Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Schakel MiddenDelfland week 36

Schakel MiddenDelfland week 36

Ratings: (0)|Views: 345|Likes:
Published by thuisbladen

More info:

Published by: thuisbladen on Sep 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/13/2013

 
Gemeentenieuws
2, 3, 5
De Schakel
Weekblad voor Gemeente Midden-Delfland: Maasland, Schipluiden, Den Hoorn en ’t Woudt.Uitgave: Uitgeverij West Media bv , Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC Maassluis / Tel. 010 5912823 / www.thuisbladen.nl / verschijnt iedere donderdag / 10e jaargang no. 31 / 5 september 2013
 
 Actueel nieuws | Uit en cultuur | Sport in Midden-Delfland
Den Hoorn - De gemeenteraadheeft het uiteindelijk voor hetzeggen. Als het aan het college van b. en w. van Midden-Delf-land ligt, wordt er aangaandeeen nieuw centrum voor DenHoorn, gekozen voor het plan van de ontwikkelings-combina-tie Waaijer Projectrealisatie/ Jumbo supermarkten/Rhps Architecten. Maar als het aan deinbreng en mening van de inwo-ners en ondernemers ligt, gaatde grote voorkeur uit naar hetdoor ontwikkelingscombinatieLeijte/Van Leeuwen/Plus Vast-goed ingediende plan

Door Simon van Zuilen
,QGDWJHYDOKDGZDWGHLQVWHPPLQJYDQLQZRQHUVHQRQGHUQHPHUVYDQ'HQ+RRUQEHWUHIWELMZLM]HPRUJHQPHWGHERXZEHJRQQHQNXQQHQ ZRUGHQ1XKHWFROOHJHKHHIWJHNR]HQRPPHWGH-XPERFRPELQDWLHLQ]HHWHJDDQOLJWGDWZHOHYHQDQGHUV=RZHOWLMGHQVHHQYRULJHZHHNJHKRXGHQSUHVHQWDWLHYRRUGH'HQ+RRUQVHRQGHUQHPHUVDOVWLMGHQVGHPDDQGDJDYRQGJHKRXGHQSUHVHQWDWLHYRRUGHEH YRONLQJNUHHJKHWFROOHJHQLHWppQSRVLWLHYHUHDFWLH
Soap
'HVRDSYRRUGH]HYHQWLHQ MDDUJHOHGHQEHJRQQHQSODQQHQYRRUHHQQLHXZFHQWUXP YDQ'HQ+RRUQLVQRJVWHHGVQLHWWHQHLQGH:DWYRULJH&'$ ZHWKRXGHU3LHWYDQGHQ%HUJLQHHQJURRWDDQWDOMDUHQQLHWYDQGHJURQGNUHHJPRHWRRN]LMQRSYROJHU+DQV+RUOLQJVQDGULH MDDUQRJYRRUHONDDU]LHQWHNULMJHQ'HSRUWHIHXLOOHKRXGHUNRQQLHWDQGHUVGDQEHDPHQGDWHU]RZHOWLMGHQVGHELMHHQNRPVW YRRUGHRQGHUQHPHUVDOVYRRUGH]HHUJURWHJURHSLQZRQHUVJHHQHHQSRVLWLHYHELMYDOYRRUKHWFROOHJHZDV'HUHDFWLHVRSKHWSODQYDQKHWFROOHJH]LMQWHOHXUVWHOOHQG··PHUNWHKLMQDDIORRSYDQGHSUHVHQWDWLHRS $DQRSJHYHQGHQNW+RUOLQJVHFKWHUQRJQLHW+HWVSLMWPHHUJGDWHU]RYHHOLQZRQHUV]LMQGLH]LFKJHSDVVHHUGYRHOHQ :H]XOOHQRQVQRJPHHUPRHWHQLQVSDQQHQRPGHRQGHUQHPHUVHQLQZRQHUVGXLGHOLMNWHPDNHQGDWKHWSODQYDQKHWFROOHJHHUMXLVWYRRUKHQLV
