Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
e-Билтен на МЦМС - Број 145 (август, 2013)

e-Билтен на МЦМС - Број 145 (август, 2013)

Ratings: (0)|Views: 177|Likes:
Published by МЦМС
Билтенот на МЦМС за месец август презентира информации за активностите, за резултатите, за плановите, за политиките и ставовите на МЦМС кон одредени прашања.
Билтенот на МЦМС за месец август презентира информации за активностите, за резултатите, за плановите, за политиките и ставовите на МЦМС кон одредени прашања.

More info:

Published by: МЦМС on Sep 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2013

pdf

text

original

 
БРОЈ 145Август2013
Македонскиот центар за меѓународна соработка(МЦМС) по петти пат го спроведе истражувањето заопштата доверба и довербата во институциите. Истра
-
жувањето покажа по
-
раст на довербата речи
-
си кај сите институциикои беа проверувани,но и пораст на општатадоверба. Таа сега изне
-
сува 56 % и е за 5,4 про
-
центни поени повисокаво однос на слично ис
-
тражување направеноод Галуп во 2012 г. Сте
-
пенот на доверба опаѓасо зголемување на дис
-
танцата, па довербатаво соседите изнесува 68% се до 18,3 % кај непо
-
знатите. Сепак, сè уште мнозинство граѓани сметаат декаповеќето луѓе би се обиделе да ги искористат (55,3 %),наместо да постапат чесно (42,1 %).Довербата во институциите е стабил
-
на – индексот на доверба изнесува43, слично како во 2008 и во 2007година, по забележаниот пад во 2010година (41). Има пораст на довербатаво сите сектори (државниот, деловни
-
от/ приватниот бизнис, граѓанскиот),а пад има кај медиумите и меѓуна
-
родната заедница. За прв пат откакоМЦМС ја мери довербата се забеле
-
жува мнозинска доверба во граѓан
-
скиот сектор (54,2 %).Довербата во државниот сектор е битно зголемена (ин
-
дексот изнесува 56 наспроти, 44,5 во 2010 година). Зна
-
чителен е растот во образованието, здравството и поли
-
цијата, кои го презедоа приматот од Армијата, но и кајсите други државни институции има раст на довербата.Порастот е кај сите етнички заедници, но разликатаглавно се должи на порастот на довербата во државатакај етничките Албанци (од 16 % на 35,4 %), вклучителнои во политичките партии.Најголемо поместувањево довербата има кајпретседателот, од 37,5% во 2010 г. на 56,8%. Порастот е кај ситеетнички групи и поли
-
тички партии, освен кајсимпатизерите на ДПА.Собранието има умере
-
но зголемување (од 34,4% на 41,9 %), а Владатаод 36,8 % на 42,5 %, нос
ѐ
уште под нивото од2008 година кога изне
-
суваше 51 %.Намалена, но с
ѐ
уште мнозинска е довербата во меѓуна
-
родната заедница. Довербата во ООН изнесува 58,8 %,во НАТО, 56,3 %, а во ЕУ 55,8 %. Во овие три претставни
-
ци на меѓународната задница повеќе веруваат етнички
-
те Албанци и симпатизерите на ДУИ.На листата на професии, предвод
-
ници се наставниците/ професорите, лекарите, како и свештените/ вер
-
ските лица. Најмала доверба граѓа
-
ните имаат во судиите (43,1 %) и воцариниците (36,5 %), иако и тие какои сите други професии бележат уме
-
рен до голем раст во однос на 2010година.Истражувањето е спроведено со те
-
ренска анкета - интервјуа „лице в лице“ од 31 мај до 21јуни 2013 година, на репрезентативен примерок од 810испитаници. Популациската рамка беше население по
-
старо од 18 години, а критериуми за репрезентативностбеа: пол, етничка припадност, возраст, место на живеењеи региони. Анкетата ја спроведе агенцијата за истражу
-
вања М – Проспект.
МЦМС истражуваше дали околинатаво која дејствуваат македонскитепретпријатија овозможува нивенодржлив раст.За истражувањето беа користенинеколку инструменти. Преку фокусгрупи со работодавачите беа иден
-
тификувани клучните пет актуелниограничувања на бизнис-околинатаво Македонија. Понатаму, петте ас
-
пекти беа разговарани со претста
-
вници на врвното раководство на170 мали и средни претпријатијаво Македонија. Покрај интервјуатаи фокус групите беше направена ианализа на релевантна литература(закони, истражувања и сл.) и спо
-
редба на истите аспекти во другидржави.Извештајот од истражувањето на
-
словен како „Овозможувачка око
-
 лина за одржливи претпријатија“ ќесодржи информации за околинатаво која дејствуваат претпријатијатаи проблемите со кои се соочуваатработодавачите, заклучоци и пре
-
пораки за надминување или реша
-
вање на проблемите. Врз основана извештајот ќе биде подготвенаи стратешка рамка за политики. Тааќе им послужи на работодавачите вонивните идни активности за заста
-
пување за овозможувачки политики.Истражувањето е направено заМеѓународната организација натрудот (МОТ), а МЦМС го спрове
-
де во конзорциум со М-проспекти во соработка со Организацијатана работодавачи на Македонија(ОРМ) и Бизнис конфедерацијатана Македонија (БКМ). Проверка наовозможувачката околина за пре
-
тпријатијата се прави и во другитебалкански земји, како и во повеќеземји во светот.Повеќе информации и извештаитеможе да се најдат на веб-страницатана МОТ.
Воведна конференција за борба против корупцијата
На 18 септември 2013 година, во хотелот Стоун бриџ воСкопје, МЦМС ќе организира воведна конференција сокоја ќе го означи започнувањето на Програмата на УСА
-
ИД за борба против корупцијата, спроведувана од МЦМС.На конференцијата ќе бидат презентирани целите, оче
-
куваните резултати и планираните активности во рамки
-
те на програмата.Воведни излагања ќе имаат претставници на УСАИД,МЦМС и на Државната комисија за спречување на ко
-
рупцијата. Покрај програмата, на конференцијата ќе бидепрезентиран и Системот за набљудување на корупцијата,методологијата, предностите и разликите со другите ме
-
тоди за мерење на корупцијата.Активностите од програмата ќе помогнат да се инфор
-
мираат и едуцираат граѓанските организации и граѓанитево нивното барање на поголема отчетност од државнитеинституции. Програмата ќе трае до април 2016 година,финансиски е поддржана од УСАИД, а се спроведува вопартнерство со Институтот за демократија – Социетасцивилис, Транспарентност Македонија и Асоцијацијата задемократски иницијативи.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->