Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1-Thuyet Minh Kien Truc

1-Thuyet Minh Kien Truc

Ratings: (0)|Views: 750 |Likes:
Published by MrTuankt

More info:

Published by: MrTuankt on Jun 20, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
tr-êng ®¹i häc kiÕn tróc hµ néi
 ®å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2004-2008Svth: nguyÔn anh tuÊn líp 2004x4 Trang: - 1 -
Bé X©y Dùng
Tr-êng §¹i Häc KiÕn Tróc Hµ Néi
Khoa X©y Dùng

 
§å ¸n tèt nghiÖp kü s- x©y dùng lµ mét c«ng tr×nh ®Çu tiªn mµ ng-êisinh viªn ®-îc tham gia thiÕt kÕ, mÆc dï ë møc ®é s¬ bé thiÕt kÕ mét sè cÊu kiÖn, chi tiÕt ®iÓn h×nh.Nh-ng víi nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ®· ®-îchäc ë nh÷ng n¨m häc qua, ®å ¸n tèt nghiÖp nµ
y ®· gióp em tæng kÕt, hÖthèng l¹i kiÕn thøc cña m×nh.
§Ó hoµn thµnh ®-îc ®å ¸n nµy,
 
em ®· nhËn ®-îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nhcña c¸c thÇy h-íng dÉn ch
Ø b¶o nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt
, nh÷ng tµi liÖutham kh¶o phôc vô cho ®å ¸n còng nh- cho thùc tÕ sau nµy. E
m xin ch©n
thµnh bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c cña m×nh ®èi víi sù gióp ®ì quý b¸ucña c¸c thÇy c« h-íng dÉn.
 
 
C« gi¸o: Th.S NguyÔn LÖ Thñy
, h-íng dÉn phÇn kiÕn tróc
 
 
C« gi¸o: Th.S NguyÔn LÖ Thñy
, h-íng dÉn phÇn kÕt cÊu
 
 
ThÇy gi¸o: Th.S Ph¹m Ngäc Th¾ng
, h-íng d
Én phÇn nÒn mãng
 
ThÇy gi¸o: K.S NguyÔn Quang Vinh
, h-íng dÉn phÇn thi c«ng
 
ng qua ®©y em xin ®-îc tá lßng
biÕt ¬n ®Õn c¸c thÇy c« gi¸o nãi riªng
còng nh- tÊt c¶ c¸c c¸n bé
 
trong tr-êng §¹i Häc KiÕn Tróc Hµ Néi nãichung v× nh÷ng kiÕn thøc em ®· ®-îc tiÕp thu d-íi m¸i tr-êng KiÕn
Tróc. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n tuy ®· cè g¾ng häc hái, xong còng
kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt do ch-a cã kinh nghiÖm thùc
tÕ E
m mong muèn nhËn ®-îc sù chØ b¶o h¬n n÷a cña thÇy c« trong t-¬ng
lai.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
 
 Hµ Néi 06/ 200
 9
 
 
tr-êng ®¹i häc kiÕn tróc hµ néi
 ®å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2004-2008Svth: nguyÔn anh tuÊn líp 2004x4 Trang: - 2 -
PHÇn I:
KiÕn tróc
10(%)
gi¸o viªn h-íng dÉn : 
 
th.s : NguyÔn lÖ thñy
 
sinh viªn thùc hiÖn
 
NguyÔn Anh TuÊn
 
líp : 
 
04x4
.
 
NhiÖm vô :
A. PhÇn thuyÕt minh
I.
 
cÇn thiÕt ®
Çu t- 
 II.
 
Giíi thiÖu c«ng tr×nhIII.
 
Quy m« vµ ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh
IV.
 
 Nh÷ng chØ tiªu x©y dùng chÝnhV.
 
C¸c hÖ thèng kü thuËt chÝnh cña c«ng tr×nhVI.
 