Politiek 
1XGHUHDFWLHVRSKHWFROOHJHSODQEHNHQG]LMQKHHIWGHSROLWLHNKHWXLWHLQGHOLMNYRRUKHW]HJJHQ9ROJWGHFRDOLWLHYDQ&'$99'HQ3YG$KHWHLJHQFROOHJHHQKRHUHDJHHUWGHXLW2*3HQ0LMQ3DUWLMEHVWDDQGHRSSRVLWLH"$OVGHSROLWLHNHSDUWLMHQHHQDIVSLHJHOLQJ]LMQYDQGHRQGHUQHPHUVHQLQZRQHUV]XOOHQRRN]LMPRHWHQEHDPHQGDWHUYRRUKHW-XPERSODQJHHQHQNHOHELMYDOLV'HJHPHHQWHUDDGKRRUWHHQDIVSLHJHOLQJWH]LMQYDQGHJHPHHQVFKDS··JDILQZRQHU3LHW.OLSGHDDQZH]LJHUDDGVOHGHQPHH$QQHPLHNGH*RHGH&'$(G5RHOLQJHQ(OOHQ6QHWKODJH0LMQ3DUWLMHQ*HUW-DQYDQ'RRUHPDDO3LHWYDQ*HHVW%HLGHQ99',YDQ7URXZERUVW5R\9LQJHUOLQJHQ3LDYDQ2RUGDOOHQ2*3HQ(OO\GH-RQJ3YG$QRJPHHHQQLHWDQGHUVRP··
 Aantrekkelijk 
(UZDUHQGULHRQWZLNNHODDUVGLHRSGHRSURHSYDQKHWFROOHJHKDGGHQJHUHDJHHUGRPHHQSODQYRRUKHWFHQWUXP'HQ+RRUQLQWHGLHQHQ(pQYLHODOVQHODI]RGDWGHNHX]HWXVVHQGHWZHHRYHUJHEOHYHQRQWZLNNHOFRPELQDWLHVYRRUHHQ-XPERRI3OXVVXSHURYHUEOHHI-XPERSDVWLQGHJURHLYDQGHJHPHHQWH··GLHLQ'HQ+RRUQ YROJHQVGHZHWKRXGHURSLQZRQHUV]DOXLWNRPHQ+HWPRHWHHQDDQWUHNNHOLMNJHELHG]LMQYRRUGHLQZRQHUVRPQDDUWRHWHJDDQ··YHUGHGLJGH+RUOLQJVKHWVWDQGSXQWYDQKHWFROOHJH:DWGHDDQWUHNNHOLMNKHLGEHWUHIW]LWWHQFROOHJHHQLQZRQHUVZHORSppQOLMQ0DDUKHW]DO+RUOLQJVFVQRJKHHOZDWPRHLWHNRVWHQRPGHLQZRQHUVYRRUHHQKLHUELMSDVVHQGHLQYXOOLQJPHHWHNULMJHQ'DDU ZDDUKHWFROOHJHQLHWRIQDX ZHOLMNVRYHUGHHHUGHUHSUHVHQWDWLHDDQGHRQGHUQHPHUVUHSWHGHHG6MHI.OHLMZHJGLW ZHO8]HLGDWZHKHWHUQLHWPHHHHQVZDUHQPDDU]ROLJWGDWQLHW:HZDUHQQLHWVFHSWLVFKPDDUJHZRRQERRV'HNODQNERUGJURHSHQGHRQGHUQHPHUVKDGGHQDDQYDQNHOLMNQRJGHLOOXVLHGDWZHJHKRRUG ZHUGHQ1LHWGXV··+HWJHHQGRRU]R·QER]HLQZRRQVWHUQDGUXNNHOLMNZHUGRQGHUVWUHHSW:H]LMQJHZRRQXLWJHOXOG+HW ZRUGWQHW]RGRRUJHGXZGDOVKHWJHPHHQWHKXLVZDWHUQXVWDDW··
Presentatie
+HWFHQWUXPSODQEHVWDDWXLWHHQVXSHUPDUNWHQHHQDDQWDO ZLQNHOVHQZRQLQJERXZ+HWSODQYDQGH-XPERFRPELQDWLHNHQWSDUNHHUSODDWVHQYRRUGHZLQNHOVHQYRRUGHZRQLQJHQ+HWSODQYDQGH3OXVFRPELQDWLHWHOWSDUNHHUSODDWVHQ,QKHWYHUYROJRSGHWZHHSUHVHQWDWLHVZRUGWGHEHVOLVVLQJDDQGHJHPHHQWHUDDGYRRUJHOHJG'LWJDDWZDWKHWFROOHJHEHWUHIWDORSNRUWHWHUPLMQJHEHXUHQ+HWVWDDWRSGHDJHQGDYDQGHGLQVGDJVHSWHPEHUWHKRXGHQJHPHHQWHOLMNHFRPPLVVLHYHUJDGHULQJ'H]HEHJLQWRPKDOIDFKWLQKHWJHPHHQWHKXLVWH6FKLSOXLGHQ
Geen positieve reacties op centrumplan
Dat het centrumplan leeft onder de inwoners en ondernemers, bleek wel uit de enorm grote opkomst.
