Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gospođica-seljanka

Gospođica-seljanka

Ratings: (0)|Views: 71 |Likes:
Published by buba_buba
(prev. Božidar Kovačević)
(prev. Božidar Kovačević)

More info:

Published by: buba_buba on Sep 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

 
GOSPODICA-SELJANKA
U
svakotne
si
ruhtt,
ti,
duiice,
clivna..IlOGDANOI/IC
U
jednojod
naSih
podalekih gubernijanalazilo
se
ina-
nje
Ivana
Petroviia
Berestova.
U
mladosti
svojoj on
je
slu-
iio
u
gardi,
pa
se
podetkomgodine
1797.
povukao
u
miJan
iivot,u
svoje
selo,
i
otad
nijeiz
njega odlazio.
Bio
se
oZenio
sirotom
vlasteoskom
kieri
koja umrena
porodaju
dok
ie
on
bio
u
lovu.
Brzo
se
utje5io
zabavljenposlovima
oko
ima-
nja.
Nadinio
jekuiu
po
svom
vlastitom
planu, podigao
na
svom
imanju tvornicu
sukna,
utrostrudioprihode
i
podeo
sam
sebe
cijeniti
kaonajpametnijega dovjeka
u
ditavorn kra-
ju,
5to
mu nisu
osporavali
ni
susjedi
koji
su dolazili da
se
podaste
kod
njega
sa
svojim
porodicama
i
psima.
Radnim
danom nosio
je
kratki
pliSani
kaput,
a
blagdanom
je
obla-
dio
frak
od tkanine
svoje
proizvodnje;
svojom
rukom
biije-
'zio
je
rashode
i
ni5ta drugo
nije
ditao
osim
"Senatskih
no.
vina". Opienito
svi
su
ga
voljeli,ma
da
su
smatrali da
jeohol. Jedino
se
s
njim nije
slagao
Grigorije
Ivanovii
Murom-
ski,
njegov
najbliZi
susjed.
Bjeieto
praviruski
plemii.
Kad
je
spiskao
u
Moskr,i
veii
dio
svoga
imanja,
a
bai
je
u
tovrijeme
ostao
udovac, on
ode
u
svoje
selo,
kojemu
bjeie
jo5
jedino
ostalo,
gdje
produZi
da
iini
glupcsti,
ali
sada
druge
vrste.
Podigao
je
engleshi
vrt,
na
kojijetraiio
gotovo
sve
ostaleprihode.Konju5ale
je
obukao
kao
engleske
dZokeje.
Odgojiteljica njegove
kderi
bila
je
Engleskinja.Svojapolja
obraalivao
je
po
engleski,
al'iito
rttsko
na
tuil
natin
ne
rodi,
9s
 
