Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Informe Fundamentado para procesos penales de Delitos Ambientales

Informe Fundamentado para procesos penales de Delitos Ambientales

Ratings: (0)|Views: 588|Likes:
Informe Fundamentado para procesos penales de Delitos Ambientales
Informe Fundamentado para procesos penales de Delitos Ambientales

More info:

Categories:Types, Legal forms
Published by: Ricardo Oswaldo Carrasco-Francia on Sep 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2014

pdf

text

original

 
 
 
Nmktrh Wmrufkh lm Lmsfrrhiih ! Wrhlunnjþk
 
Nmktrh Wmrufkh lm Lmsfrrhiih ! Wrhlunnjþk\mias+ :47:1=42> rpn nifrh
::=0=<11= ehvjstfrfsmshråfGpmruprhlunnjhk+nhe  ( fsmshrjfim`fiGpmruprhlunnjhk+nhe
NWLW 66>%276>
K]MQH RM@IFEMK\H WFRF ^HIJNJ\FRJKAHREM A]KLFEMK\FLH MK NF^H^ LM LMIJ\H^ FEBJMK\FIM^
Mi låf lm fymr) emljfktm Lmnrmth ^uprmeh 77:%276>%EJKFE) sm fprhbþ mi kumvhRm`ifemkth lmi Kuemrfi 6<:+6 lmi Frtånuih 6<: lm if Imy @mkmrfi lmi Febjmktm)rmifnjhkflf if nhk mejsjþk lm uk jkahrem auklfemktflh phr if futhrjlfl febjmktfi prmvjhfi prhkuknjfejmkth lmi ajsnfi mk nfshs lm lmijths febjmktfims+Mstf khref lmrh`f uk rm`ifemkth lmi föh 277:) pfrf trftfr lm fnifrfr qum futhrjlflfebjmktfi tjmkm qum mejtjr mi jkahrem nufklh mxjstm eæs lm ukf mktjlfl nhk prhbfbimnhepmtmknjf+ Mk tfi smktjlh lmstfnfehs ih sj`ujmktm3
\mef FinfknmNhepmtmknjflm FuthrjlflmsFebjmktfims
If futhrjlfl flejkjstrftjvf febjmktfi rmsphksfbimlm if mifbhrfnjþk lmi jkahrem ms if Mktjlfl lmAjsnfijzfnjþk Febjmktfi Kfnjhkfi) Rm`jhkfi hIhnfi qum mcmrzf auknjhkms lm ajsnfijzfnjþkfebjmktfi) rmspmnth lm if eftmrjf hbcmth lmjkvmstj`fnjþk pmkfi mk træejtm+^j mxjstjmrf eæs lm ukf futhrjlfl nhepmtmktm mklmtmrejkflhs mxtrmehs) mi Ajsnfi rmqumrjræ mijkahrem f nflf ukf lm êstfs+^j mi Ajsnfi tjmkm lulf shbrm if nhepmtmknjf lmfuthrjlflms phlræ shijnjtfr "hrjmktfnjþk" fi HMAF+
Wifzh pfrfmifbhrfnjþk ymktrm`f
Mi jkahrem auklfemktflh lmbmræ smr mifbhrflh yrmejtjlh fi Ajsnfi lmktrh lm uk pifzh kh efyhr f >7låfs dæbjims) f pfrtjr lmi låf sj`ujmktm lm rmnjbjlf ifshijnjtul+
^hijnjtul lmjkahrems ylhnuemkths
Flmeæs lm if shijnjtul lmi jkahrem) mi Ajsnfipumlm shijnjtfr qum sm im mktrm`umk lhnuemkths hjkahrems qum hbrmk mk phlmr lm ifs ljamrmktmsmktjlflms lmi Mstflh+ Ajkfiemktm) jkljnfehs qum sm dfk mstfbimnjlh ifs pfutfs lmi nhktmkjlh lmi jkahrem)f`rm`fklh qum msm lhnuemkth phlræ smr jknhrphrflh nheh prumbf lhnuemktfi mk ukprhnmsh pmkfi+FtmktfemktmLr+ Rjnfrlh Nfrrfsnh ArfknjfIjef) smtjmebrm = lm 276>Wl
 