Foto: Gemma van Winden.
 Vorig jaar heeft het Hoogheem-raadschap van Delfland eendeel van de kade van de AalkeetBuitenpolder langs de Zuid-buurt in Maassluis verbeterd.Nu wordt het resterende deel, van nummer 33 tot aan de dambij het gemaal, aangepakt. Deuitvoering van het werk gebeurtdoor Aannemingsbedrijf Ver-boon Maasland en is inmiddelsgestart.
2PGHRYHUODVWYRRUGHEH ZRQHUV]RYHHOPRJHOLMNWHEHSHUNHQZRUGHQGHPDWHULDOHQ YRRUGHNDGHYHUEHWHULQJDDQJHYRHUGYLDHHQVSHFLDDOGDDU YRRUDDQJHOHJGHERXZZHJ YDQDIGH$GRRUKHWZHLODQGQDDUGHNDGH1DGHDDQOHJ YDQGH]HERXZZHJLVKHWEHQRGLJGHPDWHULHHODDQJHYRHUGHQLVEHJRQQHQPHWKHWDDQEUHQJHQYDQVWDOHQGDPZDQGSODQNHQLQGHWHHQYDQGHNDGH+LHUYRRUZRUGWVSHFLDDOPDWHULHHOJHEUXLNWRPGHSODQNHQWULOOLQJVYULMGHJURQGLQWHGUXNNHQ=RZRUGWVFKDGHDDQGHNDGHHQGHQDELMJHOHJHQ ZRQLQJHQYRRUNRPHQ
Bereikbaar 
1DDVWKHWDDQEUHQJHQYDQGDPZDQGSODQNHQZRUGWGHNDGHRSJHKRRJGPHWNOHLHQ ZRUGWHHQQLHXZHODDJDVIDOWDDQJHEUDFKW7LMGHQVGHZHUN]DDPKHGHQEOLMIWGH=XLGEXXUWEHUHLNEDDUYRRUYHUNHHU$OVHLQGGLWMDDURRNGH]HZHUN]DDPKHGHQ]LMQDIJHURQGLVGHNDGHYDQGH$DONHHW%XLWHQSROGHUODQJVGH=XLGEXXUW ZHHUYHLOLJYRRUGHWRHNRPVW
Laatste kadeverbetering Zuidbuurt
De laatste werkzaamheden van de kadeverbetering zijn van start  gegaan.
Foto: Harry Verboon
0DQWHO]RUJHUVKHEEHQYHHOWHUHJHOHQYRRUHHQFKURQLVFK]LHNHRIJHKDQGLFDSWHQDDVWH0HHVWDOOXNWKHWZHOPDDUVRPVLVKHWILMQDOVLHPDQGHYHQPHHGHQNWRIHHQVWXNMH YDQGH]RUJWDNHQRYHUQHHPW6WHXQSXQW0DQWHO]RUJ0LGGHQ'HOIDQGZLOJUDDJYDQXKRUHQKRHXGLWLQGHSUDNWLMNHUYDDUW'DDURPQRGLJW]LMX YDQKDUWHXLWRSGLQVGDJVHSWHPEHUYDQWRWXXULQGH]DDOYDQGH.RUSHUVKRHNDDQGH:LQGUHFKWLQ6FKLSOXLGHQDDQPHOGHQLVQLHWQRGLJ+HHIWXYUDJHQRYHUGH]HELMHHQNRPVWRIRYHURQGHUVWHXQLQJVPRJHOLMNKHGHQYRRUPDQWHO]RUJHUVGDQNXQWXYULMEOLMYHQGFRQWDFWRSQHPHQPHWFRQVXOHQW6XVDQQH-DQVVHQWHORIXNXQWNLMNHQRSZZZVZPGQO
Welzijn enMantelzorg,gaat dat samen?