te
ma
da
je
tro5koveznatnoogranidio,
prihodiGrigorija
Iv-a-
r"tiZ""lt"
ge
poveiavali;
onJe
i
u
selu
uspio
da
se
uglibi
"-""u"
dugove.^Ipakga
nisu
smatrali-glupakom'
j"I
:9
P*it"A"
poti"dnicima
sioje
gubernije
dosjetio
dazaloli
ima'
":.
i.,ia
btarateljsl<oga-
savjeta,
dovijanje
koj-e,
j9u
ono
rii:".""
izgledalo
"rr"o6idttozapleteno
i-smjelo'
-Metlu
onima
f;ji;
ga"osudivali,Berestov
jebio
najstroZi'
MrZnja
na
q9-
""i.ri:"'nila
je
najglavnija
cria
njegova
karaktera'
on
ni'ie
;";;
hladnokrvno
goooiiti
o
anglt'mattiji
svogasusjeda
i
-""R.0je
nalazio
p.i.-titt
da
ga osuduje'
Kad
bi
pokazivao
gltt"
.t'":"
imanje,on
bi,
odgovarajuii
n-a
pohvale-zbognje-
E"".
a"t".einske
uprave,
s
lukavirnsmijeikom
rekao:
-
E,
moj
gospodine,
u
mene
nije
kaokod
moga
susje-
aa
Grigorija
i'ianoviia.
Ne
znamose
mi
upropa5tavati
na
en.glesk"i
,ttei.r.Danam
je
sarno
poruski
da
se
nasitimo
!
Zahvaliujudi
susjedirna,ovakve
i
slidne
Sale
stizale
su
d.;;j;
drigori5a
Ivanoviia
s
dopunama
i
objainjenjima'
engto*unnile
mogao
podnositi
t<1it1t<ir
i
bio
je
isto
onako
"*?"li:i"
tcao
i
nall
n6vinari'
On
je
bjesnio
i
nazivao
sr''oga
Zoila
medvjedom
i
malogradaninom'
Takvisu
bili
odnosiizmedu
ovedvojice
qtr-sjednika'
kaa
le
Berestovljev
sin
doputovao.
ocu
na
selo'
Odgajao
se
;;
-""..univerzitetu
i
Zelio
dastupi
u
vojnu.sluZbu'
oli.,"?:
nije
to
odobravao.
Mladiije,
medutim,osjeiao
da
-mt(aKo
nile
sposoban
za
gradansku
sluZbu'
Kako
jedan.
drugom
"i"r
fti:"fi
popustiti,
mladi
Aleksej
podeo
je
Zivietikao
po-
siedniklpniti'ttSi
btke
zasvaki
sludaj'
Momdina
ti
je,
bogme,
bio
taj
Aleksej'
I
doista
bila
bi
velilia
grehota
taa
voi-nifti
mundirnikad
ne
bi
stegao
nje-
g""
"it[i
stas
i
kad
bi,
umjesto
da-
se
oholi
na
konju'
svojtl
mladostproveo
pogLlren
nad
aktirna-
u
uredu'
Videii
ga
il;k;;
lovu
uvijek
irednjadi
a
ni
ne
gleda
kakav
je
put'
svi
r"t"
."i;-cti
slagali
aaoa
njega
nikad
ne
moie
biti
dobar
dinovnik.
Mnogagospodica
rado
ga
je
gledala'pa
bi..se
po-
f.tif.ua
i
zagleiali
u
njega,
alije
Aleksej
slaboza
njih
ma-
rio,
u
orr"
L,
vjerovale
-da
ie
on
prema
njima
ravnoduSan
"tog
,r"t"
ljubavne
veze.
I
doista,
ii
ruke
u
ruku
iSao
je
pri-
i"pGuat".J
sjeclnog
njegovog
pisma
"
Akulini
PetrctwtoiKu-
""ii*iiri
u
Miskvi
f,nnt
i
puta-satnastana
sr'
Aleksiia
w
ku'
96
ci
ka/lttrs
Scweliet:a,
:;naiportizmiiom
molbomdaovo
plsl?to
itrcc!ata
