54 3,27 1,631,5
1,58
3,50 1,712 1,58
3,79 1,78
2,5 1,58 3,79 1,793 3,79 1,78Nh
n xét: Tinh d
 ầ
u thu
đượ
c trong su
ố 
t, không màu, v
h
ă
ng cay nh
, mùith
ơ
m t
ự 
nhiên
đặ
c tr
ư 
ng, th
i gian ly trích ng
n, hi
u su
ấ 
t thu
đượ
c r
ấ 
t cao.

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
timemagic001 liked this
Nguyễn Cẩm Vy liked this
Nguyễn Thị Ngọc Dung liked this
kehuydiet113_108 liked this
nhoc9x_la liked this
Nguyễn Cẩm Vy liked this
pexiu95 liked this
Nhung Dang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->