 9LHUGDJHQODQJKHHIWGH2XGH.HUNLQ1DDOGZLMNLQKHWWHNHQJHVWDDQYDQ¶=RPHUJORHG·KHWWKHPDYDQGHH1DWLRQDOH=RPHUEORHPHQWHQWRRQVWHOOLQJ2RNGLWMDDUKHHIWGHWHQWRRQVWHOOLQJZHHUYHHOEH]RHNHUVJHWURNNHQUXLPPHHUGDQYRULJMDDU,QWRWDDOWHOGHGHRUJDQLVDWLHELMQDEH]RHNHUVGLHXLWDOOHZLQGVWUHNHQYDQKHWODQGNZDPHQHQGHRUJDQLVDWLHNLMNWPHWWHYUHGHQKHLGWHUXJRSHHQVXFFHVYROHYHQHPHQW'HHHGLWLHYDQGHWHQWRRQVWHOOLQJYLQGWSODDWVYDQGRQGHUGDJDXJXVWXVWRWHQPHW]RQGDJDXJXVWXV
Meer bezoekers bekeken Zomerbloemen
7RWHQPHWVHSWHPEHURUJDQLVHHUWGH.RQLQNOLMNH1HGHUODQGVH1DWXXUKLVWRULVFKH 9HUHQLJLQJDIGHOLQJ'HOIODQGRUJDQLVHHUWHHQWHQWRRQVWHOOLQJ:DWHULQGHELEOLRWKHHN YDQ'HQ+RRUQ)OXLWHNUXLG'HWHQWRRQVWHOOLQJJDDWRYHUZDWHULQKHWODQGVFKDSSODQWHQGLHUHQHQPHQVHQLQHQRSKHWZDWHUHQODDWGDDUPHHGHUROYDQZDWHULQRQVJHELHG]LHQ'HEH]RHNHUDDQGHWHQWRRQVWHOOLQJNDQ]HOIHHQVWHHQWMHELMGUDJHQDDQKHW MDDUWKHPD:DWHUPHWEHKXOS YDQGH]RHNNDDUW:DWHU%HODQJVWHOOHQGHQZRUGHQXLWJHQRGLJGGH]HWHEH]RHNHQ'HRSHQLQJVWLMGHQYDQGHELEOLRWKHHN]LMQ0DDQGDJXXU'LQVGDJXXU :RHQVGDJXXU'RQGHUGDJJHVORWHQ 9ULMGDJXXU=DWHUGDJXXU
Tentoonstelling Water 
TEL. 015 - 380 15 80
Feestlocatie gezocht?
  G  W  K  P  G  T  K   L   P  N 
De grootste 2e hands dames/heren/kinderkleding winkel van het Westlandis weer geopend met een FANTASTISCHE WINTERCOLLECTIE!!!Kom langs en win een space-scooter step!
www.bij2dehandje.nl • Molenlaan 59a Honselersdijk 
 
2
De Schakel MiddenDelfland
donderdag 5 september 2013
|
AANVRAGEN
Omgevingsvergunningen
- Plaatsen van een dakopbouw en wijzigen van deindeling van een woning/winkelpand aan de Singel 4,2636 CS Schipluiden (Z-2013-04569).
(APV)vergunningen
- Winkeliersvereniging Den Hoorn – evenementenver-gunning voor het houden van activiteiten rond deopening van de vernieuwde Dijkshoornseweg in DenHoorn. Deze activiteiten vinden plaats op 14 septem-ber 2013 van 8.00 tot 18.00 uur.