A.
l'1
.
R.-
'---
Orni
moii
ditaoci
koji
nisuZivjeli
na
selu'
ne
mogu
ru
"o*lititi
ka"ko
su
darotrna
stvorenja
te,provinc
jske
gospo-
;;.;."o;g;j"n"turiuto*
zraku,
*
nluatt
svojih
vrtn-ih
ja-
buLka,
one
znanjc
"irri;"t,i
i.ivotu.
stiedu
iz
knjiga.
usam-
r:"""r0,
,f"Loau
i
dilanje
u
njima
ranbrazvijajuosjeiaje
iirasti
za
koje
nezna;u
naSe
rastresene.ljepotil?'
7"
5:t=11?;
;i;;j"
ved
zvuk
,o.-t^
ditav
dogaciaj-;
ode
liu
obliznlr
srad
toznaiiepohu'u-il""t.r,
a
pos-3eta-kakvoga
gosta
sjeia
3..
";r;"r.';;rtl[^a-i
-";"tir""
svat<omc.
ie'
razumiic.
st"
.
slt;-
boclno
da
se
smilenekimnjihovirn
iudnim
osobi'tostirr:a'
ali
Saie
povr5noga
promatradinenlogu
uniStiti
n'lihove
is-
tl^ufo-"iflt",oit*i;nje
nzrjgiavnija
ostthitasl
lcaraict'ero'
onasatnobirizosl
(individualit6),
bez
tega'
po
mi{ljenju
Jean-
Faula,
dovjek
nema
vrijeclnosti'
Zene
u
prijestolnicama"mo-
;J",
.t"ft"L
bolje
obiazovanjc,
aLi..
clru5tvene
navike
ubrzo
;;;;;;;;
tjihove
r^ttIt*t"''a
duic
im
postanu
jcalotitl,r*.i,
ir,"
ioa"
i
n;lflouct'aL'"
na
glavi'
Ovonetrebashvatiti
i.ri"-o"j"".l
i
osuclu,
pa
ipak
notanostl'a
rnanets'
kao
5to
vcli
i,
,
i;rn
sl
ari
konrcn
ta
{on
'-*-'iok"
je
zarnislitikakav
je
utisakAleksejmorao
lzaz-
vati
ko<l
na-Sih
gospoaica"
On
je
bio
prvi.koji.
sf
nJea
TT1
po3u."l"
mradan-i
razodarana
izgleda',prvi
koji
im
1egovoncr
Iit.ig.""im
radostima
i
svojoJ
uveloj
mladosti;povrh
sve'
grr-jof"""rio
ie
i
crniprslen
sLrrezanom
mrtvadkom
glavom'
3;J;;tt
uil,i
sasvirn
toott'
ovojgubeniji'
Gospodice
su
lu-
dovaleza
niirn.
.dli
senaiviSe
oct
sviju
niime
zanilela
kii
moga
anglo-
,r.u,ru,
l-iza
(iii
Betsi,
kako
ju'ie
obidnc'zvao
Grigorije
lv-a-
;;i;i.-F;!to
odevi
tittt
;"ao"
itttg"gt
posjeiivali'
onaAlek-
.";r
i.,S
nebic6c
virJiela,arnedr-rtim
sve
mlacle
susjetkc
sarn<t
.;;';;-;;'euuo.il..
Lizi
jc
bilo
sedamnaestgodina'.Crne
"Jit"
tZirrtlui'ut"
,,i.to
gu"tuo
i
vrlo
umiljatolice'
Bila
je
i"Ai"i."
i,
sasvirn
p'rirodio
razmaleno
diiete'
Nieno
nesta-
SnoponaEa,-rl"
i
e",te""tugtfi:u,ushiiavali
.utt,ot-u
t
9,tY*11t
A"
"!^:"".1,
miss
Jacksot-t,
i"ttd"tetgodi5nju
kod,opernu
ust-
djelicu
koja
se
*u"ul"
i
boiila
obrvi'
svake
godin"
P"'.d"l
pitt""ef*ii
Faurelu"clobivaia
za
to
dvije
,ni!{e
rubalia
i
;;;";;1;
od
dugavrernena
u
ovoj
ctrivljadkoj
Rtisiji'
--=
"^Sr
Uilje5kaostaje
(irna
svojuvrijcdnost)'
7PtlSkin-Lio:nlrrlltd'
97
 