 
Mi Wmrufkh
Ejêrnhims < lm smtjmebrm lm 276>
=72644
% Wrmsjlmknjf lmi Nhksmch lm Ejkjstrhs) qujmk ifprmsjljræ+% Ejkjstmrjh lm Lmsfrrhiih m Jkniusjþk ^hnjfi) qujmkfntufræ nheh ^mnrmtfråf \ênkjnf+% Ejkjstmrjh lm ^fiul+% Ejkjstmrjh lm Mlunfnjþk+% Emsf lm Nhknmrtfnjþk pfrf if Iundf nhktrf ifWhbrmzf+Fsjejseh) phlræk jktm`rfr if rmamrjlf NhejsjþkEuitjsmnthrjfi) uk rmprmsmktfktm lm if Fsfebimf Kfnjhkfilm @hbjmrkhs Rm`jhkfims) uk rmprmsmktfktm lm ifFshnjfnjþk lm Eukjnjpfijlflms lmi Wmró) uk rmprmsmktfktmlm if Nhkamlmrfnjþk Kfnjhkfi lm Amlmrfnjhkms lmFshnjfnjhkms lm Wflrms lm Afejijf lmi Wmró $FWFAF^*)fså nheh mi rmprmsmktfktm nheók lm ifs Hr`fkjzfnjhkms^hnjfims lm Bfsm) y mi rmprmsmktfktm nheók lm ihs`rmejhs lmi smnthr prjvflh+Ihs ejmebrhs lm if Nhejsjþk mcmrnmk su nfr`h fldhkhrme+ If Nhejsjþk Euitjsmnthrjfi kh jrrh`fræ `fsthsfi Mstflh+
 Frtånuih >+% Lm if ^mnrmtfråf \ênkjnf
Mi Ejkjstmrjh lm Lmsfrrhiih m Jkniusjþk ^hnjfi) f trfvêslm if Ljrmnnjþk @mkmrfi lm Nfijlfl lm Wrmstfnjhkms^hnjfims) fntufræ nheh ^mnrmtfråf \ênkjnf lm if NhejsjþkEuitjsmnthrjfi+
 Frtånuih <+% Lm if lmsj`kfnjþk lm rmprmsmktfktms
Ihs Ejkjstmrjhs smöfiflhs mk mi frtånuih 2 lmif prmsmktm rmshiunjþk suprmef lmsj`kfræk f susrmprmsmktfktms) emljfktm rmshiunjþk) lmktrh lmi pifzh lmnjknh $=* låfs dæbjims nhktflhs f pfrtjr lmi låf sj`ujmktmlm if pubijnfnjþk lm mstf khref+ Mk mi ejseh pifzh ifEmsf lm Nhknmrtfnjþk pfrf if Iundf nhktrf if Whbrmzfnheukjnfræ f if ^mnrmtfråf \ênkjnf if lmsj`kfnjþk lm surmprmsmktfktm+If Fsfebimf Kfnjhkfi lm @hbjmrkhs Rm`jhkfims)if Fshnjfnjþk lm Eukjnjpfijlflms lmi Wmró y ifNhkamlmrfnjþk Kfnjhkfi lm Amlmrfnjhkms lmFshnjfnjhkms lm Wflrms lm Afejijf lmi Wmró $FWFAF^*)lm nhksjlmrfrih pmrtjkmktm) lmsj`kfræk f susrmspmntjvhs rmprmsmktfktms emljfktm nheukjnfnjþkmsnrjtf ljrj`jlf f if ^mnrmtfråf \ênkjnf) lmktrh lmipifzh lm njknh $=* låfs dæbjims nhktflhs f pfrtjr lmi låfsj`ujmktm lm pubijnflf if prmsmktm rmshiunjþk suprmef+Mk mi ejseh pifzh y bfch ifs ejsefs nhkljnjhkmsy ahrefijlflms) sm nheukjnfræ if lmsj`kfnjþk lmirmprmsmktfktm nheók lm ifs Hr`fkjzfnjhkms ^hnjfimslm Bfsm y lmi rmprmsmktfktm nheók lm ihs `rmejhs lmismnthr prjvflh+