BESLUITEN
Omgevingsvergunningen
- Plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak aan de Oomskind 71, 2635 MB Den Hoorn(27-08-2013) (Z-2013-04243);- Oprichten van een overkapping aan de Gaagweg 7 d,2636 AJ Schipluiden (27-08-2013) (Z-2013-03648);- Plaatsen van 2 dakkapellen aan de De Barch 8,3155 BB Maasland (27-08-2013) (Z-2013-03916);- Aanbrengen en vergroten ramen kopgevel woningenaan de Willibrordusstraat 1, 2, 17 en 18,2635 EW Schipluiden (29-08-2013) (Z-2013-04347).
 Verkeersontheffingen
- Antonis Verhuur BV - ontheffing van de aslastbeper-king van 4,8 ton op de Breeweg en Zouteveensewegin Schipluiden ten behoeve van transport van en naarZouteveenseweg 43, 2636 EG Schipluiden;- Verwaal Transport B.V. - ontheffingen van de as-lastbeperking van 4,8 ton op de Breeweg enZouteveenseweg in Schipluiden ten behoeve vantransport van en naar Zouteveenseweg 43,2636 EG Schipluiden.
(APV)vergunningen
- Winkeliersvereniging Den Hoorn in Den Hoorn– evenementenvergunning voor het houden vanactiviteiten rond de opening van de vernieuwdeDijkshoornseweg in Den Hoorn. Deze activiteiten vin-den plaats op 14 september 2013 van 8.00 tot 18.00uur. En vergunning voor alle tegelijkertijd aangevraag-de en aan het evenement gerelateerde vergunningen,zoals een ontheffing voor het schenken van zwakalco-holhoudende dranken en het plaatsen van driehoeks-reclameborden om het evenement aan te kondigen.
Aanvragen en Besluiten
Verkorte versie elektronisch gemeenteblad
Gemeenteberichten
Papierinzameling in Maasland
Op vrijdag 6 september kunnen de inwoners van Maasland hun oud papier weer aande weg zetten. In Maasland zamelen MVV’27 en CKC ODO het papier in.
Donderdag 5 september 2013 week 36
Bouw samen je eigen woningin Maasland!
In de Commandeurspolder III in Maasland kunt u straks met uw toekomstigeburen uw eigen woning realiseren. Aan de Boumare is een kavel beschikbaar voormaximaal 6 woningen die u zelf gaat ontwikkelen.
U bepaalt zelf hoe groot uw huis wordt, hoe de indeling is en waar u uw geld aan uit-geeft. Om een beeld te geven: een tussenwoning is mogelijk voor
240.000,- en eenhoekwoning kunt u realiseren voor
275.000,-.
Informatieavond
Op donderdag 12 september is er een informatieavond. U bent vanaf 19.15 uur vanharte welkom in Zalencentrum ’t Trefpunt in Maasland (Kerkplein 11). Om 19.30 uurstart een presentatie. Nu meteen al meer weten over dit project?Op www.middendelfland.nl > Inwoners > Bouwen & Wonen > CPO(collectief particulier opdrachtgeverschap) vindt u uitgebreide informatie.
 Verhinderd?
Bent u op 12 september verhinderd? Dan is er op woensdag 18 september van 17.00tot 19.00 uur een inloopspreekuur op dezelfde locatie.Heeft u eerder al vragen? Bel of mail met projectleider Jasper Bakker, via (015) 380 41 11 of jbakker@middendelfland.nl of met Hans Vos van adviesbureauUrbannerdam op (010) 280 64 44 of h.vos@urbannerdam.nl.
Energie en CO2 besparen?Dat kan alleen samen!
Midden-Delfland is aangesloten bij Covenant of Mayors, een Europese beweging vanoverheden die zich inzet voor 20% energiebesparing, 20% opwekking van groeneenergie en 20% CO2-besparing. Gezien het feit dat Midden-Delfland een Cittaslowgemeente is, kent het thema duurzaamheid geen geheimen voor haar inwoners en on-dernemers. Velen zijn door dit thema geïnspireerd. Ideeën zijn er, maar hoe nu verder?