Lizina
slu5kinja
bila
je
Nastja;
onabje5e
neSto
starija"
ali
isto toliko
vjetrenjasta
koliko
i
njena
gospodica.
Liza
je
Nastju
mnogo
voljela,
njojje
povjeravalasve svoje
tajne,
s
njom
zajednosmi5ljala svoje nesta5luke;jednornrijedju,Nastja
jeu
selu
Priludinu
bila
mnogo
znadajnija lidnost
ne-
goma
koja
dvorska
ljubimica
u
kakvoj
francuskoj
trage-
diji.
-
Pustite
me
danas
da idem
u
goste,'-
rekla
je
jed-
nom Natsja kad
je
obladila
gospodicu.
-
Idi,
a kuda
ie5
to?
-
U
Tugilovo,
k
Berestovu.
Kuharevoj
Zeni
je
imendan;
jude
je
dolazila da nas
zove
na
rudak.
-
Eto,
-
rede l-iza,
-
gospoda
u
zavadi,
a
sluge
jedan
drugom
idu
u
goste.
-
Sta
se nas
tide
gospo5tina,
-
odgovoriNastia,
-
osim
toga,
ja
sam
vaSa,
a
ne
va5eg
tatice. Ta
vi
se
valjda
niste
jo5
posvadali
s
mladim
Berestovorn,
a
starci
nek
se
tuku,
ako
im
se
to
svicla.
-
Gledaj,
Nastja,
da vidi3
Alekseja
Berestova,
pa
ie5
sve
lijepo
da
mi
kaZe5
kako
izgleda
i
kakav
je
to
dovjek.
Nastja obeia
i
Liza
je
cio
taj
dan
nestrpljivo
dekala
da
se
vrati.
Uvede
se
Nastja
vrati.
-
E,
Lizaveta
Grigorjevna,
-
rede
ona
ulazedi
u
sobu,
-
vidjela
sam mladoga
Berestova,nagledala
samgase
do
mile
volje;
cijeloga dana
bili
smo
zajedno.
-
Kako to? Pridaj
mi,pridaj
sve
po
redu.
-
Evcl,
gospodice:
po5lc
smo,
ja,
;\.nisja
Jcgcrovna
Ne-
nila,
Dunjica...
-
Fa
de, znam.
A
poslije?
-
Dopustite,
gospo-tice,
ispridat
iu
sve
po
redu.
Dakle,
sfigosmo
ti
mi
taman
za
rudak.
Soba
puna
svijeta.
Tu
ti
sluge
Kolbinova,
Zaharjeva,
nadzornikovica
skierima,
Hlu-
pinove
sluge...
-
Lijepo,
a
Berestov?
-
eekajte,
gospoclice.
Posadimo
se
mi
tako
za stol,
nad-
zornrkovica
u
zadelju,
ja
pored
rrje
"..
a njene
se
kieri
kodo-
pere,
baS
me
briga.
.
.
-
Ah,
Nastja,
ali
si
ti
nesnosna
s
tim
tvojim
vjeditim
sitnicama
!
-
A
vi,
ala
ste
nestrpljivi
!
Dakle,
kad
smo
se
digli
od
stola...
a
sjedili
smo
tri
sata
i
rudak
ie
bio
odlidan;
kolad
98
blanc-manger
plav,crven
i
Saren.
.
.
I
tako,
digli
se
mi
od
stola
i
po5li
u
ba5tu
da igramo
Sapca-lapca,
a
u
tom
naide
i
mladi
gospodin.---:Pa
Sta,
je
li
istina
da
je
tako lijep?
-
Kao
nacrtan,
pravi
ljepotan
zaista. Stasit,
visok,
pa
rumen
u
licu..
.
-
Istina?
A
ja
sam
mislilada
je
blijed.
Pa,
kako
ti
izgleda? TuZan,
zamiSljen?
-
Sta velite? Takvog
obje5enjaka
nisam
vidjela
otkad
znarrr
za
sebe.
Palo
mu
napamet
da
i
on
s nama
igra
Sapca-
Iapca
.
..
-
Da
se
juri
s
vama
! Nije
moguie
!
-
Majke
mi.
Pa
ti
se
jo5
dosjetio
kad
uhvati,da
ljubi
!
-
Bogami,
Nastja
ti
laZe5.
-
Bogami,
ne
laZem.Jedva
sam
se
otela
od
njega.
Cio
dan
je
s
nama
tako
proveo
-
Pa
kako
to,
vele da
je
zaljubljen
i
ni
na
koga
da
ne
gleda?
Ne
znam,
al'
mene
je
totiko
gledao,
takotler
i rinju
nadzornikovu,
a i
PaSu
Kolbinsku;
grijeh
bi
bio
ne
reii,
nikoga
nije
prezreo,ba5
je
udvarad.
-
eudnovato!
A
Sta se
govori
po
kuii
o
njemu?
-
Gospodin
je,
kaZu,
divan: tako
je
dobar,
tako
veseo.
Samo
mujedno
ne
valja:
mnogo
voli
da
leti
za djevojkama.
Ali.
ja
mislim
da
to
nije
nikakva
iresreia:
vremenom
ie
se
smiriti.
-
Mnogo
bih
voljela
da
ga
vidim,
-
uzdahnu
Liza.
-
Pa
zar
je
to
te5ko?
Tugilovo
od
nas
nije
daleko,
sve-
ga
tri
vrste:
poelite
u
Setnjuna
tu
stranu
ili
proja5ite
onuda;
svakako
6ete
gasresti. On
svakoga.dana,
rano
ujutro,
ide
s
puikom
u
lov.
-[
ns, ne
ie
takovaljati.
MoZe
pomisliti
da
trdim
za
njim.
A
i
na5i odevi
su
u
zavadi,
pane
bi
bilo
zgodno
da
se
s
njim
upoznajem... Ah,
Nastja!
ZnaS
Sta! Da
se
obu6em
kao
seljanka!
-
Stvarno:
navucite
prtenu
koiulju
i
sarafan,
pa
slo'
bodno
idite
u
Tugilovo;
uvjeravam
vas dd
6e
vas
Berestovvedopaziti.
-
A
ja
znam
vrlo
dobro
kako
se
ovdjegovori.
Ah,
Na-
stja,
dragaNastja
!
Ovo
je
odlidna
dos3etkei
!
99

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->