 Frtånuih =+% Lm if jkstfifnjþk lm if NhejsjþkEuitjsmnthrjfi
If Nhejsjþk Euitjsmnthrjfi sm jkstfifræ lmktrh lmi pifzhlm ljmz $67* låfs dæbjims nhktflhs lmslm mi låf sj`ujmktmlm if pubijnfnjþk lm if prmsmktm rmshiunjþk suprmef+
 Frtånuih 1+% Lm ifs Auknjhkms lm if NhejsjþkEuitjsmnthrjfi
If Nhejsjþk Euitjsmnthrjfi lmbmræ rmvjsfr ihsfvfknms mk if jepimemktfnjþk lmi Wrh`rfef Kfnjhkfilm Fijemktfnjþk Msnhifr Vfij Pfref) y prmsmktfr fktm ifprmsjlmknjf lm if Nhejsjþk uk jkahrem
kfi qum nhktmk`fprhpumstfs lm) mktrm htrhs3f* Emchrfs lm if `mstjþk lmi smrvjnjh fijemktfrjh+b* Emnfkjsehs qum nhflyuvmk f if hptjejzfnjþk lm ifhr`fkjzfnjþk lm if prmstfnjþk lmi smrvjnjh fijemktfrjh+n* Mstrftm`jfs lm ahrtfimnjejmkth lm ihs ljstjkthsfnthrms rmsphksfbims lm if fijemktfnjþk msnhifr) sm`óksus rhims+l* Htrfs rmifnjhkflfs fi smrvjnjh fijemktfrjh qumnhksjlmrm pmrtjkmktms+
 Frtånuih 0+% Qj`mknjf
If Nhejsjþk Euitjsmnthrjfi tmklræ ukf vj`mknjf lmnufrmktf y njknh $<=* låfs dæbjims nhktflhs lmslm sujkstfifnjþk pfrf mimvfr f if prmsjlmknjf lm if Nhejsjþkmi jkahrem
kfi qum nhktmk`f mi rmsuitflh lm if rmvjsjþk yifs prhpumstfs f qum sm rm
mrm mi frtånuih 1 lm if prmsmktmrmshiunjþk suprmef+
 Frtånuih 4+% Rmarmklh
If prmsmktm Rmshiunjþk ^uprmef smræ rmarmklflfphr mi Wrmsjlmktm lmi Nhksmch lm Ejkjstrhs) if Ejkjstrf lmMlunfnjþk) if Ejkjstrf lm ^fiul y if Ejkjstrf lm Lmsfrrhiihm Jkniusjþk ^hnjfi+Rm`åstrmsm) nheukåqumsm y pubiåqumsm+HIIFK\F D]EFIF \F^^HWrmsjlmktm Nhkstjtunjhkfi lm if Rmpóbijnf C]FK A+ CJEÊKMS EFZHRWrmsjlmktm lmi Nhksmch lm EjkjstrhsWF\RJNJF ^FIF^ H‚BRJMKEjkjstrf lm MlunfnjþkEJLHRJ LM DFBJND RH^WJ@IJH^JEjkjstrf lm ^fiulEÞKJNF R]BJH @FRNÅFEjkjstrf lm Lmsfrrhiih m Jkniusjþk ^hnjfi
:4><10%2
 FEBJMK\M
Fprumbfk Rm`ifemkth lmi kuemrfi6<:+6 lmi frtånuih 6<:·lm if Imy K·24166) Imy @mkmrfi lmi Febjmktm
LMNRM\H ^]WRMEHK· 77:%276>%EJKFE