Samen energie besparen
Gemeente Midden-Delfland organiseert in september open discussie- en inspiratie-avonden. Deze vormen het startpunt naar een nieuw klimaatbeleid met een duurzaamenergieprogramma. In dit programma komen concrete acties te staan. Denk daarbijaan het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto’s, het opzetten van recycle-programma’s, het instellen van regelgeving rondom het bouwen van energiezuinige woningen en het winnen van zonnestroom en aardwarmte. Uw ideeën zijn daarbijonontbeerlijk!
Uitnodiging discussie- en inspiratieavonden
 Avond 1
Energieneutraal bouwen levert geld op in Midden-Delfland
Wanneer: donderdag 12 september, van 19.30 tot 21.45 uurWaar: gemeentehuis in SchipluidenVoor: bouwbedrijven en inwoners die willen bouwenSteeds vaker bepalen kopers zelf op welke wijze ze hun woning gebouwd willen heb-ben. Dat geeft bewoners de mogelijkheid om voor een energiezuinig huis te kiezen. Enhet geeft bouwbedrijven ruimte om zich te onderscheiden met nieuwe woningen meteen lagere energierekening. Eén van de vragen van de avond is: hoe kan de gemeenteu faciliteren in het maken van duurzame keuzes op het gebied van bouwen en wonen?
 Avond/middag 2
Meten is rendement
Wanneer: maandag 23 september, van 16.30 tot 18.45 uur (inclusief broodjes)Waar: gemeentehuis in SchipluidenVoor: bedrijvenHet onderwerp van deze avond is duurzame bedrijfsvoering. Moderne technologie metslimme meters geeft u direct inzicht in uw verbruik. U kunt daar direct op reagerendoor uw gebruik aan te passen. Hoe halen we het meeste uit deze handige tools? Enhoe kunnen we effectiever met elkaar samenwerken? Deze en andere vragen komentijdens deze sessie aan bod.
 Avond 3
Duurzaam vervoer in Midden-Delfland
Wanneer: woensdag 25 september, van 19.30 tot 21.45 uurWaar: gemeentehuis in SchipluidenVoor: inwonersOver duurzaam vervoer wordt eigenlijk amper gesproken. Terwijl er op dit gebied zo- veel nieuwe ontwikkelingen en kansen zijn! Elektrische fietsen, Snapcars, deelauto’s…Hoe kan de gemeente u ondersteunen? Een ander parkeerbeleid, de aanleg van fiets-paden of bijvoorbeeld het plaatsen van oplaadpunten? Vertel het ons!
Meld u aan!
Gezamenlijk kunnen we resultaten boeken waar iedereen een goed gevoel aan overhoudt. Meld u aan via Geert Kaper, e-mail gkaper@middendelfland.nl!
 www.middendelfland.nl
Openbare kennisgeving
Openbare vergaderingAlgemeen bestuur bedrijvenschap HarnaschPolderDatum: woensdag 11 september 2013Aanvang: 17.15 uurLocatie: Gemeentehuis Midden-DelflandAnna van Raesfeltstraat 372636 HX SchipluidenDe stukken liggen vanaf maandag 9 september 2013 ter inzage in het gemeentehuis van Midden-Delfland.
Insprekers dienen zich te melden bij de secretarisde heer ir. A. Vitner, (015) 380 42 11.
Voor en namens het bedrijvenschap HarnaschPolder,H.H.V. HorlingsVoorzitter Dagelijks en Algemeen bestuur
 
 3
De Schakel MiddenDelfland
donderdag 5 september 2013
|
 www.middendelfland.nl
GemeenteberichtenDonderdag 11 juli 2013 week 28
DEN HOORN
09:00 09:50 Opening Open Monumentendag 2013RK Kerk, Hoornseweg 12
Officiële opening van de Open Monumentendag Midden-Delfland 2013 door wethou-der Van Nimwegen. Iedereen is van harte welkom om bij de opening aanwezig te zijn.
09:50 16:00 RK Kerk, geopend voor publiek Hoornseweg 12
Rooms-katholieke kerk in neogotische stijl naar ontwerp van Nicolaas Molenaar uitcirca 1900.
10:00 10:30 Opening DijkshoornsewegDijkshoornseweg
De historische winkelstraat Dijkshoornseweg is opnieuw ingericht en wordt feestelijk geopend door oud-ondernemer Fried Koop.