§iÒu kiÖn khÝ h
Ëu vµ thuû v¨n
B. B¶n vÏ:
T×m hiÓu b¶n vÏ kiÕn tróc vµ c¸c b¶n vÏ:
 I.
 
c¸c b¶n mÆt ®øng c«ng tr×nh.II.
 
c¸c b¶n mÆt b»ng c«ng tr×nh.III.
 
c¸c b¶n mÆt c¾t c«ng tr×nh.
 
tr-êng ®¹i häc kiÕn tróc hµ néi
 ®å ¸n tèt nghiÖp ksxd khãa 2004-2008Svth: nguyÔn anh tuÊn líp 2004x4 Trang: - 3 -
Giíi thiÖu c«ng tr×nh
I. Sù c
Çn thiÕt ®Çu t- 
 
ViÖt Nam lµ mét ®Êt n-íc ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn . §¶ng vµ nhµ n-íc ta ®· vµ®ang thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa, chÝnh s¸ch ®æi míi, mong muèn ®-îc lµm b¹ncïng víi tÊt c¶ c¸c n-íc trªn thÕ giíi t¹o ®iÒu kiÖn cho ViÖt Nam tõng b-íc hoµ
nhËp víi céng ®ång quèc tÕ 
. §Ó ®¸p øng ®-îc nhu cÇu nµy th× viÖc t¸i thi
Õt lËp
x©y dùng c¬ së h¹ tÇng lµ rÊt cÇn thiÕt ë tÊt c¶ c¸c tØnh, thµnh phè cho tíi
trung
-¬ng
, g
ióp t¹o ra mét bé mÆt toµn diÖn cho ®Êt n-íc.Hµ Néi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y
®· dÇn n©ng cÊp,
c¶i t¹o vµ x©y dùng c¬ së h¹tÇng ngµy mét hiÖn ®
¹i h¬n, ®¸p øng nhu
cÇu cho nh©n d©n nãi chung vµ nhu cÇulµm viÖc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc nãi riªng
. QuyÕt ®Þnh x©y dùng trô së 
lµm viÖc c¬ quan tæng côc thèng kª còng kh«ng n»m ngoµi xu h-íng ®ã
 
II. Giíi thiÖu c«ng tr×nh
C«ng tr×nh ®-îc
x©y dùng t¹i vÞ trÝ th
o¸ng vµ ®Ñp
tr
ªn ®-êng NguyÔn ChÝ Thanh
,t¹o ®iÓm nhÊn ®ång
thêi t¹o nªn sù hµi hoµ, hîp lý
.
 
VÞ trÝ ®Ñp, mÆt b»ng kh¸ b»ngph¼ng thuËn lîi cho viÖc thi c«ng,
gÇn c¸c trôc ®-êng chÝnh, nh»m ®¸p øng yªu cÇuvÒ sù thuËn tiÖn ®i l¹i cña nh©n d©n vµ t¹o thªm nÐ
t ®Ñp cña kiÕn tróc
thµnh phè.C«ng tr×nh cã tæng diÖn tÝch ®Êt lµ 2000 (m
2
), tæng diÖn tÝch ®Êt x©y dùng
477(m
2
).
III.
Quy m« vµ ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh
 
C«ng tr×nh bao gåm c¸c v¨n phßng lµm viÖc, phßng
l·nh ®¹o, phßng thèng kª,phßng
häp, héi tr-êng, phßn
g ®iÒu khiÓn
vµ c«ng tr×nh phô
 C«ng tr×nh bao gåm 1 tÇng hÇm, 7
tÇng sö dông vµ 1
¸p m¸i, 1 tÇng m¸i,ChiÒu cao c¸c tÇng
 
TÇng ®iÓn h×nh
cã chiÒu cao lµ 3,
35 m
 
TÇng 1 cã chiÒu cao 3,6m
 
TÇng hÇm cã chiÒu cao 2,6m
 
TÇng ¸p m¸i
vµ tÇng m¸i
cã chiÒu cao 3,7 m
æng chiÒu cao lµ
27,6 (m).
3.1. Bè trÝ mÆt b»ng
+TÇng hÇm ®Ó « t« vµ xe m¸y
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tuan Anh Nguyen liked this
vuhuycan liked this
Rua Chan liked this
acihanoi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->