MI WRM^JLMK\M LM IF RMWÓBIJNFNHK^JLMRFKLH3Vum) mi frtånuih 10· lm if Nhkstjtunjþk Whiåtjnf lmi Wmrómstfbimnm qum mi Mstflh lmtmrejkf if phiåtjnf kfnjhkfi lmifebjmktm y prheumvm mi ush shstmkjbim lm ihs rmnurshskfturfims?Vum) mi frtånuih >· lm if Imy K³ 24166+ Imy @mkmrfilmi Febjmktm smöfif qum mi Mstflh) f trfvês lm susmktjlflms y þr`fkhs nhrrmsphkljmktms) ljsmöf y fpijnf ifsphiåtjnfs) khrefs) jkstruemkths) jknmktjvhs y sfknjhkmsqum smfk kmnmsfrjhs pfrf `frfktjzfr mi mamntjvh mcmrnjnjhlm ihs lmrmndhs y mi nuepijejmkth lm ifs hbij`fnjhkms yrmsphksfbjijlflms mk eftmrjf febjmktfi?Vum) mi kuemrfi 6<:+6 lmi frtånuih 6<:· lm if njtflfimy) ljsphkm qum mk ifs jkvmstj`fnjhkms pmkfims phr ihslmijths tjpj
nflhs mk mi \åtuih Lênjeh \mrnmrh lmi Ijbrh^m`uklh lmi Nþlj`h Wmkfi) smræ lm mxj`mknjf hbij`fthrjfif mvfnufnjþk lm uk jkahrem auklfemktflh phr msnrjthphr if futhrjlfl febjmktfi) fktms lmi prhkuknjfejmkth lmi
snfi prhvjknjfi h
snfi lm if jkvmstj`fnjþk prmpfrfthrjf mkif mtfpf jktmremljf lmi prhnmsh pmkfi?Vum) nhk if
kfijlfl lm rm`uifr if fpijnfnjþk lm ihljspumsth mk mi pærrfah prmnmlmktm) sm mejtjþ mi Lmnrmth^uprmeh K· 77<%277:%EJKFE) qum fprhbþ mi Rm`ifemkthlmi kuemrfi 6<:+6 lmi frtånuih 6<:· lm if Imy K· 24166)Imy @mkmrfi lmi Febjmktm?Vum) if fpijnfnjþk lmi njtflh rm`ifemkth flvjmrtm ifkmnmsjlfl lm emchrfr mi efrnh khreftjvh lmi jkahremauklfemktflh) f mamnths lm qum êstm nhkstjtuyf ukfdmrrfejmktf qum nhflyuvm f ifs fntufnjhkms lmi
snfiprhvjknjfi h
snfi lm if jkvmstj`fnjþk prmpfrfthrjf?Vum) mk msm smktjlh) if afitf lm lm
kjnjþk lm ifkfturfimzf lmi jkahrem auklfemktflh y if mxjstmknjf lmeæs lm ukf futhrjlfl nhk nhepmtmknjfs febjmktfims)dfnm kmnmsfrjf if fprhbfnjþk lm uk kumvh rm`ifemkth qumprmnjsm mi æebjth lm fpijnfnjþk lmi jkahrem auklfemktflh)fså nheh ifs rm`ifs pfrf jlmktj
nfr f if futhrjlflflejkjstrftjvf febjmktfi nhepmtmktm?Lm nhkahrejlfl nhk ih ljspumsth mk if Imy K³ 24166)Imy @mkmrfi lmi Febjmktm) mi Lmnrmth Im`jsiftjvh K³676>) qum fprumbf if Imy lm Nrmfnjþk) Hr`fkjzfnjþk yAuknjhkms lmi Ejkjstmrjh lmi Febjmktm y mi frtånuih 664³ lmif Nhkstjtunjþk Whiåtjnf lmi Wmró+
 