10:15 12:00 Historische kinderspelenDijkshoornseweg
 Tere ere van de feestelijke opening van de Dijkshoornseweg zijn er historische kinder-spelen.
10:30 13:00 Foto-expositieBibliotheek, Fluitekruid 62
In de bibliotheek is de foto-expositie ‘Dorpstaferelen’ te zien.
12:00 14:00 Historische lunch met streekproductenDijkshoornseweg
 Ter ere van de feestelijke opening van de Dijkshoornseweg is er een historische lunch metstreekproducten voor maximaal 150 klanten en vrienden van de Dijkshoornseweg. Kaartenzijn voor 5 euro verkrijgbaar bij de winkels van Wessels Kaas en Noten en DIO Drogisterij.
14:00 16:00 Historische kinderspelenDijkshoornseweg
 Tere ere van de feestelijke opening van de Dijkshoornseweg zijn er historische kinderspelen.
16:00 17:00 Optreden De Maxima’sDijkshoornseweg
Afsluitend optreden van de Hoornse band De Maxima’s.
09:00 17:00 Expositie historische foto’s Den Hoorn
In de etalages van de winkels en de ramen van de woningen aan de Dijkshoornseweghangen historische foto’s van het tuinderdorp Den Hoorn en van de Dijkshoornseweg.Om 11:00 is er een rondleiding langs de etalages.
11:00 17:00 Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight, Open Dag,Zwethkade Zuid 45
 Tijdens de Open Dagen zijn de druivenserres te bezichtigen en kunnen bezoekers delekkerste druiven van Nederland proeven. Expositie kunst en brocante.
 Meer informatie: www.druivenkwekerij.nl 
MAASLAND
11:00 17:00 Museum De Schilpen,‘s Herenstraat 24
In het centrum van Maasland ligt aan een pittoresk schelpenpleintje museum DeSchilpen. Het museum wil de geschiedenis van drie opeenvolgende generaties kruide-nier, het leven in de 19e en 20e eeuw en van een eertijds bloeiende onderneming inhet centrum van het dorp zichtbaar en tastbaar houden.
 Meer informatie: www.schilpen.nl 
11:00 16:00 Oude Kerk Maasland, voor publiek geopendKerkplein 1
Laatgotische dorpskerk uit circa 1500. De kerk beschikt over een Bätz-Witte orgel uit 1888.
16:00 17:00 Orgelconcert, Oude Kerk MaaslandKerkplein 1
In 2013 bestaat het uit 1888 daterende Bätz-Witte orgel in de Oude Kerk van Maaslandprecies 125 jaar. In dit jubileumjaar wordt een aantal jubileumconcerten gegeven. Jan van Westenbrugge geeft tijdens Open Monumentendag een concert op het orgel.
SCHIPLUIDEN
10:00 - 16:00 Dorpskerk Schipluiden,Dorpsstraat 3
Deze laatgotische dorpskerk is geopend voor publiek. Dit jaar is er aandacht voor defamiliewapens, de gedenktekens en het avondmaalservies. In de kerk staan tevensenkele banners over het leven en werk van ridder Otto van Egmond. 
10:00 19:30 Op Hodenpijl, alleen restaurant en kerktuin geopendRijksstraatweg 20-22
De voormalige kerk in classicistische stijl dateert uit 1840 en werd gebruikt tot en met1963. In 2005 is het gebouw grondig gerestaureerd. In vier gebouwen en twee tuinenkomen voeding, natuur, cultuur, kunst, gezondheid en welzijn bij elkaar. Binnen OpHodenpijl zijn een biologisch restaurant, een herberg en een gezondheids- & cur-suscentrum gevestigd en is het mogelijk moestuin & stallen, lezingen, concerten enexposities te bezoeken.
 Meer informatie: www.ophodenpijl.nl 
 
10:00 17:00 De Levende Buitenplaats Hodenpijl, geopend voor publiek Tramkade 24a
Het achterste deel van de buitenplaats (Tramkade 24a) met de moestuin, boomgaarden stallen is geopend voor publiek. Let op, de woonhuizen aan de Tramkade 23 en 24zijn niet opengesteld voor publiek.De ingang ligt over de brug links (a.u.b. niet langs de woonhuizen Tramkade 23 en 24lopen).De beheerder Ton van Ginkel is aanwezig als het hek open is. Als het hek dicht is, kuntu zich melden bij het restaurant van Op Hodenpijl.
