Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Joden Vervolgen christenen Deel 1

Joden Vervolgen christenen Deel 1

Ratings: (0)|Views: 159 |Likes:
Published by Yaakov Siepman
Ontkenning van veelvuldige christenvervolging door Joden in de " Acta Sanctorum ".
Ontkenning van veelvuldige christenvervolging door Joden in de " Acta Sanctorum ".

More info:

Published by: Yaakov Siepman on Sep 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2013

pdf

text

original

 
 
De geschiedenis leert ons,dat we nooit iets geleerd hebbenvan de geschiedenis!!
Het beleid van de Romeinse Keizers tot de 7
e
eeuw.De beschuldiging door kerkvaders van christenvervolgingdoor Joden en de bewuste opzet van anti-Judaïsme in hetRomeinse Rijk tussen 300-428.De Acta SanctorumEerste stukje
Joodse vervolging van christenen
Wat hebben de Joden persoonlijk ondervonden van de enorme groei eninvloed van de kerk? En wat hebben de religieuze fanatici van hetchristendom in die eeuwen aan leed veroorzaakt?Er is door historici, zoals o.a. Jost, Greatz, en Simon Dubnow etc. veelgeschreven over de vervolging van Joden door christenen, maar er is weinigaandacht geschonken aan de 4
e
eeuw waarin een licht gedogen voor eenkorte periode van Joden aanwezig was. Dat was het geval onder de regeringvan Julianus de afvallige en Valentinianus I, waarna de onverdraagzamevervolging van Joden, zich weer voortgezette, vanaf de 5
e,
6
e
eeuw, die door bovengenoemden uitvoerig is beschreven. Daarom heeft de periode van de 4
e
 en begin 5
e
eeuw nadere aandacht nodig. De vraag hierbij rijst, dat toen dekerk de joden niet kon vervolgen juist Christenen, mogelijk als wraaknemingop hun beurt door Joden zijn vervolgd.Het is bovendien de vraag hoeveel onderzoekers zich hebben verdiept in deonderlinge relatie of verhouding tussen de Joden en de Christenen gedurendedeze periode.
 
Het schrijven over een bepaalde periode, of personen, of zoals hier in ditessay, de Joden, waarin ook de christenen een onderdeel in zijn, maar delaatste minder in een positieve benadering, door zoals de geschiedenis heeftbewezen gedurende deze omschreven periode.Elke geschiedschrijver schrijft/stelt vanuit zijn persoonlijke voorkeur en visie,wat een persoonlijke tint aanbrengt. Ook ik stel dit essay vanuit mijn eigeninvalshoek. Vanuit dit bewustzijn zal ik desondanks trachten de informatiewaar ik over beschik hier zo waarheidsgetrouw als in mijn vermogen ligt hier weer te geven.Zoals bekend is de titel van deze artikelen:
De geschiedenis leert ons, dat we nooit iets geleerd hebben van de geschiedenis
 
“ Helaas kan
geen enkeleandere conclusie worden getrokken. In deze serie van artikelen probeer ikduidelijk te maken dat het algeheel denken van de voorstanders van deVervangingstheologie in de huidige tijd in niets verschilt met hetgedachtengoed van de kerkvaders uit de vroege middeleeuwen. Het verschiltussen nu en de vroege middeleeuwen is het feit dat het Joodse volktegenwoordig niet als zodanig wordt genoemd, wel de staat Israël. Met namewordt hierbij de legitimiteit van de Joodse staat op een onheuse manier ter discussie gesteld als zou die verantwoordelijk zijn voor het hedendaagse leedvan Christenen die indirect onder het bestuur van Israël vallen.In de eindconclusie zal ik trachten deze vergelijking toe te lichtenLeopold Lucas
in zijn
e
eeuw meer inhoudelijk te beschrijven. Maar zijnessay was niet meer dan een bespreking van bronnen en daarbij gebruikte hijuitgebreid de Codex Theodosianus.Hij gebruikte echter weinig van de ontdekte bronnen en bevindingen door Solomon Krauss , die verwerkt zijn inde
serie artikelen over de
(Jewish
Quarterly Review, 1893 en 1894.In 1934 gebruikte James Parker, de bevindingen van zowel Lucas als Krauss
voor zijn werk in
, maar zijn
interesse, is vrijwel gecentreerd in de leerstellige punten die komthoofdzakelijk aan de orde tussen, de twee geloven, en beperkte het gebruikvan beschikbare bronnen. Hetzelfde geldt ook voor Arthur L Williams in zijnboek
19
35, dat handelt over de intellectuele strijd tussenhet Jodendom en Christendom in de 4
e
eeuw. Dit werk is ietsje minder nauwkeurige dan dat van Parkes, met name op het gebied van data. Eenander werk in deze onderzoeken, is dat van
Marchel Simon‟s
 