Mi Wmrufkh
Ejêrnhims < lm smtjmebrm lm 276>
=7264:
LMNRM\F3
 Frtånuih 6³+% Fprhbfnjþk lmi Rm`ifemkth lmikuemrfi 6<:+6 lmi frtånuih 6<:· lm if Imy K· 24166) Imy@mkmrfi lmi Febjmktm
Fpruêbmsm mi Rm`ifemkth lmi kuemrfi 6<:+6 lmifrtånuih 6<:· lm if Imy K· 24166) Imy @mkmrfi lmiFebjmktm) qum nheh Fkmxh ahref pfrtm jktm`rfktm lmiprmsmktm Lmnrmth ^uprmeh+
 Frtånuih 2·+% Qj`mknjf
Mi prmsmktm Lmnrmth ^uprmeh mktrfræ mk vj`mknjffi låf sj`ujmktm lm su pubijnfnjþk mk mi Ljfrjh H
njfi MiWmrufkh+
 Frtånuih >³+% Wubijnfnjþk
Wubiåqumsm mi prmsmktm Lmnrmth ^uprmeh y su Fkmxhmk mi Ljfrjh H
njfi Mi Wmrufkh) fså nheh mk mi Whrtfi PmbJkstjtunjhkfi lmi Ejkjstmrjh lmi Febjmktm % EJKFE $www+ejkfe+`hb+pm*
 Frtånuih <·+% Ljsphsjnjþk Lmrh`fthrjf
Lmrþ`umsm mi Lmnrmth ^uprmeh K³ 77<%277:%EJKFE)fså nheh nufiqujmr htrf ljsphsjnjþk qum sm hphk`f fiprmsmktm Lmnrmth ^uprmeh+
 Frtånuih =·+% Rmarmklh
Mi prmsmktm Lmnrmth ^uprmeh smræ rmarmklflh phr miEjkjstrh lm Custjnjf y Lmrmndhs Duefkhs y phr mi Ejkjstrhlmi Febjmktm+Lflh mk if Nfsf lm @hbjmrkh) mk Ijef) f ihs trms låfslmi ems lm smtjmebrm lmi föh lhs eji trmnm+HIIFK\F D]EFIF \F^^HWrmsjlmktm Nhkstjtunjhkfi lm if RmpóbijnfLFKJMI AJ@FIIH RJQFLMKMZRFEjkjstrh lm Custjnjf y Lmrmndhs DuefkhsEFK]MI W]I@FR%QJLFI H\FIHRFEjkjstrh lmi Febjmktm
 FKMTHRM@IFEMK\H LMI K]EMRFI 6<:+6 LMI FR\ÅN]IH 6<:· LM IF IMZ K· 24166)IMZ @MKMRFI LMI FEBJMK\M Frtånuih 6·+% Hbcmth y Æebjth lm Fpijnfnjþk
6+6+ If prmsmktm khref tjmkm phr hbcmth rm`ifemktfrifs ljsphsjnjhkms rmiftjvfs fi jkahrem auklfemktflh)nhktmkjlfs mk mi kuemrfi 6<:+6 lmi frtånuih 6<:· lm ifImy K³ 24166) Imy @mkmrfi lmi Febjmktm) prmnjsfklh sukfturfimzf) æebjth lm fpijnfnjþk) futhrjlfl flejkjstrftjvffebjmktfi rmsphksfbim lm su mifbhrfnjþk y pifzh+6+2+ If prmsmktm khref ms lm fpijnfnjþk pfrf thlhprhnmsh lm jkvmstj`fnjþk pmkfi phr if prmsuktf nhejsjþklm ihs lmijths tjpj
nflhs mk ihs Nfpåtuihs J) JJ y JJJ lmi \åtuihTJJJ lmi Nþlj`h Wmkfi+
 Frtånuih 2·+%Futhrjlfl Flejkjstrftjvf Febjmktfirmsphksfbim lm if mifbhrfnjþk lmi JkahremAuklfemktflh