 Meer informatie: www.ophodenpijl.nl 
10:00 17:00 Kunstatelier en Galeriezolder Rina Groot, Open HuisDorpsstraat 18
Rina Groot is een zelfstandig kunstenaar die sinds 1992 haar atelier gevestigd heeft inhet rijksmonument aan de Dorpsstraat 18.
 Meer informatie: www.rinagroot.nl 
11:00 - 17:00 Museum Het Tramstation, expositie Gijsbertus van Marrewijk Otto van Zevenderstraat 2
Gijsbertus van Marrewijk heeft als bestuurder een belangrijke stempel gezet op de ont- wikkeling van het tuinderdorp Den Hoorn in het begin van de vorige eeuw. De exposi-tie vertelt het verhaal van deze markante persoon en het tuinderleven uit die tijd.Het Museum Het Tramstation is een voormalige tramstation van de WSM, deWestlandsche Stoomtramweg Maatschappij en huisvest de Historische Vereniging Oud-Schipluiden. Deze vereniging organiseert wisselende tentoonstellingen naast de vasteexposities over het kasteel Keenenburg en de WSM.
 Meer informatie: www.tramstationschipluiden.nl 
18:30 Historische maaltijd op het erf: Boerderij AbbesteeTramkade 30
Op de deel staat de tafel gedekt en worden de gerechten verzorgd door ‘De HistorischeKeuken’ van Claudia Vandenpoel op basis van streekproducten. Het diner kost 35 europ.p. inclusief twee drankjes. Er zijn 25 plaatsen beschikbaar. Voor de maaltijden moet uzich tevoren aanmelden via
 info@middendelflandismensenwerk.nl 
.
’T WOUDT
18:30 Historische maaltijd op het erf: Hofwoning’t Woudt 8
De tafel staat in de onlangs herbouwde hooiberg. U geniet van de gerechten uit dekeuken van Gonda Storms (Kookavontuur) op basis van streekproducten. Een kleineexcursie naar de moestuin is inbegrepen. Het diner kost 35 euro p.p. inclusief tweedrankjes. Er zijn 25 plaatsen beschikbaar. Voor de maaltijden moet u zich tevoren aan-melden via
 info@middendelflandismensenwerk.nl.
Aanvullende gegevens voor zondag 15 september 2013
MAASLAND
12.00 Historische maaltijd op het erf: LeeuwenwoningOostgaag 13
Onder de hooiberg van de statige Leeuwenwoning bereidt CULIflair van Lydia van derKieft de tafel met een bijzondere lunch met producten van het seizoen. Voor de lunchbetaalt u
 
25 p.p. inclusief niet alcoholische drankjes. Er zijn 25 plaatsen beschikbaar.Voor de maaltijden moet u zich tevoren aanmelden via
 info@middendelflandismensenwerk.nl.
12.00 Historische maaltijd op het erf: boerderij familie Koornneef Westgaag 74
Onder de hooiberg op het romantische erf geniet u van de keuken van Dita Molenaaren Tineke van den Berg (die samenwerken onder de naam ‘De Bonte Buurvrouw’).Voor de lunch betaalt u
 
25 p.p. inclusief niet alcoholische drankjes. Drinkt u daarnaastgraag wijn, dan betaalt u een supplement. Er zijn 25 plaatsen beschikbaar. Voor demaaltijden moet u zich tevoren aanmelden via
 info@middendelflandismensenwerk.nl.
SCHIPLUIDEN
11:00 - 17:00 Museum Het Tramstation, expositie Gijsbertus van Marrewijk Otto van Zevenderstraat 2
Openstelling museum met expositie Gijsbertus van Marrewijk.
 Meer informatie: www.tramstationschipluiden.nl en zie ook programma van zaterdag
PROGRAMMA
Open Monumentendag Midden-Delfland op zaterdag 14 september 2013

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->