1948. De conclusie in dit wetenschappelijk werk met betrekking tot Joods-christelijk relaties voor 135-426, wat betreft het vertalen van de TheodosiusWetboek en de kerkcanons, is weliswaar uitstekend, maar het concentreertzich meer op intellectuele zaken, dan op de werkelijke vervolgingen.Bovendien is er nog het latere en uitstekende werk uit 1998 van Amnon
 
Linder 
 
, wat in hetvorig hoofdstuk stuk behandeld werd..Bovengenoemde eerdere werken besteedden dus te weinig aandacht aan hetwerkelijke verhaal van geleden vervolging van de Joden onder de handen vande christenen in de vierde eeuw. Om die reden was een nieuw onderzoekwenselijk van het Joods-christelijke conflict tijdens de vierde eeuw. Datonderzoek zou tegelijk een registratie moeten zijn van wat er tijdens dievervolgingen precies gebeurde. Seaver was één van de eerste onderzoekersdie in 1952 de werkelijk verhoudingen tussen Joden en christenen en devervolgingen beschreef. Deze vervolgingen waren grotendeels het gevolg vanchristelijke propaganda door de kerkvaders en religieuze fanatici, dat bewustwerd aangewakkerd zowel door populaire geregistreerde verontwaardiging, en officiële repressie tegen de ongelukkige Joden, op basis vanongefundeerde beschuldiging van mishandeling en vervolging van Christenendoor Joden. De wetgeving van de 4
e
eeuw toont duidelijk aan, dat de keizerseen poging deden om de oude privileges van Joden te beschermen. Later echter geven ze toe aan een geleidelijke onderwerping aan de veelvuldigechristelijke vraag, van vervolging en repressie tegen de Joden. De vierdeeeuw was getuige van de overgang van Joodse voorrecht naar vervolging, vanwelvaart in de klassieke wereld, naar de armoede met als gevolg: hetmiddeleeuwse getto. Dit alles blijkt uit merkwaardige voorvallen, tussen detirades van de kerkvaders, Hiëronymus van Stridon en  Ambrosius van Milaan,  zoals bijv. de populair pogroms, en de vaststelling van repressieve wettentegen de Joden.Het essay wat we vooral gebruiken als belangrijkste bron over de vervolgingen
in de komende stukken, is het essay van: James Everett Seaver getiteld: “
ThePersecution of the Jews in the Roman Empire (300-428)
” 1952. Het essay is
echter in boekvorm niet meer te krijgen.Seavers essay beschrijft zowel de vervolgingen van Joden in het Oostelijkegedeelte als in het Westelijke gedeelte van het Romeinse Rijk.In de komende stukken behandel ik zowel het Westelijke als het Oostelijkegedeelte. Omdat de Acta Sanctrum de geschiedenis over de heiligemartelaren van de 3 continenten beschrijft, is binnen de Acta Sanctorum, hetchristendom in West, Oost en Noord Afrika enerzijds en het Romeinse Rijkanderzijds niet goed van elkaar te onderscheidenHet grote conflict tussen de Kerk en de Synagoge speelde zich af tegen deachtergrond van de geleidelijke afbraak van de immense bureaucratie van deRomeinse Keizerlijke regering die zich voordeed in de 4
e
eeuw. Bovendiennam tegelijker tijd de invloed van het Kerkelijk gezag fors toe. Dat laatstekwam tot uitdrukking in de Romeinse wetgeving. Deze ontwikkeling hadernstige gevolgen voor de Joden zoals aantasting van de werkelijke rechten

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->