2+6 If futhrjlfl flejkjstrftjvf febjmktfirmsphksfbim lm if mifbhrfnjþk lmi jkahrem auklfemktflh)f if qum dfnm rmamrmknjf mi kuemrfi 6<:+6 lmi frtånuih6<:· lm if Imy K· 24166) Imy @mkmrfi lmi Febjmktm) msif Mktjlfl lm Ajsnfijzfnjþk Febjmktfi Kfnjhkfi) Rm`jhkfih Ihnfi qum mcmrzf auknjhkms lm
snfijzfnjþk febjmktfi)rmspmnth lm if eftmrjf hbcmth lm jkvmstj`fnjþk pmkfi mktræejtm+Mk nfsh mxjstf eæs lm ukf futhrjlfl flejkjstrftjvffebjmktfi nhepmtmktm mk lmtmrejkflhs mxtrmehs lmihbcmth eftmrjf lm jkvmstj`fnjþk pmkfi) mi Ajsnfi rmqumrjræif mifbhrfnjþk lmi jkahrem auklfemktflh f nflf ukf lmêstfs) ifs nufims mejtjræk mi njtflh jkahrem mk mi efrnh lmsus auknjhkms y nhepmtmknjfs+Mk mi supumsth qum mi Ajsnfi tuvjmrf lulf shbrm iffuthrjlfl flejkjstrftjvf febjmktfi nhepmtmktm) phlræshijnjtfr hrjmktfnjþk fi Hr`fkjseh lm Mvfiufnjþk yAjsnfijzfnjþk Febjmktfi % HMAF+2+2 Nufklh uk auknjhkfrjh póbijnh lm ukf futhrjlflflejkjstrftjvf febjmktfi) sm mknumktrm nheprmkljlh mkukf jkvmstj`fnjþk pmkfi) mi Ajsnfi shijnjtfræ mi jkahremauklfemktflh fi mktm rmnthr lmi sjstmef auknjhkfi fiqum pmrtmkmnm if emknjhkflf futhrjlfl) sjmeprm qum ifjkvmstj`fnjþk pmkfi vmrsm shbrm rmsphksfbjijlfl auknjhkfim jkahrefnjþk afisf y sm mknumktrm mk mi æebjth lm susauknjhkms lm rmnthråf+Mk nfsh if jkvmstj`fnjþk pmkfi sm jkjnjm rmspmnth lmauknjhkfrjhs póbijnhs lm uk hr`fkjseh rmnthr f qum smdfnm rmamrmknjf mk mi pærrfah fktmrjhr) sm shijnjtfræ mijkahrem auklfemktflh fi Ejkjstmrjh lmi Febjmktm) mk sunfijlfl lm mktm rmnthr lmi ^jstmef Kfnjhkfi lm @mstjþkFebjmktfi y Futhrjlfl Febjmktfi Kfnjhkfi+
 Frtånuih >·+% Rmqumrjejmkth lm Jkahrefnjþk
Mi Ajsnfi phlræ shijnjtfr f ifs mktjlflms lmi Mstflhif rmejsjþk lm lhnuemkths h jkahrems qum hbrmk mk suphlmr h bfch su nusthljf) qum nhflyuvmk f if nhksmnunjþklm ihs
kms lm if jkvmstj`fnjþk pmkfi+ Mi emknjhkflhrmqumrjejmkth lmbm smr ftmkljlh nhk nmimrjlfl) thefklh mknhksjlmrfnjþk if kfturfimzf lm ihs lmijths febjmktfims+
 Frtånuih <·+% Nhktmkjlh lmi Jkahrem Auklfemktflh
<+6+ Mi jkahrem auklfemktflh rmqumrjlh mk mi efrnhlm if jkvmstj`fnjþk pmkfi lm ihs lmijths tjpj
nflhs mk ihsNfpåtuihs J $Lmijths lm Nhktfejkfnjþk* y JJ $Lmijths nhktrfihs Rmnurshs Kfturfims* lmi \åtuih TJJJ lmi Ijbrh ^m`uklhlmi Nþlj`h Wmkfi) lmbmræ nhktmkmr) nheh eåkjeh) ihsj`ujmktm3$f* Fktmnmlmktms lm ihs dmndhs lmkuknjflhs+$b* Bfsm im`fi fpijnfbim fi nfsh fkfijzflh+$n* Nhepmtmknjf lm if futhrjlfl flejkjstrftjvffebjmktfi+$l* Jlmktj
nfnjþk lm ifs hbij`fnjhkms febjmktfims lmihs flejkjstrflhs jkvhiunrflhs mk if jkvmstj`fnjþk pmkfi)qum sm mknumktrmk nhktmkjlfs mk imyms) rm`ifemkths hjkstruemkths lm `mstjþk febjmktfi y qum rmsuitmk fpijnfbimsf ihs dmndhs lmsnrjths phr mi Ejkjstmrjh Wóbijnh+$m* Jkahrefnjþk shbrm ifs fnnjhkms lm
snfijzfnjþkfebjmktfi rmfijzflfs y(h rmphrtms prmsmktflhs phr ihsflejkjstrflhs jkvhiunrflhs mk if jkvmstj`fnjþk pmkfi) lmsmr mi nfsh+$a* Nhkniusjhkms+<+2+ Mi jkahrem auklfemktflh rmqumrjlh mk mi efrnhlm if jkvmstj`fnjþk pmkfi lm ihs lmijths tjpj
nflhs mk miNfpåtuih JJJ $Rmsphksfbjijlfl Auknjhkfi m JkahrefnjþkAfisf* lmi \åtuih TJJJ lmi Ijbrh ^m`uklh lmi Nþlj`h Wmkfi)lmbmræ nhktmkmr) nheh eåkjeh) ih sj`ujmktm3$f* Fktmnmlmktms lm ihs dmndhs lmkuknjflhs+$b* Bfsm im`fi shbrm if nhepmtmknjf lm if futhrjlflflejkjstrftjvf febjmktfi qum mejtm mi JkahremAuklfemktflh+$n* Nhepmtmknjf lm if futhrjlfl flejkjstrftjvffebjmktfi+$l* Jlmktj
nfnjþk lm ifs nhepmtmknjfs y auknjhkms lmihs þr`fkhs flejkjstrftjvhs vjknuiflhs f ihs auknjhkfrjhspóbijnhs jkvhiunrflhs mk if jkvmstj`fnjþk pmkfi) fså nheh lm ifs ljsphsjnjhkms im`fims) rm`ifemktfrjfs ymstæklfrms febjmktfims fpijnfbims f if eftmrjf hbcmth lmif jkvmstj`fnjþk+$m* Nhkniusjhkms+<+>+ Mi jkahrem auklfemktflh mifbhrflh phr iffuthrjlfl flejkjstrftjvf febjmktfi phlræ smr jknhrphrflhnheh prumbf lhnuemktfi mk mi prhnmsh pmkfi+
 Frtånuih =·+% Wrhnmljejmkth pfrf shijnjtfr mi JkahremAuklfemktflh
=+6+ Mi Ajsnfi) mk nufiqujmr ehemkth lm ifjkvmstj`fnjþk y dfstf fktms lm mejtjr prhkuknjfejmkth mkif mtfpf jktmremljf lmi prhnmsh pmkfi) shijnjtfræ mi jkahremauklfemktflh f if futhrjlfl flejkjstrftjvf febjmktfinhepmtmktm) nhkahrem f ih mstfbimnjlh mk mi frtånuih 2· lmiprmsmktm Rm`ifemkth) f trfvês lm uk h
njh) mi nufi lmbmræ

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->